پایان نامه های دانشجویی در تمامی رشته ها
دانلود پایان نامه : استخراج و شناسایی ترکیبات طبیعی موجود در کبد و بافت عضله ماهی کفشک زبان گاوی

دانلود پایان نامه : استخراج و شناسایی ترکیبات طبیعی موجود در کبد و بافت عضله ماهی کفشک زبان گاوی 110ص   دانشکده علوم و فنون دریایی، گروه شیمی دریا Largescale tonguesole پايان نامه كارشناسي ارشد گرایش : غیرزیستی     … ادامه یافت

درجه بندی نشده ۵,۱۰۰ تومان پرداخت مستقیم