برگشتن به ادبیات

توضیحات

دانلود پایان نامه : سبک شعری قیصر امین پور

470ص

 

 

 

فهرست مطالب

مقدّمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

اهمیّت تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2

اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3

پیشینه ی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….. 3

فصل اوّل : تعریف نقد

1-1 نقد چیست ؟………………………………………………………………………………………………………………………………. 4

2-1 نقد ادبی………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7

3-1 نقد ادبی ایران و جهان……………………………………………………………………………………………………………….. 9

پی نوشت های فصل اوّل…………………………………………………………………………………………………………………. 19

فصل دوّم : معرّفی قیصر امین پور

1-2 زندگی نامه ی قیصر امین پور…………………………………………………………………………………………………… 20

2-2 دوره ی اوّل شاعری قیصر ( دهه ی اوّل )………………………………………………………………………………… 23

3-2 دوره ی دوّم شاعری قیصر ( دهه ی دوّم )………………………………………………………………………………. 45

4-2 دوران سوّم شاعری قیصر ( دهه ی سوّم )……………………………………………………………………………….. 53

5-2 دوران کمال شاعر……………………………………………………………………………………………………………………….. 59

6-2 اوضاع سیاسی و اجتماعی در دهه ی اوّل………………………………………………………………………………… 66

7-2 تأثیر اوضاع سیاسی و اجتماعی بر ادبیّات………………………………………………………………………………… 70

8-2 شعر مقاومت و ویژگی های آن …………………………………………………………………………………………………. 74

9-2 قیصر و شعر مقاومت…………………………………………………………………………………………………………………… 81

10-2شعر آیینی و ویژگی های آن……………………………………………………………………………………………………. 87

11-2 قیصر و شعر آیینی………………………………………………………………………………………………………………….. 91

12-2 تحوّل در شعر قیصر…………………………………………………………………………………………………………………. 98

13-2 تحوّل در قالب و فرم ( فضای بیرونی شعر )………………………………………………………………………….. 103

14-2 تحوّل در محتوا و مضمون ( فضای درونی شهر )………………………………………………………………….. 112

پی نوشت های فصل دوّم………………………………………………………………………………………………………………… 123

فصل سوّم : ویژگی های سبکی شاعر

1-3 لغات و ترکیبات………………………………………………………………………………………………………………………….. 124

2-3 کنایه ها و اصلاحات عامیانه در شعر…………………………………………………………………………………………. 182

3-3 طنزهای با محتوا…………………………………………………………………………………………………………………………. 199

4-3 گوناگونی موضوعات…………………………………………………………………………………………………………………….. 210

5-3 مضمون بکر………………………………………………………………………………………………………………………………….. 273

6-3 وزن ریتمیک در شعر…………………………………………………………………………………………………………………. 279

7-3 استفاده از قالب های مُدرن………………………………………………………………………………………………………… 283

8-3 استفاده از آیات و روایات……………………………………………………………………………………………………………. 290

9-3 نحوه ی نگرش…………………………………………………………………………………………………………………………….. 299

10-3 نوستالوژی در شعر قیصر…………………………………………………………………………………………………………. 306

11-3 اگزیستانسیالیستی دینی در شعر قیصر…………………………………………………………………………………. 315

12-3 عینیّت و ذهنیّت در شعر قیصر……………………………………………………………………………………………… 322

پی نوشت های فصل سوّم………………………………………………………………………………………………………………. 328

فصل چهارم : صور خیال در شعر قیصر

1-4 استعاره و تشبیه در شعر قیصر…………………………………………………………………………………………………… 329

2-4 تکرار در شعر قیصر…………………………………………………………………………………………………………………….. 338

3-4 تکرار در مجموعه ی تنفّس صبح و در کوچه آفتاب……………………………………………………………….. 338

4-4 تکرار در مجموعه ی آینه های ناگهان………………………………………………………………………………………. 342

5-4 تکرار در مجموعه ی گلهای……………………………………………………………………………………………………….. 353

6-4- تکرار در مجموعه ی دستور زبان عشق………………………………………………………………………………….. 358

7-4 تکرار آوایی در شعر قیصر………………………………………………………………………………………………………….. 361

8-4 ایهام و لکنت آرایی ایهام در شعر قیصر……………………………………………………………………………………. 379

9-4 تضمین در شعر قیصر…………………………………………………………………………………………………………………. 389

10-4 عنصر رنگ آمیزی در شعر قیصر……………………………………………………………………………………………. 397

پی نوشت های فصل چهارم…………………………………………………………………………………………………………… 418

فصل پنجم : مقایسه ی شعر قیصر با سهراب

1-5 سهراب سپهری…………………………………………………………………………………………………………………………… 419

2-5 اختلاف اساسی در محتوای شعر قیصر و سهراب……………………………………………………………………. 426

3-5 اشتراک اساسی در محتوای شعر قیصر و سهراب……………………………………………………………………. 437

4-5 مقایسه ی کاربرد وزن در اشعار سهراب و قیصر………………………………………………………………………. 441

5- 5 مشترکات در حوزه ی زبان قیصر و سهراب……………………………………………………………………………. 449

6-5 اشتراک مضامین در اشعار قیصر و معاصرانش…………………………………………………………………………. 453

پی نوشت های فصل پنجم…………………………………………………………………………………………………………….. 464

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 465

فهرست منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 466

فهرست مقاله ها…………………………………………………………………………………………………………………………………. 468

پیوست ها

چکیده ی انگلیسی پایان نامه

.

.

 

 

14-2- تحوّل در محتوا و مضمون ( فضای درونی شعر )

اگر چه عدّه ای با دهه دهه کردن ادبیّات و شعر ، چندان موافق نیستند امّا همواره در طول هر دوره ای این اتّفاق می افتد . عدّه ای از شاعران ، شعر دهه ی 80 را نماینده ی شکوفایی می دانند امّا عدّه ای دیگر پیرو و مقلّد شعر دهه ی قبل به حساب می آورند .

محمّد علی بهمنی اعتقاد دارد : شعر دهه ی 80 توانسته است از هستی ای که شعر و هنر می سازد بهره ی خوبی ببرد و کارهایی منسجم تر ارائه بدهند .

یکی دیگر از شاعران ما « محمّد علی سپانلو » نیز اعتقاد دارد : تفاوت عمده ای میان این دهه با دهه ی قبل نمی بیند و زمانی که به میانه ی دهه ی 80 رسیده ایم ، متوجّه می شویم که شعرمان با دهه ی 70 تفاوت عمده ای ندارد و جنبشی که در دهه ی 70 رخ داد در دهه ی 80 ادامه یافت . به نظر او حرکتی در اوایل همان دهه ی 70 پیدا شد که ویژگی اصلی آن « معنا گریزی ، و نفی همه ی قواعد فنّی بود در اوایل به این حرکت امیدوار بودیم ولی امروز به معناگریزی تبدیل شده است .

وی همچنین از شاخصه های شعر دهه ی 80 را غیبت تصویر و ایماژ می داند و می افزاید : در این دهه ، تصویر و ایماژ اصلاً دیده نمی شود مگر به صورت تصادفی .

امّا محمّد شمس لنگرودی معتقد است  : امروز به تعادلی مبتنی بر واقعیّت رسیده است و معتقد است که تاریخ شعر این طور نیست که در سال 50 اتّفاقی افتاده باشد و تا سال 60 اتّفاق دیگری شروع شود و در واقع این تقسیم بندی تقویمی است و اوّلین بار محمّد حقوقی این کار را کرد که برای برّرسی تحوّل هر شاعری بود که در طول سال ها چه کرده است ، نه برای تحوّل کلّ شعر ایران در یک دهه .

وی معتقد است که شعر این سال ها ادامه ی سال های گذشته است و می گوید تحوّل اساسی شعر نو ما بین سال ( 47-34 ) اتّفاق افتاده و به دهه ربطی ندارد . به گفته ی « شمس لنگرودی » شعر این دوره از سمبول دور شده و مبتنی بر واقعیّت است . سعی می کند از تصاویر روزمرّه بهره ی بیشتری ببرد و به تعادلی برسد که شیرین هم هست .

در این دوره شاعران ، نه افراط گرایی گذشته و نه مضمون گرایی سمبولیستی سال های اوج گیری انقلاب و سیاست زدگی وجود دارد . شعری مربوط به زندگی را شاهدیم نه مسائل مربوط به انسان سیاسی .

آقای « علیرضا قزوه » شعر این دو دهه را (80-70 ) شعر فقدان اندیشه می نامد چیزی که بیش از هر چیز دیگر این دو دهه را آزار می دهد و عقیده دارد شعر این دو دهه تفاوت چندانی با هم ندارند و این دو دهه متعلّق به جوانان است و یک شعر تثبیت شده و بزرگ در این دهه ها خود را نشان نداده است . او معتقد است شعر این دهه خود را به طرف فُرم کشانده و در آن مانده است .

امّا شعر دهه ی 60 ، شعری صمیمی تر و با اصالت بیشتری بود . او می گوید شعر این دو دهه شعر خاک بازی و شعر دهه ی 60 شعر پاک بازی بود .

وی یکی از مشکلات شعر دهه ی (80-70 ) را نبود نقد جدّی می داند .

« عبدالجبّار کاکایی » در این مورد به صادر نشدن نظریه های تدوین شده به شکل مطبوعاتی و حتّی غیر آکادمیک اشاره دارد .

وی معتقد است بیشتر اطّلاعاتی که درباره ی شعر دهه ی 80 وجود دارد از محافل ادبی ، شعر خوانی ها ، برخی نشریه ها ، صورت می گیرد که بر مبنای آثار موجود دهه ی 80 ، دهه ی مطلوب شعر مُدرن ما خواهد  بود .

او شعر دهه ی 70 را نوعی واکنش در مقابل شعر دهه ی 60 می داند و در توصیف شعر دهه ی 80         می گوید : دهه ی 80 دهه ی اعتدال ، صبر ، سکون و استفاده از دستاوردهای دهه ی 70 می باشد .

او معتقد است شاعران دهه ی 80 ، نظریه های دهه ی 70 را باطل کرده و تنها از نوجوانی و خلّاقیّت آن استفاده می کنند ضمن اینکه از مفاهیم سنّتی شعر دهه ی 60 هم بهره می برند .

و بعضی از شاعران دیگر این دهه را تکرار و تقلید می دانند .

برخی دیگر از شعرا معتقدند که شعر دهه ی 80 بر خلاف دهه ی 70 آن شفّافیّت را ندارد و به راحتی             نمی توان درباره ی آن صحبت کرد .

بنا به گفته ی « رضا بختیاری » شعر دهه ی 80 افق های کهن را به بالکن های مُدرن پیوند زده و بر پشت بام پسا مُدرن می خواهد ستاره ی ایران باوری را رصد کند آن جا که دیگر جغرافیا نیست . او معتقد است که در سال های اخیر به ویژه بعد از انقلاب و جنگ ، عدّه ای به باور بحران در شعر معاصر ، راهکارهایی را برای برون رفت از آن ارایه دادند امّا چون بر مدار رهیافت های کشورهای حوزه ی تمدّن غرب می چرخید ، فی نفسه شناخت آن لازم امّا کافی نبود و ریشه و تبار از اسطوره و هویّت تاریخی ایرانی و دستاورد های شرق را نداشت راه به جایی نمی برد و بیشتر به میوه های پیوندی می مانست که فقط رنگ و بو دارد ؛ امّا دریغ از مزّه .

وی « طنز و فرا واقع گرایی » را از دیگر مشخّصه های شعر دهه ی 80 می داند .

در کلّ شعر از دو جزء بسیار مهم و در هم بافته شده تشکیل شده است . 1- محتوی و مضمون 2- فرم و شکل ظاهر ، هر گاه مضمون و محتوا دچار صیرورت و دگرگونی شوند در صورت و فرم شکل شعر هم تغییراتی صورت می گیرد .

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، شاعرانی که با مقدّمات صوری شعر تا حدودی آشنا بودند ضرورتاً تحت تأثیر موج عظیم انقلاب ، جریان ساز شعری شدند که تا پیش از سال 57 نمودی این گونه نداشت .

اغلب شاعرانی که پس از 57 و شاید چند سالی پیش از آن با الفبای شعر آشنا شده بودند تحت تأثیر این دگرگونی عظیم ساختاری و محتوایی ، شعرهایی سرودند که جز طبع آزمایی نبود . هنوز مدّت زیادی از انقلاب نگذشته بود که فضای سیاسی و ادبی و اجتماعی و در مجموع فضای فرهنگی کشور که تازه درگیر با تغییراتی بنیادی شده بود ، با وقوع جنگی ناگهانی و غیر قابل پیش بینی ، بیش از پیش ، دگرگون شده و همه ی اقشار جامعه تحت تأثیر جنگ قرار گرفتند و شاعرانی که در طیّ مدّتی کمتر از دو سال قریحه ی خویش را آزموده بودند با مضمون تازه ای مواجه شدند ، که قدرت دگرگون کننده ی آن از انقلاب 57 به مراتب بیشتر و شدیدتر بود و این مضمون تازه ( جنگ ، ایمان به عالم غیب ) با شکلی تازه و اثر گذار بود .

در رهگذر جنگ تعداد اندکی از شاعران تحت تأثیر فضاهای تازه ی جبهه و جنگ قرار گرفتند و آثاری از خود بر جای گذاشتند که یکی از این شعرا ، دکتر قیصر امین پور بود که توانست حضور خود را در ساحت شعری اصیل و مؤثّر تثبیت کند .

او شاعری است از خطّه ی محبّت و مهربانی ، خطّه ی جنوب که اشعارش بوی مهربانی می دهد و واژه هایش لبریز از دردمندی است اوست که با انتشار دو مجموعه ی شعر تحت عنوان « در کوچه ی آفتاب » که مجموعه ای از رباعی ها و دو بیتی است و دیگر مجموعه ای از شعرهای نیمایی و غزل و مثنوی با نام « تنفّس صبح » که هر دو در سال ( 1363 ) و با فاصله ی چند ماه منتشر شد .

سیر تحوّل محتوی و مضمون را در این دوران می توان در اشعار قیصر امین پور دید محتوای این دو مجموعه ، لبریز از صمیمیّت و سادگی است ، البتّه نه آن سادگی که خواننده را سرد و دلزده کند و نه آن قدر عمیق که برای درک آن به تأمّلات عمیق و دقیق نیاز باشد .

ما ، در شعر این دوره به مواردی مثل صداقت ، واقعیّت ، عینیّت روبرو می شویم که همه ی آنها را  می توان در آثار قیصر امین پور مشاهده کرد .

شعر دوره ی جنگ نتایجی را به بار آورد بسیار گسترده و طیف وسیعی از مردم را به دنبال خود کشاند و این تحت تأثیر قرار گرفتن عاملی نداشت به جز واقعیّتی که ذکر شد .

شعر او در این دوره از عینیّت و حظّّ بصری او سرچشمه می گیرد که او فرزند جنگ است و فرزند حلال زاده ی شعر .

او پس از جنگ به تحوّلی جدید دست پیدا می کند تحوّلی که در مجموعه ی شعر                                « آینه های ناگهان » به خوبی می توان حس کرد . او در دفتر « آینه های ناگهان » از سال « 71-64 » اوج شاعری خویش را به نمایش می گذارد .

محتوی و مضمون شعرش در این دوره آن واقعیّت و عینیّت قبلی نیست او دست به کار تازه ای          می زند ، او با دیدی وسیع و گسترده طیف وسیعی از مردم را در سیطره ی شعر خویش جمع می کند . او تنوّع را در هر زمینه ای می آزماید . هم در زمینه ی قالب زیرا او هم قالب غزل دارد ، هم نیمایی ، هم منثور ، هم رباعی و دوبیتی و مثنوی ، بنابراین توانسته تنوّع سبکی و حتّی محتوایی را در اشعارش ایجاد کند .

او در طرز بیان و محتوی و مضمون نیز راه تحوّل و تنوّع را طی کرده است او هم شعر اجتماعی و سیاسی دارد هم به توصیف و تغزّل پرداخته است و هم در عوالم دیگر عرفانی و معنوی سیر کرده است که هر یک از این مضمون ها می تواند جامعیّت و اعتدالی به شعر قیصر ببخشد .

.

.

.

جهت دریافت و خرید متن کامل پایان نامه و تحقیق و مقاله مربوطه بر روی گزینه پرداخت مستقیم که در بالای صفحه قرار دارد کلیک نمایید و پس از وارد کردن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت هایی عضو شتاب قابل پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت انلاین به صورت خودکار لینک دانلود مربوطه فعال گردیده که قادر به دانلود فایل کامل ان می باشید.

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود پایان نامه : سبک شعری قیصر امین پور”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *