برگشتن به جامعه شناسی

دانلود پایان نامه جامعه شناسی : جنگ شناسي يا پولمولوژي با جامعه شناسي جنگ

۶,۰۰۰ تومان

Continue Shopping
دسته: برچسب: , , , , , , , , , , , , , ,

توضیحات

دانلود پایان نامه جامعه شناسی : جنگ شناسي يا پولمولوژي با جامعه شناسي جنگ

198ص

 

فصل اول

مقدمه و كليات

جنگ شناسي يا پولمولوژي با جامعه شناسي جنگ – يعني شناخت تأثير جنگ بر جامعه و متقابلاً تأثير جامعه بر جنگ – متفاوت است. همچنين بايد آن را از علم جنگ به مفهومي كه در مراكز نظامي تعليم مي دهند و متخصصان نظامي، فرماندهان و افسران را تربيت مي كنند. (اديبي سده، 1379:8)

پولمولوژي، تركيبي از واژه هاي يوناني polemos به معناي «جنگ» و logos به معناي «بررسي و شناسايي» است و در شكل كلي مي توان ان را «علم جنگ» ناميد. پولمولوژي به مطالعة شكل ها، علت ها، نتيجه ها و عملكردهاي جنگ به عنوان يك پديدة اجتماعي مي پردازد. (بوتول، 1:1368)

جنگ، بي ترديد، شگفت انگيزترين پديدة اجتماعي است. اگر بنا به گفتة دوركيم جامعه شناسي بيان تاريخ به صورتي ديگر باشد، مي توان گفت كه جنگ آفرينندة تاريخ است. در واقع، تاريخ صرفاً با توصيف كردن كشمكش هاي مسلحانه آغاز شده است و بعيد مي نمايد زماني برسد كه اين پديده كاملاً از بين برود، زيرا جنگ ها مشخص ترين مبادي تاريخ، و در عين حال، مرزهايي هستند كه مراحل مهم حوادث را از يكديگر متمايز مي كنند. تقريباً نمامي تمدن هاي معروف بر اثر جنگ از بين رفته اند. همة تمدن هاي جديد نيز با رخ دادن جنگ پا به عرصة وجود نهاده اند. سيادت هايي كه هر از چندگاه، نوعي جامعة خاص را در صدر جوامع بشري مي نشانند، زادة جنگ هستند و مشروعيت خود را از آن ئيم گيرند.

به علاوه، جنگ يكي از عوامل اصلي تقليد جمعي است كه در تغييرات اجتماعي نقش بسيار مهمي ايفا مي كنند. جنگ بسته ترين جوامع را وا مي دارد تا دير يا زود دروازه هاي خود را بگشايند؛ مانند چين، ژاپن يا مراكش در طول قرن اخير. جنگ احتمالاً نيرومندترين شكل تماس تمدن ها با يكديگر است. جنگ انزواي رواني را به زور از بين مي برد و حتي در نوع پوشش نيز تأثير مي گذارد. از روي برش لباس نظاميان مي توان فاتح حقيقي جنگي را كه سال ها پيش درگرفته است تشخيص داد؛ بعد از حكومت ناپلئون، از لباس هاي نظامي فرانسوي تقليد مي كردند، پس از سال 1918 از لباس هاي نظامي انگليسي، و امروز از لباس هاي نظامي امريكايي و روسي تقليد مي كنند.

مختصر اينكه جنگ از تمامي شكل هاي تحولات حيات اجتماعي مهم تر است. جنگ نوعي «تحول شتابان» است. بنابراين، شايد تعجب آور باشد كه چرا تا كنون علمي واقعي به نام «جنگشناسي» يا «پولمولوژي» به وجود نيامده است. به راستي، چرا كمتر محققي به مطالعة عيني ويژگي ها و جنبه هاي عملكردي جنگ، كه مهم ترين پديدة اجتماعي است، رغبت نيافته است؟ از نيم قرن پيش تا كنون شاهد افزايش آزمايشگاه هايي هستيم كه به مطالعة تخصصي برروي بيماري هاي مهلك مانند سرطان، سل، طاعون و تب زرد مي پردازد.

تعداد اين آزمايشگاه ها مدام در حال افزايش است و بايد چنين باشد. اما چرا براي مطالعة جنگ كه به تنهايي بيش از همة بلايا و آفات قرباني گرفته و مصيبت وبه بار آورده است، جتي يك مؤسسة تحقيقاتي تأسيس نشده است؟

ارسطو مي گويد كه علم، زادة حيرت است. مي توان گفت نخستين چيزي كه مانع مطالعة علمي موقلة جنگ مي شود اين است كه اين پديده در عين حيرت انگيز بودن، براي ما به قدري عادي است كه به سختي مي توانيم از آن شگفت زده شويم. پرودن[1]، نظريه پرداز سوسياليست فرانسوي مي گويد: (هيچ خواننده اي نياز ندارد به او بگويند كه جنگ از لحاظ فيزيكي يا تجربي چگونه چيزي است. هر كس تصويري از جنگ دارد؛ بعضي به سبب آنكه خود شاهد جنگ بوده اند، جمعي به علت ارتباطات عديده اي كه با جنگ داشته اند و بسياري به علت آنكه خود مستقيماً جنگيده اند. بنابراين، ابتدا بايد با اسن بداهت كاذب جنگ مبارزه كرد. در اين مورد، بداهت ناشي از عادتي رواني است دكه از بچگي در ما به جا مانده است. تمام پسربچه ها دوست دارند از سربازان تقليد و جنگ بازي كنند.»

[1] -Pieere Joseph Prodhon

.

.

.

 

نمونه مورد مطالعه

با توجه به محدودیتهای بودجه ای، زمانی و نیروی انسانی، به جای مطالعه بر روی کل جامعۀ آماری، نمونه ای معرف از جامعۀ آماری برای مطالعات انتخاب شده است. انتخاب نمونه در دو مرحله انجام گرفت. در مرحلۀ اول با استفاده از فرمول:   تعداد نمونۀ لازم برای مطالعه انتخاب شد (سرایی، 1372: 132). طبق قرارداد، نصف فاصلۀ اطمینان را با حرف d نشان می دهند، که میزان ان در اینجا 5 درصد در نظر گرفته شده است. همچنین اگر ضریب اطمینان قابل قبول 95 درصد و توزیع نمونه ای نرمال باشد، در این حالت مقدار t معادل 96/1 خواهد بود. علاوه بر آن اگر p برابر 5/0 باشد، اشتباه استاندارد se(p),p بزرگ ترین مقدار را به خود می گیرد. یعنی  خواهد بود( همان: 139-128). در نتیجه خواهیم داشت:

پس از تعیین حجم نمونه، با استفاده از شیوۀ نمونه گیری احتمالی متناسب با حجم، نمونۀ مورد مطالعه در هر شهر تعیین شده است. با توجوه به تعداد خانوارهای مهاجران جنگی ساکن شیراز، فسا و کازرون، سهم نمونه هر شهر به این ترتیب است : شیراز 260 خانوار، فسا 33 خانوار و کازرون 27. برای افزایش اطمینان، 10 خانوار مهاجر جنگی به مجموع تعداد نمونه اضافه شد.

بر این اساس تعداد نمونه در کل به 330 خانوار مهاجر جنگی افزایش داده شد. و سهم هر شهر نیز به ترتیب: شیراز 265 خانوار، فسا 34 خانوار و کازرون 31 خانوار شده است. در مرحلۀ بعد بر اساس فهرست موجود در استانداری و ادارۀ بهزیستی استان فارس، افراد نمونه مشخص شدند و پرسشگران طرح به آنان مراجعه کردند و پرسشنامه تکمیل شدند.

 

نحوه جمع آوری اطلاعات

روش تحقیق مورد استفاده با توجه به شیوۀ گردآوری داده ها و تجلیل داده های آن، پیمایشی[1] است. جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه صورت گرفته است. این پرسشنامه با توجه به متغیرهای مورد بررسی تدوین شده است. در تنظیم پرسشنامه علاوه بر چهار چوب نظری و فرضیات تحقیق، از منابع مرتبط نیز استفاده شده است[2].

پس از آزمون مقدماتی، در پرسشنامۀ نهایی 46 سؤال- 45سؤال بسته و یک سؤال باز- قرار داده شده، و در نهایت تدوین و برای اجرا آماده شد. پرسشنامه از ابتدا کدهای مشخص برای پاسخ داشت. برای ساده کردن عملیات استخراج، پرسشگر( در مواردی که امکان پذیر بود) کدها را در پرسشنامه مشخص می کرد؛ مگر در مواردی که ضروری بود کد گذاری در مرحلۀ بعد صورت گیرد. 32 سؤال پرسشنامه به متغیرهای مستقل و بقیه به متغیرهای وابسته اختصاص داشت. به منظور ساده تر شدن پرسش و پاسخ و نیز استخراج، در مواردی که امکان پذیر بود برای سؤالات پاسخهای یکسانی که حالت گویه های خاص داشت در مقابل یک طیف قرار داده شد. 40 سؤال تک موردی و 6 سؤال چند موردی بود.

پرسشنامه ها از طریق مصاحبه تکمیل شد. عملیات پرسشگری از نیمۀ اول فروردین شروع شد و در پایان تیر ماه 1378  پایان یافت. لازم به یاآوری است که آزمون مقدماتی پرسشنامه نیز در شهر شیراز و با تعدادی در حدود 20 مهاجر جنگی خوزستانی در بهمن ماه سال 1377 انجام پذیرفت.

 

واحد مطالعه

واحد مطالعه در این تحقیق خانوار است. اما برای پاسخ گویی به سؤالات مندرج در پرسشنامه، به سرپرست خانوار مراجعه شده است.

 

سطح تحلیل

از آنجا که مطالعه در سه شهر استان فارس صورت گرفته است که بیشترین تراکم خانوار مهاجر جنگی خوزستانی را تا هنگام اجرای پرسشنامۀ تحقیق در  مقایسه با سایر شهرهای استان در خود جای داده بودند، می توان گفت سطح تحلیل استانی است.

 

آزمونهای آماری

اجرای تحلیلهای آماری ضروری از قبیل نسبت درصد، میانگین، انحراف معیار، خی دو، همبستگی و رگرسیون مرکب، با استفاده از بستۀ نرم افزاری خاص علوم اجتماعی یعنی spss صورت پذیرفته است.

با توجه به اینکه تعداد معدودی از معرفها مربوط به بعضی از شاخصهای سازگاری فاقد پاسخ از سوی پاسخ گویان بوده و این امر در هنگام محاسبۀ نمرۀ سازگاری افراد مشکل ایجاد می کرده است به گونه ای که احتمال داشت در نتایج آزمونهای انجام شده در تحلیل رگرسیون مرکب و یا سایر آزمونهای مورد نیاز تأثیر نامطلوب بر جای بگذارد- با مشورت با اهل فن و مراجعه به کتابهای معتبر روش تحقیق، بهترین مکانیزم جای گذاری، استفاده از میانگین نمرات سؤالات مربوط به این شاخصها تشخیص داده شد. پس از انجام چنین عملی مشکل وجود نیز مرتفع شد[3].

[1] . Survey

[2] . دواس، 1376؛ بورکس، 1986؛ رابینسون، 1976؛ موییک، 1977؛ جگر گوشه شیرین، 1370؛ بیکر، 1377؛ کرلینجر، 1376.

[3] . دواس،  1376: 270-246؛ کرلینجر، 1376: 223-187.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود پایان نامه جامعه شناسی : جنگ شناسي يا پولمولوژي با جامعه شناسي جنگ”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *