برگشتن به جغرافیا

دانلود پایان نامه ارشد : مديريت بلايا در كشورهاي امريكا، كانادا، ژاپن، تركيه، هند، پاكستان و ايران

۴,۲۰۰ تومان

Continue Shopping
دسته: , برچسب: , , , , , , , , , , , , ,

توضیحات

دانلود پایان نامه ارشد : مديريت بلايا در كشورهاي امريكا، كانادا، ژاپن، تركيه، هند، پاكستان و ايران

75ص

 

مقدمه

مديريت بلايا در كشورهاي:

1- كانادا

2- ژاپن

3- هند

4- امريكا

5- تركيه

6- پاكستان

7- ايران

 

مقدمه

پژوهشگر در اين فصل به مطالعه تطبيقي مديريت بلايا در كشورهاي امريكا، كانادا، ژاپن، تركيه، هند، پاكستاان و ايران پرداخته و مطالب مرتبط با مديريت بلايا در كشورهاي مذكور را در قالب برنامه ريزي، سازماندهي، ساختار، آموزش نيروي انساني مطرح ساخته است.

در شروع بررسي هر كشور اطلاعات پايه اي در مورد كشور مورد مطالعه تحت عنوان مقدمه ذكر گرديده و به منظور تنوير ذهن خواننده اطلاعات جامعي در مورد آن كشور تحت عنوان كليات كه به نحوي با مديريت بلايا مرتبط است ارائه  گرديده است تا خواننده و مخاطب يك تصوير كلي از كشور مورد مطالعه داشته باشد. اشاره به سابقه تاريخي بلايا در كشور مورد مطالعه از ديگر مواردي است كه در اين فصل به آن پرداخته شده است.

ذكر آمار تلفات و خسارات وارده به هر كشور ناشي از بلاياي مختلف در قالب جداول و تشريح موارد از منظر پژوهشگر دور بند ده و در اين فصل آورده شده است.

جايگاه قانوني مديريت بلايا در نظام قانوني كشورها و پرداختن به بيشينه آن از موارد ضروري ديگر بود كه پژوهشگر در اين فصل به آن اشاره نموده است.

تشريح مراتب مديريت بلايا در هر كشور در قالب چرخه مديريت بلايا سه تفكيك در ذيل هر يك از كشور تصريحاً ؟؟ نظر پژوهشگر در اين فصل قرار گرفت. ذكر تجارب مديريتي كشورها در بلايايي كه بازتاب جهاني داشته است در اين فصل با هدف استفاده از تجارب ديگران نيز از مواردي بوده كه مذكور گرديده است.

شايان ذكر است كه تعدد وقوع بلاياي خاصي در هر كشور هسته مركزي فعاليت هاي مديريت بلايا را شكل داده و روند تلاش هاي مديريت بلايا در آن كشور حول محور آن بلاي خاصي كه كشور ياد شده بيشتر با آن مواجه است دور ؟؟ هر چند برنامه ريزي، سازماندهي، هماهنگي و ايجاد ساختار براي مقابله با آن بلاي خاصي با مديريت ساير ؟؟ ديگر مانعه الجمع نمي باشد.

ذكر ساير موارد و مسائل مرتبط با مديريت بلايا كه مي تواند در دستيابي به يك الگوي جامع الاطراف به ايران مفيد باشد در اين فصل از منظر پژوهشگر دور نمانده است.

فهرست مطالب مديريت بلايا در كانادا

1- پيش درآمد

يك – كليات

2- بلايايي كه بر جامعه كانادا تأثير گذارند

3- زمينه مخاطرات و بلاياي طبيعي در كانادا

4- مدل كلي مديريت بلايا در كانادا

5- استراتژي تخفيف و كاهش اثرات بلايا در كانادا

6- مرحله تعديل بلايا در كانادا

7- تعديل ساختاري

8- تعديل غيرساختاري

9- جدول اصول و رهنمودهاي استراتژي ملي تعديل بلايا در كانادا

10- حمايت از زير ساخت هاي مديريت بلايا در كانادا

11- سازماندهي مديريت بلايا در كانادا

12- راهبردهاي اسامي در مديريت بلاياي كانادا، تخليه، بهداشت، رهبري

13- هماهنگي در مديريت بلاياي كانادا

14- سيستم هاي مواجهه با بلايا در كانادا

15- اصولي كه در مديريت بلاياي كانادا رعايت مي شود

16- انواع سيستم هاي مديريت بلايا در كانادا

17- سيستم ICS

18- عملكردهاي بنيادي سيستم ICS

19- الگوي مديريت بلايا در كانادا

20- سيستم بر ليتيش كلمبيا bc

21- هماهنگي در سطوح وقوع بلايا

22- سطح محل حادثه – سطح پشتيباني محل حادثه – هماهنگي در سطح محل – استاني

23- سطح هماهنگي مركز استاني

24- ساختار و الگوي مديريت بلاياي كانادا بر اساس مدل BCERms

25- نحوه مديريت محلي بلايا در كانادا

26- سازماندهي و مسئوليت ها و نفش سيستم EOC

27- شكل جريان ارتباطات در ESM

28- ارزيابي تكنولوژي در مديريت بلاياي كانادا

29- شكل اركان دوگانه CT

30- وظايف CTA

31- برنامه ريزي مدل منسجم مديريت بلايا در كانادا

32- شكل چرخه مديريت بلايا در كانادا

33- الگوي مديريت منسجم بلايا با رويكرد استراتژيك در مديريت بلاياي كانادا

34- كنترل و ارزشيابي بلايا در مديريت بلاياي كانادا

35- آموزش نيروي انساني در مديريت بلاياي كانادا

36- فرآيند آمادگي در مديريت بلاياي كانادا

37- نحوه پاسخگويي مديريت بلايا به سؤالات مردم ناشي از ؟؟ تكنيكي

38- بنگاهها و سازمانهايي كه در هنگام طرح مديريت بلايا مشاركت دارند. بخش محلي، دپارتمان استاني، دپارتمان مركزي ديگر بنگاهها

39- نقش و برنامه ريزي ارتباطات در مديريت بلاياي كانادا

40- معيارهاي آسيب پذيري در مقابله با بلايا در كانادا، معيار انسجام جامعه، معيار روانشناسي و فيزيولوژيكي

41- اصول كلي مد نظر وزارت بهداشت كانادا در مقابله بلايا

42- تعامل مديريت بلاياي كانادا با كشورهاي همجوار شامل جلسات طرح ريزي، هيئت هاي بين المللي و توافقات مكتوب

43- مديريت بلاياي كانادا در يك نگاه

 

 

اول مديريت بلايا در كانادا:

يك پيش درآمد

نام رسمي: كانادا

نام محلي: Canada

پايتخت: اوتاوا

تاريخ استقلال از انگلستان: 1/7/1867

روز ملي: اول ژوئيه (روز استقلال)

نوع حكومت: زمانداري كل

رئيس حكومت: زماندار كل

رئيس دولت: نخست وزير

مجلس عوام: با 301 عضو به مدت 5 سال

مجلس سنا: با 112 عضو انقلابي

مساحت: 9984670 كيلومتر مربع (دومين كشور جهان)

بلاياي طبيعي: توفان هاي شديد يخي، بارش باران هاي شديد و برف

جمعيت: 33098932

نرخ رشد جمعيت: 88/0%

نرخ تولد در 1000 نفر: 78/10

نرخ مرگ و مير كلي در 1000 نفر 8/7

اميد به زندگي كلي: 22/80

اميد به زندگي مردان: 86/76

اميد به زندگي زنان: 74/83

زبان: 3/59% انگليسي، 2/32% خراف، 5/17% ساير زبان ها

نرخ باسوادي: 99%

https://www.Cia.gov/cia/pubLications/factbook/goos/Ca.htmL)p.2 وب109

Goos/ca.htmL)p.q-5

سرانه توليد ناخالص داخلي: 33900 دلار

رتبه شاخص توسعه انساني در 195 كشور 3

 

دو: كليات:

كشور كانادا سرزميني با وسعت زياد و منابع طبيعي غني كه در سال 1867 به عنوان يك كشور مستقل اعلام استقلال كرد ولي روابط خود را با كشور انگلستان خفظ نمود. به جهت اقتصادي و تكنولوژيكي اين كشور موازي با امريكا رشد كرده است و همسايه جنوبي امريكا در يك مرز مستحكم است.

بزرگترين شكل سياسي كانادا مواجه شدن با تقاضاي عمومي براي بهبود كيفيت در مراقبت بهداشتي و خدمات آموزشي بعد از يك دهه محروميت از بودجه است.

https://www.Cia.gov/cia/pubLications/factbook/goos/Ca.htmL)p.2 وب109

كانادا كشوري آسيب پذير در برابر سطح وسيعي از حوادث طبيعي و وقايع انساني است.

تجربه هاي اخير در رابطه با حوادث طبيعي اثبات كرده است كه نيازهاي زيادي بايد بررسي حفظ كانادا در برابر فشار سوانح در آينده برطرف شود.

دولت كانادا در بخش امنيت عمومي و آمادگي اورژانس كانادا همفكري هدايت شده اي را با ايالت و سرزمين ها و بانك دارها داشته، اين امر براي هدف گزاري استراتژي توسعه كاهش سوانح ملت در بالا بردن ظرفيت مردم كانادا براي جلوگيري از سوانح قبل از اتفاق و رفع ناتواني گروههاي آسيب پذير مفيد است.

(Hwacha,2005,p.5)

سه- بلايايي كه بر جامعه كانادا تأثير گذارند:

– طوفان شديد (رعد و برق، باران شديد، تگرگ)

– بادهاي شديد

– گردباد

– سرماي شديد

– بوران (برف شديد- بادهاي شديد برفي)

– طوفان يخي

– سيل رودخانه اي (سيل هاي بهاري، سيل هاي ناگهاني، سيل هاي يخي)

– سيل هاي سطحي

– حوادث خطرناك (انفجار – آتش سوزي)

– تصادفات وسايل نقليه عمومي (جاده اي – ريلي، هوايي)

– انفجار خط لوله

– شيوع و رواج بيماريهاي همه گير

– آلودگي آب

– آتش سوزي مهيب (دود – برخوردهاي شهري)

– آتش سوزي (خانگي- همسايه)

– حوادث خدمات رفاهي (آب – گاز- برق)

– تروريسم

– عدم وجود آسايش داخلي (شورش هاي غيره)

– جراحات ناشي از تصادفات

– اغتشاش نيروي كار

– آوارها (Main to ba Health ??? , 2002, PP,,20)

چهار- زمينه مخاطرات و بلاياي طبيعي در كانادا: رده بندي وسيع كانادا، آب و هواي متنوع و جغرافيايي گوناگون باعث شده كه كانادا در معرض خطرات طبيعي بسياري قرار گيرد.

مشخصه هاي زمين شناختي غرب كانادا اين مكان را مستعد ريزش صخره ها، بهمن ها و زمين لرزه ها كرده است. تقريباً 1500 زمين لرزه هر ساله در كانادا با خطر و ريسك در شهرهاي اصلي در سواحل غربي، مونترال و ساير نواحي گزارش شده است. تقريباً 80% از سوانح كانادا به خاطر آب و هوا و خطرات مربوط به آنها مثل گردباد، تندباد، طوفان، تگرگ، كولاك، امواج خروشان و يخبندان ها و سيل ها است.

طوفان تگرگ و 80% از گردوباد تا هر ساله در شمال آنتاريو و شمال شرق كبك در فلات استان هاي مانيتوباد آلبرتا گزارش شده است.

سواحل آتلانتيك كانادا مستعد گردباد و موج هاي عظيم و طوفان هاي زمستاني شديد است كه به طور مكرر در عرض قسمت هاي مختلف كشور اتفاق افتاده است. در تابستان دماي بالا و رطوبت كم اغلب شرايط مساعد را به روي آتش سوزي هاي شديد فراهم مي آورد كه به طور نمونه مي توان از زيستگاههاي كنار شهر در فلات بريتيش كولومبيا و كبك نام برد.

سيل ها به طور مكرر در كانادا اتفاق مي افتد و تكرار زياد اين سانحه طبيعي، ايالات و سرزمين ها را در آنتاريو، كبك و ساير نواحي تحت تأثير قرار داده است.

چيزي كه كانادا را آسيب پذير ساخته تمركز جمعيت در مناطق خطرپذير است. جمعيت كانادا در 25 منطقه آماري متمركز شده است و بعضي از اين مناطق در قسمت هايي قرار گرفته اند كه از نظر زمين شناسي فعالند و بر روي فلات هاي كنار سواحل يا حوزه هاي رودخانه اي كه جزء مناطق پرخطرند قرار دارد. (Hwacha,2005,P.5)

به طور مثال ونكور با1/2 ميليون جمعيت شهري با خطر زمين لرزه، لرزه هاي دريايي و سيل و بالا آمدن سطح دريا مواجه است.

وجود و بروز سيل و رمانيتوبا، بريتيش كلمبيا، نيوفاندلند و پيدايش گردبادهاي مخرب و طوفان و تگرگ در مانيتوبا و آلبرتا و بروز آتش سوزي هاي مهيب در آنتاريو و آلبرتا و نواحي مشابه و همچنين بروز گردبادهاي مهيب گوياي اين مطلب است كه ضرورت پرداختن دولت كانادا به مديريت بلايا بيش از هر زمان ديگري ضرورت مي نمايد. به طور متوسط در سال حداقل يك سانحه جغرافيايي و بيش از 12 سانحه مربوط به آب و هوا در سال اتفاق مي افتد.

.

.

.

جهت دریافت و خرید متن کامل پایان نامه و تحقیق و مقاله مربوطه بر روی گزینه پرداخت مستقیم که در بالای صفحه قرار دارد کلیک نمایید و پس از وارد کردن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت هایی عضو شتاب قابل پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت انلاین به صورت خودکار لینک دانلود مربوطه فعال گردیده که قادر به دانلود فایل کامل ان می باشید.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود پایان نامه ارشد : مديريت بلايا در كشورهاي امريكا، كانادا، ژاپن، تركيه، هند، پاكستان و ايران”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *