برگشتن به جغرافیا

توضیحات

دانلود پایان نامه : بررسي و روند  تكوين و توسعه فيزيكي شهر سميرم

122ص

 

در اين تحقيق به بررسي روند تكوين و توسعه فيزيكي شهر سميرم پرداخته شده است. نوع پژوهش توصيفي – تحليلي است كه جهت رسيدن به اين امر متغيرهايي نظير عوامل اقتصادي ( كشاورزي ، صنعت خدمات)، راههاي ارتباطي، جمعيت، منابع آب، نقش دولت و مديريت شهري عامل دفاع مورد بررسي قرار گرفت. نتيجه اي كه از اين تحقيق گرفه شد نشان داد كه عامل آب و دفاع نقش بسيار مهمي در پيدايش اين شهر داشته و راههاي  ارتباطي شمال به جنوب در مراحل توسعه و رشد شهر تا حدودي نقش داشته است. در بخش عوامل اقتصادي در زمينه هاي كشاورزي و خدمات از دهه 1345 به بعد باعث افزايش اشتغال در اين موارد گرديده است و كشاورزي به صورت تك محصولي بود و صنعت در اين منطقه رونق نداشت در زمينه مديريت شهري شهرداري بيشترين نقش را در توسعه شهري داشته است. با توجه به مراحل توسعه شهري و محدوديت فضايي در قسمت جنوب،  قوميت گرايي، كمبود زمين در سطح شهر باعث تخريب باغات در اين منطقه شده است. كليد واژه ها : سميرم، توسعه فيزيكي، اقتصاد، توسعه فضاييچكيده

 

فهرست مطالب

مقدمه……………………………… 1

فصل اول ( طرح تحقيق)

1-1- بيان مسأله…………………….. 5

1-2- تعاريف عملياتي…………………. 7

1-3- فرضيه ها………………………. 8

1-4- روش تحقيق……………………… 9

1-5- پيشينه تحقيق…………………… 9

1-6- اهداف تحقيق……………………. 12

1-7- اهميت و ضرورت تحقيق…………….. 12

1-8- امكانات و محدوديت هاي تحقيق……… 14

فصل دوم ( ويژگي هاي عمومي شهر سميرم)

2-1- بررسي موقعيت طبيعي، اجتماعي و اقتصادي شهر سميرم………………………………….. 16

2-1-1- موقعيت و ويژگيهاي طبيعي سميرم…… 16

2-1-2- توپوگرافي…………………….. 18

2-1-3- زمين شناسي شهرستان سميرم……….. 20

2-1-4- معادن………………………… 22

2-1-5- پوشش گياهي……………………. 22

2-1-6- ويژگي هاي اقليمي………………. 23

2-1-6-1- بارندگي…………………….. 23

2-1-6-2- دما و رطوبت…………………. 24

2-1-6-3- باد………………………… 24

2-1-6-4- يخبندان…………………….. 25

2-1-6-5- وضعيت تابش و ابرناكي…………. 25

2-1-7- منابع آب……………………… 25

2-1-7-1- آبهاي سطحي………………….. 25

2-1-7-2- آبهاي زيرزميني………………. 27

2-2- ويژگي هاي اقتصادي شهرستان سميرم….. 28

2-3-1- كشاورزي………………………. 29

2-3-2- زراعت………………………… 29

2-3-3- باغباني………………………. 29

2-3-4- صنعت…………………………. 30

2-3-5- خدمات………………………… 31

جمع بندي فصل دوم……………………. 31

فصل سوم ( عوامل مؤثر در پيدايش و توسعه فيزيكي شهر سميرم)

3-1- علل شكل گيري و توسعه شهر سميرم…… 34

3-2- جهات توسعه و گسترش فيزيكي شهرسميرم.. 36

3-3- اولين محله سميرم……………….. 37

3-4- عوامل مؤثر در رشد و توسعه فيزيكي شهر سميرم 38

3-4-1- عوامل طبيعي…………………… 41

3-4-1-1- منابع آب……………………. 42

3-4-1-2- خاك………………………… 45

3-4-2- نقش عوامل انساني در توسعه فيزيكي  شهر سميرم  45

3-4-2-1- جمعيت……………………….

3-4-2-2- شبكه هاي ارتباطي و اثرات آن بر توسعه فيزيكي شهر……………………………….. 45

3-4-2-3- شبكه هاي ارتباطي درون شهري……. 50

3-5- عوامل اقتصادي………………….. 54

3-5-1- سيماي اقتصادي و حوزه نفوذ شهر سميرم 55

3-6- سياست هاي دولت و مديريت شهري…….. 57

3-6-1- مهمترين اقدامات شهري…………… 62

3-7- عامل مذهب……………………… 63

3-7-1- مساجد………………………… 63

3-7-2- حسينه ها……………………… 64

3-7-3- امام زاده ها………………….. 66

3-8- عوامل فرهنگي…………………… 66

3-9- عوامل اجتماعي………………….. 67

3-10- عامل امنيت…………………….. 68

3-11- عامل مالكيت …………………… 68

3-12- كاربري اراضي شهر……………….. 68

3-13- توسعه فيزيكي شهر در رشد نظامند (ارگانيك)  69

3-14- امكانات توسعه شهري……………… 70

3-15- موانع عمده در توسعه و عمران شهر….. 70

3-16- مسائل و مشكلات زيست محيطي شهر…….. 70

جمع بندي فصل سوم……………………. 71

فصل چهارم  ( بررسي سهم كاربري هاي شهري در فرايند گسترش شهر سال (85-1375)

4-1- بررسي سهم كاربري هاي شهري در فرايند گسترش شهرستان (85-1375)…………………………… 73

4-1-1- مسكوني……………………….. 75

4-1-2- تجاري………………………… 75

4-1-3- معابر………………………… 76

جمع بندي فصل چهارم………………….. 81

 فصل پنجم ( نتايج رشد فيزيك شهر)

5-1- نتايج رشد فيزيكي شهر……………. 83

5-1-1- نتايج منفي……………………. 84

5-1-2- راهكارهاي مقابله بارشد شهر……… 91

جمع بندي فصل پنجم…………………… 92

 

فصل ششم ( آزمون فرضيات، نتيجه گيري، پيشنهادات

آزمون فرضيه اول…………………….. 93

آزمون فرضيه دوم…………………….. 94

آزمون فرضيه سوم…………………….. 96

آزمون فرضيه چهارم…………………… 98

نتيجه گيري…………………………. 99

ارائه پيشنهادات…………………….. 101

منابع و مأخذ……………………….. 103

 

مقدمه

پس از انقلا ب كشاورزي، ايجاد شهرها است كه گوردون چايلد از آن به عنوان دومين انقلاب عظيم در فرهنگ انسان نام مي برد. در پيدايش و شكل گيري شهرها عوامل متعددي چون عوامل سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي با اتكا به شرايط مساعد محيط طبيعي نقش مؤثري داشته است.

در ميان مهمترين عوامل پيدايش شهرها، بايستي توسعه شبكه راهها را عادي ترين و مطمئناً قديمي ترين عمل دانست. در بررسي منشأ شهرها عامل توسعه مبادلات كالا و پيشرفتهاي تجاري، كه منجر به يك محل قابل استفاده و دائمي در يك موقعيت مطلوب مي گردد و عامل افراد بشري را كه كارشان موجب پيشرفت ارگانسيم شهري شده است بايستي از جمله مواردي دانست كه به ايجاد شهرها، كمك ارزنده اي نموده است. تبادلات كالا و وجود محلي براي چنين تبادلاتي كه مي توان بازارهاي شنبه بازارها، چهار شنبه بازارها و مانند آنها را نتيجة پيدايش آن دانست، در توسعه و ايجاد شهر نقش مؤثري داشته است.[1]

به هر صورت توسعه شهري متأثر از فرآيندهاي طبيعي، اقتصادي، زيست محيطي، اجتماعي،‌ سياسي است كه در طول تاريخ، مراحل گوناگون را طي كرده است. شهرها در طول زمان، رشد مي يابند و آنچه كه امروزه به مشكلات شهري معروف است روز به روز بالاتر مي شود.

شهر يكي از تكامل يافته ترين پديده هاي جغرافيايي است كه عبارت از چشم اندازيهاي ساخته شده به دست انسان كه نتيجه آخرين دخالت ها و پيشرفته ترين عملكردهاي انسان در محيط زيست خود به شمار مي رود. در حقيقت شهر آخرين مظاهر پيشرفت فني، اقتصادي و فرهنگي را در محيط هاي مساعد طبيعي نشان مي دهد كه تراكم جمعيت، دوري از اقتصاد  بسته كشاورزي، نقش يابي، ارتباط و شكل گيري اكولوژي شهري از ويژگي هاي اصلي آن محسوب مي شود.[2]

همچنين شهر الگوي كاملي از زندگي اجتماعي است، اجتماعي كه از سينه جوامع روستايي قد كشيده است.[3]

امروز رشد فزاينده جمعي شهرها و تغيير و تحولات سريع اجتماعي و اقتصادي آنها شكل تازه اي از شهر و شهرنشيني را به وجود آورده است. اين شكل شهر نشيني با آنچه كه در قبل از سالهاي 1300 در شهرها ديده مي شد تفاوت بسيار زيادي دارد. از اين رو امروز در بررسي هاي جغرافياي شهري، سياستهاي حاكم بر شهرها، تحليل تصميمات حكومتي در مورد خلق فضاهاي فيزيكي و اجتماعي و فرهنگي كيفيت دسترسي مردم شهرها به نيازهاي اساسي و چگونگي توزيع فضايي مراكز خدمات شهري، عدالت اجتماعي در شهر و نيز توسعه پايدار شهري از مهمترين مسائل مورد توجه محققان است[4]

تحقيق حاضر در هفت فصل به شرح زير گرد آوري شده است:

فصل اول شامل طرح تحقيق مي باشد در اين فصل با طرح مسأله و تبيين آن و همچنين اهداف و ضرورت  و اهميت آن فرضيه هاي تحقيق مشخص گرديده است. در فصل دوم به ويژگي هاي طبيعي، اجتماعي و اقتصادي اشاره اي شد و درفصل سوم عوامل موثر در پيدايش و توسعه شهر سميرم مورد بررسي  و تحليل قرار گرفته است. در فصل چهارم به بررسي و  ارزيابي شاخص هاي زمين شهري پرداخته شده در فصل پنجم به بررسي سهم كاربري هاي شهري در فرايند گسترش شهر ( سال 1375 تا 1385)، فصل ششم نتايج مثبت و منفي رشد فيزيكي شهر و در فصل هفتم به جمع بندي و نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات پرداخته شده است.

 

 

 

فصل اول

طرح تحقيق


1-1- بيان مسأله

گسترش زندگي اجتماعي و توسعه و تغيير نيازهاي بشري همراه با انباشت سرمايه وروي آوردن انسان به زندگي تجملاتي همچنين رشد فرهنگ و تمدن، منجر به گسترش هر چه بيشتر روستاها و سرانجام پديد آمدن شهرها شد، دو عامل تجارت و امنيت سرآغاز ايجاد شهرها بود. بازار و دژ هسته هاي اوليه­ پديد آورنده ي شهرهاي بزرگ گرديد و سرانجام با به وقوع پيوست انقلاب صنعتي در غرب و تمركز عامل صنعت در شهرها و تغير درسيماي شهرها پديدار گشت. اكنون عامل اصلي تعريف شهر يعني معيشت منحصر به صنعت و خدمات آن را از روستا مجزا ساخت.[5]

اين خلدون منشأ بنياد شهرها را خصوصيات تجمل خواهي بشر و زندگي در ناز و نعمت مي داند و در اين مورد ابتدا نحوه زندگي باديه نشيني را بررسي مي كند و باديه نشيني را به منزله اصل و منشأ شهرها و مقدم بر شهرنشيني مي داند[6]

پديده شهر نشيني كه شامل رشد جمعيت شهرها، افزايش تعداد شهرهاي بزرگ و ظهور شهرهاي تازه مي شود تحولاتي را در ساختار فيزيكي، اقتصادي و فرهنگي  اجتماعي آنها به وجود آورده است. ترديدي نيست كه با گرايش روز افزون شهر نشيني توجه به مسائل فضايي، تداركات و چگونگي شكل گيري آنها همچنين ارتباط با محيط اطراف و روستاها از اهميت شاياني برخوردار است.[7]

شهرها با توجه به مراحل متفاوت توسعه به گونه هاي متفاوت قابل طبقه بندي هستند:

 • شهرهاي اوليه : شهري است كه نيازهاي بشر را توليد مي كند. نظير روستاهاي كشاورزي يا شهري كه نقش اصلي آنها توليد كشاوزي است
 • شهرهاي ثانويه: شهري است كه به عنوان مركز مبادلات عمل مي كند مثل شهرهاي بازاري
 • شهر هاي نوع سوم : شهري است كه امكانات گذراندن اوقات فراغت، امكانات محيطي و سكونتي را براي ساكنان خود فراهم مي آورد.[8]

به نظر مي رسد تاكنون تحقيقات عميق و گسترده اي در مورد اينكه سميرم در چه سالي و توسط چه كسي و به چه منظوري در اين موقعيت مكانيابي شده صورت نگرفته است. همچنين به درستي مشخص نيست كه اولين ساكنان اين شهر از كجا به اين مكان آمده اند.

به نظر مي رسد عوامل متعددي در شكل گيري و توسعه شهري سميرم دخالت داشته اند. به طوري كه فضاي اين شهر در طول پيدايش تاكنون بيانگر تأثيرات عوامل مختلفي چون منابع آب، راهها، توسعه اقتصادي، فرهنگي، توسعه مراكز آموزشي، مديريت و سياست گذاري صحيح و امنيتي مهمترين عوامل تأثير گذار بر توسعه فيزيكي سميرم بوده است.

براي انجام اين تحقيق سوالات پژوهشي  به شرح ذيل عنوان مي شود:

1- آيا بخش هاي عمده اقتصادي ( كشاورزي، صنعت و خدمات) در توسعه فيزيكي شهر سميرم تأثير داشته اند؟

2- آيا موقعيت راههاي ارتباطي و منابع آب در پيدايش و شكل گيري شهر سميرم نقش داشته است؟

 • آيا علت تخريب باغات در اين شهر به علت كمبود زمين در جهت رشد و توسعه فيزيكي شهرستان سميرم بوده است؟
 • آيا عوامل طبيعي مانعي براي رشد و توسعه فيزيكي شهر سميرم بوده است؟

1-2- تعاريف عملياتي

توسعه: به معناي ارتقاء ظرفيتهاي اجتماعي، اختيار مي گردد. بدين معني كه در حين جوابگويي بهتر به نيازهاي جامعه، كه در راستاي پالايش و تعالي نيازهاي جامعه نيز برنامه ريزي مي شود و مالاً ظرفيتهاي مادي و معنوي جامعه افزايش مي يابند.[9]

توسعه فضايي : عبارتست از انعكاس اتفاقات و اقدامات جهت توسعة يك جامعه در محيط فيزيكي مورد عمل آن جامعه[10]

توسعه  فيزيكي : فرايندي است پويا و مدوم كه طي آن محدوده هاي فيزيكي و فضاهاي كالبدي آن در جهات عمودي و افقي از حيث كمي و كيفي افزايش مي يابد.[11]

توسعه شهري : به كارگيري امكانات بالقوه اجتماعي، اقتصادي و كالبدي براي بالابردن كيفيت محيط زيست شهري و برقراري توازن در كيفيت و كميت زندگي شهري است.[12]

.

.

3-5- عوامل اقتصادي

بين شهر و توسعه اقتصادي رابطه مسقيمي وجود دارد و هر مرحله از توسعه اقتصادي با يك مرحله از شهر نشيني سازماندهي مي شود.

براي درك علل شهرنشيني مي بايستي تحولات اجتماعي- اقتصادي را كه بر نحوة استقرار فضائي  جمعيت اثر مي گذارد مورد بررسي قرار گيرد.[1]

شهر در زمان قديم به مكان اطلاق مي شد كه با حدي مقدس محدود و خانه هاي آن گرد پرستشگاهي بنا شده باشد من هزا در عصر حاضر دلايل برتري براي اثبات وجود شهر دلايل اقتصادي است.[2]

بررسي عملكرد سه گانه بخش صنعت، خدمات و كشاورزي در شهر سميرم بيانگر تسلط كامل بخش صنعت در اشتغال زايي شهر مي باشد و الگوي ساختار شهر را بخش خدمات تشكيل مي دهد. كشاورزي در اين شهر به صورت زراعت و هم باغداري مي باشد كه در حال حاضر به علت كيفيت خوب محصول سبب بيشتر به صورت باغداري و داراي اقتصاد تك محصولي مي باشد.

عمده مشكلات بخش كشاروزي در شهر سميرم عبارتند از:

 • تعداد روزهاي يخبندان
 • توپوگرافي و شيب تند
 • وجود خاكهاي درشت دانه در سطح شهر به دلايل كوهپايه اي بودن شهر

صنعت در شهر سميرم به صورت نادر وجود  دارد كه مشكلات عمده اين بخش عبارت است‌از:

 • فقدان تأسيسات و تجهيزات شهري متناسب با صنعت
 • فقدان فرهنگ كارگري و نيروي كارآمد و متخصص
 • ضعف شبكه ارتباطات، فقدان بازار محلي، كمبود سرمايه، كبود خدمات رفاهي، ضعف حوزه نفوذ[3]

3-5-1- سيماي اقتصادي و حوزه نفوذ شهر سميرم

حوزه نفود هر فعاليت شامل ناحيه اي مي گردد كه با توجه به شعاع عملكرد  هر فعاليت جمعيتي به منظور حمايت از آن وجود داشته است و اين حمايت است كه سبب استقرار و بقاء آن مي شود. حوزه نفوذ هر مكان تابعي از عملكرد و نقشي است كه هر مكان مركزي در نظام منطقه اي ايفا مي كند. بديهي است كه اين مكان داراي عملكردهاي مختلف اداري، سياسي، اقتصادي، فرهنگي و مذهبي و … مي باشد.

خصوصيات جغرافيايي، ويژگي­هاي مذهبي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي جوامع نيز حوزه نفوذ را تحت تأثير قرار مي دهند كه نهايتاً در نوع مقياس و كيفيت هر عملكرد خاص است. عمدتاً حوزه نفوذ عملكردها در رابطه با نظام اداري و تقسيمات كشوري مي باشد ولي در وراي عملكردهاي سياسي- اداري ساير حوزه هاي عملكردي از شدت و ضعف برخوردار است.

با اين تعبير حوزه نفوذ، محدوده اي است كه در آن كنش ها و واكنشهاي فضايي كه نمود  اصلي آن عملكردها از شدت بيشتري برخوردار است فاصله نسبتاً زياد سميرم از مركز استان ضمن پذيرش اين اصل نظريه مكان مركزي كريستالركه هر چه شهري بزرگتر باشد ناحيه اي كه تحت تأثير و سلطه خود قرار مي دهد بزرگتر است و با اهميت يابي شهر بزرگ حوزه نفوذ به قدري گسترش مي يابد كه حوزه نفوذ شهرهاي  كوچك پيرامون خو را تسخير مي كند و  آنها را تحت تأثير قرار مي دهد كه اين فرض در مورد مراكز استان يعني شهر اصفهان صادق است. حوزه نفوذ مستقيم ( جذب) شهر سميرم همان محدوده سياسي بخش سميرم است كه با توجه به مطالعات انجام گرفته به لحاظ ارتقاء شهر سميرم در ارائه خدمات آموزشي، اداري، تجاري، خدماتي، درماني بهداشت است. همچنين شهر سميرم در حوزه تأثير (دور) شهرضا قرار گرفته است كه اين به دليل برخي الزامات اداري و ارائه خدمت برتر نظير آموزش عالي درماني و بعضي روابط اخيتاري است شهرسميرم يكي از قطبهاي بسيار مهم استان و كشور در توليد محصول سيب مي باشد. كشت اين محصول به دليل تناسب خاك و شرايط اقليمي حاكم (سرد و معتدل) از قديم الايام مورد توجه و اهميت بوده است به گونه اي كه امروزه نقش مهمي در صادر ات ارزش توليدات و اقتصاد خانوار شهر سميرم دارد. كاشت باغات سيب به دليل توليد و عملكرد خوب در سطح شهر سميرم با استقبال خوبي مواجه شده است. اما به دليل عدم وجود صنايع تكميلي، سردخانه، بعد مسافت تا بازار مصرف، محصولات توليد شده توسط دلالان جمع آوري و به اصفهان ارسال مي گردد. و ديگر محصولات باغي جنبه خود مصرفي دارد و جهت تأمين بازرهاي محل مورد استفاده قرار مي گيرد. در ساختار اقتصادي محدوده مورد مطالعه بازار مصرف محصولات دامي شير و محصولات لبني- گوشت و پشم مي باشد. پشم توليدي در صنايع دستي منطقه مصرف مي گردد و شير توليدي هم توسط مأموران خريد شركت سهام لبنيات جمع آوري و به كارخانه شير پاستوريزه  اصفهان منتقل مي شود و گوشت توليدي هم به كشتارگاه مركز استان ارسال مي گردد.

3-6- سياست هاي دولت و مديريت شهري

در روند توسعه شهري دولت ها از طرق مختلفي مي توانند تأثير گذار باشند مهمترين اين عرصه ها عبارتند از:

1- نوع و چگونگي به كارگيري تكنولوژي و صنعت و مكانيابي آن شهر

2- تخصيص منابع و امكانات به ويژه زمين و مسكن در شهر و روستا كه جابه جايي جمعيتي و مهاجرت هاي روستا به شهر را به دنبال دارد.

3- تمركز مراكز تجاري در شهر و يا يك نقطه شهري و جذب و استخراج مازاد توليد وروستايي و تمركز آن رد شهرها به عنوان يك عامل شناخته شده در تحولات شهري

4- ايجاد وقف و يا توقف كاركردهاي مشخص و دائمي به فضاهاي كالبدي شهر كه شرايط توسعه فيزيك و كالبدي بيش تر شهر را  فراهم مي سازد.

5- نقش و اثرات دولت در مكانيابي مراكز اداري در سطح شهر و تمركز فعاليت هاي اداري در يك حوضه شهري و يا شهرستان امكان توسعه فيزيكي‌-كالبدي يك شهر را بيشتر فراهم مي‌آورد

6- نقش دولت ها در تصميم گيري، احداث وگذر شبكه هاي ارتباطي و مو اصلاتي اعم از راه هاي شوسه و راه آهن، راه هوايي و … كه مي تواند بعضي از شهرهاي يك ناحيه جغرافيايي را از رشد و شكوفايي بيشتر برخوردار سازد و همچنين در الگوي توسعه فيزيكي شهر مؤثر باشند.[4]

مديريت شهري عبارت است از برنامه ريزي براي شهر وسازماندهي فعاليتها و نظارت بر آنها و ايجاد انگيزش در سازمان مديريت شهري و ساير سازمان و مردم براي انجام امور بهينه.

مديريت شهري را همچنين مي تون به مثابه يك نظام تشبيه كرد. نظام عبارت است از تركيبي از اجزاء و قسمت هاي مختلف يك مجموعه كه به يكديگر وابسته اند و  روابط متقابل ميان آنها به شكل خاصي سازمان يافته است. اين سازمان يافتگي براي انجام رساندن كاري يا دستيابي به هدفي خاص است. مديريت شهري نيز از قمست هايي چون معاونتها و سازمان ها يا اداره هاي وابسته تشكيل شد كه با يكديگر و رقابت ساختاري واحد روابط متقابل دارند.

سيستم مديريت شهري موظف به توسعه و عمران شهري و اجراي برنامه ها و طرحهاي مربوطه است انجام اين وظايف در قالب تعيين كنده نوعي هويت و برنامه ريزي اجرايي براي آن است براساس مفاهيم مديريت شهري وظايف آن عبارتند از:

1- برنامه ريزي شهري، شامل وضع ضوابط و مقررات در تهيه نقشه هاي توسعة شهري، نوسازي و بهسازي شهر

2- وظايف عمراني شامل ساخت خيابان ها و راههاي جديد

3- وظايف خدماتي مانند تأمين آب، برق، فاضلاب، گاز

4- تأمين بهداشت شهر: شامل جمع آوري و دفع زباله، نظافت شهري

5- وظايف ايمني: شامل مبارزه با آتش سوزي و حوادث- اعم از مترقبه يا غير مترقبه، سرپرستي نيروي پليس شهر

6- وظايف نظارتي مانند نظارت بر امور ساختماني و شهرسازي

7- وظايف فرهنگي و ساير.[5]

در هر صورت تصميم گيري اگر چه قانوين و انحصاري مديران است، اما اين بدان معنا نيست كه مديران بر تمام فرايند تصميم گيري تسلط دارد. در واقع برنامه ريزان به عنوان تحليل گروه آينده نگر، اهداف و راههاي وصول به آن را تعيين مي كنند و مديرن مسئوليت اجرايي آن را به عهده مي گيرند.

به دنبال گسترش شهر و افزايش جمعيت و به تبع آن تنوع نيازها و احتياجات شهروندان، وظايف و فعاليت شهرداري ها نيز تنوع و گسترش بيشتري مي يابد. و امروز شهرداري ها به عنوان بزرگترين و متنوع ترين سازمان خدماتي شهرداري نام مي برند. شهرداري در سطح محلي از عناصر اصلي تصميم گيري به شمار مي رود و مهمترين نقش را در مديريت شهري بر عهده دارد. در سالهاي ا خير بسياري از تصميم هاي كه مراجع مختلف درباره شهر گرفته اند ارتباط مستقيم با خواسته ها و تصميمان شهرداري داشته است.

شهر سميرم در سال 1329 صاحب شهرداري شد. در حال حاضر اين شهر توسط يك شهرداري اداره مي شود كه توسعه و مديريت اصلي شهر را به عهده دارد.

.

.

.

جهت دریافت و خرید متن کامل پایان نامه و تحقیق و مقاله مربوطه بر روی گزینه پرداخت مستقیم که در بالای صفحه قرار دارد کلیک نمایید و پس از وارد کردن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت هایی عضو شتاب قابل پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت انلاین به صورت خودکار لینک دانلود مربوطه فعال گردیده که قادر به دانلود فایل کامل ان می باشید.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود پایان نامه : بررسي و روند تكوين و توسعه فيزيكي شهر سميرم”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *