برگشتن به حسابداری

دانلود مقاله : مدل سازي ارزيابي ريسك حسابرسي

۴,۸۰۰ تومان

Continue Shopping
دسته: برچسب: , , , , , , , , , , , , , ,

توضیحات

دانلود مقاله : مدل سازي ارزيابي ريسك حسابرسي (استفاده از يك مشتق ديگر بجاي استفاده از مدل پايگاه دانش)

51ص

 

چكيده

اين مقاله ، مقايسه اي از رويكردهاي مدل سازي تصميم را ارائه مي كند . تصميم مدل سازي شده ، موضوعي است كه حسابرسان در واحد  مورد رسيدگي در فعالت روزانه اش ، با آن روبرو مي شوند . به عنوان مثال ، مي توان از ارزيابي ريسك كنترل و ريسك ذاتي در خريدها ، حسابهاي پرداختي و چرخة موجودي ها نام برد . موضوع تصميم ، با استفاده از دو رويكرد متفاوت مدل سازي مي شود.

اولاً مدل هاي پايگاه دانش [1] ، ودوماً مدلي كه با استفاده از زبان برنامه ريزي شده با يك روش  رسمي ( مبتني بر روش )[2] ايجاد شده است .

هر دو مدل قبل از مقايسة آنها درجهت تعيين اينكه آيا رويكرد ارائه شده به وسيله مدل مبتني بر روش ، به قدر كافي با مسئله تصميم در زمينه ريسندگي ، سروكار دارد يا خير و آيا انعطاف پذيري بيشتري كه بوسيلة رويكرد پايگاه دانش ، ارائه شده ، ضروري است يا خير ، مورد آزمون قرار گرفته اند .

اين مقايسه ، نتايج مثبت زيادي در بر دارد ، مدل مبتني بر روش قادر است تابه طور رضايت بخشي ، به صورت همانند  نتايج تصميم گيرندگان انساني ( افراد تصميم گيرنده ) و مدل پايگاه دانش را ايجاد نمايد .

1)‌مقدمه و حركت

اين مقاله در صدد است تا مقايسه اي از كاربرد رويكردهاي متفاوت مدل سازي تصميم در يك موضوع حسابرسي ، ازجمله ارزيابي ريسك ذاتي و ريسك كنترل در خريدها، چرخة موجودي ها وحسابهاي پرداختي راارائه دهد . دو مدل كمك به تصميم ، يعني مدل پايگاه دانش (‌مدل خبره )‌و مدل مبتني بر روش ، براي موضوع تصميم بكار گرفته مي شوند و نتايجي كه آنها ايجاد مي كنند ،مورد مقايسه قرار مي گيرد .

زمان براي تصميم گيرندگان كمياب است و منابع گران و پرهزينه هستند . توانايي بكارگيري كامپيوترها براي موضوعات تصميم گيري ، مزاياي بالقوة زيادي در بردارد . جايي كه مسائل ، نسبتاً خوب بنيان يافته اند ، رفع امر تصميم گيري از تصميم گيرندگان انساني ، آنها را براي پذيرش و درخواست بيشتر مشاغل ، آزاد خواهد ساخت .

اجراي موفق كار مدل سازي تصميم ، به انتخاب صحيح ابزار براي كامل نمودن اين وظيفه ، بستگي دارد مقاله هاي قبلي از جمله (Delisione tall (1994) ,Bharadwjetal (1994) , Peters(1989) رويكرد پايگاه دانش را به عنوان روشي مناسب براي ارزيابي ريسك حسابرسي برگزيده اند ، اين مقاله درصدد است بررسي نمايد كه آيا اين انتخاب صحيح است يا خير .

( Weber(1997 به تمايل محققان سيستمهاي اطلاعاتي اشاره مي كند ، تا توجه آنها را به قديمي ترين تكنولوژي در دسترس و خسارات رويكردهاي توسعه يافته اخير و امكان بروز زيان در صورت پشتيباني تئوريكي از كارهايشان ، جلب كند ، بنابراين مطلوبست  تاقبل از توجه به پروژة مدل سازي تصميم گيري ، به رويه هاي مدل سازي منتشر شده توجه كنيم .

ا ستفاده از كامپيوترها به طوري كلي و مدلهاي مبتني بر سيستمهاي پايگاه دانش به طور اخص ، به عنوان يك بخش جدايي ناپذير از فرآيند حسابرسي ، بيشتر معمول رايج است ، مداركي بر  اين روند مي توان از طريق منابع و مأخذ اكثر متنهاي حسابرسي اخير و مقاله هايي كه به طور خاص با اين نكته سروكار دارند ، بدست آورد .

به عنوان مثال ، نشانة‌اخير از ميزان اهميتي كه دانشگاه وحرفه به سيستم خبره ( مدل پايگاه دانش ) داده اند را از (1995)White مي توان دريافت . اين مقاله 105 سيستم حسابداري آكادميك را در سطح ايالات متحده بررسي كرد . از اين تعداد 96 درصد ، نقش هوش مصنوعي و سيستم خبره را درحسابداري و حسابرسي واحد مورد رسيدگيشان ، پنهان نمودند و 46 درصد به طور مستقيم كاربرد سيستمهاي خبره را لمس كردند .

اين نوشته جات و آثار چاپي ، مزاياي رويكرد پايگاه دانش در مدل سازي تصميم را افزايش داد Wateman(1986) ، ويژگيها و مزاياي زير را به عنوان مزاياي بالقوة سيستمهاي خبره نسبت به افراد تصميم گيرنده (‌تصميم گيرندگان انساني ) ، مشخص نمود :

اظهار عقيدة مصنوعي ( سيستم خبره )اظهار عقيده كارشناسان ( تصميم گيرندگان انساني )
دائمي

انتقال آسان

مستند سازي آسان

از بين رفتن

انتقال مشكل

مستند سازي مشكل

Consistentغير قابل پيش بيني
قابل تهيه ، مقرون به صرفهگران ، پرهزينه

مزاياي سيستم خبره نسبت به افراد تصميم گيرنده

اين روشن نيست آيا اين مزايا مختص استفاده از سيستم خبره مي باشد ، يا خير ؟ در جهت متتنوع نمودن درجات اين سيستم ، به نظر مي رسد كه در هر نوع كامپيوتري براي كمك به تصميم گيري قابل كاربرد هستند وسعت اين مزايا بسيار وسيع و متنوع است . به عنوان مثال ؛ مسائل تصميم گيري را رفع نمايد . وقوع مكرر ابهام در مسئله تصميم گيري نسبت به يك مورد قطعي و مطلق ؛ يك سئوال است ، اين ممكن است يك گزينة ساده تر باشد . كافي است تا رويكردها بعضي از طبقات و درجات مسائل تصميم گيري را كه ميتوان درجه اي از ابهام را در آنها تصور ساخت ، نشان دهند .

[1]– پايگاه دانش ، حاوي حقايقي دربارة يك زمينة خاص و مجموعه قواعدي كه از آن حقايق استفاده مي كند .آنها ممكن است اشياء را توصيف كرده ، روابط را معين كرده يا قواعد سرانگشتي ايجاد كنند كه سيستم خبره از طريق تجربه كسب كرده است . نوعاً هر قاعده حاوي يك شرط و يك اقدامي به شكل« 1fx پس y» مي باشد . اين بدان معناست كه هر گاه شرط x ، صحيح باشد ، پس سيستم خبره اقدام Y را از آن نتيجه مي گيرد . اين حقايق و قواعد از طريق مصاحبه با اشخاص خبره  تعيين مي شود .

[2] -مدل مبتني بر روش : رويكردي است كه صرف نظر از سطوح متنوع ريسك ، از برنامه هاي استاندارد استفاده مي‌كند .اين رويكرد در محيط حسابرسي امروزين يك رويكرد قابل قبول محسوب نمي شود .

.

.

 

3) ساختار مدل

1-3) جمع آوري اطلاعات :

ارزيابي ريسك حسابرسي بر مبناي شاخصها و نشانه هاي ريسك انجام مي شود . نيازمندي هاي اطلاعات در مدل ارزيابي ، ريسك ، داراي دو قسمت است :تعيين شاخصهاي لازم ريسك و بررسي اثر آنها بر ارزيابي ريسك حسابرسي . در اين قسمت ، يك مورد مطالعه بر پايه رويكرد جمع آوري اطلاعات ارائه مي شود .

اطلاعات استفاده شده در اين پروژه با بررسي نمودن ابزاري كه بطور مشترك براي جمع آوري اطلاعات در پروژة حاضر استفاده شده است و در (1995)Chang and monore انتشار يافته است ، گردآوري شده است ، بررسي اسناد با يك نمونة 79 تايي از حسابرسان كامل شد . كه همگي آنها كمتر از 3 سال تجربة حسابرسي دارند . اين الزامات كه براي تمام اعضاي تمام حرفه اي در استراليا انعكاس مي يابد ، به Abdolmohammadi(1987) نسبت داده مي شود .

كه اثر تجربه را بررسي نمودند و نشان دادند كه دانشجويان و كارآموزان (‌كاركنان كم تجربه ) ،‌جانشين هاي ضعيفي براي قضاوت حسابرسان با تجربه هستند .

اسناد ، تطابق مفروضات قرارداد حسابرسي و طرح حسابرسي را با مدارك حسابداري شركت نشان دادند اين اطلاعات سه گانه ، خريدها ،‌موجودي ها و حسابهاي پرداختي شركت توليدي را پوشش مي دهد .

اهميت ارائه شده شامل موارد زير است :

 • تفسير عمليات مشترك
 • پرسشنامة كنترل داخلي تكميل شده
 • صورتهاي مالي حسابرسي نشدة نزديكترين دوره
 • صورتهاي حسابرسي شدة دو دوره قبل
 • اطلاعات مقايسه اي صنعت
 • برنامه حسابرسي با برآوردهاي اوليه از ساعات لازم براي تكميل هر مرحلة برنامة حسابرسي

هشت اختلاف در ابزار بررسي پايه اي ظاهر مي شوند كه هريك با يك اختلاف در نمونه تطابق دارد .اين هشت تفسير متفاوت بوسيله تغيير دادن حقايق ارائه شده دربارة اهميت بي نهايت يك مورد نسبت به 3 موردي كه در زير آورده مي شود ؛ ايجاد مي گردد :

 • وقوع ؛ تكرار شاخصهاي ريسك داتي بالا يا پايين
 • وقوع وتكرار شاخصهاي ريسك كنترل بالا يا پايين
 • نشانه هاي وقوع و تكرار اشتباه تجزيه و تحليل و يا آزادي چنين اشتباهاتي

اين دامنه از ابزار مطالعة متفاوت در جهت اطمينان از اينكه دانش ، تمام ظرفيت و گنجايش موقعيت هاي ممكن را تحت موضوع تصميمي كه مورد بررسي است نشان مي دهد ؛ بكار برده مي شود

براي كسب اطمينان از اعتبار اطلاعات جمع آوري شده با اين ابزار ابتدا نمونة پيش آزمون به ده حسابرسي عرضه شد . با اين هدف كه تعيين كنند آيا مي توانند اين توزيع موارد اهميت را تشخيص دهند . از اعضاء يا گروه پيش آزمون درخواست شد  تا ريسك ذاتي و ريسك كنترل و احتمال تحريف با اهميت را در حسابها و چرخة معاملات به صورت 10 نكته در مقياس ليكرت ، مشخص نمايند . نتايج اين گروه پيش آزمون تأيي نمود كه جمع آوري اطلاعات به صورت دستي ، روشي مطلوب محسوب مي شود .

پاسخ هاي موردنياز  اعضاء شامل اطلاعات زير است همگي بر حسب 10نكته ، مقياس ليكوت اندازه گيري شده اند :

 • ارزيابي آنها از ريسك ذاتي خريدها ، پرداختهاي نقدي و چرخة‌معاملات
 • ارزيابي آنها از ريسك ذاتي مربوط به حساب موجود ي
 • ارزياي آنها از ريسك كنترل مرتبط با چرخه هاي معاملات بالا و
 • توزيع موارد يا شاخصهاي ريسك كه در آنها براي ارزيابي خود از ريسك ذاتي استفاده نمودند؛ وزن دهي به ده معيار كه بر هر شاخص در ارزيابي ريسك آنها موثر بود .
 • درجه بندي شاخص هاي ريسك و ميزان اعتمادي كه بر تطابق بين ارزيابي ريسك ذاتي و همة‌شاخصهاي ديگري كه مرتبط با ارزيابي ريسك  حسابرسي است .
 • تشخيص موارد يا شاخصهاي ريسكي كه آنها براي ارزيابي ريسك كنترل استفاده نمودند .
 • درجه بندي عوامل ويا شاخصهاي ريسك ، ميزان اعتمادي كه بر تطابق بين ارزيابي ريسك كنترل وجه نقد و همة شاخصهاي ديگري كه آنها با ارزيابي ريسك حسابرسي ، مرتبط دانستند .
 • عوامل اضافي كه آنها براي گسترش ارزيابي خود از ريسك ذاتي ، استفاده نمودند ، اگر اطلاعات از طريق جمع آوري اين اطلاعات ، از طريق پرسيدن پرسشهايي دربارة اهميت شاخص هاي خاص ريسك ، ابزار بررسي شامل دانشي خواهد بود كه برپاية درك خود حسابرسي  از شاخص ريسك قرار مي‌گيرد .

البته دانشي كه به درك و فهم حسابرسي و فهم حسابرسي از اهميت شاخص هاي ريسك ارائه شده توسط محقق محدود مي شود محتواي سئوالات در ابزار تحقيق ، شاخصهاي ريسك سروكار دارد غير از آن شاخصهايي كه به طور مستقيم به اطمينان از اينكه حقايق ارائه شده ، محدود به پاسخ هاي بدست آمده نمي شود ، كمك مي كنند ، اهميت اين الزام بر عقايد مدل گذاران پايگاه دانش ، در بررسي آنها از تكنيكهاي تحصيل و دانش ، تحميل نمي شود .Reiteman – olson and Rueter(1987)

اين ابزار مطالعة‌موردي يك اطلاعات پايه اي را با محتواي مجموعه اي از شاخصهاي ريسك كنترل و ريسك ذاتي كه توسط حسابرسان مجرب و با تجربه انتخاب شده است ، در بر مي گيرد .

اين اطلاعات پايه اي معياري براي ارزيابي آنها از اهميت اين شاخصهاي ريسك و اثر اين شاخصها بر ارزيابي ريسك حسابرسي مي باشد . اين اطلاعات درجهت ايجاد مدل پايگاه دانش كه نياز به مدل سازي كامپويتري دارد و درقسمت بعدي بحث شده است ، با هم تركيب مي شوند.

.

.

 

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود مقاله : مدل سازي ارزيابي ريسك حسابرسي”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *