برگشتن به حسابداری

دانلود پروژه مالی : شرکت توليد صنایع غذایی

۴,۹۰۰ تومان

Continue Shopping

توضیحات

دانلود پروژه مالی : شرکت توليد صنایع غذایی

104ص

 

فهرست :

عنوان                                                                                                         صفحه

بخش اول: مقدمه                                                                6

پوکی استخوان بیماری خاموش                                              6

بخش دوم :  کلیات درباره شرکت                                         10

خلاصه فعالیت تعاونی                                                                    10

تاریخچه شرکت                                                                  11

تنظیم دوایربه خدماتی و تولیدی                                              15

چارت سازمانی                                                                   16

بخش سوم: آزمایشگاه                                                         17

خطوط تولید                                                                       20

مراحل پاستوریزاسیون شیر                                                  20

تولید پنیر سفید مخصوص صبحانه                                          21

مراحل ساخت کره پاستوریزه                                                32

خط تولید دوغ پاستوریزه                                                      33

مراحل تولید خامه قنادی شیرین شده                                       33

خط تولید کشک مایع                                                            34

مراحل تولید پنیر پیتزا                                                          36

خط تولید ماست خامه ای                                                      38

بخش چهارم : انبار                                                              39

انبار های سرپوشیده                                                            39

انبار های باز                                                                      39

وظایف انباردار                                                                   39

انواع موجودی های انبار                                                       40

کالای انتقالی از سایر انبار ها و اجناس بر گشتی                        42

مدارک خرید                                                                      44

تحویل کالا به انبار                                                               44

تحویل دائم                                                                        45

نحوه و موارد استفاده از فرم رسید انبار                                  45

در خواست کالا و مواد از انبار                                                        46

تحویل وخروج کالا ازانبار                                                     47

کارتکس انبار                                                                     51

گزارش موجودی از انبار                                                      53

اصول ایمنی و حفاظت انبار                                                   54

بخش پنجم : مقدمه                                                             56

عوامل موثر در بالا بردن میزان فروش                                    57

بازاریابی و تبلیغات                                                              58

مزایای تبلیغات                                                                   59

وظایف مدیر بازاریابی و فروش                                              60

بخش ششم : دایره سرپرستی                                                         61

نقش واحد سرپرستی به عنوان جزیی از سیستم                         61

اصول مدیریت و سرپرستی                                                   62

واحد خرید مواد                                                                  65

خرید های داخلی                                                                 66

در خواست خرید مواد                                                                   66

سفارش کالا به فروشنده                                                       67

بازرسی و کنترل اجناس خریداری شده                                    68

بخش هفتم : گردش حساب های صنعتی                                   69

فهرست حساب های ترازنامه ای                                             70

فهرست  حساب های سود و زیانی                                          72

بهای تمام شده کالای فروخته شده                                          73

هزینه ها                                                                            74

سایر درآمدها                                                                    74

کسور درآمد                                                                      74

سیستم حسابداری صنعتی کارخانه                                         74

کنترل مواد                                                                        78

کسر و اضافات مواد                                                            80

عوامل بهای تمام شده مواد اولیه                                            82

نحوه ثبت مواد برگشتی به انبار                                              84

هزینه های مشترک و فرعی کارخانه                                        85

کنترل هزینه های دستمزد                                                     87

حسابداری حقوق و دستمزد                                                  89

دستمزد اوقات تلف شده                                                       90

پاداش کارکنان                                                                   91

ذخیره دستمزد ایام مرخصی                                                 91

توضیحاتی راجع به برخی کسورات دستمزد بیمه                        94

پرداخت مساعده                                                                 95

انحرافات حقوق و دستمزد                                                     96

کنترل سربار کارخانه                                                           97

برآورد هزینه های سربار.                                                     97

تجزیه تحلیل کسری یا اضافات سربار کارخانه                           100

بخش هشتم  : واحد تعمیرات                                                 101

نگهبانی                                                                             101

نتیجه گیری وجع بندی                                                                   102

منابع و ماخذ                                                                                       105

 

 

منابع ورود كالا به انبار

مواد و كالاها از چند طريق وارد انبار مي شود:

 • از طريق خريدهاي داخلي
 • از طريق خريدهاي خارجي
 • كالاهاي انتقالي از ساير انبارها و مواد برگشتي
 • كالا و لوازمي كه در كارگاه هاي مؤسسه ساخته مي شود.
 • كالاي اماني

* در این کارخانه مواد و محصولات فقط از طریق خرید های داخلی ،کالاهای امانی و محصولات ساخته شده  و کالاهای انتقالی از سایر انبار هامنابع ورود مواد به انبار میباشند.

–  از طريق خريدهاي داخلي

اين نوع كالاها در مقابل برگ  درخواست كالا  توسط واحد خريد تهيه شده و به انبار ارسال مي گردد.خريدهاي داخلي ممكن است از طريق مناقصه انجام گردد

اين کالاها پس از كنترل و تنظيم صورت جلسه و انجام ساير تشريفات به انبارتحويل مي گردد.

– كالاي انتقالي از ساير انبارها و اجناس برگشتي

اين  نوع  كالاها و محصولات معمولاً  از كالاهاي مازاد  بر احتياج كه مورد  نياز انبار خاصي نمي باشد  به انبار ديگري منتقل مي گردد. در اين صورت لازم است  صورت  دقيقي از كليه يكالاهاي قابل استفاده برگشتي به انبار تهيه شود  تا بتوان حساب انبار را با قيمت آنها بدهكاروحساب هزينه عملياتي را بستانكارنمود .

نحوه و  موارد  استفاده  از فرم انتقال كالا از يك انبار به انبار ديگر

انتقال كالا ازانباري به انبار ديگر منوط به استفاده و تكميل فرم خاصي به همين منظور مي باشد.فرمهاي مذكور قبلاً شماره گذاري شده اند و مشخصات كالا و مقدار مورد درخواست توسط انباردار متقاضي در آن ثبت مي گردد.

معمولاً فرمهاي انتقال كالا در چهار و در بعضي از مؤسسات در پنج نسخه تهيه       مي شود. سه نسخه اول به  انبار تحويل دهنده ي كالا  ارسال مي گردد. و نسخه چهارم جهت پيگيري در انبار متقاضي بايگاني مي شود. انبار تحويل دهنده كالاپس ازدريافت فرم تقاضاي ستون مربوط به مقداريا تعداد تحويلي بهانبارمتقاضي را تكميل و ساير نسخ را به ترتيب زير توزيع مي گردد:

نسخه اول ودوم همراه جنس به انبارمتقاضي ارسال مي گردد.انبارمتقاضي پس ازدريافت جنس نسخه اول رابايگاني مي نمايد.نسخه دوم پس ازامضاءوتأييد وصول جنس وردنظرجهت انجام دادن عمليات مالي به حسابداري ارسال مي گردد.

نسخه سوم در انبار صادر كننده كالا ودر پرونده ي كالاهاي صادر شده بايگاني    مي شود. لازم به توضيح است كه پس از وصول نسخه اول به انبار تقاضا كننده نگاهداري نسخه چهارم (پيگيري ) لزومي ندارد.

– نحوه و موارد استفاده از فرم برگشت كالا

واحد برگشت  دهنده ي كالا  بايد فرمي  جهت ثبت  كالاي  برگشت شده به انبارتنظيم نمايد.اين فرم شامل مشخصات و مقدار برگشت شده  كالا به  انبار خواهد بود.همچنين شماره حساب هزينه عملياتي كه بايد بستانكار شود نيز در بعضي از فرمها قيد مي گردد. فرم كالا ي برگشتي به انبار بايد قبلاً شماره گذاري شده و در پنج نسخه صادر گردد.

چهار نسخه  اول  ضمن  برگشت کالا به انبار ارسال و نسخه پنجم توسط واحدبرگشت دهنده بايگاني مي گردد. انباردار دريافت كننده جنس بايد روي هر چهارنسخه رسيد كالا را اعلام و نسخ اول و دوم را به  دايره ي حسابداري كالا جهت ثبت قيمت كالاها در كارتهاي مربوط ارسال دارد.

نسخه ي سوم به واحد برگشت دهنده كالا فرستاده مي شود و نسخه چهارم توسط انباردار جهت ثبت در كارتهاي انبار بايگاني مي گردد.

ورود و تحويل كالاهاي خريداري شده به انبار

كالاهاي خريداري شده براي تنظيم ونگهداري تحويل انبار ميشود.کالاها و مواد  مذكورهمراه  يك  نسخه   از فرم   درخواست  كالا  تقاضاي  خريد ،  فرم سفارش(معمولاً بدون ذكر قيمت) به انبار فرستاده مي شود.پس از كنترل دقيق اجناس وتطبيق آنها به فهرست وامضاي مربوط و بالاخره تعيين مقدارآنها توسط نباردارنسبت به تحويل كالا و صدور (رسيد انبار) اقدام مي گردد.  قبض انبار يا رسيدجنس به انبار يكي از مهمترين فرمها و اسناد انبار و حسابداري به شمار ميرود.

مدارک خرید :

به مجموعه فرم هاي درخواست كالا ،تقاضاي خريد،فرم سفارش،فاكتور فرشنده و رسيد انبار مدارك خريد گفته مي شود. بر اساس اين مدارك مبلغ كالاي قابل پرداخت به فروشنده خواهد بود .

– تحويل كالا به انبار

تحويل فعا ليتي است كه درارتباط  با ورود كالا به انبار انجام مي گردد.

وظايف واحد تحويل در موسسه هاي توليدي عبارت است از:

–         تخليه ي مواد و كالا از وسايل نقليه؛

 • شناسايي و كنترل كالا
 • يادداشت كالاهايي كه معيوب و يا غير قابل استفاده مي باشد.

تحويل كالا به انبار به دو طريق به شرح زير انجام مي گيرد:

لازم به يادآوري است كه در بعضي از مؤسسات توليدي واحدي تحت عنوان واحد دريافت يا  receivingموظف به دريافت ،كنترل و همچنين صدور فرم رسيد انبار   مي باشد و انبار در اين زمينه فعاليتي انجام نمي دهد .

 

 

تحويل دائم

پس از كنتذل اجناس خريداري شده و تطبيق آنها با اسناد مربوط و تأييد مقامات مسئول تحويل دائم صورت مي گردد.

براي  حصول اطمينان از كيفيت از كيفيت  كالا خريداري  شده از واحد  كنترل كيفيت (در صورت وجود ) درخواست مي شود  نظرات  كارشناسي خود را با استفاده از فرم كنترل كيفيت اعلام دارد.

نحوه و موارد استفاده از فرم رسيد انبار

رسيد انبار يا قبض انبار را مي توان يكي از اسناد مهم انبار محسوب نمود.اين فرم سند دريافت جنس و تحويل آن به انبار است و براساس فرم مذكور مبلغ كالاي خريداري شده قابل پرداخت به فروشنده كالا مي باشد.

فرم قبض انبار يا رسيد جنس به انبار معمولاً در پنج نسخه و به شرح زيرصادرو توزيع مي گردد.

نسخه اول و دوم و سوم به واحد تداركات ارسال مي شود.در واحد مذبور پس ازكنترل آن با فاكتور فروشنده و ساير اسناد ،دو نسخه اول را به حسابداري ارسال و نسخه سوم را در بايگاني خود نگهداري مي كنند.

نسخه چهارم اين فرم پس از ثبت اطلاعات مندرج آن دركاردكس يا دفاتر درانباربايگاني مي گردد.نسخه پنجم به تحويل دهنده كالا ارائه مي شود.

 

– درخواست كالا و مواد از انبار

دريافت  كالا  و مواد ،  طي  تكميل  فرم  درخواست  كالا از طرف  متقاضي ومصرف كننده ي جنس و ارسال آن به انبار انجام مي گيرد.

ا ين فرم پس از تأييد مسئول واحد ذيربط وامضاي مجاز به انبارارسال ميگردد.

انباردار پس از وصول  در خواست كالا واطمينان از موجود بودن كالا در انباراز طريق مراجعه به كارت  يا  دفاتر موجودي كالا  نسبت  به ارائه ي آ ن اقدام          مي نمايد . فرم درخواست كالا درسه نسخه تهيه مي شود. نسخ 1و2 اين فرم  جهت دريافت جنس به انبار ارسال مي گردد و نسخه ي سوم جهت  پيگيري امر و  نگاهداري سوابق دربايگاني واحد متقاضي نگهداري مي گردد.

در صورت موجود بودن  كالا ، انباردار نسبت به تحويل  جنس به  درخواست كننده و صدور حواله اقدام  مي نمايد و نسخه ي  دوم  درخواست  كالا در انباربايگاني    مي گردد و نسخه 1 آن  را به ضميمه ي  نسخه 1و2  حواله  انبار ازطريق  تداركات  به امور مالي ارسال مي دارد .انبار دار در صورت  موجودنبودن  كالا  مو ظف به تكميل فرم «درخوايت خريد »و پي گيري آن مي باشد.در بعضي از انبار ها از فرم  ادغام  شده «درخواست وتحويل كالا از انبار »استفاده مي شود .اين فرم توسط متقاضي تكميل وپس از تحويل جنس توسط انباردار و ساير مسئولان امضا          مي شود .

 

– تحويل و خروج كالا از انبار

با توجه به ارزش موجوديهاي انبار همچنين قابل تبديل بودن آنها به نقد ضروري است. در مورد صدور جنس از انبار كنترل دقيق به عمل آيد و از سيستم در اين مورد استفاده مي شود.متداولترين روش صدور جنس از انبار به شرح زير توضيح داده مي شود:

صدورجنس ازانبار بايد با توجه به برگ درخواست كالا كه توسط واحد ياشخص متقاضي تكميل وپس ازتأييد وامضاي مجازبه انبارارسال مي شود صورت  گيرد.صدور كالا از انبار مستلزم صدور فرمي است كه اصطلاحاً به نام ‹حواله انبار› معروف است.پس از دريافت تقاضاي جنس ازطرف واحد مصرف كننده كالا و وجود جنس درانبار كالاي مورد نظر اقدام به صدور حواله انبار مي گردد.

فرم حواله انبار در چهار نسخه تهيه شده و به ترتيب زير توزيع مي شود:

 • نسخه1و2 حواله به انضمام نسخ1 درخواست كالا به حسابداري ارسال ميشود

–  نسخه ي سوم همراه جنس به متقاضي ارائه مي گردد.

 • نسخه ي چهارم حواله به انضمام نسخه دوم درخواست كالا در بايگاني انبار

نگهداري مي گردد.

 

 

 

رسيد انبار مستقيم

در مواقعي كه جنس خريداري شده مستقيماً وبدون  ورود آن به  انبار به   محل مصرف تحويل داده شوداز فرم رسيد انبار مستقيم استفاده  ميشود مانند مصالح ساختماني مراحل و نحوه استفاده از فرم رسيد انبار مستقيم به شرح زير است:

پس از تحويل جنس به مصرف كننده كه  معمولاً با  نظارت مستقيم انباردار بايد انجام گردد. انباردار موظف است كه كالا  يا جنس را به نسخه ي سفارش خريدو  بارنامه مطابقت  نمايد و سپس انباردار اقدام  به  صدور قبض  يا  رسيد انبارمستقيم مي نمايد. در اين موارد اين فرم نقش قبض انبار و حواله انبار را خواهد داشت. با توجه به فرم رسيد انبار مستقيم كليه عمليات مربوط به ورود و خروج كالا در كارتها و دفاتر انبار منعكس مي گردد.رسيد انبار مستقيم  پس از صدور توسط  تحويل دهنده امضاء و همچنين  توسط نماينده ي قسمت صرف كننده تأييد وامضاء          مي شود.

فرم رسيد انبار مستقيم در چهار نسخه به شرح زير تنظيم و توزيع مي گردد:

نسخه اول – حسابداري

نسخه دوم – تداركات

نسخه سوم – بانضمام نسخه دوم سفارش خريد به انبار

نسخه چهارم – مصرف كننده

در بعضي از مؤسسات فرم رسيد انبار مستقيم به امور مالي ارسال ودركارتكس حسابداري انبار ثبت مي گردد وعملياتي در انبار انجام نمي شود.

 • دريافت ابزار آلات از انبار

دريافت ابزارآلات ازانبارمستلزم تكميل وارسال فرم ابزارآلات ازانبارمي باشد.اين فرم براي استفاده موقت از ابزارآلات مورداستفاده قرار مي گيرد،فرم رسيد ابزارآلات توسط متقاضي يا واحد مصرف كننده تكميل و به انبار ارسال ميگرددفرم رسيد ابزارآلات معمولاً در دو نسخه تهيه وبه شرح زير توزيع مي شود:

نسخه اول در بايگاني انبار نگهداري مي شود.

نسخه دوم در بايگاني درخواست كننده ضبط مي گردد. پس از عودت ابزار آلات به انبار،نسخه اول ازانبار دريافت مي شود درمواقعي كه فقط قسمتي از ابزار آلات به انبار برگشت داده شود ، در اين صورت براي  باقيمانده  وسايل  دريافتي فرم رسيد جديد صادر مي گردد.

-فرم خروج كالا از مؤسسه

خروج كالا از مؤسسه مستلزم صدوربرگ خروج مي باشد.اين فرم هنگام خروج از مؤسسه يا كارخانه بايد به نگهباني تحويل داده شود.

اين فرم در 4 نسخه به شرح زير تهيه و توزيع مي گردد:

نسخه اول – حسابداري    ****        نسخه دوم – انبار

نسخه سوم – انتظامات    ****        نسخه چهارم ـ درخواست كننده

– چيدن در جنس درانبار

تنظيم ونگهداري كالا درانبار در يك محل خاص صفافي نيز گفته مي شود . چيدن اجناس در انبار با توجه به حجم و اندازه و سايرخصوصيات كالا وهمچنين ميزان مراجعه ومصرف آن با رعايت اصول ايمني بايد انجام گيرد.به عنوان مثال كالاهايي كه تعداد آنها زياد ولي حجم آنها كم و كوچك است مانند پيچ و مهره معمولاً در پاكت وجعبه هاي مخصوص قرار داده ميشود،يا  قطعات مختلف يك موتور و مرتبط به هم بايد در يك قسمت در كنار هم قرار گيرد.

يكي از رايج ترين و در عين حال منطقي ترين روشهاي تنظيم اجناس استفاده از كدبندي قفسه ها در انبار مي باشد. در اين روش ابتدا به هر يك از قفسه ها يك كد اختصاص داده مي شود و هر يك از قفسه ها  نيز به طبقات مختلف  تقسيم و شماره گذاري مي شود. در موسسه هاي بزرگ علاوه بر شماره بندي  قفسه ها و راهروها به انبارها نيز شماره داده مي شود.بديهي است براي دسترسي به جنس ولوازم مورد نظرتنظيم راهنماي قفسه ها ضروري مي باشد .  بدين ترتيب كه با مراجعه  به راهنما  كه معمولاً برحسب نام كالا و يا شماره فني تنظيم ميگرددمي توان به محل نگهداري كالاي مورد نظر دسترسي پيدا كرد.

راهنماي كالا در انبار معمولاً به صورت كاردكس تنظيم ميگردد. نكات ديگري كه در چيدن اقلام در انبار بايد مورد توجه قرار گيرد عبارتند از:

 • تعداد تقاضا:اجناسي كه بيشترازهمه مورد تقاضا است بايد درنزديكترين محل
 • ممكن ،انبار گردد تا دسترسي به آنها سرعتر انجام گيرد.
 • قطعات سنگين در پائين ترين رديف قفسه و قطعات كم وزن و پرحجم را دربالاي قفسه انبار بايد قرار داد.
 • مشخصات كيفي كالا: توجه به نوع كالا و قرار دادن آنها نزديك يكديگر ازنكاتي است كه بايد مورد توجه قرارگيرد؛به عنوان مثال موادآتش زا نبايدنزديك كالاها و اجناس قابل اشتعال قرار گيرد.
 • وجه تشابه ومشخصات فيزيكي: توجه به مشخصات فيزيكي همچنين ارتباط قطعات به يكديگر از نكاتي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.

قطعات بايد به طوري انبارشوند كه چيدن وبرداشتن آنها آسان باشدبنابراين توجه به محوطه انبار،راهروها وساير نكات ضروري مي باشد.

– كارتكس انبار

ثبت كليه اطلاعات مربوط  به فعل وانفعالات كالا درانبار روي كارت به منظور آگاهي ازمقدار كالاي وارده،صادره وموجودي وهمچنين اطلاع ازمحل نگهداري آنها سيستم كاردكس گفته مي شود.

نحوه استفاده از كاردكس بدين ترتيب است كه براي هر قلم و يا هرنوع كالا يك كارت اختصاص داده مي شود. كارتاي مذبور با توجه به نام يا شماره كالا و با رعايت حق تقدم حروف آنها در قفسه هاي مخصوصي كه به نام دستگاه كاردكس معروف است ،تنظيم وقرار داده مي شود.بديهي است اقلام مندرج برروي كارتها با توجه به نياز هر انبار طراحي و مورد استفاده قرار مي گيرد.

ستونهايي كه معمولاً دركارت كاردكس پيش بيني شده ميشود به شرح زيراست:

ستون تاريخ: دراين ستون تاريخ ورود كالا و ثبت آن در كاردكس نوشته ميشود.

شماره سند ومدرك: شماره ي سند يا مدركي كه طي آن جنس به انبار وارد يا ازانبار صادرمي گردد ، دراين ستون نوشته مي شود.

ستون وارده: تعداد يا مقداركالايي كه به انبارواردشده است دراين ستون ثبت ميگردد

ستون صادره:تعداد يا مقداركالايي كه ازانبارصادرميگردد دراين ستون ثبت ميگردد.

ستون موجودي:موجودي كالا پس ازكسرصادره ازوارده دراين ستون ثبت ميگردد در بعضي از كارت كسها حداقل و حداكثرموجودي نقطه سفارش،تاريخ درخواست و سفارش كالا و سايراطلاعات لازم پسش بيني گرديده است به منظورجلوگيري از مفقود شدن احتمالي كارتهاي كاردكس ،معمولاً يك كاردكس مركزي نيزبراي كنترل دقيق تر موجودي انبار نيز پيش بيني مي شود ومورداستفاده قرارميگيرد.

در اين صورت  انباردار يك  نسخه از كليه ي فرم هاي انبار مانند  قبض انبار، حواله انبار ،فرم برگشت كالا و فرم انتقال وساير فرم هاي لازم را جهت ثبت به كاردكس مركزي ارسال مي دارد. در اكثر مؤسسات علاوه بر كاردكس انبار از كاردكس حسابداري نيزبراي نگهداري حسابهاي جنسي استفاده مي شود وكليه ي تغييرات كه درمورد موجودي انبار داده ميشود،بايد مرتباً توسط متصدي مربوط در كارتكس ثبت گردد.

استفاده از كاردكس داراي مزاياي زير است:

 • داشتن اطلاع ازميزان موجودي هرجنس دراسرع وقت بدون نيازبه شمارش آنها
 • سهولت در تعيين محل قرار دادن اجناس در قفسه ها.
 • كسب اطلاع لازم درزمينه قطعه سفارش،مقدارسفارش،حداقل وحداكثرموجودي

–  سهولت برقراري ارتباط با حسابداري.

–  سهولت ارائه آمارهاي مورد نياز.

– گزارش موجود ي انبار

واحد انبار بايد گزارشي به طور متناوب و مستمر در مورد وضعيت موجودي انبار به مقامات  مسئول ارائه نمايد. اين گزارش  در چند نسخه تهيه شده  و به ادارات خريد يا كارپردازي ،حسابداري و ساير واحدهاي ذينفع ارسال مي گردد.

تعداد نسخ  فرم گزارش موجودي

فرم گزارش موجودي انبار معمولاً در چها رنسخه تهيه و به  شرح زير توزيع        مي گردد:

نسخه اول : حسابداري صنعتي (در صورت وجود)

نسخه دوم: حسابداري

نسخه سوم : كارپردازي

نسخه چهارم: بايگاني انبار

اصول ايمني وحفاظت انبار

يكي ازوظايف مهم انبار علاوه بر تنظيم ونگهداري و دردسترس قرار دادن كالاو اجناس طبق ظوابط تعيين شده حفاظت اسناد و رعايت اصول ايمني مي باشد.

كنترل موجودي هاي انبار

– موجودي برداري عيني انبار

موجودي برداري «عيني» جهت حصول اطمينان در صحت ارقام و اعداد  وبالاخص اطمينان از صحت حسابداري جنسي وانباردارها بسيار ضروري است.دو روش براي موجودي برداري عيني به كار برده مي شود:

–         موجودي برداري عيني مستمر؛

–         موجودي برداري عيني دوره اي؛

 

.

.

.

جهت دریافت و خرید متن کامل پایان نامه و تحقیق و مقاله مربوطه بر روی گزینه پرداخت مستقیم که در بالای صفحه قرار دارد کلیک نمایید و پس از وارد کردن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت هایی عضو شتاب قابل پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت انلاین به صورت خودکار لینک دانلود مربوطه فعال گردیده که قادر به دانلود فایل کامل ان می باشید.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود پروژه مالی : شرکت توليد صنایع غذایی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *