دانلود پایان نامه : بررسي زمينه هاي توافق در ديدگاههاي ايران وروسيه پيرامون((رژيم حقوقي درياي خزر ))

۶,۰۰۰ تومان

Continue Shopping
دسته: , برچسب: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

توضیحات

دانلود پایان نامه : بررسي زمينه هاي توافق در ديدگاههاي ايران وروسيه پيرامون((رژيم حقوقي درياي خزر ))

85ص

 

دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد

دانشكده حقوق ،علوم سياسي و زبانهاي خارجه

 

فهرست مطالب

 

كليات تحقيق …………………………………………………………………………………………………               1

 1. 1. طرح مسا له ……………………………………………………………………………………………          1
 2. 2. فرضيه ها ……………………………………………………………………………………………          2
 3. 3. پرسش اصلي پژوهش ……………………………………………………………………………..  3
 4. 4. پرسش هاي فرعي پژوهش …………………………………………………………………….        3
 5. 5. فرضيه اصلي …………………………………………………………………………………………..         3
 6. 6. فرضيه هاي فرعي …………………………………………………………………………………       3
 7. 7. متغير مستقل ووابسته ………………………………………………………………………….  4

8.روش پژوهش  ……………………………………………………………………………………….             4

 1. 9. هدف پژوهش ……………………………………………………………………………………..       4

10.سازماندهي پژوهش ……………………………………………………………………………              4

 1. 11. سابقه علمي ومنابع اصلي پژوهش ……………………………………………………        5

فصل اول: اهميت درياي خزر و موقعيت جغرافيايي اقتصادي ،

ژئوپلتيكي و زيست محيطي ……………………………………………………………………              7

 1. 1. موقعيت جغرافيايي ……………………………………………………………………………      8
 2. 2. آب وهوا …………………………………………………………………………………………….  9
 3. 3. اقتصاد ………………………………………………………………………………………………  9

1-3 . ماهيگيري …………………………………………………………………………………               9

2-3 . نفت وگاز …………………………………………………………………………………..            10

3-3. بازر گاني …………………………………………………………………………………….              11

4-3. حمل ونقل ………………………………………………………………………………..              11

 1. 4. ژئوپلتيك درياي خزر …………………………………………………………………….. 12

 

 

 

صقحه                                                                                                                   5. محيط زيست درياي خزر ………………………………………………………………                  14

 

فصل دوم: چالشها وزمينه هاي واگرايي در روابط ايران وروسيه

از دوره قاچار تاكنون …………………………………………………………………………

بخش اول: بررسي چا لشهاي موجود در روابط ايران وروسيه

از ابتدا تا فرو پاشي شوروي ……………………………………………………………..                  16

 

1.چالشهاي موجود در روابط ايران وروسيه

در دوران تزارها …………………………………………………………………                        19

1-1. تصرف سرزمين هر جا كه ممكن باشد ………………….                       19

2-1. جلوگيري از نفوذ كشور هاي مخالف منافع

روسيه در سرزمين ايران……………………………………………………                       19

3-1. كسب سيطره بر سياستهاي داخلي و خارجي

ايران به منظور به حداقل رساندن نفوذ…………………………..                        20

4-1. كسب حد اكثر منافع اقتصادي وسياسي در ايران…..                    21

 1. چالشها در مناسبات ايران وروسيه پي از انقلاب

اكتبر 197 روسيه تا پيروزي انقلاب اسلامي ………………..                        21

1-2.نگاه به ايران به عنوان كشوري كه از آن طريق مي توان

انقلاب سوسياليستي را به ساير كشور ها منتقل نمود……….                    21

2-2.كسب حداكثر منافع سياسي واقتصادي

به عنوان يك ابر قدرت ………………………………………………….                        22

3-2. دسترسي به آبهاي گرم خليج فارس و اقيانوس هند…..                  23

4-2. تغييرات در سياست شوروي نسبت به ايران ……………..                   23

5-2. تلاش براي جذب ايران به اردوگاه كمونيست ……………                   23

 

3.چالشهاي بين دو كشور در دوره زماني بين وقوع

انقلاب اسلامي ايران و فروپاشي شوروي …………………                                            24

1-3. تهديد منافع شوروي توسط ايران با توجه به شعار نه شرقي            24

 

صفحه

نه غربي ………………………………………..                                                     24

2-3. توجه به انقلاب ايران به عنوان يك جنبش رهايي بخش                    25

3-3. سطح پايين مبادلات اقتصادي ………………………………                          26

4-3. كمك تسليحاتي به عراق در جريان جنگ تحميلي                          26

بخش دوم:و عوامل واگرايي درروابط ايران

وروسيه پي از فوپاشي شوروي………………………………..                                      27

 1. 1. نگرش به غرب وكميت سرمايه داري………………………         27

2..ايفاي نقش برتر در معادلات جهاني ………………………                            27

 1. 3. گسترش فروش تسليحات روسي به ايران و

ضعف تكنولوژي …………………………………………………………..                             27

 1. 4. افزايش هزينه هاي امنيتي به نفع روسيه وبه ضرر ايران                    28
 2. 5. سكوت روسيه در مقابل بهره برداري از نفت

درياي خزر توسط كشورهاي آذر بايجان و قزاقستان …..                            29

 1. 6. تاثير انقلاب اسلامي ايران بر كشورهاي آسياي ميانه                 30
 2. 7. تغيير در ژئوپلتيك منطقه پي از فروپاشي شوروي …    30
 3. 8. بي اعتمادي نسبت به اهداف روسيه در گسترش …..            32
 4. 9. استفاده از ايران براب وحدت آسياي مركزي

و قفقاز ………………………………………………………………                                      33

 1. 10. توافقات پشت پرده روسها …………………………                  33
 2. 11. نگاه ابزاري به ايران براي گرفتن امتيازات

بيشتر از كشورهاي غربي ………………………………..                                      33

صفحه

 1. 12. محافظ تاريخي ملت ايران ……………………………..         35
 2. 13. ناهمخواني سياستهاي روسيه در حوزه خزر

با منافع ملي جمهوري اسلامي ايران……………………                                  35

 1. 14. ناهمگوني ايدئولوژيك فرهنگي دو كشور

 

 

صفحه

ايران وروسيه………………………………………………………….                                  36

 1. 15. اختلاف در منافع دراز مدت ايران وروسيه

 

در خصوص مسير انتقال انرژي حوزه خزر……………                                 36

 1. 16. روابط اقتصادي چالشي برانگيز…………………….        36
 2. 17. انعطاف روسيه در مقابل حضور كشورهاي غربي       37
 3. 18. مشكلات زيست محيطي درياي خزر بخاطر

حضور كشورهاي بيگانه و اقدامات خودسرانه برخي

كشورهاي ساحلي ……………………………………………….                               37

1-18. راهكارهي دستيابي به امنيت زيست محيطي

در منطقه………………………………………………………………                               38

فصل سوم: ديدگاههاي كشورهاي ساحلي در

خصوص رژيم حقوقي درياي خزر ……………..                                           41

بخش اول: رژيم حقوقي درياي خزر …………………                                     44

1.رژيم حقوقي درياها ودرياچه ها از ديدگاه

حقوق بين الملل……………………………………………….                                44

 1. 2. وضعيت درياچه خزر با توجه به كنوانسيون

حقوق دريا ها وتعيين رژيم حقوقي آن…………….                                46

1-2. معاهدات مربوط به درياچه خزر ……………                               47

2-2. علل ناكارآمدي معاهدات سابق …………….                               49

3-2. فروپاشي وجانشيني دولتهاي تازه

استقلال يافته …………………………………………………                                50

بخش دوم:نارسايي رژيم حقوقي گذشته

درياي خزر و پيچيدگي وضع رژيم حقوقي جديد                                    52

بخش سوم: مواضع كشورهاي ساحلي در

خصوص رژيم حقوقي درياي خزر……………                              53

 1. 1. مواضع قزاقستان …………………………………………         53
 2. مواضع آذربايجان ……………………………………….         53

صفحه

 1. مواضع تركمنستان ……………………………………          54

 

 1. مواضع روسيه ……………………………………………           55
 2. مواضع جمهوري اسلامي ايران ………………..            57

فصل چهارم: زمينه هاي اشتراك منافع وهمگرايي ايران وروسيه در

عرصه سياست خارجي                                                                                         63

بخش اول: سطح سه گانه همكاريهاي جمهوري

اسلامي ايران وروسيه پي ازفروپاشي…………                                      64

 1. 1. همكاريهاي دوجانبه …………………………….. ………           64
 2. 2. همكاريهاي منطقه اي ايران وروسيه ……………   67

1-2.همكاري براي حل بحران هاي منطقه اي ……                     67

2-2. سازمان همكاريهاي درياي خزر………………….                      68

3-2. بهره برداري از منافع انرژي درياي حزر……..                      68

4-2. همكاري در خصوص انتقال انرژي ازحوزه

درياي خزر …………………………………………………………                        68

5-2. ارتباط كشورهاي آسياي مركزي وقفقاز

با اقتصاد جهاني………………………………………………….                        69

 

3.همكاريهاي ايران وروسيه در سطح بين المللي……..                  69

بخش دوم: عوامل موثر در همگرايي جمهوري اسلامي ايران وروسيه………………… 70

1 .منافع روسيه در خصوص گسترش همكاريه با ايران                70

1-1. جلب حمايت ايران براي مقابله با نفوذ

قدرتهاي بيگانه در منطقه ………………………………………                     70

2-1. نزديكي به ايران براي نفوذ به خاورميانه ،

خليج فارس وكشورهاي اسلامي…………………………….                      71

 

 

 

 

صفحه

3 -1. گسترش روابط با جمهوري اسلامي ايران

به منظور گرفتن امتياز از غرب…………………………….                       71

4-1. همكاري با ايران براي جلوگيري از افراط گرايي قومي

ونژادي وبي ثباتي در منطقه…. ……………                                    72

5-1. جلب حمايت ايران براي مخالفت با توسعه

ناتو به شرق……………………………………………………………                       72

 1. 2. منافع ايران در گسترش همكاريهاي خود با روسيه…          73

1-2. نگاه به روسيه به عنوان تامين كننده

تسليحات و تكنولوژي جديد………………………………..                        73

2-2. همكاري با روسيه براي جلوگيري از سلطه

شركتهاي خارجي وفرامليتي بر منلفع انرژي منطقه………                          73

3-2. جلب حمايت روسيه در مقابل نفوذ كشورهاي

مخالف جمهوري اسلامي ايران در منطقه خزر……………….                      73

4-2. همكاري باروسيه به منظور مقابله با

فشارهاي آمريكا وغرب ………………………………………….                          74

فصل پنجم: نتيجه گيري…………………………………………………………………………..            76

منابع مآ خذ………………………………………………………………. ……………                      82

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 كليات تحقيق

طرح مسا له: 1-

 

دریای خزر با وسعت000/370 کیلومتر مربع بزرگترین دریاچه جهان در سرزمین آسیا و اروپا در شمال ایران و در محل تلاقی آسیای مرکزی ، قفقاز و ایران واقع شده است .و مجموع طول ساحل دریای خزر 6380 کیلومتر مربع است که در اختیار پنج کشور ساحلی روسیه ، ترکمنستان ، قزاقستان و جمهوری  آذربایجان و ایران قرار دارد . این دریا منطقه مهم تولید نفت و گاز طبیعی جهان محسوب می شود و ذخایر این منطقه بعد از خلیج فارس می تواند منبع بادوامی در طول 40 سال آینده باشد . و همچنین کشتیرانی و ماهیگیری ( علی الخصوص خاویار ) از دیگر منابع اقتصادی این دریاست . بعد از فروپاشی شوروی تعداد کشورهای ساحلی از دو کشور به  پنج کشور روسیه ، ایران ، ترکمنستان ، قزاقستان و جمهوری آذربایجان  افزایش یافت .

یکی از مهمترین مسائل موجود در بهره برداری از ذخایر نفتی و گاز و ماهیگیری و کشتیرانی دریای خزر تعیین رژیم حقوقی است که مورد رضایت تمامی کشورهای ساحلی باشد . جمهوری اسلامی ایران قراردادهاي 1921 و 1940 مابین ایران و شوروی سابق را تا تعیین  رژیم حقوقی همه جانبه رامبناي بهره برداري از دريا مي دا ند و در مقابل هر گونه بهره برداری بدون توجه به منافع کشورهای دیگر مخالفت نموده و در اجلاس های متعدد سعی در دستیابی به حقوق متعارف خودداشته است اجلاس کشورهای

 

ساحلی در اردیبهشت ماه 1381 در عشق آباد و مهرماه 1386 در تهران علیرغم دستیابی به یک توافق جامع توانست پاره ای از مسائل فی مابین را مرتفع نماید ولی برای توافق در همه ابعاد راه طولانی در پیش است .

روسیه نیز بنا به اقتضای منافع ملی خود سعی نموده که با توافقات دو جانبه با کشورهای ساحلی ترکمنستان و قزا قستان نیازهای استراتژیک خود مانند بهره برداری از نفت و گاز دریای خزر وکشتیرانی تجاری و نظامی را برطرف نماید.

در این پژوهش که تحت عنوان (( زمینه ها ی توافق در دیدگاههای ایران و روسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر )) مطرح شده است سعی شده تا با شناخت چالشهای موجود در روابط ایران و روسیه وعوامل واگرايي همچنین زمینه های همگرائی و اشتراک منافع دو کشور به عنوان مهمترین و تاثیر گذارترین کشورهای ساحلی و تاثیر آن بر تدوین رژیم حقوقی این دریا تاكید شود .

2 فرضیه ها :

1-2- با توجه به موقعيت جغرافيايي، اقتصادي ,سياسي و…درياي خزر و اهميت استراتژيك اين دريا  رسيدن به توافق بر سر رژيم حقوقي آن دشوار است.

2-2-باتوجه به چالشها ،زمينه هاي واگرايي و پيشينه روابط سياسي ایران و روسیه توافق در دیدگاههای دو كشور پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر امکان پذیر نیست .

3-2- نقش کشورهای تازه استقلال یافته ساحلی  ترکمنستان ، قزاقستان ، و جمهوری آذربایجان در تعیین رژیم حقوقی دریای خزر از یران و روسیه بیشتر است .                                                           4-3- باتوجه به زمينه هاي اشتراك منافع وهمگرايي دو كشورايران وروسيه درعرصه سياست خارجي توافق پيرامون رژيم حقوقي درياي خزر امكان پذير است

 

3- پرسش اصلی پژوهش

با توجه به طرح مساله و فرضیه های مطرح شده سوال ما این است که :

آیا توافق دردیدگاههای ایران و روسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر امکان پذیر است ؟

4- پرسشهای فرعی پژوهش

1-4- آیا اختلافات داخلی ایران و روسیه در توافقات تاثیر دارد ؟

2-4- نگاه روسیه به غرب و ارتباط این کشوربا کشورهای غربی چه تاثیری در توافقات می گذارد ؟

3-4- نقش و جایگاه کشورهای تازه استقلال یافته ساحلي دریای خزر تا چه اندازه است ؟

4-4- آیا منافع اقتصادی و استفاده از منابع غنی انرژی و آبزیان دریای خزر  موضوع رسیدن به توافق را پیچیده تر نخواهد کرد ؟

5- فرضیه اصلی

فرض بر این است که : ((توافق در دیدگا ههای ایران و روسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر امکان پذیر است ))

6- فرضیه های فرعی

1-6- اختلافات داخلی ایران و روسیه مانعی در جهت رسیدن به توا فق است

2-6- نگاه روسیه به غرب و ارتباط این کشور با کشورهای غربی در چگونگی رسیدن با توجه به نگرش ایران به غرب می تواند مانع مهم و تاثیر گذاری باشد .

3-6 مواضع روسیه  به کشورهای دیگر ساحلی که در گذشته جزئی از خاک آن کشور در قالب شوروی سابق بوده اند نسبت به مواضع ایران نزدیکتر است

3

4-6- منابع غنی انرژی و همچنین منافع اقتصادی و نظامی این دریا رسیدن به توافق را پیچیده تر ساخته است

7 متغیرهای مستقل و وابسته :

در این پژوهش زمینه های توافق در دیدگاههای ایران و روسیه به عنوان متغير مستقل و رژیم حقوقی دریای خزر به عنوان متغیر وابسته هستند .

8-  روش پژوهش :   

روش پژوهش تلفیقی از دو روش تاریخی و موردی ((casestudy)است در روش تاریخی هدف تجزیه و تحلیل و تفسیر وقایع گذشته به منظور کشف ویژگیهای عمومی و مشترک برای درک و فهم بهتر آنها می باشد و در روش موردی و زمینه ای هدف مطالعه وبررسی همه جانبه از موقعیت قبلی و فعلی و تحلیل با شناخت و پیش بینی وقایع آینده  است .

9 هدف پژوهش :

بررسي و شناخت چالشها، اشتراک  منافع و زمینه های همگرائی در روابط خارجی دو کشور روسیه  و ایران که دستیابی به یک توافق همه جانبه در زمینه رژیم حقوقی دریای خزر را امکان پذیر می سازد .  سازماندهی پژوهش :            10-

موضوع این رساله ، دیدگاهای ایران و روسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر می باشد که مشتمل بر یک مقدمه و چهار فصل و یک نتیجه گیری است .

مقدمه: مشتمل بر مفاهیم، متغیرها ، شاخص ها مفروضات و پرسش ها می باشد .

در فصل او ل ا هميت درياي خزرشامل موقعیت جغرافیایی اقتصادی و ژئوپلیتیکی، زيست محيطي و

4

خطوط مرزي كشورهاي ساحلی به طور مختصر بررسی می شود

در فصل دوم چالشهای موجود در روابط سیاسی ایران و روسیه با تاکید بر مسائل دریای خزر از دوران قاجاریه تا کنون در دو بخش مورد بررسی قرار می گیرد.

در فصل سوم دیدگاههای کشور های ساحلی در خصوص رژیم حقوقی دریای خزردر سه بخش مورد بررسی قرار می گیرد.

در فصل چهارم  زمینه های اشتراک منافع و همگرائی دو کشوردر عرصه سیاست خارجی در دو بخش پرداخته می شود

نتیجه گیری و در نهایت در این قسمت به مقایسه دیدگاهای دوکشور ایران و روسیه و زمینه های ایجاد توافق پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر پرداخته می شود .

   11-سابقه علمی و منابع اصلی پژوهش

منابع اصلی کتابهای مربوط به روابط خارجی ایران و روسیه ، حقوق بین الملل و سلسله مقالات مربوط به رژیم حقوقی دریا ی خزرازجمله در فصلنامه سیاست خارجی ، فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز,امنیت ملی ,اطلاعات سیاسی اقتصادی وسایر مقالات موجود در این رابطه بخصوص در سایت نمایه و اينترنت و چكيده پایان نامه هاي مرتبط به موضوع می باشد .كه به تفصيل در فهرست منابع ومآخذ آمده است.

از آنجاييكه تا کنون هیچکدام از نگارندگان به صورت مشخص به موضوع امکان توافق کشورهای ساحلی در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر نپرداخته و عموما با اعلام نقطه نظرات و دیدگاههای هر کدام از کشورها بصورت جداگانه بدون تحلیل موضوع اکتفا نموده اند، به همین خاطر جای خالی یک پژوهش که بتواند بصورت تحلیلی با توجه به پیشینه روابط خارجي دوكشور موضوع  رژیم حقوقی دریای خزر را بررسي وشرايطي كه ميتواند بر اساس آن وبايك چشم انداز واقع بينانه توافق دو كشور در خصوص رژيم حقوقي درياي خزرراامکان پذیر نماید مشاهده می شود در این رساله بااین دیدگاهها به دنبال ارزيابي امکان دستیابی به توافق برسر رژیم حقوقی دریای خزر  با عنایت به دیدگاههای دو کشور تاثیر گذار ایران هستيم.

 

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود پایان نامه : بررسي زمينه هاي توافق در ديدگاههاي ايران وروسيه پيرامون((رژيم حقوقي درياي خزر ))”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *