برگشتن به روانشناسی

دانلود پایان نامه : آمارمقايسه عملكرد تحصيلي دانش آموزان داراي مادران شاغل و غير شاغل

۳,۵۰۰ تومان

Continue Shopping
دسته: , برچسب: , , , , , , , , , , , ,

توضیحات

دانلود پایان نامه : آمارمقايسه عملكرد تحصيلي دانش آموزان داراي مادران شاغل و غير شاغل

54ص

 

 

فصـــــل اول

مقــدمـات و كليــات

 

 

 

 

 

مقدمه

مادران  درارتقاءكيفيت آموزشي فرزندان خود نقش محوري را ايفا مي نمايند . عموماً مادران ي كه از تحصيلات بالاتري برخوردارند از يك طرف در منزل مشاركت بيشتري در امر آموزش فرزندان خود دارند با دقت پيشرفت تحصيلي آنها را دنبال مي كنند . زيرا انجام تكاليف فرزندان خود را از نزديك نظارت دارند . از طرف ديگر كيفيت و نحوه كار معلمين را تحت كنترل دارند و در صورت مشاهده هر گونه نارسايي از رفتن به مدرسه و مذاكره معلمين خوداري نمي نمايند در چنين شرايطي مراقبت و دقت مادران  موجب ارتقاء كيفي آموزشي فرزندان احتمالاً كلاس و مدرسه خواهد شد در مدارس خصوصي كه مادران  در هر زمينه اي مشاركت مستقيم دارند ، كيفيت معلمين پيوسته زير سئوال است و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان هم در خانه و هم در مدرسه تحت كنترل شديد قرارداد در جاهائيكه مادران  از تحصيلات پايين تري برخوردارند نه تنها به كيفيت معلمين توجه نمي گردد بلكه پيشرفت تحصيلي فرزندان در منزل به دقت دنبال نمي گردد . نگرش مادران  نسبت به آموزش و پرورش و اهميت پيشرفت تحصيلي فرزندان خودنيز يكي از عوامل بسيار مهم در ارتقاء كيفيت دانش آموزان قلمداد مي شوند . نقش مادران  از آن جهت از اهميت روز افزون برخوردار است كه با پيشگيري هاي مداوم خود كنترل مضاعفي به طور همزمان به كيفيت آموزش فرزندان و نحوه كار معلمين دارند .

بطور كلي مطالعات بانك جهاني در 29 كشور گوناگون همگي گوياي اين حقيقتند كه دانش آموزان در ايفاء كيفيت از نقش والايي برخوردارند . توانايي ذاتي ، محيط خانوادگي و اوضاع اقتصادي – اجتماعي مادران  در كيفيت دانش آموزان آثار مستقيمي دارند و هر قدر كيفيت كودكان بهبود يابد كارآموزش سهل تر و سطح آن ارتقاء بيشتري خواهد يافت . مطالعات انجام شده همگي گواه اين حقيقت اند كه آن دسته از دانش آموزان كه مادران  تحصيل كرده دارند در مراحل تحصيلي از توفيق بيشتري برخوردار بوده اند . ارائه تحصيلات فرزندان و دريافت مهارت ها و تخصص هاي آنها تا حد زيادي متأثر از رفتار مادران  و جو حاكم بر خانواده مي باشد . محيط خانواده بسياري از مسائل را به فرزندان مي آموزد آنجاست كه زمينه رفتن به مدرسه ، ادامه تحصيلات و انتخاب رشته تحصيلي فرزندان بنيان نهاده مي شود . در محيط خانوادگي است كه فرزندان به ارزش آْموزشي و پرورشي پي مي برند و تلاش مي نمايند تا با دريافت مهارتها و تخصص هايي براي مشاغل گوناگون خود در آينده تجهيز نمايند . بنابراين جو خانواده تأثير مهمي در اشاعه آموزش و پرورش دارد يكي از مهمترين وظايفي كه مادران  در زمينه پيشرفت فرزندان خود دارند ايجاد محيط آرام ومساعد براي انجام تكاليف و مطالعه است . غني كردن محيط خانواده از ديگر مسوليتهاي مهم مادران  است . همچنين مادران  با شناخت خصوصيات رشد كودكان و نوجوانان در سنين مختلف بيشتر مي توانند در بالندگي فرزندان خود مؤثر باشند .

بدون شك حضور مادران   شاغل    در محيط خانه و خانواده نقش بسزايي در امر تحصيلي فرزندان مي تواند داشته باشد .

اگر پدر يا مادر يا هر دوي آنها  شاغل    باشند مي توانند در درس هاي مربوط به رشته تحصيلي خود يا مرتبط با رشته تحصيلي خود به فرزندان كمك كنند ، يا از وجود همكاران  شاغل    خود بهره ببرند .

 

 

 

 

بيان مسئله

در اين تحقيق ، محقق در صدد است كه مقايسه عملكرد تحصيلي دانش آموزان داراي مادران  شاغل و غیر شاغلمقطع ابتدایی  در مدارس محدوده شهرستان باغملكاز طريق پرسش شوندگان مورد تجزيه و تحليل و ارزيابي قرار دهد و از روش اسناد ومدارك موجود مشخص نمايد كه بين دانش آموزان دختر داراي مادران  شاغل و غیر  شاغل    لحاظ عملكرد تحصيلي تفاوت وجود دارد .

بين دانش آموزان پسر داراي مادران  شاغل و غیر  شاغل    لحاظ عملكرد تحصيلي تفاوت وجود دارد .

بين دانش آموزان دختر داراي مادران شاغل و غیر  شاغل    لحاظ عملكرد تحصيلي تفاوت وجود دارد .

 

 

اهميت مسئله

اين تحقيق صرفاً در رابطه با مسائل آموزش و پرورش و نظام آموزش و پرورش كشور مي باشد  و با توجه به بررسيها وتحقيقاتي كه در اين زمينه مي شود مي توان   مشخص نمود كه چه عواملي  مي توانند در نظام آموزش و پرورش دخيل باشند و از اين عوامل چه عواملي  مضر و چه عوملي  مي توانند مفيد باشند .

بررسي نمودن اين عوامل  و تحقيق و كار كردن  بر روي آنها  مي توان علل پيشرفت تحصيلي  دانش آموزان  مشخص نمود .

و از آنجائيكه تعليم و تربيت  امريست پيوسته  ،مستمر و همه  جانبه  ، تاثير فاكتورهاي چون  شرایط خانواده و ميزان تحصيلات و آگاهي اولياء  شرايط  شاغل    و اقتصادي   و مجموعه شرايط  محيط آموزش  بر يكديگرو نتيجتاًدر تعليم و تربيت امري است اجتناب ناپذير ، لذا مطالعه هر يك  بدون در نظر گرفتن  تاثير و تاثر  شرايط ديگر امريست دشوار  با اين پيش فرض  ما براي تاثير ميزان  تحصيلات  و آگاهي  اولياء و دانش آموزان   در عملكرد  تحصيلي  فرزندانشان  را مورد بررسي قرار داده ايم .

از مجموعه نظرات روان شناسي  اجتماعي ، روان شناسي تربيتي  در روانشناسي رشد  چنين بر

مي آيد كه كودكان همه مهارتهاي و ارزشها  را از محيط خود كسب مي كنند و اولين محيط اجتماعي  مهم خانواده است كودكان چه آگاهانه و چه ناآگاهانه ، چه مستقيم و چه  غير مستقيم تحت تاثير  پدر و مادر خود قرار مي گيرند  و به دست آنها تربيت  مي شوند .

جريان تربيت كودكان در خانواده يك امر لحظه اي و منقطع  نيست . بلكه جرياني است دائمي و مستمر و بالطبع مادران   تحصيل كرده  در امر تربيت و تعليم فرزندانشان در پيشبرد  اهداف اموزشي نقش بسزائي  خواهند داشت .

 

 

 

 

اهداف تحقيق:

هدف كلي تحقيق: مقايسه عملكرد تحصيلي دانش آموزان داراي مادران  شاغل و غیر شاغل مقطع ابتدایی  در شهرستان باغملك در سال 90-89  بوده است.

اهداف ويژه تحقيق:

– بين دانش آموزان دختر داراي مادران  شاغل و غیر  شاغل    لحاظ عملكرد تحصيلي تفاوت وجود دارد.

– بين دانش آموزان پسر داراي مادران  شاغل و غیر  شاغل    لحاظ عملكرد تحصيلي تفاوت وجود دارد.

 

 

 

 

 

محدوديت هاي تحقيق:

محدوديت هاي تحقيق به دو دسته تقسيم مي شوند: 1. محدوديت هايي كه كنترل آنها از عهدة محقق خارج است. 2. محدوديت هايي كه كنترل آنها بر عهدة محقق است.

در مورد نخست پراكندگي گسترده دانش آموزان با مادران   شاغل    در مقاطع تحصيلي مختلف و دبيرستانهاي مختلف.

و در مورد دوم. عدم نوشتن شغل مادر در پرونده هاي دانش آموزان كه باعث شد با معاونين ابتدایی  به سر كلاس دانش آموزان رفته و راجع به شغل مادران از آنها سؤال شود.

 

 

 

 

تعريف اصطلاحات مهم:

  1. عملكرد: در اينجا عملكرد تحصيلي مدنظر است، از نظر اصطلاحي و كاربردي عملكرد ميزان تغيير دانش آموزان در طول يك ثلث يا يك سال تحصيلي بوسيلة آزمونهاي معلم ساخته، ميزان تحصيل و پيشرفت يا افت دانش آموزان اندازه گيري مي شود.

عملكرد در فرهنگ لغت عميد به معناي كاركرد، حاصل و نتيجه كار و در فرهنگ لغت معين به معناي حاصل و نتيجه كار ، ميزان كار.

  1. تحصيل: تحصيل يعني درس خواندن دانش آموزان در مدارس و درس خواندن دانشجويان در دانشگاه ها.

تحصيل در فرهنگ عميد به معناي حاصل كردن، فراهم كردن، بدست آوردن، درس خواندن و دانش آموختن و در فرهنگ معين به معناي بدست آوردن، حاصل كردن، كسب كردن، اندوختن، آموختن، علم آموختن، دانشجويي، دانش آموزي.

  1. مادران : زن و شوهري كه داراي فرزند مي باشند به آنها مادران اطلاق مي شود.

مادران  در فرهنگ عميه به معناي والدان، تثنيه والد، پدر و مادر و در فرهنگ معين تثنيه والد و به معناي پدر و مادر.

  1. شاغل: به كسي كه ساعاتي از روز را خارج از منزل به كار مي پردازد شاغل گفته مي شود.

شاغل در فرهنگ عميد به معناي در كار دارنده، به كار وا دارنده، بازدارنده، مانع، كار و پيشه اي كه شخص را مشغول سازد.

  1. شاغل : كسي در ادارة  آموزش و پرورش مشغول به كار مي باشد.

شاغل    در فرهنگ عميد منصوب به فرهنگ، با فرهنگ، با ادب، مؤدب، معلم، مدرس، كارمند وزارت فرهنگ و در فرهنگ معين منسوب و مربوط به فرهنگ، معلم   و مربي، شخصي با فرهنگ و با ادب.

 

 

فــــصـل دوم

مـــرور مـطالـعـاتي

 

 

 

 

 

تاريخچه مطالعاتي

در بسياري از پژوهشهاي جامعه شناسي تعليم و تربيت اين پرسش مطرح مي شود كه چرا اعضاي برخي از گروه هاي اجتماعي در مقايسه با ساير مشابه به پيشرفتهاي تحصيلي بالاتري نايل مي شوند.

شواهد آماري گسترده اي نشان مي دهد كه بطور كلي پيشرفت تحصيلي از پايين هرم طبقات اجتماعي به سمت بالا سير صعودي مي پيمايد، به اين ترتيب فرزندان افراد متخصص معمولاً بيش از طبقات كارگر به موفقيت تحصيلي دست مي يابند.

پيشرفت تحصيلي را مي توان نتيجه چند عامل دانست: سلامت دانش آموز، تعداد افراد خانواده، كيفيت مدرسه و ميزان علاقه مادران  به اين امر. چنين به نظر مي رسد كه مهمترين عامل، تنها عبارت است از ميزان علاقه مادران  به تربيت فرزندانشان.

بطور كلي مادران  طبقه متوسط با مراجعه بيشتر به مدرسه و بحث دربارة پيشرفت تحصيلي فرزندانشان علاقه بيشتري از خود نشان داده اند. آنان علاقه زيادتري به ادامه تحصيل فرزندانشان تا بعد از تعليمات عمومي و اجباري داشتند و آنها را به كار ترغيب مي كردند.

 

 

 

 

 

«دوگلاس»1 دريافت كه علاقه مادران  و تشويق آنان در جريان رشد سن كودكان بطور فزاينده اي در كسب موفقيت تحصيلي اهميت مي يابد. وي همچنين براي سالهاي اوليه تحصيلي كودك اهميت قائل است زيرا در بسياري موارد، عملكرد سالهاي نخستين تحصيل در سراسر دوره دبيرستان منعكس مي شود كودكان طبقه متوسط هنگام اجتماعي شدن اوليه توجه و تحرك بيشتري از سوي مادران  دريافت دارند.اين عمل پايه اي براي كسب موفقيت بيشتر در نظام تحصيلي بنا مي كنند.نتيجه اينكه بسياري از تفاوتهاي عمده در عملكرد را به اثرات محيطي سالهاي قبل از دبستان نسبت مي دهيم.بطور كلي نحوه پرورش كودك در طبقه متوسط در مقايسه با طبقه كارگر از  ويژگي هاي زير برخوردار است:

در طبقه متوسط( تحصيل كرده) بر موفقيت تحصيلي در سطح بالا تأكيد مي شود مادران  از فرزندان خود درخواست و انتظار بيشتري در اين مورد آنان در سطحي وسيع فرزندان خود را به پيشرفت مستمر در تحصيل و آداب اجتماعي ترغيب مي كنند. مادران  با دادن پاداش، الگويي از انگيزه قوي براي موفقيت در كودكان خود به وجود مي آورند. مادران  با بذل توجه فردي به كودكان خود و ترسيم معيارهاي بالاتر، محيط انگيزاننده اي براي آنان تدارك مي بينند كه موجب رشد عقلاني آنها مي شود. به اين ترتيب اعمال كودك پروري طبقه متوسط ( تحصيل كرده) پيشرفت تحصيلي موفقيت آميز را در نظام آموزش بنيانگذاري مي كند.2

 

 

يك مدل كلي براي فرآوري آموزش مبتني بر اين پايه است كه يادگيري در محيط هاي شناختي، انفعالي و رفتاري تابعي است از چهار عامل اساسي و ضروري:

توانايي و انگيزه دانش آموز، كميت و كيفيت تدريس و احتمال چهار عامل مكمل يا پشتيبان محيط رواني، اجتماعي كلامي، شرايط  محركه تحصيل درخانه و گروه همگنان در خارج از مدرسه و امكان استفاده از رسانه هاي گروهي بويژه تلويزيون.

هر يك از عوامل اساسي براي انجام يادگيري در كلاس ممكن است لازم، اما به تنهايي ناكافي باشد. مثلاً نامتحمل مي نمايد كه بدون وجود انگيزه و صرف وقت بتوان مقدار زيادي فرا گرفت.

از اين گذشته هر يك از اين چهار عامل اساسي را مي توان با ديگري مبادله يا جايگزين كرد مثلاً با صرف وقت زيادتر ممكن است بتوان ناتواني در يادگيري را اندكي جبران نمود.1  [1]

شرايط محركه تحصيل در خانه:

خانواده نخستين نماد اجتماعي كه فرد در آن پا به عرصة زندگي مي گذارد و اولين پايه هاي تربيت و تعليم او در آن گذارده مي شود. خانواده اولين تجربيات زندگي اجتماعي، عاطفي و استقلال را به كودك مي دهد و همين تجربيات در تمام مراحل زندگي با او خواهد بود. پدر و مادر رابطه نزديك خوني، اجتماعي، عاطفي با فرزندان خود دارند و آنها را متعلق به خود و حاصل زحمات فراوان خود مي دانند. تا كسي پدر و مادر نباشد. نمي داند كه اولياء چه علاقه و چه خيرخواهي و احساس مسئوليتي نسبت به فرزندان خود دارند. خانواده منبع اصلي انتقال مهارتهاي اساسي، رفتارها، عادات و ميراثهاي  شاغل    به كودكان است. بدون شك همه پدران و مادران علاقمندند كه فرزندانشان موفق و سعادتمند شوند و آنچه باعث پيشرفت موفقيت آميز و سعادت آنان مي شود آگاهي مادران  نسبت به مسائل تعليم و تربيت و به كار گرفتن ان آگاهي در آموزش و پرورش فرزندانشان مخصوصاً در سالهاي اوليه زندگي است.

بيشترين منظور از آگاهي داشتن شناخت استعدادهاي كودك و بوجود آوردن زمينه هاي لازم براي رشد و شكوفايي آن استعدادها مي باشد.1[2]

عاملي كه در ربطه با پيشرفت تحصيلي مورد بررسي قرار گرفته عبارت است از تفاوت در تحصيلات و آگاهي مادران .

مادران  تحصيل نكرده ( بيسواد) با آنهايي كه تحصيل كرده ( باسواد) هستند عملكرد متفاوت دارند. از ديدگاه روانشناسي تربيتي بطور كلي اعضاي تحصيل نكرده در پاسخ سؤالات فرزندان خود كلام كوتاه محدود به كار مي برند و نيازي به شرح  و تفضيل در كلام خود نمي بينند اين مادران  در محاوره روزمره با فرزندان خود اغلب كلامهاي كوتاه به كار مي برند زيرا تجارب و تفاهم مشترك آنان از دادن توضيح درباره منظور و مقصود مطلب محدود است.

در اين زبان بسياري چيزها مسلم فرض مي شود و توضيح آنها نسبتاً كم است و عمدتاً به اشياء و رويداد ها در روابطي كه براي آنها آشنا مي باشد محدود است.

در حاليكه افراد تحصيل كرده يا آنهائيكه تخصصان در حد دروس فرزندانشان است معمولاً از دو كلام استفاده مي كنند. هم كلام كوتاه و هم كلام گسترده. يعني بسياري از معاني را به وضوح مي آورند. در پاسخ به سؤالات فرزند خود در محاوره هاي روزمره جزئيات روابط را بيان مي كنند و توضيحات لازم را ارائه مي دهند.

كلام گسترده از حيث معني، داراي جنبه جهاني است و به زمينه هاي خاص محدود نمي شود و اساساً كلامي همگاني است.

كودك از اين طبقه با استفاده از كلام گسترده روابط بين اشياء و حوادث را شرح مي دهد و آنها را تجزيه و تحليل مي نمايد.

ولي كودك طبقه تحصيل نكرده با استفاده از زبان محدود بسياري از نكات را ناگفته رها مي كند.

از آنجائيكه اين مهارتها و اعمال بخش مهمي از آموزش و پرورش رسمي را تشكيل مي دهند و كلام وسيله مهمي در ارتباط و يادگيري است. تهديد محصلان طبقه تحصيل نكرده  به زبان محدود ممكن است دليلي هر چند جزئي براي پايين بودن پيشرفت تحصيلي آنها باشد.

به طور كلي چون مدرسه الزاماً به انتقال و پيشرفت قواعد كلي زبان گسترده مي پردازد اين امر كودك طبقه كارگر ( تحصيل نكرده)     دچار مي سازد زيرا توانايي او منحصر به كلام محدود است. الگوهاي كلامي اين طبقه از اجتماع رشد عقلي را به تأخير مي اندازد و مانع پيشرفت در مدرسه مي شود و مستقيماً به شكست تحصيلي كمك مي كند.1 [3]

پدر و مادري كه معلم باشند در درس مربوط به خود مي توانند ياور فرزند بوده و  « دروس نزديك به آن نيز كاتاليزور واقع شوند همچنين در دروس غير تخصصي نيز از آنجائيكه در ارتباط با محيط  شاغل    و آموزشي بوده ساير همكاران متخصص در اين دروس قادرند تجربه خود را در اختيار اين پدر و مادر علاقمند قرار دهند.

لذا در اين رابطه برخورد با درس بي واسطه و مستقيم است. ساير پدر و مادريكه  بي سواد و يا آنهائيكه تخصصان در حد دروس فرزندان خود نيست عملكردي متفاوت دارند بدين صورت كه فرزند در بستر توهمات و ضعف علمي خانواده مي تواند تا مدتي سر آنها را گرم و بدور از واقعيت نگه دارد.2

اما امروز كه رشد فضائل و شخصيت كودك به عنوان يك هدف اساسي آموزش  و پرورش پذيرفته شده لازم است كه مادران  با مدرسه براي وصول به اين اهداف مشتركاً فعاليت كمتر مدرسه فقط يكي از عوامل متعددي است كه بر تجارب طفل اثر مي گذارد و بايد به خاطر داشت كه آموزشگاه از لحاظ راهنمايي كودك اثرش به اندازه خانواده نيست. روابط خانوادگي و سابقه آن غالباً رفتار كلامي كودك را تشريح مي كند شرايط خانه از قبيل زيادي افراد، سروصدا، دعوا و مشاجره و عوامل بسيار متعدد ديگري مي توانند مانع انجام تكاليف شاگرد يا خواندن توام با فهميدن وي شود.3

انتظار خانواده و عملكرد تحصيلي فرزندان

مطالعات متعدد بيانگر آنند كه عملكرد تحصيلي يادگيرندگان در مدرسه با انتظارات مادران  آنان ارتباط مستقيم دارد. مادران  دانش آموزاني كه از پيشرفت تحصيلي خوبي برخوردارند، به تعامل كلامي با فرزندانشان اهميت بيش تر مي دهند. اين مادران  از فرزندان خود سؤال هاي تفكر بر انگيزه مي پرسند و آنان را براي درست سخن گفتن بر مي انگيزند. خانواده هايي كه فرزندان موفق در مدرسه دارند. از پيشرفت تحصيلي آنان آگاهنده وجود روحيه تلاشگري در خانواده نيز بر ميزان كوشش يادگيرنده براي دستيابي به هدف هاي تحصيلي مي افزايد. نوع « نگرش خانوده به نتيجه كار» هم بر پيشرفت تحصيلي فرزندان اثر مي گذارد.

خانواده هايي كه موفقيت را حاصل كار و كوشش خود مي دانند، در زمينة اثر گذاري بر پيشرفت تحصيلي فرزندان، در مقايسه با خانواده هايي كه موفقيت را به شانس و اقبال نسبت مي دهند، موفق تر عمل مي كنند. مادران ي كه بر نحوة دوستيابي فرزندان، ميزان ساعتي كه براي تماشاي تلويزيون تخصيص مي دهند و نوع  فعاليت هاي فوق برنامة آنان نظارت مي كنند، روي فرزندان خود كنترل بيشتري دارند، مادران  براي اينكه تأثير بيشتري بر پيشرفت تحصيلي فرزندانشان بگذارند، لازم است جدول زماني از نوع فعاليتهاي ترجيحي و تكاليف درسي  آنان تنظيم كنند. در اين صورت خانواده مي تواند با توجه به امكانات موجود، نوع گرايشات فرزندان خود را تغيير دهد يا در بهينه سازي رفتار آن ها دخالت مؤثري داشته باشد.1 [4]

.

.

.

جهت دریافت و خرید متن کامل پایان نامه و تحقیق و مقاله مربوطه بر روی گزینه پرداخت مستقیم که در بالای صفحه قرار دارد کلیک نمایید و پس از وارد کردن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت هایی عضو شتاب قابل پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت انلاین به صورت خودکار لینک دانلود مربوطه فعال گردیده که قادر به دانلود فایل کامل ان می باشید.

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود پایان نامه : آمارمقايسه عملكرد تحصيلي دانش آموزان داراي مادران شاغل و غير شاغل”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *