برگشتن به روانشناسی

دانلود پایان نامه : بررسي رابطه بين موانع پيشرفت زنان در سازمان با تعهد سازماني و رضايت شغلي از ديدگاه كاركنان منابع طبيعي

۶,۰۰۰ تومان

Continue Shopping
شناسه محصول: 110 دسته: , , , برچسب: , , , , , , ,

توضیحات

 

 بررسي رابطه بين  موانع پيشرفت زنان در سازمان با تعهد سازماني و رضايت شغلي از ديدگاه كاركنان منابع طبيعي شهر شيراز در سال 1386

فصل اول : كليات

 

مقدمه

دردهه هاي اخير اشتغال زنان در ايران به عنوان مهم ترين نمود اجتماعي مورد اهتمام قرارگرفته است. با افزايش سطح علم و دانش و رشد معنوي وعاطفي مردم، زنان بيش از گذشته وادار شده اند پا را از محيط خانه و زندگي فراتر گذارند. يكي از نشانه هاي اين تحول، فزوني گرفتن درصد زنان در دوره هاي گوناگون دانشگاه هاي ايران است. اما با بررسي سه دهه گذشته در مي يابيم كه تعداد مديران زن از افزايش چنداني برخوردار نبوده است به طوري كه تاج زاده (1377)  بيان مي كند كه در ايران سطح اشتغال و مديريت زنان به ترتيب 13 درصد و 8/2 درصد است. يعني فاصله اي برابر با 10 درصد بين سهم زنان شاغل و زنان مدير در ايران وجود دارد.  همچنين  داوري (1378) معتقد است شانس مدير شدن زنان در مقابل مردان 14 درصد است. قره ياضي (1383) نيز معتقد است كه” از كل زنان شاغل در ايران تنها 17% توانسته اند پست هاي مديريتي را احراز كنند“. پركردن فاصله بين اين اختلاف،لازمه اش توجه جدي مسئولان به مساله ورود زنان در عرصه هاي مختلف اجرايي و مديريتي است چنانچه در كشور هاي مختلف جهان نيز اينگونه عمل شده است آنگونه كه اعلاميه چهارمين كنفرانس جهاني زن در پكن مي گويد بدون شركت فعال زنان و گنجانيدن ديدگاه زنان دركليه سطوح تصميم گيري، اهداف برابري، توسعه و صلح قابل حصول نيست (آرين و سعيد قاضي، 1375).

به طور كلي تمام نگرش هايي  كه عدم پيشرفت زنان در مشاغل مديريتي را حمايت مي كنند نشانگر اين موضوع است كه اگرچه در سال هاي اخير حضور زنان در محيط كار چشمگير تر شده است و روز به روز برتعداد آنها افزوده مي شود ؛ اما ميزان پيشرفت آنها در مشاغل مديريتي متناسب با تعداد آنها در سازمان ها نيست .زنان در حركت به سوي مشاغل مديريتي با موانع و مشكلات زيادي روبرو مي شوند (سقف شيشه اي[1] ) در حالي كه اين موانع براي مردان جامعه وجود ندارد .

با توجه به اين كه عملكرد و اثر بخشي كاركنان تحت تاثير عوامل متعددي از جمله رضايت شغلي و تعهد سازماني و… مي باشد در اين تحقيق موانع پيشرفت زنان در سازمان و تاثير آن بر تعهد سازماني و رضايت شغلي از ديدگاه كاركنان منابع طبيعي شهر شيراز در سال 1386مورد بررسي قرار گرفت.

بيان مساله

موضوع اين پژوهش بررسي موانع پيشرفت زنان  در سازمان و تاثير آن  بر تعهدسازماني و رضايت شغلي كاركنان منابع طبيعي استان فارس در سال 1386 بوده است.

يكي از شاخص هاي مهم براي سنجش توسعه هر كشور،وضعيت زنان و نوع مشاركت آنان مي باشد زيرا توسعه صرفا در ارتباط با توليد ناخالص ملي و در سطح درآمد سرانه سنجيده نمي شود ؛بلكه شامل بلوغ اجتماعي و سياسي نيز مي گردد . از آنجا كه يكي از مولفه هاي بلوغ اجتماعي و سياسي را مي توان نحوه برخورد و رفتار جامعه با زنان دانست بنابر اين حضور فعال و مشاركت موثر زنان در جامعه از دير باز حائز اهميت بوده است.

 ‌اخيراً‌ حضور زنان‌ در رده‌هاي‌ مديريت‌ چشمگيرتر شده‌ است. ورود آنان‌ به‌ رده‌هاي‌ بالاي‌ سازماني‌ مسائل‌ بسياري‌ را با خود به‌ همراه‌ داشته‌ است. با وجود اينكه‌ ورود تعداد زنان‌ بعنوان نيروي‌ كار روبه‌ افزايش‌ است‌ اما پيشرفت‌ آنها در مشاغل‌ مديريتي چندان ‌ محسوس‌ نبوده‌ است. اين‌ درحالي‌ است‌ كه‌ تحقيقات‌ انجام‌ شده‌ براي‌ شناخت‌ برتري‌ مردان‌ در مديريت‌ وجه‌ تمايزي‌ را براي‌ مديربودن‌ انحصاري‌ مردان‌ قائل‌ نيست. پژوهشها نشان‌ مي‌دهد مديريت‌ آينده‌ نيازمند استفاده‌ بيشتر و كارآمد از نيروي‌ بالقوه‌ زنان‌ در مديريت‌ است (جزني ،1378).

طبق‌ آمار سازمان‌ بين‌المللي‌ كار زنان‌ الجزايري‌ با 8 درصد كمترين‌ و زنان‌ فنلاندي‌ با 47 درصد بيشترين‌ سهم‌ اشتغال‌ را دارند. بيش‌ از 45 درصد از زنان‌ جهان‌ كه‌ بين‌ 15 تا 64 سال‌ سن‌ دارند در فعاليتهاي‌ اقتصادي‌ مشغول‌ هستند. نرخ‌ مشاركت‌ زنان‌ به‌ عنوان‌ نيروي‌ كار در ايران‌ برطبق‌ آمار سال‌ 1375، 1/9 درصد است. زنان‌ مدير و كاركنان‌ رده‌ بالاي‌ سازماني‌ در سال‌ 1370، 1533 نفر بود كه‌ در سال‌ 1375 به‌ 41420 نفر رسيده‌ است. هرچند اين‌ رقم‌ نشان‌دهنده‌ افزايش‌ تعداد زنان‌ در پستهاي‌ مديريتي‌ است‌ اما در مقايسه‌ با تعداد شاغلان‌ زن‌ رقم‌ ناچيزي‌ است.( عبدالهي ، 1381).با وجود اين كه تعداد زنان در نيروي كار رو به افزايش است ، اما پيشرفت آنها در مشاغل مديريتي محسوس نيست . امروزه اين عدم ارتقاء و پيشرفت را به علت وجود موانع پيشرفت زنان  مي دانند .

نتايج حاصل از تحقيقات صورت گرفته توسط سولمون (1990[2]) ، گرهات و رنيس[3] (1991) نشان مي دهد كه زنان در مشاغل مشابه رياست 42 درصد كمتر از مردان در همان سطح ، حقوق دريافت        مي كنند . نتايج تحقيقات كالبرك ليت[4] (1991) و مورسين و گلي نو[5] (1990) نشان مي دهد بعضي از زناني كه در رده هاي مياني سازمانها،مديريت مي كردند،به دليل نبود پيشرفت و فرصت هايي كه براي مردان وجود دارد دلسرد شده اند (به سبب وجود موانع پيشرفت زنان  )سازمان قبلي را ترك كرده اند.كه نشان مي دهد تعهد سازماني و رضايت شغلي بسيار كمي داشته اند(مهداد،1381)  . نتايج تحقيقات صورت گرفته توسط زكي (1383) ، كوزه چيان و همكاران (1382) ، كوهستاني و شجاعي فر (1381) ، جمشيديان و مقدم (1380) ، حسيني زاده (1379) ، طبا طبايي زاده (1376) ، تقي پور (1374) ، ساعتچي (1370) و سايرين  نشان مي دهدكه رضايت شغلي مردان بيشتر از زنان مي باشد همچنين بين رضايت شغلي و تعهد سازماني رابطه مثبت معني داري وجود دارد .

اهميت و ضرورت تحقيق

باتوجه‌ به‌ اينكه‌ در نيمه‌ دوم‌ قرن‌ بيستم‌ توجه‌ به‌ زنان‌ به‌عنوان‌ نيروي‌ كار، مدير و سياستمدار هم‌ در تئوري‌ و هم‌ درعمل‌ تغيير يافته‌ است‌ ولي‌ بازهم‌ زنان‌ حق‌ اندكي‌ در انتخاب‌ شدن‌ به‌عنوان‌ مقامات‌ عالي‌رتبه‌ مديريتي‌ و سياسي‌ داشته‌اند. به‌طوري‌ كه‌ در سال‌ 1997 زنان‌ به‌طور ميانگين‌ حدود 7/11 درصد و 10 درصد به‌ ترتيب‌ از قانونگذاران‌ ملي‌ و پستهاي‌ مديريتي‌ را در سراسر جهان‌ تشكيل‌ مي‌دادند.(باررل[6]، 2001). پژوهشهاي‌ بسياري‌ مؤ‌يد اين‌ است‌ كه‌ مديريت‌ آينده‌ نيازمند به‌كارگيري‌ هرچه‌ بيشتر نيروي‌ بالقوه‌ زنان‌ در مديريت‌ است.(بار با رادال[7] ،1377),    

‌مطالعات‌ انجام‌ شده‌ نشان‌ مي‌دهد «سقف‌ شيشه‌اي بسياري‌ از زنان‌ را از بالارفتن‌ بسوي‌ پستهاي‌ مديريت‌ و رهبري‌ بازمي‌دارد.(روسنر[8] ، 1991).اغلب زنان مدير در پيشرفت حرفه اي به وسيله عاملي كه ” موانع پيشرفت زنان  ” ناميده مي شود متوقف شده اند ، يك سد غير قابل نفوذ كه به آنها اجازه مي دهد به پاداش ها و مسئوليت هاي مديريت سطح بالا نگاه كنند اما از حركت به طرف آن جلوگيري مي كند    (مهداد ،1381).  «سقف‌ شيشه‌اي» نگرشها و تعصبهاي‌ منفي‌ است‌ كه‌ مانع‌ از آن‌ مي‌شود زنان‌ و گروههاي‌ اقليت‌ وراي‌ يك‌ سطح‌ خاص‌ در سلسله‌ مراتب‌ سازماني‌ بروند.(سنزو ،2001). ‌سقف‌ شيشه‌اي‌ به‌ موانع‌ مصنوعي‌ و نامرئي، تصميمات‌ سازماني‌ و تعصبات‌ مسئولان‌ سازمان‌ اطلاق‌ مي‌شود كه‌ مانع‌ پيشرفت‌ اشخاص‌ با صلاحيت‌ و يا اقليت‌ها (بويژه‌ زنان) در داخل‌ سازمانها مي‌گردد. اين‌ اصطلاح‌ به‌ مفهوم‌ نقطه‌اي‌ است‌ كه‌ پس‌ از آن، اقليتها يا مديران‌ زن‌ ديگر امكان‌ ارتقا پيدا نمي‌كنند(خوشنويس ،1381). يك‌ سوم‌ زنان‌ شاغل‌ در پستهاي‌ منشيگري‌ يك‌ چهارم‌ ديگر در حوزه‌هاي‌ مراقبتهاي‌ بهداشتي، آموزشي‌ و توليدات‌ موادغذايي‌ هستند. حتي‌ در اين‌ شغلهاي‌ بطور سنتي‌ زنانه‌ نيز زنان‌ پستهاي‌ كليدي‌ را در ارتباط‌ با شغلشان‌ ندارند. براي‌ مثال، در مدارس‌ زنان‌ تدريس‌ مي‌كنند ولي‌ مردان‌ سازماندهي، طرح‌ريزي، هدايت‌ و كنترل‌ را انجام‌ مي‌دهند. يك‌ مانع‌ عمده‌ براي‌ زناني‌ كه‌ مايلند به‌ پستهاي‌ مديريتي‌ برسند، وجود محدوديتهايي‌ است‌ كه‌ از سوي‌ جامعه، خانواده‌ و خود زنان‌ بر آنها تحميل‌ مي‌شود. نتايج حاصل از تحقيقات صورت گرفته توسط سولمون (1990) ، گرهات و رنيس (1991) نشان مي دهد كه زنان در مشاغل مشابه رياست  ، 42 درصد كمتر از مردان در همان سطح ، حقوق دريافت مي كنند . نتايج تحقيقات كالبرك ليت (1991) و مورسين و گلي نو (1990) نشان مي دهد بعضي از زناني كه در رده هاي مياني سازمانها مديريت           مي كردند،به دليل نبود پيشرفت و فرصت هايي كه براي مردان وجود دارد دلسرد شده اند (به سبب وجود موانع پيشرفت زنان  )سازمان قبلي را ترك كرده اند.كه نشان مي دهد تعهد سازماني و رضايت شغلي بسيار كمي داشته اند(مهداد،1381)  .

 

اهداف تحقيق

هدف اصلي اين تحقيق بررسي موانع پيشرفت زنان در سازمان و تاثير آن  بر تعهدسازماني و رضايت شغلي كاركنان منابع طبيعي شهر شيراز در سال 1386 بوده است.

اهداف ديگر تحقيق عبارتند از :

مقايسه تعهد سازماني و جنسيت كاركنان

مقايسه رضايت شغلي و جنسيت كاركنان

مقايسه تعهد سازماني و ميزان تحصيلات كاركنان

مقايسه تعهد سازماني و ميزان تحصيلات كاركنان

بررسي رابطه تعهد سازماني و رضايت شغلي كاركنان رابطه

 

سئوال هاي تحقيق

سئوال اصلي تحقيق عبارت است از : چه موانعي در پيشرفت زنان در سازمان وجود دارد ؟

ساير سئوالات تحقيق عبارتند از :

1-آيا بين پيشرفت زنان در سازمان با تعهدسازماني و رضايت شغلي كاركنان رابطه معني داري وجود دارد؟

2-. آيا  در ميزان تعهد سازماني كاركنان زن و مرد تفاوت معني داري وجود دارد.؟

3- آيا  در ميزان رضايت شغلي كاركنان زن و مرد تفاوت معني داري وجود دارد.؟

4- آيا  بين ميزان تحصيلات و تعهد سازماني كاركنان زن و مرد تفاوت معني داري وجود دارد.؟

5- آيا  بين ميزان تحصيلات و رضايت شغلي كاركنان زن و مرد تفاوت معني داري وجود دارد.؟

6- آيا در ميزان تعهد سازماني و رضايت شغلي كاركنان رابطه معني داري وجود دارد.؟

 

 

تعاريف نظري متغييرها:

رضايت شغلي:رضايت شغلي عبارت از نگرش كلي فرد نسبت به شغل مي باشد.

تعهد سازماني : از نظر لغوي تعهد عبارت است از به گردن گرفتن كاري، نگاه داشتن ، عهد بستن و پيمان بستن است . تعهد سازماني حالتي رواني است كه رابطه فرد را با سازمان مشخص كند ، تصميم به ماندن در سازمان يا ترك آن را به طور ضمني در خود دارد .

موانع پيشرفت زنان : موانع مصنوعي مبتني بر تعصبات نگرشي يا سازماني ، جهاني يا ملي هستند كه افراد واجد شرايط را در سازمان هايشان از پيشرفت به سمت بالا در مقام هاي مديريتي باز مي دارند .

تعاريف عملياتي متغييرها:

 

رضايت شغلي : ملاك تعيين كننده در اين مورد ، نمره فرد در پرسش نامه رضايت شغلي اسمیت کندال و هالین  است که سئوالات آن توسط گرگسون کاهش یافته است .

تعهد سازماني: ملاك تعيين كننده در اين مورد ، نمره فرد در پرسش نامه تعهد سازماني مادوی ، استيرز و پورتر (1974 است .

موانع پيشرفت زنان: ملاك تعيين كننده در اين مورد ، نمره فرد در پرسش نامه موانع پيشرفت زنان مي باشد.

 

فصل دوم : ادبيات

و پيشينه تحقيق

 

مقدمه

دورنماي سازماني به نحوي شگرف در حال تغيير است. اگر به تغييرات ايجاد شده در محيط کاركشور در بيست سال اخير بنگريم از افزايش روز افزون زنان در موقعيت هاي مديريت،تغيير گرايش ها به سمت ايجاد تعادل و انعطاف پذيري( توسط زنان ومردان) و ايجاد روابط ملموس ميان گروههاي گوناگون در مي يابيم که اصلاحات چشمگيري به نفع زنان در سازمان ها و مؤسسات کاري آنها به وجود آمده است اما تعداد زناني که به رده هاي بالاي مديريت در سازمان هاي بزرگ تر مي رسند اندک است. آمارهاي موجود در سال هاي اخير نشان مي هد که افزايش کمي حضور زنان در سازمان ها با بهبود کيفي منزلت و جايگاه آنان همراه نبوده و از اين نيروي عظيم و خلاق که نيمي از صاحبان تفکر و انديشه به شمار مي روند در سطوح مديريتي بهره چنداني گرفته نشده است. طبق آخرين اطلاعات بدست آمده از نمودار انسان ها در جهان، هنوز زنان در پست هاي مديريتي مهم،سهم شايسته اي را بدست  نياورده اند و فقط 14 درصد از موقعيت هاي مديريتي به آنان اختصاص دارد. كه اين درصد در كشور ما در مقايسه با سايركشورها بسيار ناچيزاست. به طوريکه فتحي (1384) بيان مي کند در ايران عليرغم آن که قانون اساسي کشور راه را براي تصدي اکثر مناصب تصميم گيري براي زنان باز گذاشته با اين وجود تنها 8/2 درصد مشاغل مديريتي در کشور به زنان اختصاص يافته استبا توجه به اسلامي بودن كشور ما و اين كه اسلام نيز راه را براي مشاركت فعال زنان در همه زمينه ها بازگذاشته براي رسيدن به تعادل، برابري و رفع تبعيضات و در نتيجه توسعه بهتر و کاملتر جامعه، نياز به آن است که زنان بتوانند در فرآيند تصميم گيري در سطوح مختلف جامعه شرکت نمايند.

زن در اسلام

ما در کشوري زندگي مي کنيم که، سرلوحه فعاليت هايش را احکام، اصول و قوانين اسلامي تشکيل   مي دهد، لازمه هر گونه حرکت و فعاليتي رجوع به متن اسلام و بررسي ديدگاه اسلام در اين مورد است که بحث از مشارکت فعال زنان در عرصه هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي نيز از اين قاعده مستثني نيست. وقتي که ما به متن اسلام مراجعه مي کنيم مي بينيم آنچه که اسلام در مورد زن مي خواهد شخصيتي سرشار و گرانبها بودن است.اين سؤال پيش مي آيد که آيا در اسلام در عمق معناي انسانيت که تشريع و قانونگذاري ديني از آنجا نشأت گرفته است، زن يا مرد بودن موضوعيت دارد؟ و آيا از اين حيث تفاوتي ميان انسانيت زن و مرد مي توان مدنظر آورد؟

پارسا( 1374) بيان مي کند که” بي ترديد اين معنا که دين اسلام به عنوان بزرگترين اديان الهي اساسي ترين نقش را در پيشرفت علوم بشري داشته است سخن گزافي نيست“.

مطالعات تاريخي صراحت بدين دارد که از ابتداي ظهور اسلام همواره ضرورت علم اندوزي و نقش زنان در اين خصوص مورد حمايت بوده است. خداوند همه مردم  اعم از زن و مرد را بدون هيچگونه تبعيض دعوت به دانش و پژوهش کرده است پارسا (1374) بيان مي کند که:

هيچيک از آيات قرآن کريم که مردم را دعوت به تدبر و تعقل در نظام آفرينش مي کند مخصوص به مردان نيست بلکه زنان و مردان را به طور يکسان مورد خطاب قرار داده است. اساساً بررسي آيات قرآن شريف نشان مي دهد زن و مرد از نظر خلقت و آفرينش هيچ تفاوتي با يکديگر ندارند و « همه انسان ها از هر صنف خواه زن و خواه مرد از يک ذات و گوهر خلق شده اند». همچنين از نظر خداوند همه مردم خواه زن و خواه مرد در مقابل تکليف ا لهي مسئول بوده و به خاطر کارهاي نيک و بدشان مورد ثواب و عقاب قرار مي گيرند. علم و دانش جز کمالات معنوي بشري مي باشد و در قرآن و حديث موردي به چشم نمي خورد که قرآن کمالي از کمالات معنوي را مشروط به مردان بداند يا ممنوع به زنان بشمارد.

با رجوع به آيات متعدد مشخص مي شود که سرنوشت زن و مرد يکي است و در جنسيت هيچ تفاوتي با هم ندارند و هر دو جنس را مخاطب قرار مي دهد.

« الرجال نصيب مما الکتسبو و النساء نصيب مما اکتسبن» ( سوره نساء، آيه 3).

استاد مطهري در تفسير اين آيه مي فرمايند: « خداوند همانطوري که مردان را در نتايج کار و فعاليت شا دي حق دانسته، زنان را نيز در نتيجه کار و فعاليت شان ذي حق شمرده است»(يزدخواستي، 1372 ).

تاريخچه کار زنان:

جهت دریافت و خرید متن کامل پایان نامه و تحقیق و مقاله مربوطه بر روی گزینه پرداخت مستقیم که در بالای صفحه قرار دارد کلیک نمایید و پس از وارد کردن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت هایی عضو شتاب قابل پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت انلاین به صورت خودکار لینک دانلود مربوطه فعال گردیده که قادر به دانلود فایل کامل ان می باشید.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود پایان نامه : بررسي رابطه بين موانع پيشرفت زنان در سازمان با تعهد سازماني و رضايت شغلي از ديدگاه كاركنان منابع طبيعي”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *