برگشتن به روانشناسی

دانلود پایان نامه : بررسي و شناخت عوامل مؤثر در گرايش نوجوانان به فرهنگ بيگانه بين دانش آموزان دختر و پسر دوره دبيرستان

۵,۵۰۰ تومان

Continue Shopping
دسته: برچسب: , , , , , , , , , , , , ,

توضیحات

دانلود پایان نامه : بررسي و شناخت عوامل مؤثر در گرايش نوجوانان به فرهنگ بيگانه بين دانش آموزان دختر و پسر دوره دبيرستان

80ص

 

چكيده

گرايش به فرهنگ بيگانه ، اكنون به عنوان يك معضل اجتماعي، فرهنگي، سياسي، در آمده است. تحقيقات نشان داده اند كه در اين گرايش عوامل متعددي نقش دارند.

تحقيق حاضر به منظور بررسي عوامل گرايش نوجوانان دبيرستانهاي شهر تهران به فرهنگ بيگانه انجام شده است. براي اجراي اين تحقيق، ابتدا بر اساس روش ليكرت[1] ، مقياسي[2] به منظور سنجش نگرش به فرهنگ بيگانه ساخته شد، سپس براساس مطالعات نظري، پرسشنامه عوامل تهيه گرديد. پرسشنامه و مقياس مزبور، همزمان بر روي 400 نفر از دانش آموزان دختر و پسر دبيرستانهاي شهر تهران اجرا شد. پس از جمع آوري يافته ها و تجزيه و تحليل آنها، بطور خلاصه نتايج زيربدست آمد:

جنسيت در نگرش نوجوانان دختر و پسر به فرهنگ بيگانه اثر ندارد. وضعيت اعتقادي نوجوانان وخانواده ي آنها و شيوه ي تربيتي، در نگرش آنان به فرهنگ بيگانه مؤثر است. رسانه هاي گروهي در نگرش پسران بي تاثير، ولي در دختران اثر دارد. چگونگي گذران اوقات فراغت ، وضع اقتصادي خانواده، در نگرش دختران به فرهنگ بيگانه مؤثر ولي در پسران بي تاثير است. سن در نگرش نوجوانان مؤثر نيست. موقعيت محلي دبيرستانهاي نواحي مختلف، در نگرش دانش آموزان دختر به فرهنگ بيگانه تاثير دارد، اما در نگرش پسران، بي اثر است.

نتايج پژوهش حاضر، عوامل تربيتي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي را بر نگرش نوجوانان به فرهنگ بيگانه تاييد مي‎كند.

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                      

چكيده …………………………………………………………………………………………………….

تشكر و قدر داني ……………………………………………………………………………………..

تقديم ………………………………………………………………………………………………………

فصل اول: مقدمه………………………………………………………………………………………

1-1- بيان مساله ……………………………………………………………………………………..

2-1-  اهداف تحقيق………………………………………………………………………………….

3-1- اهميت مساله ………………………………………………………………………………….

4-1- تعاريف اصلاحات مهم …………………………………………………………………….

5-1- تعريف عملياتي اصلاحات………………………………………………………………….

6-1- خلاصه ………………………………………………………………………………………….

فصل دوم: پيشينه تحقيق……………………………………………………………………………

پيشگفتار …………………………………………………………………………………………………

 • تعريف، ابعاد و اجزاي نگرش ……………………………………………………………….
 • مقايسه بين نگرش و مفاهيم مشابه ……………………………………………………….
 • تاريخچه گرايش به فرهنگ بيگانه در كشورهاي اسلامي …………………………

3-1- دوره غربگرايي در كشورهاي اسلامي ………………………………………………

الف- دوره غربگرايي در تركيه ………………………………………………………………….

ب- دوره غربگرايي و غربزدگي در مصر……………………………………………………

ج- دوره غربگرايي در ايران ……………………………………………………………………..

4- دوره غربزدگي …………………………………………………………………………………..

الف- دوره غربزدگي در تركيه ………………………………………………………………….

ب- دوره غربزدگي در ايران (رضا شاه، محمدرضا شاه) و اقدامات آنها ……….

5- دوره نهضت بازگشت به خويشتن………………………………………………………….

نهضت بازگشت به اسلام در بعضي از كشورهاي اسلامي ……………………………

نهضت بازگشت به اسلام در تركيه ……………………………………………………………

نهضت بازگشت به اسلام در ايران …………………………………………………………….

آثار و پيامدهاي گرايش به فرهنگ بيگانه …………………………………………………….

ريشه ها و زمينه هاي گرايش به فرهنگ بيگانه ……………………………………………

نيازها و ويژگيهاي نوجوانا ……………………………………………………………………….

ويژگيهاي نوجوانان ………………………………………………………………………………….

تاثيرات محيط اجتماعي در رشد و شخصيت………………………………………………..

تاثير دوستان و همسالان بر رفتار نوجوانان………………………………………………..

عوامل گرايش نوجوانان به فرهنگ بيگانه براساس مطالعات و تحقيقات انجام شد   ه

خلاصه…………………………………………………………………………………………………….

فصل سوم: روش شناسي …………………………………………………………………………

3-1- روش تحقيق …………………………………………………………………………………..

3-2- جامعه تحقيق و نمونه ………………………………………………………………………

3-3- ابزار تحقيق ……………………………………………………………………………………

3-4- نحوه تهيه مقياس و نمره گذاري آن ………………………………………………….

3-5- روش اجرا: (الف- مطالعه مقدماتي ب- اجراي نهايي) ………………………….

روايي و پايايي …………………………………………………………………………………………

3-6- روشهاي آماري ……………………………………………………………………………..

خلاصه …………………………………………………………………………………………………..

فصل چهارم: يافته هاي تحقيق وتجزيه و تحليل اطلاعات ………………………………

پيشگفتار …………………………………………………………………………………………………

 • آزمون سوال يك ………………………………………………………………………………..
 • آزمون سوال دو …………………………………………………………………………………
 • آزمون سوال سه ………………………………………………………………………………..
 • آزمون سوال چهار ……………………………………………………………………………..
 • آزمون سوال پنج ………………………………………………………………………………..
 • آزمون سوال شش………………………………………………………………………………
 • آزمون سوال هفت ……………………………………………………………………………..
 • آزمون سوال هشت …………………………………………………………………………….
 • يافته هاي ديگر …………………………………………………………………………………..

خلاصه و نتيجه گيري ………………………………………………………………………………

فصل پنجم: خلاصه، نتيجه گيري و بحث …………………………………………………….

پيشگفتار …………………………………………………………………………………………………

 • خلاصه و نتيجه گيري………………………………………………………………………….
 • بحث ………………………………………………………………………………………………….
 • محدوديت هاي تحقيق ………………………………………………………………………….
 • رهنمودهاي تحقيق……………………………………………………………………………….

الف- توصيه به والدين، معلمان و مربيان در رابطه با كودكان و نوجوانان ……..

ب- توصيه به كارگزاران عالي كشور و متوليان امور آموزشي و پروشي و فره نگي

 • پيشنهادها……………………………………………………………………………………………
 • منابع………………………………………………………………………………………………….

پيوست ها (پرسشنامه )

[1] Likert

[2] Scale

 

 

1-1- بيان مساله

مادر عصر انقلاب ارتباطات قرار داريم ، عصري كه در آن «دهكده جهاني[1] مك لوهان[2]» ، تحقق يافته است.  امروزه برخلاف گذشته، وقتي حادثه اي اتفاق مي افتد، انعكاس و حوزه انتشار آن به محل وقوع حادثه محدود نيست. بلكه فراگير و جهاني است و نتايج «دهكده جهاني» كوچك شدن دنيا و پيدايش تعلق جهاني داده هاي خبري و حوزه انتشار و پيدايش همسايگي در بين ملتها، مانند همسايه هاي ديوار به ديوار است. به علت تماس مستقيم و غيرمستقيم افراد جوامهع مختلف انسانها به سادگي در برابر الگوهاي فرهنگي مختلف قرار مي گيرند.

در عصر امواج، فرهنگ ها و ارزشها، به جاي حمل به وسيله كتابها و نشريات سوار بر امواج در اختيار بشر قرار مي گيرند. امواجي كه بدون وقفه   وبدون هيچ اذني مرزهاي جغرافيايي و كشوري و خانوادگي را در هم مي شكنند و به درون زندگي انسانها وارد مي‎شوند و بسته بودن مرزهاي كشور، و دربهاي منازل مانع و رادعي براي ورود به درون و اندرون خانه ها محسوب نمي‎شود.

(نامه فرهنگ شماره 1-1369) و (رفيع، 1373)

مك لوهان مي گويد:

« اين تلويزيون است … اين راديو است … كه ماره به دوران  قبيله نشيني باز مي گرداند.  يك قبيله بزرگ جهاني … آنها بار ديگر تمام مرزها را تغيير داده اند اين دهكده جهاني من است»

(رشيد پور، 1352، ص 135)

پيش بيني مك لوهان جالب است زيرا او در زماني از دهكده جهاني صحبت كرده است كه هنوز ماهواره  وجود نداشته است.

در عصر انقلاب ارتباطات و حاكميت ماهواره قدرتهاي برتر اقتصادي و تكنولوژي فرهنگ خود را به سراسر دنيا انتقال مي دهند. « در حال حاضر آرايش كلي ارتباطات در سطح جهاني و وسايل تكنولوژيكي توزيع كننده اين اطلاعات با خود ارزشها و آداب و رسوم و نهادهاي فرهنگ مسلط غربي را توزيع مي كننند».

(نامه فرهنگ شماره 1، 1369، ص 12)

و چون يكي از راههاي حصول الگوهاي رفتاري، يادگيري مشاهده اي است و نيز يكي از ويژگيهاي مهم نوجوانان، الگوجويي است، نقش الگوهاي ارائه شده از اهميت ويژه اي برخوردار مي‎شود و در شخصيت و فرهنگ نوجوانان و جوانان تاثيرات مهمي مي گذارد.

حال اگر فرهنگ و الگوهاي فرهنگي ارائه شده، توسط امواج ماهواره اي راديويي و تلويزيوني، با ارزشها و الگوهاي فرهنگ خودي تضاد داشته باشند و در جامعه نيز خلاء فرهنگي وجو داشته باشد و ارزشهاي حاكم بر جامعه نيز با ارزشهاي اسلامي – ملي، هماهنگي نداشته باشند، اين عوامل موجب تعارض[3] و سردرگمي افراد جامعه به ويژه نوجوانان و جوانان گشته، زمينه فرهنگ پذيري[4] و تحول فرهنگي[5] و گرايش به فرهنگ بيگانه و غربگرايي[6] فراهم گشته كه در صورت تشديد آن، به بيگانگي[7] از خود و غربزدگي[8] منجر مي گردد.

 

 

2-1- اهداف تحقيق

با توجه به اهميت مساله فرهنگ و نقش آن در شخصيت و رفتار فرد و هجوم همه جانبه فرهنگي عليه فرهنگ اسلامي – ملي ما، هدف از اين تحقيق عبارت از :

«بررسي و شناخت عوامل مؤثر درگرايش نوجوانان به فرهنگ بيگانه»  است. بحث برسر اين است كه مشخص شود، نوجوانان داراي چه شناختي، از فرهنگ بيگانه هستند؟ نسبت به فرهنگ بيگانه چه احساسي دارند؟ و از نظر عملي تا چه اندازه با شيوه ي زندگي، آداب و رسوم، اعتقادات، ارزشها، اخلاقيات و … بيگانه توافق دارند؟»

به عبارت ديگر هدف از تحقيق پاسخگويي به سئوالات زير است:

 1. آيا جنسيت در گرايش نوجوانان به فرهنگ بيگانه اثر دارد؟
 2. آيا وضع اعتقادي نوجوانان در گرايش به فرهنگ بيگانه اثر دارد؟
 3. آيا وضع اعتقادي خانواه در گرايش نوجوانان به فرهنگ بيگانه اثر دارد؟
 4. آيا شيوه ي تربيتي خانواده در گرايش نوجوانان به فرهنگ بيگانه اثر دارد؟
 5. آيا دوستان و همسالان درگرايش نوجوانان به فرهنگ بيگانه اثر دارند؟
 6. آيا رسانه هاي گروهي در گرايش نوجوانان به فرهنگ بيگانه اثر دارند؟
 7. آيا چگونگي گذران اوقات فراغت در گرايش نوجوانان به فرهنگ بيگانه اثر دارد؟
 8. آيا طبقه اقتصادي- اجتماعي در گرايش نوجوانان به فرهنگ بيگانه اثر دارد؟

لازم به ياد آوري است كه از جهات مختلف مي‎توان به بيگانه و فرهنگ آن نگريست كه مابه بعد فرهنگي آن نظر داشته ايم كه يك نگاه كلي است. فرهنگ بيگانه هم داراي جنبه هاي مثبت و هم داراي جنبه هاي منفي است كه در اين تحقيق گرايش نوجوانان را به جنبه هاي منفي آن كه با فرهنگ اسلامي – ملي ما در تضاد مي باشند بررسي نموده ايم.

نكته ديگر اين كه ما در اين تحقيق بر روي عوامل شناختي و تربيتي و عوامل اجتماعي مؤثر ، بر گرايش نوجوانان به فرهنگ بيگانه تكيه داشته ايم.

[1] Globla Village

[2] Mc lohan

[3] Confliet

[4] Acculturation

[5] Cultural change

[6] Westernism

[7] Alienation

[8] Westernization

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود پایان نامه : بررسي و شناخت عوامل مؤثر در گرايش نوجوانان به فرهنگ بيگانه بين دانش آموزان دختر و پسر دوره دبيرستان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *