برگشتن به روانشناسی

دانلود پایان نامه : بررسی سنجش خلاقیت کارشناسی و بررسی نگرش آنان در مورد تأثیر دوره تحصیل دانشگاهی بر رشد خلاقیتشان

۶,۵۰۰ تومان

Continue Shopping
دسته: برچسب: , , , , , , , , , , , , ,

توضیحات

دانلود پایان نامه : بررسی سنجش خلاقیت کارشناسی و بررسی نگرش آنان در مورد تأثیر دوره تحصیل دانشگاهی بر رشد خلاقیتشان

219ص

 

چكيده تحقيق:

تحقيق حاضر با هدف سنجش ميزان خلاقيت دانشجويان سه رشته روان‌شناسي، مديريت آموزش و مشاوره دانشكده علوم تربيتي و روان‌شناسي دانشگاه شهيد بهشتي و بررسي نگرش آنان در مورد تأثير دوره تحصيل دانشگاهي بر رشد خلاقيتشان تدوين شده است.

نمونه آماري اين تحقيق شامل 124 نفر از دانشجويان دختر و پسر اين دانشكده مي‌باشد. كه 46 نفر از رشته مديريت آموزشي، 42 نفر از رشته مشاوره و 36 نفر از رشته روان‌شناسي را شامل مي شود. روش نمونه‌گيري آن، طبقه‌اي تصادفي نسبتي است كه از بين سه گروه آموزش تعدادي ضد دانشجويان متناسب با رشته براساس جدول مورگان انتخاب شدند.

براي سنجش خلاقيت افراد از پرسشنامه سنجش خلاقيت CREE تورستون استفاده شد و براي بررسي تاثير دوره تحصيل دانشگاهي بر رشد خلاقيت دانشجويان از يك مصاحبه كتبي استفاده گرديد.

جهت تجزيه و تحليل داده‌ها براي تعيين رابطه هركدام از سوالات مصاحبه كتبي استفاده گرديد. جهت تجزيه و تحليل داده‌ها براي تعيين رابطه هر كدام از سوالات مصاحبه كتبي و جنس افراد و رشته تحصيلي آنان با ميزان خلاقيت افراد از آزمون ناپارامتر يك خي دو پيرسون استفاده شد و براي تعيين رابطة معدل و جنس افراد با خلاقيت از آزمون ناپارامتريك كروكسال واليس استفاده شده است.

فرضيات اين تحقيق يا سطح معناداري 95 درصد اطمينان آزمون شد.

در انجام اين مراحل از نرم‌افزاري آماري spss استفاده گرديد.

نتايج بدست آمده نشان مي‌دهد.

1ـ خلاقيت مستقل از جنس افراد است.

2ـ خلاقيت از رشته تحصيلي افراد تبعيت نمي‌كند.

3ـ دوره تحصيلي دانشگاهي بخودي خود نقشي در رشد خلاقيت افراد ندارد.

4ـ معدل بالا بيانگر خلاق بودن فرد نيست.

5ـ در پرورش خلاقيت آموزش آن مي‌توان نقش بسيار مهمي را ايفا كند.


  « فهرست مطالب »

عنوان                                                                                صفحه

تشكر و قدرداني—————————————————— أ

چكيده ———————————————————– د

فهرست مطالب—————————————————— ه

فهرست جداول —————————————————– ط

فهرست نمودارها —————————————————- ل

 فصل اول : طرح كلي پژوهش—————————————– 1

دعاي هنرمند——————————————————– 2

مقدمه———————————————————————- 3

بيان مسئله ————————————————— 6

ضرورت و اهميت حرکت به سوي خلاقيت —————————— 8

اهداف تحقيق —————————————————– 10

فرضيات تحقيق —————————————————- 12

تعريف مفاهيم و واژه ها———————————————– 12

محدوديتهاي تحقيق————————————————– 13

خلاصه فصل—————————————————— 15

 

فصل دوم : سابقه موضوع تحقيق  ——————————– 16

مقدمه———————————————————– 17

ساختار مغز و عملکرد آن———————————————- 18

تعاريف خلاقيت :————————————————— 25

1 . نگرشهاي خاستگاهي :——————————————— 26

2 . نگرشهاي فرايندي :———————————————– 27

رابطه هوش و خلاقيت ———————————————– 31

فرايند خلاقيت :—————————————————- 36

مراحل والاس ———————————————— 37

مراحل اسبورن ———————————————— 39

مراحل تورنس ———————————————— 41

نظريه هاي خلاقيت :————————————————- 42

  1. نظريه هاي جهان باستان——————————————– 42
  2. نظريه هاي جديد فلسفي ——————————————– 44
  3. نظريه هاي روان شناسي ——————————————– 45
  4. روانکاوي جديد ————————————————– 46

خصوصيات افراد خلاق ———————————————- 49

نيازهاي افراد خلاق ————————————————- 56

عوامل موثر در خلاقيت———————————————– 58

هوش —————————————————— 59

ويژگيهاي شخصيتي——————————————– 61

خانواده—————————————————– 63

مدرسه و دانشگاه و نقش آن در خلاقيت —————————— 65

نقش انگيزه هاي دروني و بيروني در خلاقيت——————————– 69

تاثيرات عوامل خاص بر خلاقيت :—————————————- 70

سن ——————————————————- 70

جنس—————————————————— 71

ارزشها و فشارهاي اجتماعي ————————————— 71

تحصيلات————————————————— 72

نقش کوشش در خلاقيت—————————————– 72

شرايط محيطي مطلوب براي خلاقيت ————————————- 73

تكنيكهاي خلاقيت و نو آوري—————————————— 74

يورش فكري————————————————– 75

مدل سينكتيكس ————————————————- 77

تكنيك دلفي … ————————————————- 78

آموزش خلاقيت ————————————————— 87

الف : آموزش و پرورش عمومي خلاقيت———————————– 87

آموزش خلاقيت در جهان —————————————- 88

ب : آموزش خلاقيت در كودكان و دانش آموزان ————————— 89

نكات قابل توجه در آموزش خلاقيت به فراگيران————————— 93

آنچه مربي براي پرورش فكر خلاق بايد انجام دهد  ————————- 96

محتواي درسي فراگير و ارتباط آن با خلاقيت  —————————– 99

اصول اساسي در پرورش خلاقيت ————————————— 107

عوامل موثر در پرورش خلاقيت —————————————- 108

نقش امنيت و آزادي رواني در خلاقيت ———————————– 113

خلاقيت و حل مسئله ———————————————— 115

خلاقيت و پيشرفت تحصيلي  —————————————— 117

خلاقيت و هنر —————————————————- 118

خلاقيت و توسعه اقتصادي ——————————————– 121

اثر محرک عاطفي در خلاقيت —————————————– 122

شرايط لازم جهت استفاده حداکثر از قدرت تصور در خلاقيت ——————- 126

موانع خلاقيت —————————————————- 128

عامل شانس در کاوش در مسير خلاقيت ———————————- 127

با تصور خلاق مي توان روابط شخصي را بهبود بخشيد————————- 139

سوابق پژوهش در ايران ———————————————- 141

سوابق پژوهش در خارج ——————————————— 143

نتيجه گيري و جمع بندي فصل دوم————————————– 147

 

فصل سوم : روش اجراي پژوهش——————————– 150

روش تحقيق—————————————————— 151

روش گرد آوري اطلاعات——————————————– 152

ابزار گردآوري اطلاعات ——————————————— 152

جامعه آماري—————————————————– 152

تعداد و روش نمونه گيري ——————————————– 153

نمره گذاري آزمون ———————————————— 154

نحوه تبديل نمره خام به نمره استاندارد ———————————– 154

اعتبار آزمون—————————————————— 155

روش استخراج مصاحبه كتبي —————————————— 155

اساس تئوريكي پرسشنامه و مصاحبه كتبي ——————————— 156

روشهاي آماري—————————————————- 156

خلاصه فصل—————————————————– 158

فصل چهارم :يافته هاي پژوهش و تجزيه و تحليل آنها ————- 159

مقدمه———————————————————- 160

تجزيه يافته هاي پژوهش ——————————————— 161

تحليل يافته هاي پژوهش——————————————— 205

خلاصه فصل —————————————————– 208

 

فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادات ——————— 209

نتيجه گيري—————————————————— 210

پيشنهادات——————————————————- 212

منابع ———————————————————– 214

 


مقدمه :

خلاقيت به عنوان يك نياز عاليه بشري در تمام ابعاد زندگي او مطرح است و عبارت است از ، تحولات دامنه دار و جهشي در فكر و انديشه انسان ، به طوريكه حائز يك توانائي در تركيب عوامل قبلي به طرق جديد باشد را شامل مي شود . خلاقيت همچون عدالت ؛ دموكراسي و آزادي براي افراد مختلف داراي معاني مختلف مي باشد ولي يك عامل مشترك در تمام خلاقيتها اين است كه خلاقيت هميشه عبارت است از : «پرداختن به عوامل جديدي كه عامل خلاقيت در آنها موجود بوده و بعنوان مجموع ميراث فرهنگي عمل مي كند ولي آنچه كه تازه است تركيب اين عوامل در الگوي جديد است» (آقائي فيشاني، 1377ص ; 16).

تحقيق در مورد خلاقيت ، از زمان گالتون 1869شروع شد كه در مورد نوابغ شروع به مطالعه نمود . و جنبه هاي منشي  و وراثتي آنرا مد نظر قرار داد . ولي آغاز واقعي آن به پژوهشهاي خلاقيت گيلفورد در سال 1950كه او را پدر و باني تحقيقات ، در زمينه خلاقيت شناخته اند، بايد دانست كه عوامل مختلف خلاقيت را از طريق تجزيه عوامل بررسي كرد. براي گيلفورد و همكارانش ، خلاقيت و حل مسئله در واقع پديده هاي بسيار مشابهي مي باشند كه در هر دو مورد فرد مجبور است در رفتار خود كار يا عملي راكه حداقل براي خودش تازه است ، را انجام دهد . يعني در مورد مسئله هاي جديد يا در مقابل موقعيتي جديد، پاسخي جديد بوجود آورد  (آرلت ، 1359ص:2 ).

هر وقت كه كلمه خلاقيت را مي شنويم بي اراده به ياد كار ها و آثار برجسته هنرمندان وانديشمندان مي افتيم . ليكن بايد به خاطر داشته باشيم كه همواره لازمه خلاقيت نبوغ نيست. زيرا هر كس در كارهاي روز مره خود ، ممكن است خلاقيت از خود نشان دهد منتهي خلاقيت بعضي بيشتر است و بعضي كمتر ، مثلا”كسي كه در خانه دستگاهي كه قبلا”نديده است را تعمير مي كند،كد بانوئي كه غذاي جديد خوشمزه اي را مي پزد يا دانش آموزي كه شيوهاي جديد براي درس خواندن ابداع مي كند و باصرف وقت كمتر ، نتيجه بهتري بدست مي آورد ، همگي از قدرت خلاقيت خود استفاده کرده اند ( آقائي فيشاني ، 1377 ، ص : 19 ) .

در سالهاي اخير خلاقيت يکي از محورهاي مورد بحث در محيطهائي چون آموزش و پرورش و دانشگاه مي باشد . همچنين به اين نکته توجه شده است که روند آموزش براي فراگير بايد روندي پويا باشد . فراگير خود فعالانه در امر آموزش شرکت کند . تفکر کند و ايده هاي بکر ارائه نمايد ابراز ايده هائي که هم مربوط و هم غير معمول باشد و ديدن آنچه وراي طبيعت کنوني نهفته است محصول تفکر خلاق است . مسئله مهم در مورد خلاقيت فراگير اين است که وي گيرنده صرف نباشد بلکه بايد بتواند آنچه را که خود مي آموزد دوباره باهم ترکيب کند و محصول نوئي را بوجود آورد .

رشد خلاقيت به عوامل متعدد فردي چون (هوش ، ويژگيهاي شخصيتي ،…) و اجتماعي ( خانواده ، مدرسه ، تجربه و… ) بستگي دارد . هر يک از عوامل ذکر شده مي تواند در پرورش خلاقيت موثر باشد ولي رشد خلاقيت مي تواند به ميزان قابل توجهي تحت تاثير آموزش در محيطهائي مانند مدرسه و دانشگاه باشد چون فرد زمان لازم را در اختيار دارد تا در بسياري از موارد آموخته هاي تئوري خود را بارها و بارها تجربه کند و از بکار گيري آموخته هايش در زندگي بهره مند گردد . و مهمتر از همه اينکه با شيوه فکر کردن براي حل مسائل خود در زندگي آشنا مي شود که اساس تفکر خلاق را تشکيل مي دهد . با توجه به اهميت بحث تحقيق حاضر به بررسي جايگاه خلاقيت در محيط دانشگاهي مي پردازد . باتوجه به اينکه چنين تحقيقي در سطح دانشگاه مشاهده نشده است و با توجه به اينکه خلاقيت محدود به دوره سني خاصي نيست .

در ضمن تحقيق ابتدا به سنجش خلاقيت دانشجويان در سه رشته روانشناسي ، مديريت آموزشي و مشاوره و راهنمائي مي پردازيم و سپس به اين سوال جواب مي دهيم که آيا دوره تحصيل دانشگاهي فرد در رشد خلاقيت او تاثير داشته است يا خير ؟