برگشتن به روانشناسی

دانلود پایان نامه : مقايسه رابطه ميزان افسردگي ما بين دو گروه افراد ورزشكار و غير ورزشكار

۳,۵۰۰ تومان

Continue Shopping
دسته: برچسب: , , , , , , , , , , , ,

توضیحات

دانلود پایان نامه : مقايسه رابطه ميزان افسردگي ما بين دو گروه افراد ورزشكار و غير ورزشكار

60ص

 

فهرست مطالب

عنوان                                              صفحه
فصل اول

مقدمه موضوع تحقيق                                   2

الف – مسئله                                     2

ب – فرضيه                                       2

فايدة تحقيق                                     3

روش انجام تحقيق                                 3

پيش فرض                                     4

نمونة تحقيق و چگونگي نمونه برداري                        4

روش آماري تحقيق                                 5

روش جمع آوري داده ها                            5

تعريف واژه ها                                   5

الف – افسردگي                                   5

ب – ورزش                                    6

فصل دوم

تعريف افسردگي                                   8

علائم افسردگي                                8

عنوان                                              صفحه

نشانه هاي افسردگي تب قطبي                           9

1-نشانه هاي بد جاني                                 9

2-نشانه هاي شناختي                                  9

3-نشانه هاي انگيزشي                             9

4-نشانه هاي بدني                                9

طبقه بندي افسردگي                                   10

دوره افسردگي                                10

فصل سوم

جامعه تحقيق                                     12

نمونه برداري                                    12

نمودار شماره 1                                  14

نمودار شماره 2                                  16

نمودار شماره 2                                  18

نمودار شماره 4                                  20

ابزار تحقيق                                     21

نمودار شمارة 5                                  22

نمودار شمارة 6                                  23

عنوان                                              صفحه

دستور اجرا                                      24

نحوه نمره گذاري                                24

جدول تحقيق ميزان افسردگي                            24

جدول شماره 1                                25

طرح آزمايشي                                     25

الف – متغير مستقل                                    26

ب – متغير وابسته                                26

شيوه اندازه گيري                                26

كنترل ها                                        27

نمودار شماره 7                                  28

نمودار شماره 8                                  29

فصل چهارم

تحليل نتايج                                     34

شيوه اندازه گيري                                34

شيوه گروه بندي                                  34

جدول شماره 1                                35

جدول شماره 2                                37

عنوان                                              صفحه

محاسبه لايه هاي آماري گروه اول                       39

محاسبه لايه هاي آماري گروه دوم                       37

جدول شماره 3                               40

جدول شماره 4                                40

الف تدوين فرضيه                                 40

مسأله                                           40

فرضيه                                       40

آزمون و مقايسه ميانگين دو گروه مستقل                     41

خطاي استاندارد                                  41

جدول شماره 5                                41

فرضيه در اين بخش                                42

فرضيه صفر                                       42

فرض خلاف                                     42

نتيجه                                           42

فصل پنجم

بحث و نتيجه گيري                                45

خلاصه فصول                                   46

عنوان                                              صفحه

مشكلات و محدوديتها                                   47

پيشنهادات                                       49

منابع                                           50

 

 

فصل اول

1-روش انجام تحقيق

2-پيش فرض

3-جامعه آماري دقيق

4-نمونة دقيق و چگونگي نمونه برداري ها

5-مقدمه

6-هدف كل تحقيق

7-فرضيه

8-روش آماري تحقيق

9-تعريف واژه ها

         الف افسردگي چيست ؟

          ب تعريف ورزش

 

مقدمه :

در حال حاضر جوامع بشري با همه پيشرفت و جهش كه در كلية متون و علوم مختلف بشري است توجه ناچيزي به جنبه هاي رواني ، تربيتي ، عاطفي ، اخلاقي ، اجتماعي و بهداشت رواني افراد نموده است .

پيچيدگي و گرفتاريهاي جوامع انساني امروز آگاهي لازم در زمينه هاي ياد شده را اجتناب نا پذير و ضروري مي نمايد . به نظر مي رسد اوضاع و احوال شرايط زندگي مدرن و پيچيدگي حاصل از آن انزوا و فرد گرايي همراه با آن از عوامل عمده اي است كه زمينة ابتلاء به بيماري رواني از جمله افسردگي را فراهم مي كنند .

موضوع تحقيق :

الف – مسأله : آيا رابطه بين افسرگي و فعاليت هاي ورزشي موجود است .

هدف كلي و آرماني تحقيق :‌

1–هدف اين تحقيق بررسي رابطه بين تمرينات ورزشي و افسردگي كمتر است .

2-ارائه كارهاي مناسب و پيشنهادات مؤثر در زمينة اثرات مثبت فعاليت هاي ورزشي در درمان و كاهش افسردگي و ميزان خودكشي .

ب فرضيه :‌

افرادي كه به فعاليت ورزشي مي پردازند افسردگي كمتري را نسبت به افراديكه ورزش نمي كنند نشان مي دهند .

 

فايده تحقيق :

افسردگي يكي از شايع ترين اختلالات رواني است كه در حال حاضر هر فرد ممكن است آنرا در طول زندگي خود بطور متناوب يا مستمر تجربه كند .

اين موضوع صرفاً محدود به زمان و مكان خاصي هم نمي باشد بلكه واكنشي است كه در مقابل فشارات عصبي و مشكلات ناشي از جوامع مدرن يا نيمه مدرن كنوني موجود و گوياي حالتي است كه در هر دوره زمان براي هر كس ممكن است روي دهد .

به صراحت مي توان اعلام نمود كه تعدادي از افراد بالغ در دوره اي از عمر خود دچار اين حالت گرديده و عده اي بيشتري از اين افراد به افسردگي خود آگاه نيستند و اگر اين حالت رواني ادامه پيدا كند منجر به بعضي مشكلات رواني و بدني مي شود و ادامه در آخر منجر به خودكشي فرد مي گردد .

اگر اطلاعات به افراد داده شود تا اين حالات رواني نامساعد را تشخيص دهند ،‌ زودتر اقدام به رفع مي نمايند .

روش انجام تحقيق :

هدف ما از انجام اين پژوهش سنجش و مقايسة فراواني دو متغير مستقل ورزش ، وابسته افسردگي در هر دو گروه آزمودني آزمايشي مي باشد .

مي خواهيم كه بدانيم كه آيا رابطه اي بين دو متغير ذكر شده وجود دارد يا نه ، لذا مناسبترين روش در كسب نتيجه ارزيابي موضوع مطرح شده است .

انجام محاسبات آماري به روش مقايسه اي مي باشد و نهايتاً سطح معناداري تفاوت هاي مشاهده شده را در ميزان افسردگي دو گروه آزمودني آزمايشي و داده هاي جمع آوري شده را در ميزان افسردگي دو گروه آزمودني آزمايشي را در داده هاي جمع آوري شده با  استودنت مورد آزمون قرار خواهيم داد .

پيش فرض :

1-ميانگين نمرات گروه اول (غير ورزشكار)  بالاترين ميانگين افسردگي را نسبت به گروه دوم افراد (ورزشكار)  دارند .

2-تفاوت مشاهده نمرات دو گروه از اجراي آزمون افسردگي در سطح معني داري مي باشد .

جامعه آماري تحقيق :

با منظور مقايسة افراد افسرده ما بين آزمودنيهاي آزمايشي در دو گروه افراد غيرورزشكار و ورزشكار به تعداد 60 نفر روززي جنسيت مرد از ميان 2445 نفر از افراد موجود و مقيم يكي از مراكز مشابه تهران (-) كه به روش نمونه گيري كاملاً تصادفي انتخاب شده اند مي باشند.

نمونه تحقيق و چگونگي نمونه برداري :

آزمودني آزمايشي اين تحقيق شامل 60 نفر از آزمودني در دو گروه (ورزشكار و غير ورزشكار) از سطح جامعه آماري ذكر شده از ميان آن تعداد افراديكه فعاليت ورزشي نداشته اند و افرادي كه فعاليت ورزشي داشته اند به صورت تصادفي با استفاده از ليست اسامي از قبل تعيين شده انتخاب شده اند و محدوديت (سني.تحصيلي) براي انتخاب آزمودنيهاي در نظر گرفته شده است و در كل تنوع سطح اجتماعي و فرهنگي ، اقتصادي ، اقليمي ، ترتيب توليد وضعيت خانوادگي و شرايط زيستي …… در جهت تعليم در نظر گرفته شده اند .

روش آماري تحقيق :

به منظور بررسي يافتة اين تحقيق و ميزان رابطه بين متغيرهاي مستقل وابسته (ورزش،افسردگي) مشاهده شده در دو گروه و سطح معناداري نتايج بدست آمده از مقياس نسبي و فاصله اي حسابي و انحراف استاندارد و آزمون  استودنت براي هر گروه مستقل استفاده شده اند .

متغيرهاي پژوهش عبارتند از :

الف – متغير مستقل (ورزش)‌

ب – متغير وابسته (افسردگي)

روش جمع آوري داده ها :‌

با استفاده از اجراي تست توسط آزماينده در ميزان افسردگي در آزمودنيها استفاده شده است .

تعريف واژه ها :

الف – افسردگي :

الف – چيزي كه تست يك آنرا مي سنجد .

ب – يك حالت احساس يك واكنش نيست به يك موقعيت يك سبك اختصاصي رفتار مشخص مورد استفاده واقع مي شود . احساس افسردگي معمولاً به صورت غمگين شناخته شده (دكتر حسين آزاد ، آسيب شناسي رواني)

ب – ورزش :

تمرينات مستمر و پيگرد فعاليت منظم بدني ( فيزيكي ) كه افراد را در شرايط مطلوبي از نظر حالات و كيفيات بدني قرار مي دهد كه با افزايش دفعات و تمرينات لازم و ايجاد ظرفيتهاي مناسب توان جسمي لازم و نوعي ورزيدگي در حركات را براي انجام دهنده آن ايجاد مي نمايد .

 

 

فصل دوم

(مبناي نظري)

 

 

1-تعريف افسردگي

2-علائم افسردگي

4-نشانه افسردگي يك قطبي

5-طبقه بندي افسردگي

6-دوره افسردگي


افسردگي :

افسردگي يك واكنش رواني زيستي ( سايكو بيولوژيك ) عادي در مقابله با استرس متفاوت است .

علائم افسردگي عبارتند از :

1-كاهش خوشحالي

2-اختلالات خواب

3-از دست دادن اعتماد به نفس

4-ناتوان در ادارك واقعي خود ، خستگي

5-ترس

6-زود رنجي

7-نداشتنم انرژي

8-مردم گريزي

9-كاهش ميل جنسي

10-بي اشتهايي

11-كاهش وزن بدن – تحريك پذيري

دو نوع اختلال افسردگي وجود دارد :‌

افسردگي يك قطبي طي آن فرد فقط از نشانه هاي افسردگي رنج مي برند بدون اينكه اصلاً به ماني مبتلا شود .

افسردگي دو قطبي (مانيك-دپرسيون) كه طي آن هم افسردگي هم ماني رخ مي دهد .

نشانه افسردگي بك قطبي :

1-نشانه هاي هيجاني :

عبارتند از :

1-غم

2-اضطراب

3-فقدان مسرت

4-از بين رفتن شادي

5-بي علاقه گي

2-نشانه هاي شناختي

1-نظر منفي نسبت به خود

2-اعتقاد به آينده نوميدانه

3-نشانه انگيزشي :

1-مشكل زياد براي شروع كردن يك كار (فلج اراده)

2-كندي رواني – حركتي (افسردگي حاد)

4-نشانه بدني

1-تغييرات جسماني

19-از دست دادن اشتها

3-افزايش وزن (افسردگي خفيف)

4-مشكل خواب

طبقه بندي افسردگي :

افسردگي دوره اي : بسيار متداول تر است ، كمتر از دو سال تمام افسرده است شروع آن مشخص است .

افسردگي مضاعف : علاوه بر اختلاف افسرده خوي اساسي ، دورة افسردگي را شامل مي شود . اين افراد نشانه هاي شديدتر و ميزان بهبودي كمتري دارند .

دوره افسردگي :

الف – برگشت : بازگشت نشانه ها بعد از حداقل 6 ماه بدون نشانه مهم افسردگي

ب – عود : دارو درماني يا روان درماني نشانه ها را فقط براي مدت كوتاهي بر طرف كرده باشند . اگر دوره دوم افسردگي رخ دهد . مدت آن تقريباً برابر با حمله اول است . ولي بين دوره هاي افسردگي مكرر پس از چند سال كوتاه تر مي شود .

 

فصل سوم :

 

1-جامعه تحقق          16-نمودار شماره

2-نمونه برداري

3-نمونه شماره

4-نمودار شماره 2

5-نمودار شماره 3

6-نمودار شماره 4

7-ابزار تحقيق

8-نمودار شماره 5

9-نمودار شماره 6

10-دستور اجرا

11-نحوه نمره گذاري

12-طرح آزمايشي

الف متغير مستقل (ورزشي)

ب متغير وابسته (افسردگي)

13-شيوه اندازه گيري

14-كنترل ها

15-نمودار شماره 7


جامعه تحقيق :

مقايسة ميزان افسردگي در ميان افراديكه ورزش نمي كند با افراديكه به صورت منظم و مستمر به ورزش مي پردازند در سطح جامعه آماري مورد پژوهش اين تحقيق مي باشد .

نمونه برداري :

نمونه مورد بررسي در اين تحقيق شامل 60 نفر آزمودني مي باشند كه در دو گروه آزمايشي 30 نفري تقسيم شده اند و عبارتند از :

1-گروه اول  آزمودنيهاي غير ورزشكار كه به صورت تصادفي در سطح 2445 نفري از جامعه مورد تحقيق انتخاب گرديده اند كه همه گي آنان تقريباً از لحاظ ويژگي از قبيل (سن،تحصيلات،شرايط اجتماعي و … ) در يك سطح مي باشند .

2-گروه دوم  آزمودنيهاي ورزشكار كه در شرايط ذكر شده در يك سطح قرار  دارند .

توضيح درباره نمونه ها :

الف – دامنه سني در هر گروه 18 الي 25 سال با ميانگين سني 20 سال (نمودار شماره 1و2)

ب – جنسيت تحصيلات به ترتيب مرد از سيكل الي ديپلم با ميانگين سواد 5/10 كلاس (نمودار شماره 3و4)

.

.

.

جهت دریافت و خرید متن کامل پایان نامه و تحقیق و مقاله مربوطه بر روی گزینه پرداخت مستقیم که در بالای صفحه قرار دارد کلیک نمایید و پس از وارد کردن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت هایی عضو شتاب قابل پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت انلاین به صورت خودکار لینک دانلود مربوطه فعال گردیده که قادر به دانلود فایل کامل ان می باشید.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود پایان نامه : مقايسه رابطه ميزان افسردگي ما بين دو گروه افراد ورزشكار و غير ورزشكار”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *