برگشتن به روانشناسی

دانلود پایان نامه : پايان نامه بررسي رابطه بين سبک هاي حل مساله بين دانشجويان افسرده و بهنجار

۵,۹۰۰ تومان

Continue Shopping
دسته: برچسب: , , , , , , , , , , , , ,

توضیحات

دانلود پایان نامه : پايان نامه بررسي رابطه بين سبک هاي حل مساله بين دانشجويان افسرده و بهنجار

145ص

 

فهرست مطالب

 

عنوانصفحه
فصل اول
چارچوب کلی پژوهش1
مقدمه1
پايداري1
كلي نگري2
دروني بودن2
بيان مسأله پژوهش4
اهميت نظری و عملی پژوهش6
اهداف پژوهش9
سئوال ها و فرضیه های پژوهش10
سئوال های پژوهش11
فرضیه های اصلی  پژوهش11
فرضیه های فرعی11
متغیرهای پژوهش11
تعریف متغیرها و اصطلاحات12
تعریف نظری و عملیاتی افسردگی12
تعریف نظری و عملیاتی  افسردگي13
تعاریف نظری و عملیاتی سبک حل مساله13
تعریف عملیاتی سبک حل مساله14
فصل دوم
ادبيات و پيشينة پژوهش15
مقدمه15
علايم افسردگی  و سبک های  آن17
فقدان سيستم حمايت اجتماعی18
سبک تمرکز برخود افسرده ساز18
آسيب پذيری کمال گرايانه18
کنترل بيرونی18
نظریه های شناختی افسردگی19
فرضيه اسنادی درماندگی آموخته شده25
نظريه نااميدی  افسردگی27
نظریه سبک تمرکز برخود افسرده ساز30
فرضیه پردازش شناختی مارتین35
نظریه های رفتاری در افسردگی36
نظریه رفتاری تقویت مثبت فرستر36
نظریه رفتار بین فردی لونیسون37
نظريه رفتاری خود نظم بخشی کانفر38
نظريه رفتاری خود نظم بخشی کانفر40
ساختار شناختی حل مسأله45
مراحل حل مسئله در مدل حافظه گرينو46
حل مساله و مؤلفه های فراشناختی48
حل مسئله / تصميم گيری49
پيشينه مقابله52
نظريه مقابله53
مسأله مدار54
هيجان مدار55
اجتناب56
سبک های مقابله , تعاريف , طبقه بندی57
تعاريف57
طبقه بندی شيو های مقابله58
منابع حمايتی مقابله60
الگوی تاثيرعمده61
الگوی سپر محافظ61
ادراک استرس در الگوی تبادلی62
افسردگی / سبک حل مساله64
حل مسأله / عزت نفس / منبع کنترل72
استرس / عزت نفس   / منبع کنترل75
استرس / افسردگی / حمايت اجتماعی77
پيشينه مطالعاتي82
پژوهشهای انجام شده در داخل کشور82
پژوهشهای انجام شده در خارج از کشور89

فصل سوم

روش پژوهش

95
طرح پژوهش95
جامعه آماری95
روش نمونه برداری وحجم نمونه96
ابزارهای پژوهش97
پرسشنامه سبک حل مسأله97
پرسشنامه افسردگی بک103
اعتبار و روائی آزمون افسردگی بک104
نمره گذاری تست افسردگی بک107
جدول هنجار گزينی مقياس افسردگی بک107
مقیاس خود سنجی افسردگی108
روش اجرای پژوهش109
روش تجزیه و تحلیل داده ها109
فصل چهارم
تجزيه و تحليل آ ماري110
مقدمه110
فصل پنجم
خلاصه پژوهش123
بحث و نتيجه گيري123
تجزيه و تحليل نتايج125
بحث و نتیجه گیری136
محدودیت های پژوهش139
پیشنهادها140
پیشنهاد برای مؤسسات ، نهادها و مراکز آموزشی ، پژوهشی و درمانی140
پیشنهاد به پژوهشگران141
منابع143

 

 

مقدمه مقاله:

بسیاری از انسان ها قادر به حل مساله و برطرف کردن ، به حداقل رساندن و یا تحمل استرس نمی باشند و معمولاً از مقابله های ناکارآمد، ناسازگار و مضری استفاده می کنند که باعث بروز استرس های بیشتری می گردد که اثرات آنها وخیم تر و عظیم تر از استرس اولیه است.

افراد افسرده نسبت به آينده ديد انعطاف پذيري ندارند. آنها احتمالاً بيشتر از افراد غير افسرده آينده خود را منفي مي بينند و به نظرشان احتمال دستيابي به تجارب خوشايند كمتر است به همين دليل افراد افسرده به جاي تلاش براي دستيابي به موفقيت هاي با ارزش در آينده تمام نيروي خود را صرف اجتناب از موقعيت هاي ناخوشايند موجود مي كنند .

 

فصل اول

چارچوب کلی پژوهش

1-مقدمه

بسیاری از انسان ها قادر به حل مساله و برطرف کردن ، به حداقل رساندن و یا تحمل استرس نمی باشند و معمولاً از مقابله های ناکارآمد، ناسازگار و مضری استفاده می کنند که باعث بروز استرس های بیشتری می گردد که اثرات آنها وخیم تر و عظیم تر از استرس اولیه است.

افراد افسرده نسبت به آينده ديد انعطاف پذيري ندارند. آنها احتمالاً بيشتر از افراد غير افسرده آينده خود را منفي مي بينند و به نظرشان احتمال دستيابي به تجارب خوشايند كمتر است به همين دليل افراد افسرده به جاي تلاش براي دستيابي به موفقيت هاي با ارزش در آينده تمام نيروي خود را صرف اجتناب از موقعيت هاي ناخوشايند موجود مي كنند .

افراد افسرده احساس غمگيني مي كنند چون مشكلات خود را پايدار [1] ، كلي [2] و دروني [3] تلقي مي كنند  :

 

پايداري

افراد افسرده رويدادهاي منفي زندگي شان را هميشگي و پايدار تلقي مي كنند، يعتي تغيير دادن آنها را

بعيد مي دانند. افراد غير افسرده تجارب منفي را به عنوان موانع موقتي كه زياد هم طول نمي كشد در

نظر مي گيرند.

 

كلي نگري

افراد افسرده غرق در مشكلات خود مي شوند و آنها را به همه چيز تعميم مي دهند. افراد غير افسرده مي توانند مسايل را از خود دور كنند . آنها قادرند بين رويدادهاي منفي و مثبت زندگي خود تعامل ايجاد كنند.

 

دروني بودن

افراد افسرده خودشان را مسئول مشكلات خود مي دانند. غير افسرده ها مسئوليـــت چيزهايــي را كه مي‌توانند تغيير دهند مي پذيرند اما خود را مسئول كامل نبودن خود نمي دانند.

به نظر جروم فرانك ( 1973) يكي از بهترين كارهايي كه روان درمانگرها مي توانند براي مراجعان خود انجام دهند كمك به آنها براي غلبه بر يأس و نا اميدي شان است . در هر مقطع معيني از زمان 20-15 درصد بزرگسالان در سطح قابل توجهي ازنشانه هاي افسردگي رنج مي برند و حدس زده مي شو دكه حدود 75 درصد بيماران بستري در بيمارستان هاي رواني را موارد افسردگي تشكيل مي دهند .در مورد اختلال افسردگی اساسی , مطالعات کلی در ممالک مختلف انجام شده است که ميزان شيوع آن  را درماندگی آموخته شده [4] واثرات هورمونی باشد .

درزنان دو برابر مردان نشان می دهد. دليل چنين اختلافی ممکن است استرسهای متفاوت , زايمان

, افسردگی در مفهوم بالينی پنج يا بيش از پنج مورد از موارد زير را در بر می گيرد :

  • خلق افسرده
  • کاهش بارز علاقه يا احساس لذت در اکثر فعاليت ها
  • کاهش قابل ملاحظه وزن يا افزايش وزن
  • بی خوابی [5] يا پرخوابی [6]
  • تحريک يا کندی روانی حرکتی
  • خستگی يا فقدان انرژی
  • احساس بی ارزشی يا احساس گناه بيجا
  • کاهش توانایی تمرکز يا بلا تصميمی [7]
  • افکار تکرار شونده مرگ يا فکر خودکشی .

مطالعات اخير در حوزه افسردگی حاکی از وجود چندين عنصر متفاوت در سبب شناسی و نشانه شناسی افسردگی است. يک عنصر شناختی فعال در سبب شناسی و نشانه شناسی افسردگی در ادبيات به نام نگرانی [8]  يا افکار مزاحم منفی [9] ذکر شده است.

تعدادی از مطالعات نشان داده اند که نگرانی قوياٌ با افسردگی ارتباط دارد هنگامی که افکار منفی ناخواسته به خودآگاهی فرد می آيند فشارزا و ناراحت کننده هستند. آنها ترديدهايی در مورد ارزش خويشتن [10] , دلواپسی هايی [11] در مورد آينده يا توهماتی در مورد گذشته تشکيل می دهند. چنين افکاری حس سلامت فرد را تحليل می برند و خلق منفی را افزايش می دهند. خوشبختانه به نظر می رسد که اکثر مردم قادر هستند که چنين افکار ناخواسته ای را با افکار مطلوبتری جانشين نمايند. اما به نظر می رسد که همه افراد قادر به چنين کنترل ذهنی نيستند , به گونه ای که تعدادي از افراد برای يک دوره طولانی دچار افسردگی می شوند و افکار منفی نافذ[12] و پايداری را تجربه می کنند و ممکن است افسردگی آنها ناشی از شکست ويژه در توانايی شان برای کنترل افکار منفی باشد.از سوی ديگر وجود افکار منفی ممکن است با توانايی فرد در ايجاد راه حل های سودمند  برای حل مشکلاتش تداخل کند .

 

1-بيان مسأله پژوهش

افراد با وقايع تنش زای زندگی , ناکامی ها و نااميدی ها روبرو می شوند؛ بعضی افراد قادرند از تجربه های ناخوشايند زندگی استفاده کنند, در حالی که ديگران در افسردگی خود باقی می مانند؛ کسانی که خود را از افسردگی نجات می دهند واجد نوعی تفکر زیر بنایی هستند بنحویکه از تدابير و راهبردهای موثرتری سود می جویند. تعدادی از پژوهشگران عوامل مشترکی را در افرادی که به احتمال زياد افسرده می شوند و هم چنين نوع مداخله آنان در حل مسائل و مشکلات زندگيشان را شناسايی کرده اند و دريافتند که از طريق سنجش همبستگی بين پاسخ های رويارويی ترجيح داده شده افراد افسرده و مقايسه راه حل های آنان با افراد غير افسرده می توان راهبردهای مؤثر مقابله با افسردگی را شناسايی کرد.

هم چنين افرادی که مهارت مسأله گشای خوبی دارند در مقايسه با افرادی که فاقد اين مهارت هستند کمتر احتمال دارد افسرده شوند.  عدم توانايی در اتخاذ تصميم يکی از مشخصات عمده افراد افسرده است اين ناتوانی را می توان نوعی بی کفايتی در استفاده از مهارت های موثر در تصميم گيری يا حل مسأله به شمار آورد .دزوريلا و گلدفريد [13])1971)  حل مسأله را بعنوان فرايندی رفتاری شناختی تعريف کرده اند که می تواند انواعی از پاسخ های متناوب بالقوه سودمند را جهت مقابله با موقعيت های دشوار در اختيار افراد قرار دهد. بدين جهت از اهداف آموزش به مراجعان در مهارت های حل مسأله اين می باشد که يک راهبرد جهت سازگاری کلی در اختيار آنان قرار دهد.

بررسی نزو[14] و پری [15] (1989) نشان داد که حل مسأله يک رويکرد درمانی شناختی – رفتاری است که در درمان افسردگی موثر و مفيد می باشد. افراد افسرده بر اساس مدلهای شناختی دارای ساختارها وفرايندهای شناختی افسردگی زا می باشند .

تفکر افسردگی زای بيماران , آنها را از حل مسائل باز می دارد, هدف اصلی درمان پيدا کردن راه حل هايی برای مسائل بيمار با استفاده از راهبردهای شناختی – رفتاری است نه اينکه صرفاٌ به بيمار کمک شود, دارای تفکر منطقی گردد . لذا درمان شناختی – رفتاری را می توان نوعی حل مسأله در نظر گرفت که هدف کوتاه مدت آن تسکين نشانه های افسردگی و هدف دراز مدت آن استفاده از راهبردهای حل مسائل برا ی حل مشکلات زندگی و کاهش برهه های [16] افسردگی در آينده است فنل ( 1989).

[1] – Stable

[2] – global

[3] – internal

[4] Learned helplessness

[5] insomnia

[6] Hypersomnia

[7] indeciveness

[8] worry

[9] Negative intrusive thoughts

[10] Self- worth

[11]  Concerns

[12] Pervasive

[13] D Zurrilla & Goldfried

[14] Nezu

[15] Perri

[16] episodes

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود پایان نامه : پايان نامه بررسي رابطه بين سبک هاي حل مساله بين دانشجويان افسرده و بهنجار”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *