برگشتن به علوم تربیتی

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان

۴,۰۰۰ تومان

Continue Shopping
دسته: برچسب: , , , , , , , , , , , , ,

توضیحات

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان

70ص

 

دانشکده مدیریت وعلوم انسانی

بخش علوم تربیتی

 

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی علوم تربیتی

 

 

فهرست

 

عنوان                                                                                                                               صفحه

فصل اول…………………………………………………………………………………………………………………………1

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………..2

بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………..4

موضوع تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………5

فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….5

هدف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….6

ویژه کردن موضوع…………………………………………………………………………………………………………7

اهمیت وضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………….7

تعاریف مفاهیم نظری وعملیاتی متغیرها………………………………………………………………………………8

فصل دوم…………………………………………………………………………………………………………………….10

مبانی نظری تحقیق……………………………………………………………………………………………………….11

ادبیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..12

نظریه های متفکران درمورد رضایت شغلی………………………………………………………………………13

فصل سوم………………………………………………………………………………………………………………..17

روش اجرای تحقیق………………………………………………………………………………………………………18

ابزار گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………..18

روش وشیوه ی نمونه گیری…………………………………………………………………………………………….19

جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………….19

تعیین حجم نمونه…………………………………………………………………………………………………………19

روش تجزیه وتحلیل اطلاعات………………………………………………………………………………………..19

فصل چهارم………………………………………………………………………………………………………………..21

ارائه یافته ها……………………………………………………………………………………………………………….21

فصل پنجم………………………………………………………………………………………………………………..37

تجزیه وتحلیل یافته ……………………………………………………………………………………………………37

فصل ششم………………………………………………………………………………………………………………..44

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………45

پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………55

منابع و موأخذ…………………………………………………………………………………………………………….56

پیوستها……………………………………………………………………………………………………………………..57

پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………..58

جدول کدبرگ (راهنمای پرسشنامه)……………………………………………………………………………..60

 

فهرست جداول

جدول4-1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….22

جدول4-2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….23

جدول4-3………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………24

جدول4-4………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………25

جدول4-5……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..26

جدول4-6…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….27

جدول4-7…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….28

جدول4-8…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….29

جدول4-9……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………30

جدول4-10…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………31

جدول4-11…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………32

جدول4-12………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..33

جدول4-13……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….34

جدول4-14……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….35

جدول4-15………………………………………………………………………………………………………………………………………………………36

جدول5-1………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..38

جدول5-2………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..39

جدول5-3………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..40

جدول5-4………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..41

جدول5-5………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..42

جدول5-6……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….43

*فصل اول:

– مقدمه

– بیان مسئله

– موضوع تحقیق

– فرضیات تحقیق

-ویژه کردن موضوع

– اهمیت وضرورت تحقیق

– تعریف مفاهیم نظری وعملیاتی متغیرها

 

 

 

* مقدمه:

با توجه به محیط امروزی که تغییر ویژگی غیر قابل انکارآنست، سازمانها برای دوام وحتی بقاءبایستس خود را باتغییر وتحولات هماهنگ نماید ومدیران بایستی قادر باشند به بهره برداری همراه با رضایت شغلی دست یابند. بهبود وبازسازی سازملن براساس محیط متغیر امروزی وزمینه ای که علوم رفتاری سازمانی به وجود آورده مطرح شده است. که درواقع یک نوع استراتژی برنامه ریزی شده برای روبروشدن با تحولات است. بدون اقدام به تحول وبهسازی سازمان نمی تواند همگام با زمان به عمر خود ادامه دهد. مهمترین منبع حرکت سازمان به سوی اهدافش نیروی انسانی است. واین درسایه رضایت وخرسندی این نیرو است که پدیدار می گردد.اطلاع مدیران سازمانها از میزان رضایت شغلی کارکنانش وهمچنین متغیرهایی که بارضایت شغلی رابطه دارند ضروری است.

دنیای امروزه دنیای سازمانهاست. .درحقیقت سازمانهاهستند که رکن اصلس اجتماع کنونی را تشکیل می دهند. ودر این سازمانها دو عامل بسیار مهم وحیاتی وجود دارد. یکی مدیریت که مهمترین عامل در حیات رشد وبالندگیویا مرگ سازمانی محسوب می شود ودیگری انسانها، که گردانندگان اصلی سازمانها می باشند. آنانند که به کالبد سازمانها جان میبخشند وتحقق هدفها را میسر می سازند. ودرواقع تنها توفیق سازمانها مستقیماً به استفاده موثر از منابع انسانی بستگی دارد، که بدون انسان سازمان بی معنی ومدیریت امری موهوم است(حقیقی1380)واگر سازمانهای اصلی وعمده کشور به هدفهای خود برسند سیستم اقتصادی کل کشور به هدف خود می رسند وکشور به سوی رونقوآبادانی گام بر می دارد.(ایتونر،ترجمه فارسسی)

عصرما، عصر تغییر وتحولات شتابنده ودور ازانتظار است. در چنین فضایی پراز تغییر وتحول باید مدیران وسازمانها دائماً آماده وگوش به زنگ تحولات ورویارویی با تغییرات باشند. جز براین راهی برای داوام وبقاء وجود ندارد.(اموانی، مهدی ،1374) به عقیده برومند (1374) تغییر، حقیقت زندگی است همه چیز تغییر می کندوتنها تغییر است که تغییر نمی کند. سازمانها باید برای دوام حتی بقاء خود را با تحولات هماهنگ کرده وفعالیتهای وسیعی را درتمام حوزه های تغییر انجام دهند. هیچکدام از سازمانهای دولتی وخصوصی با درجازدن نمی توانند دربازار کار رقابت کنند. همه سازمانها برای بقء نیازمند اندیشه های نوو نظرات بدیع وتازه اند. انکار ونظرات جدید همچون روحی در کالبد سازمان دمیده می شود وآنرا از نیستی وفنا نجات می دهد. درعصر ما برای بقاء پیشرفت وحتی حفظ وضع موجود،باید جریان نوجویی ونوآوری را درسازمان تداوم بخشید. تا از رکود ونابودی آن جلوگیری شود. برای آنکه بتوان در دنیای متلاطم ومتغیر امروزی به حیات ادامه داد باید به خلاقیت ونوآوری روی آرود. ضمن شناخت تغییر وتحولات محیط برای رویارویی با آنها پاسخهای بدیع وتازه تدارک دید وهمراه تاثیر پذیری ازاین تحولات برآنها تاثیر نهاد وبدانها شکل دلخواه داد.(الوانی، مهدی، 1374).

گذر زمان پرشتاب واجتناب ناپذیر است. آنچه دراین میان از اهمیت فوق العاده ای برخوردار می باشد توجه به عامل دیاکلتیک فرهنگی است. دیاکلیتیک فرهنگی به معنی توجه به ریشه ها وسنتهای قومی وبومی ازیک طرف استفاده ازنوآوریها وتکنیکهای جدید وجهانی از طرف دیگر است. بریدن ازریشه ها واصالتها، بیهویتی به دنبال دارد ونتیجه توجه نکردن به تکنیکها ونو آوریها، ارتجاع وعقب ماندگی خواهد بود. اصل دیاکلتیک فرهنگی در مجموع حوزه های تخصصی علوم ودر تمام جنبه های زندگی قابل پیاده شدن واجرا است. ومهمترین عامل برای پویایی ورشد به شمار می رود.(خوش خبر،1371).

به عقیده برومند(1374) بهبود وبازسازی سازمان براساس محیط متغیر امروز و++++++ علوم رفتاری کاربردی است. متخصصان نیروی انسانی را مهمترین وبنیادی ترین سرمایه هر سازمان می دانند که توسعه کارایی وبالندگی آن وابسته به کارکرد شایسته ودرست این نیرو می باشد. مدیریت سازمان برای کارا کردن نیروی انسانی باید راهبردهایی بیندیشد تا بواسطه آن رضایت شغلی بدست آید ومتبلور شود. تحقیق حاضر درپی بررسی عوامل موثر برمیزان رضایت شغلی کامندان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان که یکی از جلوه های بهره وری است می باشد تا با شناخت وبه کارگیری هرچه بیشتر این فنون درسازمان به نحو مطلوبتری به اهداف برسیم. وسازمان بتواند خودش را با شرایط متغیر محیطی سازگار نماید وبتواند جوی به وجود آورد که با کمک کارکنان که با میل ورغبت بدون اعمال زور است مشکلات سازمان راحل نمود.

 

 

 

*بیان مسئله:

برنامه هیا پیاده سازی رضایت شغلی دربسیاری از سازمانها مورد توجه قرار گرفته وبسته به میزان درک وتوانایی مدیران ومشاوران دیگر دربرنامه موجب تاثیراتی درسازمان گردیده است. اما دربسیاری از این برنامه ها علی زغم تلاش فراوان مدیریت موفقیت چندانی به دست نیامده است. شاید بتوان گفت رایج ترین علت شکست این برنامه ها عدم درک صحیح محتوا وعمق پیام دیدگاه رضایت شغلی است. دربسیاری از موارد مدیران رضایت شغلی را ابزاری جهت اصلاح بخشهایی از فعالیتهای سازمان خود می دانند. اما نکته اصلی اینست که مسئله رضایت شغلی درحقیقت یک نگرشجدید در مدیریت سازمان است. که بایدبرمبنای این نگرش چارچوب مدیریت سازمان تشکیل گردد. درصورتیکه سازمانها به این اصل توجه ننمایند تنها به ظواهری از نگرش رضایت شغلی دست خواهند یافت. عمدتاً این ظواهر نیز به دلیل عدم سازگاری +++++ سازمان مدیریت سازمان به تدریج به فراموشی رده می شود.و ره آورد چندانی برای سازمان دربرندارد (تیمور داوودی منفرد،5:1383 )

امروزه سازمانهی تولیدی وخدماتی میزان رضایت مشتری را معیاری مهم برای سنجش کیفیت کار خود قلمداد می کنند واین روند همچنان در حال افزایش است. همچنین مشتری در رضایت اوچیزی است که به رقابت ردسطح جهان برمی گردد. دستیابی به چنین حدی از رضایت شغلی مشتری ممکن نیست مگر درسایه یک سیستم کیفیت  ماسب به طوری که مطوئن شویم برای نیازمندیها وانتظارات همیشه متغیر مشتریان پاسخ دهی مناسبی از طرف سازمان وجود دارد. آقای دکتر دفینگ که او را پدر کیفیت نیز لقب داده اند می گوید: کیفیت صرفاً کشف نیازهای مشتری ورفع مشکلات اونیست. دردنیای امروز سازمانها یی موفق هستند که علاوه بر اینها دست به خلق محصولات وخدمات جدید نیز شد. .رضایت غیر قابل وصف وپیش بینی در مشتریان خود ایجاد می کنند وبه این ترتیب همیشه دربین رقبای خود پیشرو خواهدبود. از مهمترین ضرورت ها برای بهبود مداوم عملکرد فرآیندها فراهم ساختن منابع مورد نیاز واستفاده بهینه از آنهاست. که نیروی انسانی شایسته وآگاه برجسته ترین منابع محسوب می شود.

به عقیده برومند کوشش های بهبود سازمان جهت افزایش اثر بخشی سازمان حل مشکلات وتطابق با محیط در حال تغییر وپویایی می باشد. بهبود سازمان جهت بهبود منابع انسانی می کوشد تا موقعیتهایی فراهم آورد که افراد انسان باشند وآگاهی ومشارکت ونفوذ دردیگران را افزایش دهند.

اهداف فردی وسازمانی هردو مدنظر بهبود سازمان است. به عقیده نبیس(ذکر شده درفرنچ ودیگران، ترجمه فارسی،1379:26)تحول سازمان نوعی پاسخ برای تغییر ونوعی استراتژی پیچیده آموزشی برای تغییر باورها، نگرشها وارزشها وساختار سازمان به شمار می آورد. به طوری که این عوامل بتواند خود را باتکنولوژیها، بازارها وچالشهای جدید وهمینطور با سرعت تغییر در شرایط ومحیط بهتر تطبیق دهند. ما دراین تحقیق می خواهیم ببینیم که چه عواملی باعث رضایت شغلی کارمندان دانشگاه آزاد رفسنجان می شود وبا توجه به اینکه بسیاری از عوامل میزان رضایت شغلی کارکنان مادی است آیا مدیران می توانند کارکنان را دردانشگاه واز کار خود راضی کنند؟

*موضوع تحقیق:

بررسی عوامل موثر برمیزان رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی رفسنجان درسال 88.

*فرضیات تحقیق:

– فرضیه اصلی:

آیا بین توانایی وکارایی مدیران مسئولان دانشگاه ونحوه برخورد آنها وتوانایی فراهم کردن امکانات رفاهی برای کارمندان رابطه وجود دراد یاخیر؟

 • فرضیات جزئی:
 • به نظر می رسد بین میزان حقوق ومزایای کارمندان ومیزان رضایت شغلی آنان دردانشگاه آزاد رابطه وجود دارد.
 • به نظر می رسد بین نحوه برخورد مسئولین با کارمندان ومیزان رضایت شغلی آنان درد انشگاه آزاد رابطه دارد.
 • به نظر می رسد بین ساعات مفید کاری ووقت استراحت ومیزان رضایت شغلی کارمندان دردانشگاه آزاد رابطه وجود دارد.
 • به نظر می رسد بین میزان مشغله کاری کارمندان ومیزان رضایت شغلی آنان در دانشگاه آزاد رفسنجان رابطه وجود دارد.
 • به نظر می رسد بین میزان فراهم کردن امکانات رفاهی ازقبیل خوابگاه، وسیله ایاب و ذهاب، مهدکودک برای کودکان کارمندان، بیمه خدمات درمانی برای کامندان ومیزان رضایت شغلی آنان دردانشگاه آزاد رفسنجان رابطه وجود دارد.
 • به نظر می رسد بین میزان مسئولیتهای محوله به کارمندان وکارهای سپرده به آنان ومیزان رضایت شغلی آنها دردانشگاه آزاد رفسنجان رابطه وجود دارد.

*اهداف تحقیق:

– هدف اصلی: هدف اصلی این تحقیق کلیه عوامل موثر بررضایت شغلی کارمندان دانشگاه آزاد رفسنجان درسال تحصیلی 89-88 است که به کارمندان درون وبرون سازمانی تقسیم می شوند.

اهداف جزئی:

 • آیا کارمندان دانشگاه از میزان حقوق ومزایا راضی هستند یاخیر تا چه اندازه بر رضایت شغلی آنان تاثیر می گذارد.
 • آیا مسئولیتها وکارهایی که به کارمندان سپرده شده کارمند می تواند از عهده آن برآید. آیا بیش از توان تکلیف شده یا نه؟
 • نحوه برخورد مسئولین دانشگاه با کارمندان چگونه است آیا باعث رضایت شغلی می شود.
 • آیا کارهای انجام داده کارمندان درقبال پاداشهایی که گرفته ربطی به رضایت شغلی او دارد؟
 • آیا ساعات مفید کاری ووقت استراحت به اندازه کافی به کارمندان داده می شود؟
 • آیا عوامل اقتصادی بیشتر روی رضایت شغلی تاثیر دارد یا عوامل فرهنگی و…..
 • درآخر می خواهیم ببینیم کدامیک از این موارد بالا باعث رضایت بیشتری در کارمندان دانشگاه آزاد رفسنجان می شود.

*ویژه کردن موضوع:

دراین تحقیق بایک نگرش جدید به تمام ادارات دانشگاه آزاد رفسنجان وبررسی عوامل رضایت کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی رفسنجان که به دو گروه تقسیم می شوند توجه کرده ایم.

 • کارمندان برون سازمانی
 • کارمندان درون سازمانی.

*اهمیت وضرورت تحقیق:

ما درعصر گسستگی به سر می بریم دردو دهه 50و60 آینده می توانست مسیر گذشته را تعیین کند، فردا ادامه دیروز بود اما این وضع دیگر وجود ندارد. رقابت درحال تغییر ایت. درسیستم اقتصاد جهانی رقبا از سراسر دنیا رو در روی یکدیگر قرار گرفته اند. افزایش رقابت ایجاب می کند که سازمانها خود ار در برابر رقبای سنتی که دست به کار تولید محصولات جدید می شوند ونیز سازمانهایی نوآور که دست به خلاقیت ، ابتکارعمل یا کارآفرینی می رندد. به صورت کامل تجهیز نمایند. سازمانهایی موفق خواهندبود که بتوانند درصحنه رقابت ودر برابر تغییراتی که به سرعت رخ می دهند واکنش مناسب از خود نشان دهند وانعطاف پذیر باشند. نیروی کار باید ار انعطاف پذیری بالایی برخوردار باشد وبتواند خود را به سرعت با شرایط در حال تغییر سازگار نماید.(رابیننز، ترجمه فارسی،1378)

فلسفه وجودی بهبود سازمان، ایجاد تغییر با میل ورغبت وبدون اعمال زور در جهت بهبود بازسازی سازمان است. به تجربه دیده شده هرگاه افرادی به زور به کار وادار شده اند که با عقایدشان ناسازگاری دارد با نتایجی عکس موقعی که خلاف این شرایط است مواجه می شویم.فلسفه وجودی سازمان بخشیدن به کارمندان بیمار وسالم ترکردن کارمندان سالم است. بنا براین بهبود سازمانی درواقع درجستجوی تغییر موفقیت آمیزی است که اعضای سازمان دربرداشتن گامهایی درآینده برای طولانی تر کردن اثر بخشی سازمان فعال تر ومطوئن تر شوند. بنابراین بهبود سازمان درتلاش برای یاری رساندن به سازمان ها واعضایشان از طریق موارد زیر است:

 • ایجاد جوی آزاد درسراسر سازمان برای حل مشکلات کارمندان وایجاد رضایت شغلی آنان
 • افزودن دانش وشایستگی برای ایجاد اقتدار رسمی در کارکنان در راستای ایجاد بهبود شغلی.
 • حرکت دادن تصمیم گیری در جهت نقاطی که اطلاعات مربوط دردسترس است.
 • ایجاد جو اعتماد به حداکثررساندن رضایت شغلی وهمکاری در میان کارمندان.
 • افزایش حس مالکیت سازمانی درمیان افراد بری حس مسئولیت بیشتر در کار.
 • اجازه دادن به افراد برای تمرین خود کنترلی وخود گردانی در کار(شروهون ودیگران، ترجمه فارسی،1378).

ازطرفی با توجه به اینکه سازمانها بدون درنظر گرفتن منابع انسانی فاقد روح هستند ومنابع انسانی وکارکنان یک سازمان انرژی وروح را به سازمان هدیه می کنند. وجود انگیزه قوی رضایت شغلی مناسب شرط اول موفقیت سیستمهای مدیریت است. برای این باید فعالیتهای زیر در دستور کار یک سازمان قرار گیرد:

 • جمع آوری دیدگاهها، نظرات ونیازهای کارکنان در راستای مسئله رضایت شغلی.
 • تحلیل وبررسی نظرات کارکنان
 • اندازه گیری رضایت شغلی
 • بررسی وجستجوی راهکارهای بهبود (افزایش رضایت شغلی)

*تعاریف ومفاهیم نظری وعملیاتی متغیرها:

رضایت شغلی: تفاوت بین پاداشهایی که کارمند دریافت می کند ومبلغی را که به باور او باید دریافت کند.(رابنیز،ترجمه فارسی، 1378:40)

به نقل از صافی (1371)درمیزگرد بحث وتبادل نظر در مورد عوامل رضایت شغلی را چنین تعریف کرده است. یعنی اینکه انسان از انجام دادن کاری که قصد انجام دادن آن را دارد لذت ببرد وعمر خود را هدر رفته نداندواز عهده کاری را که قبول کرده است برآید واین توانمندی انگیزه حرکت او برای کارهای بعدی می شود.

رضایت شغلی: نگرش کلی فرد نسبت به شغلش است(رابنیز، ترجمه فارسی، 1378:40)

رضایت شغلی مجموعه ای است از احساسات سازگار که کارکنان با احساسات به کار خود می نگرند.(دیویس ونیواستورم، ترجمه فارسی، 1370:169)

 

 

 

*فصل دوم:

– مبانی نظری تحقیق

– ادبیات تحقیق

– نظریه های متفکران در مورد رضایت شغلی

– جایگاه نیروی انسانی در ادارات دانشگاه آزاد رفسنجان

 

 

*مبانی نظری تحقیق:

امروزه اندشمندان وصاحبنظران حوزه مدیریت بر اهمیت وجایگاه رضایت شغلی کارکنان زیادی داده وآنرا به عنوان یکی از معتبر ترین شاخه های تعالی جویی سازمانی ونیز به عنوان کلید حایتی تحقق اهداف توسعه در ابعاد گروهی وسازمانی بسیار تاکید می ورزند. رویکردهای نوین حاکم بردنیای جدید سازمان ومدیریت شامل(کارمند محوری، رقابت جویی، نتیجه گرایی و…) نیز ضرورت بی همتای توجه مضاعف به رضایت شغلی کارکنان را خاطر نشان می شازد. چنانچه کیفیت جویی مهمترین عامل بقاء، پویایی فتحول وتعالی در حوزه مدیریت دانسته شده است. دراینجا 8 جنبه مدیریت سازمانی ورضایت شغلی کارکنان که درمقاله مارتینز لورنته وهمکارانش بیان شده، پایه واساس تحقیق را تشکیل می دهد. وتمرکز برسه اصل تمرکز وتوسعه سازمان (دانشگاه آزاد رفسنجان) ورضایت شغلی کارکنان را مورد بررسی قرار می دهد. مدیران ارشد سازمان(روسا ومسئولین دانشگاه آزاد رفسنجان) ازتحلیل فلسفه وجودی دانشگاه آزاد دورنما ورسالت آن فرایندهای کلیدی را تعیین می کند. درراستای تحقق رسالت سازمان وپاسخگویی به نیازها وانتظارات کارمندان، همه افراد سازمان یعنی صاحبان فرآیندهای کلیدی با مدیران ارشدسازمان همراه وهمگام می شوند. برآیند دوحرکت از بالا به پایین، وازپایین به بالا موجب دگرگونی وتحول اساسی سازمان خواهدبود. تداوم این حرکت وحمایت آن دوازهم به نهادینه شدن رضایت شغلی خواهدانجامید.(لاملی،ابوالفتح88:1378)

هرسازمانی به کارکنان خود وابسته است وباید نیازهای حال وآینده آنان را درک نماید. ونیازمندیهای مدیران وکارکنان عالی رتبه خود را برآورده نمیاد. علاوه براین سازمانها باید برای عبور از انتظارات ونیازهای کارکنان خود برنامه ریزی وتلاش نمایند. هدف کلیه تلاشهای مدیران در سازمان در جهت بهبود وحفظ کیفیت عملکرد وجلب رضایت کارکنان از کار خویش با کمترین هزینه است.

.

.

.

جهت دریافت و خرید متن کامل پایان نامه و تحقیق و مقاله مربوطه بر روی گزینه پرداخت مستقیم که در بالای صفحه قرار دارد کلیک نمایید و پس از وارد کردن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت هایی عضو شتاب قابل پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت انلاین به صورت خودکار لینک دانلود مربوطه فعال گردیده که قادر به دانلود فایل کامل ان می باشید.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود پایان نامه ارشد : بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *