برگشتن به علوم تربیتی

توضیحات

دانلود پایان نامه : بررسي مقايسه اي جو سازماني دانشكده هاي ادبيات وعلوم انساني دانشگاه بيرجند

77 ص

 

چكيده پايان نامه

اين تحقيق با عنوان ‹‹ بررسي مقايسه اي جو سازماني دانشكده هاي ادبيات وعلوم انساني دانشگاه بيرجند درسال تحصيلي 84-1383 ›› به بررسي جوهاي حاكم بر دو دانشكده مذكور براساس انواع جوهاي پيشنهادي هالپين وكرافت مي پردازد كه عبارتند از: جو باز، خودگردان، كنترل شده، دوستانه، پدرانه وبسته وداراي ابعاد هشتگانه : روحيه، صميميت، بازدارندگي، عدم تعهد شغلي، نفوذ، مراعات، تأكيد برتوليد وفاصله گيري است.

دراين پژوهش هست سئوال براساس ابعاد هشتگانه جو پيشنهادي هالپين وكرافت مطرح گرديدكه درنهايت فرضيات 1و2و3و5 رد نمي شوند وفرضيات 4و6و7و8 رد مي شوند.

دراين سوألات به ترتيب مطرح شده بود:

سوأل 1- آيا روحيه سازماني دردانشكده ادبيات نسبت به علوم بالاتر است؟

سوأل 2- آيا صميميت سازماني دردانشكده ادبيات نسبت به علوم بالاتر است؟

سوأل 3- آيا بازدارندگي سازماني دردانشكده ادبيات نسبت به علوم پايين تراست؟

سوأل 4- آيا عدم تعهد شغلي دردانشكده ادبيات نسبت به علوم پايين تر است؟

سوأل 5- آيا مراعات  دردانشكده ادبيات نسبت به علوم بالاتر است؟

سوأل 6- آيا نفوذ دردانشكده ادبيات نسبت به علوم بالاتر است؟

سوأل 7- آيا تأكيد برتوليد دردانشكده ادبيات نسبت به علوم پايين تر است؟

سوأل 8- آيا فاصله گيري دردانشكده ادبيات نسبت به علوم پايين تر است؟

درنهايت محققين پس از بررسي داده هاي بدست آمده به اين نتيجه گيري مي رسند كه هيچ كدام از دو دانشكده بطور مطلق دريكي از انواع جوهاي پيشنهادي هالپين وكرافت قرار نمي گيرند اما محققين حدوداً مشخص مي سازند كه دانشكده ادبيات داراي جوي دوستانه ودانشكده علوم جوي مابين باز، دوستانه وپدرانه دارد.

.

فهرست منابع

به سه دسته تقسيم مي شوند:

الف) كتب

ب) مجلات

ج) پايان نامه ها

الف) كتب

– علاقه بند، علي، اصول مديريت آموزشي، بعثت، تهران، 1371.

– هرسي، پال و كنث بلانچارد، مديريت رفتار سازماني، ترجمه علي علاقه بند، انتشارات امير كبير، 1373.

– شيرازي، علي، مديريت آموزشي، انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد، 1373.

– علاقه بند، علي، فرهنگ و جو سازماني، جزوه منتشر نشده، 1375

– اقتداري، علي محمد، فرهنگ سازماني، مركز آموزش مديريت دولتي، تهران، 1372

ب) مجلات

– كديور، پروين بررسي قضاوت هاي اخلاقي دانش موزان و رابطه آن با جو سازماني، فصل نامه تعليم و تربيت شماره 4 1375، ص 69-49

– عبدالرضا، بيگي نيا، ماهنامه علمي- پژوهشي دانشكده شاهد، دانشور، سال دهم، دوره جديد  دي 1382.

– علاقه بند، علي. فصل نامه مديريت درآموزش وپرورش شماره مسلسل20- 77-1374.

– دكتر كريور، پروين- فصل نامه علوم انساني دانشگاه الزهراء شماره (7 -8).

– شيركوند- شهرام، تبريز 1380- شماره 116الي 120، مقاله روحيه وجو سازماني.

– دكتر خداداد حسيني- سيد حميد، مجله دانشور شماره 28 سال هفتم تابستان 79.

ج) پايان نامه ها

– فهيم منش ‹ دوباش› ، حميد رضا، بررسي ومقايسه جو سازماني دانشكده هاي علوم تربيتي دانشگاه هاي تهران، علامه طباطبايي شهيد بهشتي وتربيت معلم تهران درسال تحصيلي 78-1377، دانشگاه تربيت معلم (دانشكده علوم تربيتي).

.

.

مقدمه

استادان ومديران بخصوص آنهايي كه سابقه كاري زيادي دارند، غالباً بااين تجربه آشنا هستند كه درانتقال ازيك دانشكده به دانشكده ديگر احساس كرده اند به محيط تازه اي كه با محيط قبلي متفاوت است قدم مي گذارند. آنچه كه موجب چنين احساسي مي شود جو سازماني است.

جو سازماني چيز معمولي نيست،. بنابراين، به استناد چه شواهدي مي توان از جو دانشگاه ها وتفاوت آنها سخن گفت؟

مشاهده رفتاركاركنان دانشگاه شواهدي بدست مي دهند مثلاً دربرخي سازمان ها، كاركنان، آسوده خاطرند، با يكديگر روابط متقابل صميمانه اي دارند. شايسته وبا صلاحيت به نظر مي رسند به گونه اي اعتماد واطمينان ناظر رابه خود جلب مي كنند اما دربرخي سازمان ها كه تنش وكشمكش حكم فرماست اين عامل درچهره كاركنان، رفتار وگفتار آنان، درروابط ايشان بايكديگر به وضوح ديده مي شود وبعضي سازمان ها پرحنب وجوش وكارآمد هستند. برخي ديگر بي قيد وبي تفاوت، برخي بسيار انساني عمل مي كنند برخي سرد وسخت گيرند اين تفاوت ها كه محيط رواني واجتماعي سازمان ها را مشخص مي كنند، به جوسازماني دانشگاه هم مربوط                مي شوند.دراين تحقيق سعي خواهد شد پژوهش درراستاي شناخت ومقايسه جو سازماني دانشكده ادبيات وعلوم انساني ودانشكده علوم دانشگاه بيرجند براساس نظريه ‹‹ آندرو هالپين ›› و ‹‹ دان كرافت›› صورت گيرد ووخرده مقياس هاي موجود درجو سازماني تعيين گردد.

( علاقه مند – علي، فصل نامه مديريت آموزش وپرورش، شماره مسلسل 20)

بيان مسأله

‹‹ نيازيعني، فاصله ميان آنچه هست وآنچه بايد باشد. يك مسأله، يك نياز انتخاب شده است كه براي كاهش يا رفع آن بايد اقدام شود.››

( راجرز كاخمن، جوي، هرمن، ترجه فريده مشايخ وعباس بازرگان 1374 ص 146)

با توجه به تعريف فوق مسلماً شناسايي فاصله بين وضع موجود، و وضع مطلوب از نظر جو سازماني حاكم بردانشكده هاي مورد مطالعه جهت بهسازي مديريت دراستفاده بهينه از منابع موجود سازماني، نيازي است كه مديران ودست اندركاران تعليم وتربيت جهت رفع آن بايد اقدامات لازم را مبذول دارند. اما قبل ازهرگونه اقدام، مديران وبرنامه ريزان بايد جو سازماني موجود دانشده ها را شناسايي كرده وسپس ملاك هايي براي آن تبيين نمايند.

مسلماً يافته هاي تحقيق پيشنهادي با هدف شناخت ومقايسه جو سازماني دانشكده هاي مورد مطالعه با جو سازمان پيشنهادي هالپين وكرافت زمينه اي خواهد بود تا مديران دريابند جو سازماني دانشكده هاي تحت تصدي آنها طبق نتايج تحقيق پيشنهادي هالپين وكرافت درچه وضعيتي قرار دارد، تا با به كارگيري پيشنهادهاي تحقيق مذكور درمساعد سازي جو موجود دربه نتيجه رساندن برنامه ها اقدام لازم را مبذول دارند.

.

.

اهميت تحقيق

دانشگاه ها به عنوان قلب نظام تعليم وتربيت هركشور نقش مهمي دربهبود وتوسعه نظام تعليم وتربيت بر عهده دارند چرا كه فارغ التحصيلان دانشگاه ها به عنوان برومندهاي نظام آموزش عالي مي توانند پست هاي كليدي كشور وحساس را به عنوان مديران، طراحان، برنامه ريزان، مهندسان و… دركشور برعهده گيرند.

مسلماً جو سازماني مطلوب به عنوان يك متغير مهم واساسي مي تواند نقش تعيين كننده اي دركيفيت واثر بخشي بروندادهاي نظام آموزش عالي داشته باشند از طرف ديگر از آنجاييكه جو دانشگاه ها تأثير عمده اي دررفتار سازماني كاركنان واستادان دارد مديران مي توانند تأثير مهم ومثبتي درتوسعه جو سازماني دانشگاه ها ومراكز آموزش عالي داشته باشند. لذا توضيح وتحليل جو سازمان هاي آموزش حائز اهميت است اين تحقيق به لحاط اينكه چهارچوبي تعريف شده ازجو سازماني براي پژوهشگران ودانشجويان ( علي الخصوص استادان ودانشجويان دانشكده هاي ادبيات وعلوم دانشگاه بيرجند فراهم كنند) حائز اهميت است.

اهداف تحقيق

1- شناخت كيفيت وميزان خرده آزمون هاي جو سازماني در دانشكدهاي ادبيات وعلوم دانشگاه بيرجند براساس نظريه ‹‹ آندروهالپين ودان كرافت››

2- مقايسه نتايج هركدام از خرده آزمون هاي جو سازماني دانشكده هاي مذكور با يكديگر .

3- درنهايت شناخت جو حاكم به هردانشكده.

.

.

فصل دوم

ماهيت محيط هاي اجتماعي كار در سازمان ها، از موضوع هاي مورد توجه علوم رفتاري و اجتماعي است. مطالعه زمينه هاي اجتماعي انسان در سازمان ها، در دهه هاي 1930 و 1940 با تحقيقات (كرت لوين) آغاز شد. لوين معتقد بودكه رفتار انسان تابع تعادل شخصيت با محيط فرد است از اين رو توجه به توصيف و تحليل محيط ها به عنوان ميدان هاي نيرو هايي كه انسان را تحت تأثير قرار مي دهند، حائز اهميت است حاصل اين اعتقاد در محيط هاي سازماني، مطالعات پيرامون جو سازماني و مفاهيمي نظير آن است.

تحقيقات درباره جو سازماني  با رويكرد هاي متفاوتي صورت گرفته ودرنتيجه درمفهوم پردازش جوسازماني به اجزا وروابط متقابل گوناگوني تأكيد شده است. رويه هم رفته، مفهوم جو، با گذشت زمان به جاي اينكه وضوح وصراحت بيشتري پيدا كند، به ابهام گراييده است. بنابراين شگفت انگيز نيست كه درساليان اخير،اين مفهوم تحت الشعاع مفهوم فرهنگ سازماني، قرارگرفته است. با وجود اين علاقه به موضوع جو سازماني همچنان پابرجاست شايد به اين دليل كه با مشاهده ويژگي هاي سازمان هاي گوناگون، اين احساس قوياً به انسان دست مي دهد كه اين ويژگي ها درهر سازماني متمايزند وشديداً مشاهده گر را تحت تأثير قرارمي دهند.

(علاقه بندي- علي، فصل نامه مديريت درآموزش وپرورش، شماره مسلسل 20)

دراين تحقيق، تحليل ما از محيط داخلي كار به مفهوم جو سازماني توجه خواهد داشت كه اين مفهوم به نوبه خود متأثر از سازمان رسمي، سازمان غيررسمي، سبك رهبر، شخصيت افراد            مي باشد. همچنين آن را مي توان انعكاسي از فرهنگ سازماني دانست اين فصل به دو بخش تقسيم مي شود. بخش اول ادبيات ومباني نظري، بخش دوم پيشينه پژوهش دربخش اول به تعاريف جو سازماني، انواع جو سازماني از نظر هالپين وكرافت پرداخته شده است دربخش دوم نگاهي اجمالي به تحقيقات پيشين درارتباط با جو سازماني دارد كه شامل پژوهش هاي داخلي وخارجي است.

بخش اول: ادبيات ومباني نظري

تعاريف جو سازماني

جو جهت گيري عناصر داخلي سازمان را دربرابر طبقه بندي تحليلي عناصر خارج ازسازمان نشان مي دهد به همين خاطر ازمفاهيم جوي وساختاري براي جهت گيري عناصر داخلي وخارجي قابل قياس هستند.    ( درماهنامه علي-  پژوهشي دانشگاه شاهد دانشورسال دهم شماره 2 دي شماره 20 دي 1382)

مجموعه ويژگي هاي دروني اي كه مدرسه اي را ازمدرسه ديگر متمايز ساخته ورفتار كاركنان آن را تحت تأثير قرارمي دهد جو سازماني آن مدرسه ناميده مي شود.

جو مدرسه عبارت است ازكيفيت نسبتاً پايدار محيط مدرسه كه:

1- به وسيله معلمان تجربه مي شود.           2- رفتار آنها را تحت تأثير قرارمي دهد

3- مبتني برادراكات جمعي آنان است.

(فصل نامه مديريت، آموزش وپرورش- علي علاقه بند- شماره مسلسل 20)

جو سازماني مدرسه، حاصل تلاش وكوشش وروابط وكنش هاي متقابل ميان گروه هاي درون مدرسه، يعني مديران، معلمان، كاركنان ودانش آموزان است.

(فصل نامه مديريت، آموزش وپرورش- علي علاقه بند- شماره مسلسل 20- 77-1374)

شخصيت همان چيزي است كه ما بعنوان ‹‹ جو ›› مدرسه توصيف مي كنيم، نسبت جو سازماني به مدرسه، نسبت شخصيت است به فرد. (همان منبع)

جو زماني پديد. فرهنگي برجسته است كه مي توان آن را نمايش ظاهري فرهنگ سازماني دانست (محمد علي طوسي- 1372 ص27) جو عبارت است از انعكاسي ازفرهنگ سازماني.

(وتر 1987-ص 163)

جو سازماني مجموعه اي ازخصوصيات دروني پايدار يك مدرسه مي دانند كه آنرا از ساير مدارس متمايز مي كند.(هري وميكل 1371)

جو سازماني به جنبه كيفي روابط بين افراد دريك سازمان گفته مي شود. كيفيتي كه برادراك جمعي افراد دريك موسسه مبتني است وبراي آنهاكاملاً ملموس است.(مكلري وفسلي)

(فصل نامه مديريت، آموزش وپرورش- علي علاقه بند- شماره مسلسل 20- 77-1374)

خصوصيات داخلي يك سازمان است كه دربروز رفتارسازماني نيروي انساني، بخصوص درخود باوري جهت اظهار نظر، مشاركت وانگيزش تأثير مي گذارد.(مصطفي عسگريان 1378)

جو سازماني مدرسه به عنوان كيفيتي دروني وويژه به گونه اي كه اعضاي مدرسه آن را تجربه ودرك نمايند.(هاپين وكرافت)

(دكتر بروين كريور- فصل نامه علوم انساني دانشگاه الزهرا شماره 7 و8)

مجموعه مشخصات دروني كه يك سازمان را ازسازمان ديگر متمايز مي سازد وبررفتار افرادي اثر مي گذارد كه درآن فعاليت مي كنند جوسازماني ناميده مي شود.

جورج ليوين وروبرت استرينجر مي گويند‹‹ جوسازماني شامل ادراكاتي كه فرد ازنوع سازماني دارد كه درآن كار مي كند واحساس او نسبت بر سازمان برحسب ابعادي مانند استقلال ساختار سازماني، پاداش ملاحظه كاري، صميميت وحمايت وطراحت ››

(مقاله روحيه وجو سازماني- شهرام شيركوند- تبريز 1380 شماره 116 و130 ص96تا97)

مجموعه اي ازخصوصيات داخلي كه موجب تمايز سازمان ها از يكديگر شده ودررفتار اعضاي آنها تأثير دارد وبراساس سه ويژگي زير مي توان تعريف كرد:

الف- به آن صورتي كه به وسيله اعضاي سازمان تجربه شده است.

ب- بر روي رفتار آنها تأثير مي گذارد.

ج- مي تواند برحسب ارزش هاي ويژه يا با ارزش هاي اقتصادي سازمان تعريف شود.                    (تاج يوري وليتوين 1968)

جو سازماني كيفيت نسبتاً مداوم محيط داخلي سازمان است كه يك سازمان را ازديگر                     سازمان ها متمايز  سازد وازرفتار وسياست هاي اعضاي سازمان بخصوص مديريت ارشد سازمان نشأت مي گيرد توسط اعضاي سازمان تصور مي شود. بعنوان زمينه تغيير يك موقعيت بكار مي رود، درهدايت فعاليت ها بعنوان عامل فشار محسوب مي شود .(پريچارد وكاراميك)

( ماهنامه دانشور سال دوم شماره 2 دي 1382)

هالپين وكرافت كه پيشتاز سنجش عيني جو سازماني بوده اظهار مي دارند:

طرز رفتار واقعي رهبر نسبت به طرز رفتاري كه گروه كاركنان او ادراك كرده اند ازاهميت كمتري برخورداراست زيرا كه ادراك رفتار مدير است كه رفتار اعضاي گروه را شكل داده وبراساس آن جو سازماني را تعريف مي كنند ويژگي هاي دروني كه يك سازمان را ازسازمان ديگر متمايز ساختند وبرروري رفتارافراد آن تأثير مي گذارد، جو سازماني ناميده شده است كه اين جو سازماني به وسيله ادراكات كاركنان وتصيف هاي آنها ازويژگي هاي دروني سازمان سنجيده مي شود. هوي وميسكل نيز علاوه براينكه منبع جو را ادراك كاركنان ازمحيط عمومي كار درسازمان مي دانند آنرا متأثر ازسازمان رسمي وغيررسمي، شخصيت افراد ورهبري سازمان بيان مي كنند. آنها دراين مورد مي گويند ‹‹ جو سازماني اصطلاح وسيعي است كه به ادراك معلمان از محيط عمومي كار درمدرسه اطلاق شده ومتأثر ازسازمان رسمي وغيررسمي به شخصيت افراد ورهبري سازمان است. ››

(هوي وميسكل 1987- ترجمه عباس زاده – 1371 ص17)

روسو جوسازماني را بازتاب وانعكاس درشيوه تفكر وديدگاه مي داند كه عبارتند از: ديدگاه تعاملي وديدگاه اسناد سازماني. روسو معتقد است چنانچه جو سازماني را بعنوان مؤلفه دقيق ومشخص از دارايي سازمان بدانيم، ديگر جو سازماني يك برداشت محض نخواهد بود.

(منبع: دو ماهنامه علمي- پژوهشي دانشگاه شاهد، دانشور سال دهم شماره 2 دي 1382)

درمطالعه جو سازماني وارتباط آن با ساختار وفرآيند عملكرد لاولي وهمكارانش جو سازماني را يك متغير مداخله گر ميان ساختار وفرآيند سازماني ازيك طرف وعملكرد سازماني ورضايت شغلي ازطرف ديگر محسوب كرده اند.(لاولي وهمكارانش)

(مجله دانشور شماره 28 سال هفتم تابستان 79- صفحه 57تا65- دكتر سيد حميد خداداد حسيني)

شايد تعريف هوي وميسكل ازجو را بتوان مكمل تعاريف ديگر بخصوص تعريف هالپين وكرافت دانست چرا كه آنها علاوه براين كه منبع جو را ادراك كاركنان ازمحيط عمومي كار درسازمان مي دانند. آن را نيز، متأثير از عواملي چون سازمان رسمي، غير رسمي، شخصيت افراد ورهبري سازمان بيان مي كنند. بنابراين دراين تحقيق ابتدا به ارائه تعاريف وانواع جو سازماني ازديدگاه هالپين وكرافت اشاره شده است.

انواع جو هاي سازماني

‹‹ هالپين وكرافت›› درتحقيقات اوليه خود (كه در71 مدرسه انجام شده) نه تنها براي هركدام …

.

.

.

جهت دریافت و خرید متن کامل پایان نامه و تحقیق و مقاله مربوطه بر روی گزینه پرداخت مستقیم که در بالای صفحه قرار دارد کلیک نمایید و پس از وارد کردن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت هایی عضو شتاب قابل پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت انلاین به صورت خودکار لینک دانلود مربوطه فعال گردیده که قادر به دانلود فایل کامل ان می باشید.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود پایان نامه : بررسي مقايسه اي جو سازماني دانشكده هاي ادبيات وعلوم انساني دانشگاه بيرجند”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *