برگشتن به مدیریت

دانلود پایان نامه ارشد بازرگانی : بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان مجتمع توریستی رفاهی مهتاب

۶,۰۰۰ تومان

Continue Shopping
دسته: برچسب: , , , , , , , , , , , , , , ,

توضیحات

دانلود پایان نامه ارشد بازرگانی : بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی  مشتریان مجتمع توریستی رفاهی مهتاب

142ص

 

 

چكيده: 1

مقدمه: 2

فصل اول: كليات تحقیق

1-1 مقدمه 4

2-1تاریخچه مطالعاتي. 5

3-1 بیان مساله 6

4-1چهار چوب نظری تحقیق. 7

5-1فرضیه های تحقیق. 8

6-1 اهمیت و ضرورت تحقیق. 8

7-1اهداف تحقیق. 10

1-7-1اهداف اصلی. 10

2-7-1 اهداف فرعی. 10

8-1 قلمرو تحقیق. 11

1-8-1قلمرو مکانی. 11

2-8-1قلمرو زمانی. 11

فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق

1-2 مقدمه 13

2-2تعریف مشتری. 14

1-2-2مشتری کیست ؟ 14

2-2-2درمجموع می توان مشتریان را به دو دسته تقسیم کرد : مشتریان خارجی – مشتریان داخلی  15

3-2-2تعریف ارباب رجوع. 15

4-2-2انواع مشتری : 16

5-2-2انواع مشتری از جنبه میزان رضایت : 16

6-2-2انواع مشتری از نظر رفتاری: 18

3-2نحوه برخورد با مشتری. 19

4-2عوامل موثر بر انتظارات مشتری. 20

5-2خواسته ها ،نیازها و رضایت مشتری. 21

6-2توسعه سریع در فراگیر شدن رضایت مشتری. 23

7-2بازاریابی و تامین رضایت مشتری. 24

8-2بازاریابی رابطه مند 25

9-2فلسفه به حداکثر رساندن رضایت مشتری. 25

10-2عوامل انگیزشی و عوامل بهداشت در جلب رضایت مشتری. 26

11-2رضایت و وفاداری مشتری. 27

1-11-2رضایت مشتری و رابطه آن با وفاداری مشتری. 29

2-11-2الگوهای وفاداری و ارتباط آن با رضایتمندی. 30

3-11-2پیامدهای رضایت مشتری. 31

4-11-2مزایای رضایت مشتری. 32

5-11-2مهمترین اثرات رضایت مشتری بر فرایند های سازمان. 33

12-2چهار قانون ضروری سازمان های مشتری مدار. 33

1-12-2نیاز به حفظ مشتری. 34

2-12-2لزوم حفظ مشتریان. 34

3-12-2تداوم حفظ مشتریان. 35

4-12-2نگهداری مشتریان و ارزش دوره عمر. 36

5-12-2نرخ نگهداری و میانگین دوره عمر مشتری. 36

6-12-2ارزش طول زندگی. 37

13-2قانون پارتو یا قانون 20-80. 37

14-2مفهوم جدید خدمت به مشتریان. 38

15-2تعریف کیفیت.. 38

1-15-2مفهوم جدید کیفیت.. 39

2-15-2نگرش های متفاوت به کیفیت : 40

3-15-2نقش عامل انسانی در تقویت کیفیت.. 40

4-15-2برای رسیدن به نظام کیفیتی. 41

5-15-2اجرای بازاریابی کیفیت کامل. 42

6-15-2کیفیت کامل بازاریابی و رابطه آن با رضایت و ارزش مورد نظر مشتری. 42

7-15-2مزایای کیفیت.. 43

16-2درک موضع محصول و عوامل موثر بر آن. 43

17-2ترکیب محصول و خدمات.. 44

1-17-2تعریف کیفیت خدمت.. 46

2-17-2ادبیات کیفیت خدمات.. 46

3-17-2ابعاد کیفیت خدمات.. 47

4-17-2میزان خدمات.. 47

5-17-2آمیخته بازاریابی خدمات.. 47

6-17-2خدمات جانبی به مشتریان. 49

7-17-2اندازه گیری رضایت مشتری در حوزه خدمات.. 50

18-2مدل کانو. 50

19-2هفت دستور طلایی برای خدمت بهتر به مشتری. 52

20-2تعیین قیمت.. 57

1-20-2دلایل سه گانه کلیدی بودن عامل قیمت : 58

2-20-2فنون پنج گانه قیمت گذاری : 58

3-20-2ادارکات مشتریان راجع به قیمت و ارزش.. 58

21-2مدل های ارزش از دید مشتری. 60

1-21-2مدل مؤلفه های ارزش.. 60

2-21-2مدل نسبت هزینه- فایده 61

3-21-2مدل وسیله- نتیجه 61

4-21-2مدل ابعاد کلیدی ارزش از دید مشتری. 61

5-21-2مدل نتیجه 62

6-21-2مدل ارزشی تریسی و ویرسما 63

7-21-2ارائه ارزش به مشتری و رضایت او. 64

8-21-2ارزش مورد نظر مشتری و رضایت وی. 64

22-2مدیریت شکایات مشتریان. 65

1-22-2فواید مدیریت شکایت از دیدگاه ماتسوشیتا 66

23-2اندازه گیری رضایت مشتری (c.s.m) 67

1-23-2استفاده از اطلاعات مربوط به رضایت مشتری. 69

2-23-2ضرورت اخذ بازخود از مشتری : 71

3-23-2تشريح شاخص رضايت مشتري ورضايت كاركنان مانوئل و پدرو 2000. 72

4-23-2تشريح مدل رضايت مشتريان داخلي كاركنانالد 73

5-23-2شاخص رضايت مشتري سوئدي. 74

6-23-2شاخص رضایت مشتری آمریکایی. 76

7-23-2 شاخص رضایت مشتری اروپایی. 77

24-2نتایج و دستیافته های  تحقیقات مشابه 79

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

1-3 مقدمه 84

2-3 روش تحقيق. 84

3-3طبقه بندي بر اساس هدف.. 85

4-3 مدل نظری تحقیق. 86

5-3 جامعه آماري. 86

1-5-3نمونه آماري. 87

6-3 ابزار جمع‌آوري اطلاعات.. 88

7-3 ابزارگردآوري داده‌ها 89

1-8-3روايي يا اعتبار. 90

2-8-3پايايي. 90

9-3متغير‌هاي تحقيق. 91

10-3روش تجزيه و تحليل داده‌ها 93

11-3ضرورت استفاده از مدل‌يابي معادلات ساختاري. 93

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها

1-4 مقدمه‏ 96

2-4تحليل داده‌ها 96

3-4مراحل اساسي اجراي تحليل SEM.. 97

4-4شکل کلي مدل معادلات ساختاري. 97

5-4برآورد مدل تحقيق. 98

6-4ارزيابي تناسب مدل. 100

7-4 نتايج آزمون فرضيه هاي تحقيق. 102

فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات

1-5 مقدمه 110

2-5یافته های پژوهش.. 110

1-2-5اولویت بندی عوامل مربوط به محیط و تاثیر آن بر رضایتمندی مشتریان. 111

2-2-5اولویت بندی عوامل پرسنلی  و تاثیر آن بر رضایتمندی مشتریان. 111

3-2-5اولویت بندی عوامل مربوط به محصول   و تاثیر آن بر رضایتمندی مشتریان. 111

4-2-5اولویت بندی عوامل فرایند ارائه خدمت  و تاثیر آن بر رضایتمندی مشتریان. 112

5-2-5اولویت بندی عوامل موثر  بر رضایتمندی مشتریان. 112

3-5پیشنهادات مبتنی بر یافته ها و فرضیه های پژوهش.. 113

4-5محدودیتها و پیشنهادات برای تحقیقات آتی. 114

پیوست ها

منابع و ماخذ

منابع فارسي: 123

منابع لاتین: 125

چکیده لاتین. 127

 

چكيده:

در اغلب کشورها یکی از منابع درآمد ارزی، صنعت گردشگری می باشد . گردشگری یکی از موضوعاتی است که رشته های مختلفی را در بر می گیرد ،از جمله آن مجتمع های توریستی و تفریحی رفاهی می باشد . عدم توجه به این صنف به طور مستقیم یا غیر مستقیم می تواند  موجب ضعف صنعت گردشگری گردد، و منابع درآمد ارزی را کاهش دهد. در مفهوم بازاریابی اعتقاد بر این است که نیل به اهداف سازمانی بستگی تام به تعریف و تعیین نیازها و خواسته های بازار های هدف و تأمین رضایت مشتری به نحوی مطلوب‌تر و مؤثرتر از رقبا دارد . در دنیای رقابتهای فزاینده امروز، شرکتهایی موفق خواهند بود که رضایت مشتریان خود را بیشتر تأمین کنند.

تحقيق حاضر از دو بخش كلي تشكيل شده است. بخش اول به شناسايي و انتخاب عوامل مؤثر رضایتمندی مشتریان مي‌پردازد و در  بخش بعدي به اولويت بندي عوامل مؤثر مي‌پردازد در جمع آوري داده‌ها و ارزيابي آنها اعمال نظر از فعالان و كارشناسان شده است.  و جهت اولويت بندي عوامل از روش مدل یابی معادلات ساختاری یا SEM  استفاده گرديده است. فرضیه های تحقیق :

فرضیه یک :از بین عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان ، محصول بیشترین تاثیر را بر رضایتمندی مشتریان دارد .

فرضیه دو : عامل محیط با رضایت مشتریان ارتباط معنادار و مستقیمی دارد .

فرضیه سه :عامل پرسنل  با رضایت مشتریان ارتباط معنادار و مستقیمی دارد .

فرضیه چهار :عامل محصول با رضایت مشتریان ارتباط معنادار و مستقیمی دارد .

فرضیه پنج : فرایند ارائه خدمت با رضایت مشتری ارتباط معنادار و مستقیمی دارد .

طبق بررسي‌هاي انجام شده تمامی فرضیه های تحقیق پذیرفته شده که عوامل مربوط به محصول و خدمات به عنوان عاملی که مشتریان بیشترین رضایت را از آن داشته اند و از بین عوامل مربوط به محصول کیفیت محصولات و خدمات ارائه شده به عنوان عامل که مشتریان بیشترین رضایت را از ان داشته اند شناخته شده اند . اولويت بندي عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان در مجتمع مورد پژوهش به  ترتيب زير مي‌باشد .

1-عوامل مربوط به محصول        2-   عوامل مربوط به فرآیند ارائه خدمت

3-عوامل مربوط به پرسنل                4-عوامل مربوط به محیط

 

مقدمه:

یکی ازمهمترین تحولاتی که در زمینه فلسفه های بهبود کیفیت در آخرین دهه قرن بیستم به وقوع پیوست موضوع اندازه گیری میزان رضایتمندی مشتریان بوده است که امروز به عنوان یکی از الزامات اصلی سیستم های مدیریت کیفیت در کلیه موسسات و بنگاههای کسب و کار شناخته شده است ، بنابراین ایجاد و پیاده سازی سیستم اندازه گیری رضایت مشتری به عنوان شاخص در تعریف کیفیت محصولات و خدمات از نیازهای اساسی سازمان های امروز محسوب می شود در حالی که چندی پیش تمرکز برای جذب مشتریان جدید عمده ترین سیاست سازمانها بود. امروز سیاست های راهبردی و تجاری بر حفظ و بهبود وفاداری و افزایش رضایت نسبت به سازمان متمرکز شده است ، مهمترین علل چنین تغییری افزایش آگاهی و اطلاع عمومی نسبت به پیامدهای مطلوب رضایتمندی و وفاداری مشتریان می باشد .

کلید بقای سازمانها ، حفظ مشتریان راضی است چراکه هزینه بدست آوردن مشتری جدید نسبت به نگهداری مشتری موجود پنج برابر زمان ، پول و منابع بیشتر نیاز دارد (فروزنده ،1383، 28).[1]

در مفهوم بازاریابی اعتقاد بر این است که نیل به اهداف سازمانی بستگی تام به تعریف و تعیین نیازها و خواسته های بازار های هدف و تأمین رضایت مشتری به نحوی مطلوب‌تر و مؤثرتر از رقبا دارد .در دنیای رقابتهای فزاینده امروز، شرکتهایی موفق خواهند بود که رضایت مشتریان خود را بیشتر تأمین کنند. شرکتهایی که صرفا به دنبال فروش کوتاه مدت نبوده و کسب رضایت بلندمدت مشتری را از طریق ارائه کالاها و خدمات همراه با ارزش برتر و متمایز، وجهه همت خود قرار دهند.

در این بازار فوق العاده پویا مشتری از سازمان انتظار دارد که بیشترین ارزشها را با مناسب‌ترین قیمت عرضه کند و سازمانها نیز مدام به دنبال روشهای جدید و ایجاد نوآوری در خلق و ارائه ارزش هستند و حتی از ارزش مشتری تحت عنوان « منبع آتی مزیت رقابتی » خویش نام می برند (کاندامپولی ،2004،348)[2].

.

.

.

-2بازاریابی رابطه مند

تحقیقات نشان می دهند که هزینه جذب مشتریان جدید 5 برابر هزینه حفظ مشتریان کنونی است. شرکتها دریافته اند که از دست دادن یک مشتری چیزی بیش از، ازدست دادن یک قلم فروش است، بلکه به معنی از دست دادن کل جریان خریدهایی است که مشتــری می توانسته در طول زندگی یا دوره زمانی که مشتری بوده، انجام دهد (فروزنده، 1376،412).[1]

 

9-2فلسفه به حداکثر رساندن رضایت مشتری

برد – برد – برد

رضایتمندی مشتریان ، تاثیری شگرف بر حیات حال و آینده یک سازمان خواهد داشت . اشلسینگر و هسکیت[2] (1991) با ارائه یک نظریه تحت عنوان«چرخه خدمت مطلوب » اعتقاد خویش را مبنی بر وجود رابطه ما بین مشتریان رضایتمند و کارکنان رضایتمند در سازمان به صراحت بیان کرده اند .مطابق نظریه مذکور ، احساس رضایتمندی ، موجب افزایش آستانه تحمل برای پرداخت بهای بیشتر در قبال محصول مورد نیاز خواهد شد که می توان از این طریق میزان مزایا و سطح دستمزد پرداختی به کارکنان سازمان را افزایش داد . این امر ، خروج و جایگزنی نیروهای کار را کاهش می دهد . علاوه بر تامین رضایت شغلی کارکنان و بهبود روحیه کاری ، احتمال تامین رضایت مشتری نیز بیشتر می گردد . سازمانی که این فلسفه را دنبال می نماید ، موفق تر و در نهایت دارای سود بیشتری می شود . در این وضعیت منافع کارکنان ، مشتریان و صاحبان سازمان تامین می شود ، فلذا وضعیت برد – برد – برد حاکم می گردد .(کاووسی و سقایی، 1384،10).[3]

 

 

 

 شکل 2-2چرخه خدمت مطلوب هسکت 1991(کاوسی و سقایی ،1384، ،10)1.

 

10-2عوامل انگیزشی و عوامل بهداشت در جلب رضایت مشتری

مدل کادوت و ترجیون

در راستای خدمات سه گانه پرفسور کانو این دو دانشمند نیز تحقیقات مفصلی را بر روی صنعت گردشگری و مهمان پذیری در سال 1987 انجام دادند و شکایات و نظرات مثبت مشتریان چند شرکت غذایی را که 22 هزار واحد سرو غذا داشتند ، مورد مطالعه قرارداده و به این نتیجه رسیدند که بعضی ازخدمات بیشتر در معرض شکایت قراردارند تا تشویق و ستایش ، و بعضی برعکس اگر خوب ارائه شوند تعریف و اگر اجرا نشوند شکایتی نخواهد داشت و تعدادی هم در دو لیست شکایت و تعاریف قرارداشتند .

نتیجه این بود که عوامل موثر در رضایت خدمات ارائه شده را به چهار گروه می توان تقسیم کرد ولی باید توجه داشت که این طبقه بندی همیشگی نیست و همانند مدل کانو دائما به دلیل بالا رفتن توقعات در حال تغییرند .

گروه اول – عوال انگیزشی و تقویت کننده ( ارضا کنند ها )

گروه دوم – عوامل بهداشتی و نگهدارنده ( ناراضی کننده ها)

گروه سوم- عوامل دو گانه شامل انتقاد کننده ها

گروه چهارم – عوامل دوگانه شامل خنثی ( بی تفاوت ها ) ( جزنی ، 1381، 139)2.

 

11-2رضایت و وفاداری مشتری

مشتریان سطوح گوناگونی از رضایت و نارضیاتی را بعد از هر تجربه ، بنابر میزان برآورده شدن انتظارات خود یا دریافت خدمات و کالاهای مافوق انتظار خود ، تجربه می نمایند . از آنجا که رضایت یک حالت احساسی است ، واکنشهای پس از خرید آنها می تواند شامل خشم ، نارضایتی ، هیجان ، بی طرفی ، مسرت یا رغبت باشد .

تا کنون تعاریف مختلفی از رضایت مشتری ارائه گردیده است . برخی محققان رضایت را از لحاظ روانشناختی ، احساسی می دانند که در نتیجه مقایسه بین مشخصات محصول دریافت شده با نیازها یا خواست های مشتریان و انتظارات اجتماعی در رابطه بامحصول حاصل می شود . (کاوسی ، و سقایی ، 1384،38)[4].

راپ  و دکر[5] در سال 2003بر مبنای تعریف فوق ، رضایت مشتری را به عنوان یک دیدگاه فردی برای مشتری تعریف می کنند که از انجام مقایسه های دائمی ما بین عملکرد واقعی سازمان و عملکرد مورد انتظار مشتری ناشی می گردد .

نکته جالب توجه در تعریف مفهوم رضایت مشتری آن است که «رضایت مندی مشتری به نوع فعالیت تجاری یک سازمان و یا به موقعیت سازمان در بازار بستگی ندارد ، بلکه رضایت مشتری به توانایی و قابلیت سازمان در تامین کیفیت مورد انتظار مشتری بستگی دارد »(کاوسی و سقایی1384)[6].

ژوران  رضایت مشتری را اینگونه تعریف می نماید : « رضایت مشتری ، حالتی است که مشتری احساس می کند که ویژگی های فرآورده ، منطبق بر انتظارت اوست » ژوران عدم رضایت یا ناخرسندی مشتریان را بعنوان یک مفهوم جداگانه در نظر گرفته و آنرا چنین تعریف می کند : «نارضایتی مشتری حالتی است که در آن نواقص و معایب فرآورده موجب ناراحتی ، شکایت و انتقاد مشتری می شود »( همان منبع،124 )[7].

به عقیده این دانشمند ، رضایت مشتری و عدم رضایت مشتری متضاد نیستند . در واقع رضایتمندی مشتری ناشی از ویژگی های محصول یا خدمت عرضه شده میباشد که مشتری را برای خرید و استفاده از آن ترغیب می نماید . از سوی دیگر عدم رضایت مشتری از نقایص و کمبودهای موجود در محصول یا خدمت سرچشمه می گیرد که موجب دلخوری و شکایت مشتریان خواهد شد .

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود پایان نامه ارشد بازرگانی : بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان مجتمع توریستی رفاهی مهتاب”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *