برگشتن به مدیریت

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی میزان تاٌثیردوره های آموزشی ضمن خدمت در تحقق اهداف فردی و سازمانی در سازمان تعاونی روستایی استان خوزستان

۴,۵۰۰ تومان

Continue Shopping
دسته: برچسب: , , , , , , , , , , , , , ,

توضیحات

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی میزان تاٌثیردوره های آموزشی ضمن خدمت در تحقق اهداف فردی و سازمانی در سازمان تعاونی روستایی استان خوزستان

81ص

 

 

دانشکده علوم انسانی- گروه مدیریت

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

گرایش منابع انسانی

 

 

 

چکیده

دوره های آموزش صمن خدمت مجموعه ای ازکنش های هدفمند و ازپیش طراحی شده ای هستند که روابط عقلائی و منطقی در جهت بهبود و بهسازی نیروی انسانی برقرار می کنند ودر نهایت موجب اثربخشی برای فرد و سازمان خواهد شد. دراین تحقیق برای بررسی موفقیت دوره های آموزش ضمن خدمت در سازمان تعاونی روستائی استان خوزستان که بعنوان متغیر وابسته مد نظر بوده است دو گروه از کارکنان شامل : کارکنان آموزش دیده و کارکنان آموزش ندیده ازطریق متغیرهای مهارت ، روحیه کار گروهی و دسته جمعی ، رضایت شغلی وفشار روانی که نقش متغیر های مستقل را بعهده داشته اند،مورد تطبیق و مقایسه واقع گردیدند.

از جامعه مورد مطالعه که تعداد اعضای آن 50نفر بود ،45نفرازطریق نمونه گیری بروش احتمال وند سیستماتیک که از جدول کرجسای استفاده شده است انتخاب گردیدند. آزمودنیها ازطریق پرسشنامه که شامل 20 سوٌال 5گزینه ای که با استفاده از طیف لیکرت طراحی شده بود ، مورد آزمون قرار گرفتند.

پس از جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل آنها از طریق فرمول آماری uمن-ویتنی مشخص گردید که کارکنان آموزش دیده از رضایت شغلی بیشتری برخوردارند ولی از نظر فشار روانی در وضعیت بهتری بسر نمی برند واز نظر متغیرهای مهارت ، مهارتهای ارتباطی و روحیه کارگروهی هیچ تفاوتی بین آنها یافت نشد.

دریک مقایسه کلی بین این دو گروه کارکنان مشاهده گردید که کارکنان آموزش دیده ازحیث حصول تحقق هدفهای فردی که شامل متغیرهای مهارتهای ارتباطی ، رضایت شغلی وفشار روانی از شرایط مناسبتری بهره مند بوده اند، اما ازنظر تحقق اهداف سازمان بین دوگروه مزبورهیچگونه تفاوتی مشاهده نگردید.

با توجه به مراتب بالا نتیجه گیری می گردد، چون دورهای آموزش دریک فرایند برنامه ریزی شده و از پیش طراحی شده ای بر گزار نمی گردند لذا از اثر بخشی لازم برخودار نمی باشد، بمنظور رسیدن به اهداف آموزشی که همانا تحقق اهداف فردی وسازمانی است ، نا گزیریم که دور های آموزشی را در یک چارچوب سیستمی که اجزاء آن روابطی منطقی و هماهنگ داشته باشند، برگزار نمائیم.

 

 

 

   مقدمه                               

بی شک اجرای برنامه های توسعه نیازمند بکارگیری نیروهای آموزش د یده ،افراد متخصص وتحصیل کرده است ونیروهای آموزش دیده به وجود افراد با استعداد وباتوان بستگی دارد . نقش آموزش وپرورش کارکنان کشف استعدادها ونیز بارورنمودن آنهاست ، اموزش وپرورش کارکنان ضمن بهره گیری مناسب از هوش واستعداد افراد انسانی زمینه را برای رشد و توسعه کشور فراهم می آورد ( موسوی جهرمی، یگانه،ص145).

بنابر این لزوم آموزشهای مداوم ، هدفدار ، برنامه ریزی شده وهمگام باپیشرفتهای علم و تکنولوژی باید به طور جدی در فرایند مدیریت مورد توجه جدی قرار گیرد . این نکته مهم است که هزینه های آموزشی را نباید  جزو هزینه های مصرفی سا زمان به حساب آورد بلکه هزینه های آموزش را در واقع ، باید با دید هزینه های سرمایه گذاری برای آینده نگریست زیرا نتایج آن دردرازمدت مشخص می گردد ( ابطحی ،سیدحسین،ص70).

در سالهای پایانی قرن حاضر انسان را در شمار گرانبها ترین دارایی یک سازمان قرار داده وبرای وی ارزشی فراتر از همه عنا صر ضروری برای اداره سازمان قایل می گردد . بنابراین آموزش کارکنان بر اساس یک فرایند علمی ومنطبق با اهداف سازمان  تنها را ه حفظ ، رشد و توسعه این دارایی مهم و با ارزش تلقی می شود . (نقل از ویژه نامه شمار11 هفته بهره وری ، 1373).

موضوع نیروی انسانی کارآمد و توانا برای کشور ما نیز بسیار حیاتی است که به دلیل کمبود نیروی با کیفیت ،متخصص و توانمند بسیاری از منابع وسرمایه ها تلف شده و از کارایی لازم برخوردار نیستند از این رو نمی توانند نقش موثری در رشد اقتصادی ایفا نمایند .درسازمانها وشرکتها محیط مناسبی برای نگهداری استعدادها وجود ندارد چراکه آموزش وپرورش سازمانها دارای نقاط ضعف فراوانی است (موسوی جهرمی،یگانه،ص154).

برای بهره گیری هرچه بهتر از نیروی انسانی ، آموزش به عنوان موثرترین اهرم همواره از اهمیت خاصی برخوردار است ، البته باید اذعان کرد آموزش نمی تواند مشکل گشای تمام نارسائیهای سازمان باشد . ولی بدون تردید یکی از مهمترین تدابیر وعوامل برای بهبود امور سازمان بشمار می رود (فصل چهارم ،ماده44قانون استخدام کشوری ، تنظیم و اجرای برنامه های آموزشی ).

 

 

 

فصل1

 

بیان مسئله

 

        

 

1– بیان مسأله

 

 

1-1:تشریح و محدود کردن مسئله(بیان مسئله):

علم و تجربیات علمی نشان داده است که  سازمانهای مختلف به ویزه از نوع تولیدی و صنعتی چنانچه بخواهند در شرایط رقابتی حاکم بر جهان فعلی دچار افت و نیستی نشوند   ،بایستی به نیروی انسانی توجه ویژه نمود و در راه بهسازی آن سرمایه گذاریهای لازم را انجام دهند ( شریفی،ناصر،ص 12 )

به لحاظ اهمیت آموزش از اواخر دهه  60 میلادی طبیعت کار در خصوص نیازهای آموزشی کارکنان تغییر یافته است(پیگورز و مایر[1]،ص284).

در همین راستا در کشورهای پیشرفته در دهه اخیر روی منابع انسانی مورد نیاز و مکانیزمهای آموزشی آنها عنایتی خاص مبذول گشته و توجهات قابل ملاحظه ای روی ان شده است.

در کشورهای جهان سوم علیرغم رشد سریع جمعیت با کمبود شدید نیروی انسانی توانا برای  اداره کشور روبرو بوده ودر سطح استاندارهای قابل قبول قادر به بهره برداری از سرمایه های خود نیستند و همواره از کارایی نازلی برخوردار میباشند (عجمی،محمود، ص12)

از طرفی اموزش کارکنان[2] باید بتواند به تدریج سازمان را به سوی یادگیرندگی هدایت نماید،در غیر این صورت ممکن است از نظر تحقق اهداف بی اثر یاشد و این ویژگی در کشور ایران نیز وجود دارد و شاید به همین جهت باشد که همبستگی آموزش و توسعه در ایران چندان محسوس نیست .( میرسپاسی،ناصر ،ص 246 )

در سازمان تعاون روستایی استان خوزستان که محقق در آن کار میکند چون دوره های آموزشی به صورت مجرد و انتزاعی برگزار می شوند و یک سیستم آموزشی که اجزا ان مرتبط و همبسته باشند وجود ندارد.چندان موفقیتی در تحقق هدفها به دست نیامده است.اعتراض و اعلام نارضایتیِ کارمند ادارۀ حسا برسی که  فرصتهای پیشرفت وزمینه های استفاده از توانائی هایش در محیط کار فراهم نشده بود،تهیه و تنظیم گزارش حسابرسی بصورت سنتی توسط  یکی از کارمندان اداره مذکور که   دوره های اموزشی شغلی را گذرانده بوداما استانداردهای حسابرسی وحسابداری را رعایت نکرده بود،  فعالیت کارمندِآموزش دیدۀ اداره مذ بور  که برای گرفتن تسهیلات رفاهی ومزایای بیشتر بنفع خود  و توجه نکردن او به منا فع گروهی، شکایت وگله مندی کارمند آموزش دیدهٌ ادارهٌ بازرگانی از ناکافی بودن حقوق و مزایا برای تاٌمین هزینه های زندگی ونارضایتی یکی دیگر ازکارمندان آموزش دیدهً ادارهً بازرگانی ازنبودن ارتقاء ، ازموارد عدم تأثیرکافیِ آموزش است.

برای پی بردن به میزان درستی این پدیده، تحقیقی مقدماتی با ده نفر کارکنان شاغل اموزش دیده به عمل امدکه نتیجه ان به شرح زیر بود:

نود درصد بیان داشتند که نظام اموزشی موجود در راستای تحقق اهداف آموزش (افزایشِ: دانش، مهارت، روحیه ی تعاون و همکاری،  رضایت شغلی، رشد و توسعه ی فردی ، مهارتهای ارتباطی،کاهش استرس وفشار روانی ، اعتماد به نفس درکارکنان) طراحی نشده است و در این موارد موفقیت ان بیست درصد بوده است.به طوری که ملاحظه میشود که  نظام اموزشی نتوانسته است به هدفهای اجرایی آن برای سازمان و کارکنان دست یابد.

باتوجه به مطالب بالا این تحقیق طراحی شد تا بااجرای ان به روش علمی تحقیق؛اعتبارادعای بالاروشن شود.

.

.

 

2-2مدیریت منابع انسانی[1]

با نگرش دقیق به سیستم‌های سازمانی، درمی‌یابیم که انسان مهم‌ترین عامل در رسیدن به اهداف سازمانی است، زیرا سایر منابع وارده به سازمان، به خودی خود نخواهند توانست هدفهای سازمانی را تحقق بخشند. در یک سیستم تولیدی مدیران منابع انسانی، مشتاق ارایه برنامه‌هایی برای ایجاد هماهنگی میان اهداف و نیازهای نیروی انسانی و شیوه تامین اهداف سازمانی می‌باشند.

مدیریت منابع انسانی تخصص ویژه‌ای است که برای رضایت کارکنان و تامین هدفهای سازمانی، برنامه ریزی و کوشش می‌کند.

امروزه نقش مدیران منابع انسانی به کلی با گذشته متفاوت شده‌است و روز به روز نیز بر نقش و اهمیت آن در سازمان افزوده می‌شود. در عصر حاضر، مدیران رده بالای سازمان به این نتیجه رسیده‌اند که بدون یک مدیر منابع انسانی موثر و کارآمد، امکان رسیدن به هدفهای سازمانی مشکل است. علاوه بر این، تحقیقات موجود نمایانگر این واقعیت است که رابطه‌ای بسیار قوی بین انجام وظایف و مسوولیتهای اجتماعی یک سازمان، از یک طرف و عملکرد واحد مدیریت منابع انسانی آن، از طرف دیگر، وجود دارد.

در سازمانهای اداری کشور ما مدیران منابع انسانی، در واقع، همان مدیران امور اداری هستند و متاسفانه در عمل دیده می‌شود که بیشتر آنان فاقد هر گونه تخصص در زمینه مربوطه‌اند. این امر، نوعی بی ارزش شمردن مدیریت منابع انسانی در سازمانهای دولتی و غیر دولتی است که نتایج منفی آن در تولید کالا و ارایه

خدمات  دیده می‌شود.به بیان دیگر در کشورهایی مانند ایران که تک محصولی هستند تنها مدیریت منسجم حول تولید محصول اصلی به چشم می‌خورد که برای ما نفت است آن هم در حد رفع حد اقل نیازها و با دید نزدیک و تقریبا روزانه.

3-2هدف[2]

هدف مدیریت منابع انسانی، عبارت است از افزایش کارایی نیروی انسانی در سازمان. این هدف می‌تواند راهنمای مطالعه و به کار بردن اصول و مبنای مدیریت منابع انسانی باشد. مطالعات مدیریت منابع انسانی می‌تواند به این پرسش پاسخ دهد که مدیران منابع انسانی چه می‌کنند و چه می‌توانند بکنند.

معمولاً 4 هدف به شرح زیر را برای مدیریت منابع انسانی قایل می‌شوند:

 • هدف اجتماعی: عبارت است از احساس مسوولیت در مقابل نیازهای جامعه و ایجاد اعتبار برای سازمان و کارکنان در جامعه.
 • هدف سازمانی: عبارت است از احساس مسوولیت در مقابل هدفهای سازمانی و حداکثر استفاده از تخصص و تعهد نیروی انسانی در رسیدن به آن هدفها.
 • هدف وظیفه‌ای: عبارت است از احساس مسوولیت در قبال وظایفی که بر عهده واحد امور اداری سازمان گذاشته می‌شود.
 • هدف اختصاصی: منظور از آن احساس مسوولیت در قبال هدفهای شخصی کارکنان شاغل سازمان است.

4-2وظایف

وظایف و مسوولیتهای مدیریت منابع انسانی، به دو قسمت و به شرح زیر تقسیم می‌گردند:

 • الف- وظایف و مسوولیتهای عمومی
  1. برنامه‌ریزی
  2. سازماندهی
  3. هدایت و رهبری
  4. نظارت و کنترل
 • ب- وظایف و مسوولیتهای اختصاصی
  1. نیرویابی، جذب و گزینش
  2. آموزش و توسعه منابع انسانی
  3. طراحی سیستم‌های حقوق و دستمزد
  4. شناخت استعدادها، علایق، انگیزه‌ها و شخصیت نیروی انسانی از طریق ایجاد ارتباطات انسانی
  5. اقدامات مربوط به نگهداری تن و روان منابع انسانی
  6. اقدامات مربوط به نقل و انتقالات و جابه‌جایی‌های کارکنان
  7. اقدامات مربوط به نظم و انظباط و رسیدگی به شکایات
  8. ارزشیابی شایستگی کارکنان (ارزشیابی عملکرد کارکنان)
  9. برنامه‌ریزی نیروی انسانی
 • ایجاد نظم، رعایت اخلاق و قانون در کار
 • در سطح کلان، انجام دادن این وظیفه مهم برای کارکنان دولت به عهده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و برای کارکنان مشمول قانون کار، بر عهده وزارت کار و امور اجتماعی گذارده شده‌است. این دو سازمان در کشور ما باید با سیاستگذاری و خط مشی‌های صحیح پرسنلی و تفویض بیشتر اختیارات، امکان خدمت مدیران امور اداری (مدیریان منابع انسانی) را در سازمانهای دولتی، صنعتی و بازرگانی میسر سازند( ابطحی، سید حسین،1383)

آموزش [3]

مقدمه

آموزش و پرورش از دیر باز ، نقش اساسی در تداوم و بقای جوامع بشری ایفا کرده است . آداب و رسوم ، اعتقادات و ارزشها ، نگرشها و رفتارها ، دانشها و مها رتهای جامعه از طریق فرا گردهای پرورش و آموزش قابل انتقال ودوام بوده اند . در جوامع ابتدایی ، عوامل اصلی آموزش و پرورش عبارت بودند از : زندگی خا نوادگی ، کار گروهی ومراسم دینی . در جوامع امروز جریان پرورش کودکان در خانواده آغاز می شود ، ولی بزودی یک سازمان اختصاصی ، یعنی مدرسه ایفای این مسئو لیت را رسماً بر عهده می گیرد و ادامه امر آموزش و پرورش وامر یاد گیری ، عمدتاً در شرایط و وضعیت های سازمان یا فته ، طبق برنامه های مشخص و به منظور تحقق اهداف معین صورت می گیرد . ( علاقه بند ، ص8 )

بسیاری از سازمانهای موفق بخش عمده ای از در آمدهای خود را در جهت بهسازی و آموزش منابع انسانی

انسانی هزینه می کنند و به این امر بعنوان یک نوع سرمایه گذاری می نگرند زیرا می دانند وبه خوبی این مسئله را درک کرده اند که این انسانهای فرهیخته هستند که سرنوشت سازمانها را در دنیای سرسام آور امروز رقم می زنند .

تحولات و دگر گونیها یی که در سراسر جهان را آرایشی تازه داده است ، سر آمد بودن جایگاه و ارزش منا بع انسانی کار آمد را نسبت به سایر منا بع مادی به اثبات رسانیده است . تجربه های تلخ و شیرین گذشته مدیریت که با اصول مدیریت علمی آغاز شد به جایی رسیده است که در سالهای پایانی قرن حاضر انسان را در شمار گرانبهاترین دارایی یک سازمان قرار داده وبرای وی ارزشی فراتر از همه عنا صر ضروری برای اداره سازمان قایل می گردد . بنا بر این آموزش وپرورش کارکنان ومدیران بر اساس یک فرایند علمی ومنطبق با اهداف سازمان تنها راه حفظ ، رشد و تو سعه این دارایی مهم و باارزش تلقی می شود .( نقل از ویژه نامه شماره 11 هفته بهره وری سال 1373)

 

5-2  تعریف آموزش [4]

آموزش دارای تعاریف مختلفی است که به چند مورد آن در زیر اشاره می گردد :

آموزش به معنی ساخت

تعریفی که برای این واژه شده است، عبارت است از کلیه فعالیتهایی که به منظور ایجادیادگیری در یاد گیرنده، از جانب معلم طرح ریزی می شود وبین آموزگار و یک یا چند یاد گیرنده به صورت کنشی متقابل جریان می یابد.(سیف،ص14)

 

این تعریف به آموزش رودرروی کلاسی محدود می شود، زیرا به کنش متقابل بین یادگیرنده تاکید شده است. لذا انواع دیگر آموزش مانند آموزش از طریق کتاب، رادیو، تلویزیون و از این قبیل آموزشها که در آنها کنشی متقابل یا رابطه دوجانبه رودررو بین معلم و دانش آموز وجو ندارد شامل می شود.

 

 

آموزش به معنی کارآموزی [5]

آموزش را می توان به نحو جامع تری تعریف کرد تا سایر انواع آموزش را نیز شامل گردد. بنابراین می توان گفت: آموزش به فعالیتها یا تدابیر از پیش طرح ریزی شده ای گفته می شود که هدف آن ایجاد یادگیری در یادگیرندگان است(سیف، ص16)

و یا آموزش به فعالیتهایی که برای بهبود عمکرد فرد در شغل فعلی وی انجام می گیرد اتلاق می شود بنابراین با توجه به واژه فوق آموزش عبارت است از فراهم آوردن موجبات افزایش مهارتها و معلومات انسان در یک شغل(ادوین فیپو[6]، ص324).

با توجه به تعاریف ارائه شده می توان گفت که آموزش از دو دیدگاه مهم مورد بررسی قرار می گیرد:

اول اینکه آموزش یعنی آموزش مدرسه ای که مترادف با آموزش و پرورش[7] است.

دوم اینکه آموزش وسیله یا روشی به منظور افزایش دانش و مهارت شغلی که مترادف با کارآموز می باشد. در این نوع آموزش توجه به بازآموزی کارآموزان می شود.

به نظر متخصصان، آموزش و پرورش که از دوره ی دبستان شروع و تا پایان تحصیلات دانشگاهی ادامه دارد حوزه عمل وسیع و گسترده ای را دربر می گیرد که افراد برای ورود به جامعه جهت خدمت آماده می نماید ولی آموزش یا کارآموزی دارای عمل و اهداف محدودتر و مشخص تری است که اغلب افراد را برای انجام کار و یا وظایف خاصی آماده می سازد.

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود پایان نامه ارشد : بررسی میزان تاٌثیردوره های آموزشی ضمن خدمت در تحقق اهداف فردی و سازمانی در سازمان تعاونی روستایی استان خوزستان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *