برگشتن به داروسازی

دانلود پایان نامه دکتری : بررسي ايزومري در اكسيم حاصل از 2- (4- ترسيوبوتيل – 1- سيكلوهگزنيل)-4- ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون

۶,۵۰۰ تومان

Continue Shopping
دسته: برچسب: , , , , , , , , , , ,

توضیحات

دانلود پایان نامه دکتری : بررسي ايزومري در اكسيم حاصل از 2- (4- ترسيوبوتيل – 1- سيكلوهگزنيل)-4- ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون

171ص

 

 

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد علوم دارويي

پايان‌نامه:

جهت دريافت درجه دكتري داروسازي

 

فهرست مطالب

عنوان

 

خلاصه فارسی

مقدمه………………………….. 1

فصل اول: كليات

1-1- اكسيم‌ها و كاربرد آنها……………… 2

1-1-1- اثر اكسيم به عنوان آنتي دوت………. 4

الف) ساختار شيميائي و ويژگي اكسيم‌ها……… 11

ب) فارماكوكينتيك اكسيم‌ها……………….. 14

ج) سميت اكسيم‌ها……………………….. 15

د) خاصيت فعاليت بخشي مجدد در In- Vitro……… 17

هـ) خاصيت احياكنندگي در In-Vivo…………… 20

و) اثربخشي درماني اكسيم‌ها………………. 25

ز) توصيه‌هاي باليني…………………….. 30

1-1-2- اثر اكسيم‌ها به عنوان آنتي دوت سموم ارگانو فسفره   32

الف) مكانيزم عمل آفت كش‌هاي ارگانو فسفره….. 32

ب) تابلوي باليني مسموميت با آفت كش‌هاي ارگانو فسفره  34

ج) درمان مسموميت با آفت كش‌هاي ارگانو فسفره.. 37

1-1-3- اكسيم با كاربرد علف‌كش……………. 38

1-1-4- اثر ضد قارچي اكسيم‌ها…………….. 39

الف) معرفي قارچ‌ها……………………… 39

ب) شيمي درماني بيماري‌هاي قارچي………….. 41

ج) آزول‌هاي ضد قارچ…………………….. 43

د) فارماكوفور آزول‌هاي ضد قارچي………….. 44

هـ) مكانيزم اثر آزول‌ها…………………. 48

و) طراحي آزول‌هاي جديد ضد قارچ  (آنالوگ هاي اكسي كونازول) 51

1-1-5- اثر اكسيم در درمان بيماري انگلي لشمانيوز 55

1-1-6- تركيبات آنتي‌بيوتيك با ساختار اكسيم… 57

الف) تعريف آنتي‌بيوتيك‌ها………………… 57

ب) منابع آنتي‌بيوتيك‌ها………………….. 60

ج) مكانيزم اثر آنتي‌بيوتيك‌ها…………….. 60

د) آنتي‌بيوتيك‌هاي بتالاكتام………………. 63

1-1-7- اثر اكسيم در درمان بيماري آلزايمر…. 67

الف) علت‌شناسي بيماري آلزايمر……………. 68

ب) درمان بيماري آلزايمر………………… 68

1-1-8- مشتقات اكسيم با خاصيت ضد تشنج…….. 70

الف) فيزيوپاتولوژي صرع……………… 72

ب)اتيولوژي صرع………………………… 74

ج) دارو درماني صرع…………………….. 75

1-1-9- مشتقات اكسيم با خاصيت مهار كنندگي پمپ سديم ـ پتاسيم   78

1-1-10- اكسيم با خاصيت مهاركنندگي آنزيم Cytp450 79

فصل دوم: بخش نظري

2-1- تلاش براي سنتز 2-(4-ترسيوبوتيل-1- سيكلوهگزنيل)-4- ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون از 4- ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون. 81

2-1-1- روش سنتز 2-(4- ترسيوبوتيل-1-سيكلوهگزنيل)-4-ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون از 4- ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون در محيط اسيدي 82

2-1-2- روش سنتز 2-(4- ترسيوبوتيل-1-سيكلوهگزنيل)-4-ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون از 4- ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون در محيط اسيدي با حلال تولوئن82

2-1-3- روش سنتز 2-(4- ترسيوبوتيل-1-سيكلوهگزنيل)-4-ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون از 4- ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون در محيط بازي  83

2-1-4- روش خالص سازي كتون سنتز شده…….. 84

الف) انتخاب حلال……………………….. 85

ب) انحلال……………………………… 86

ج) صاف كردن محلول داغ………………….. 87

د) تبلور……………………………… 87

هـ) صاف كردن………………………….. 88

و) خشك كردن بلور‌ها…………………….. 89

2-2- تلاش براي سنتز اكسيم از 2-(4- ترسيوبوتيل-1- سيكلوهگزنيل)-4-ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون………………… 90

3-1- روش سنتز 2-(4- ترسيوبوتيل-1-سيكلوهگزنيل)-4-ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون از 4- ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون در محيط بازي….. 91

3-2- عمل جداسازي كتون مورد نظر توسط كريستال‌گيري مجدد 92

3-3- طيف‌هاي كتون سنتز شده……………. 95

3-4- بررسي و نتيجه گيري…………….. 106

3-5- تلاش براي سنتز اكسيم از كتون ساخته شده در مرحله 3-1- 107

3-6- عمل جداسازي اكسيم مورد نظر توسط كريستال‌گيري مجدد    108

3-7- طيف‌هاي اكسيم سنتز شده……………… 110

3-8- بررسي و نيتجه‌گيري…………………. 115

خلاصه انگليسي………………………….. 116

منابع………………………………… 117

 

 

 

خلاصه فارسي:

هدف از انجام اين پايان‌نامه سنتز اكسيم از 2ـ (4ـ  ترسيوبوتيل ـ 1- سيكلوهگزنيل)- 4ـ ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون و بررسي ايزومري‌هاي اكسيم تهيه شده مي‌باشد.

با توجه به اهميت اكسيم‌ها در بسياري از داروها و تركيبات درماني از جمله آنتي دوت سموم ارگانو فسفره و داروهاي آنتي نئوپلاستيك، علف‌كش‌ها، ضد قارچ‌ها و قارچ‌كش‌ها و … مبادرت به سنتز اين واحدها نمودم.

ابتدا 4ـ ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون را در حضور (%40) KOH و اتانول رفلاكس نموده، سپس از حاصل بدست آمده در حضور هيدروكسيل آمين و هيدروكلرايد و سديم استات، اكسيم مربوطه بدست آمد.

تمامي موارد توسط طيف‌سنجي IR، NMR . H، NMR . C13 مورد بررسي قرار گرفتند. و ايزومري اكسيم حاصله مورد بررسي قرار گرفت.


مقدمه:

با پيدايش شيمي داروئي با تلفيق شيمي آلي سنتيتك، جنبه‌هاي فارماكلوژيك و اهداف باليني به تحولي شگرف در علم داروسازي منتهي شد. تهيه تركيبات رهبر توسط علم شيمي و تطبيق آن با مقاصد درماني بوسيله مطالعات باليني مسير تحقيقات را به سمت توليد دسته‌هاي داروئي جديد سوق داده است. بي‌شك موفقيت علم پزشكي در سال‌هاي اخير تا حد زيادي مرهون اين كشفيات است. البته پيشرفت در اين زمينه به دور از مشكلات نبوده و عدم هماهنگي واحدهاي مختلف از جمله «باليني» در پذيرش و استفاده از داروهاي جديد و يا بهره‌مند نبودن از روش‌هاي كنترل‌ شده موانعي بر سر راه تحقيقات به حساب مي‌آمدند.

پزشكي امروز جهت بكارگيري روش‌هاي مطلوب به داروهائي با طيف اثر انتخابي‌تر و  عوارض جانبي كمتر نيازمند است و اين امر به جز در سايه تلاش‌هاي متخصصان شيمي داروئي محقق نخواهد شد، روندي كه در تمام طول تاريخ علي‌رغم معضلات محدوديت‌ها و موانع بيشمار به همت دانشمنداني فرزانه به بهترين نحو پيش رفته و در آينده نيز تداوم خواهد يافت.

 

كليات:

1-1- اكسيم‌ها و كاربرد آنها:

اكسيم‌ها به نحو گستر‌ده‌اي در خالص‌سازي و شناسائي تركيبات كربونيل‌دار استفاده مي‌شوند. [1].

همچنين گروه عاملي اكسيم، آميد و لاكتام با داشتن خواص داروئي و بيولوژيكي متفاوت، كاربردي وسيع در فرآيندهاي بيوسنتزي، كشاورزي، داروسازي و ساخت رنگ‌ها در صنعت دارند [2].

تركيبات كربونيل محافظت شده نظير اكسيم‌ها به دليل سهولت تهيه و پايداري خوب براي شيميدانان آلي از ارزش زيادي برخوردارند و روش‌هاي مختلفي براي محافظت زدائي آنها گزارش شده است. [5-3 ]. اكسيم‌ها حد واسط‌هاي مهمي در شيمي آلي‌اند كه در تهيه آمين‌ها [6]، آميدها [7] يا لاكتام‌ها [8] و شناسايي آلدئيدها و كتن‌ها [1] بكار مي‌روند.

همچنين، همانطور كه گفته شد، عامل اكسيم و مشتقات آن در اغلب تركيبات داروئي وجود دارند [9].

اكسيم‌ها كاربردهاي درماني وسيعي دارند از جمله اين كاربردها:

– به عنوان آنتي دوت مسموميت با گازهاي جنگي

– به عنوان آنتي دوت مسموميت با سموم ارگانو فسفره

– به عنوان ضد قارچ

– به عنوان علف‌كش

– به عنوان ضد كرم

– و …

در اين بخش سعي مي‌گردد آثار فارماكولوژيك اكسيم‌ها و كاربردهاي آنها بر اساس مقالات بدست آمده بررسي گردد.


1-1-1- اثر اكسيم‌ها به عنوان آنتي دوت گازهاي جنگي:

آسيب ناشي از مواد شيميائي در عمليات نظامي براي اولين بار در جنگ جهاني اول (1918-1914) زماني كه گاز كلرين Chlorin Gase در يك باد ملايم از سيلندرهاي بزرگ به محيط خارج انتشار يافت صورت گرفت. از آن پس مواد شيميائي متعددي در جنگ جهاني اول بكار رفت در آن زمان از مواد تاول زائي به نام گاز خردل Mustardgas استفاده مي‌شد كه بالاترين آسيب جنگي را در آن زمان ايجاد كرد [10].

در اواخر جنگ جهاني دوم گازهاي اعصاب يا Nerve Gases توسط آلماني‌ها كشف گرديدند. به همين دليل گازهاي عصبي سارين، سومان و تابون را عوامل G – مي‌نامند. در سال 1955 دسته بزرگتري از گازهاي عصبي در يك لابراتوار تجارتي توليد حشره‌كش كشف گرديد. اين تركيبات تازه با عنوان عوامل V – شناخته شدند.

اكثر اين تركيبات در حين آزمايشاتي كه براي تهيه حشره‌كش‌هاي ارگانو فسفره صورت مي‌گرفت سنتز شدند. در اين قسمت مهمترين اين تركيبات را مورد مطالعه قرار مي‌دهيم:

تابون GA:

تابون (TABUN) در اواخر جنگ جهاني دوم توسط آلمان‌ها ساخته شد و در پايان جنگ يكي از تأسيسات توليدي آن بدست روس‌ها افتاد. قدرت تابون حدوداً نصف سارين و يك چهارم سومان است.

LD50  آن از راه خوراكي 400 ميلي‌گرم به ازاي هر فرد، از طريق جلدي 1000 ميلي‌گرم، Lct50 (از راه تنفس) آن 400 ميلي‌گرم در دقيقه در مترمكعب مي‌باشد.

تابون به شكل مايع و گاز قابل انتشار بوده و پايداري آن در هواي (هواي‌ آفتابي با وجود برف زمين) از 1 تا 2 هفته، در  (هواي آفتابي توام با نسيم) از 1 تا 3 روز و در  (هواي مرطوب توام با باد) 15 دقيقه تا 16 ساعت مي‌باشد.

شكل 1-1- ساختمان گاز جنگي تابون

اگر چه قدرت اثر تابون به اندازه عوامل سمي ديگر نيست. ليكن بعلت پايداري نسبتاً زياد در صحنه عمليات از نظر تاكتيكي حائز اهميت است. با وجود تجزيه سريع آن در حضور رطوبت، در نتيجه عمل هيدروليز سيانيد هيدروژن ايجاد مي‌شود كه خود گاز خفه كننده خطرناكي محسوب مي‌شود. همچنين بر اثر تركيب آن با محلول‌هاي رفع آلودگي حاوي كلر، تركيب شديداً سمي كلريد سيانوژن توليد مي‌شود [11].

سارين GB:

اين تركيب (SARIN) ظاهراً يكي از مهم‌ترين عوامل رده G از گازهاي عصبي مي‌باشد. در صورت خالص بودن، مايع بي‌رنگي است كه در درجه حرارت‌هاي عادي فرار بوده و گازي بي‌رنگ و بي‌بو ايجاد مي‌كند. سارين به هر نسبتي با آب مخلوط شده و در محلول‌هاي قليائي قوي يعني با PH بالا سريعاً هيدروليز مي‌گردد. مواد حاصل از هيدروليز عموماً غير سمي هستند.

عمل هيدروليز در PH بين 4 تا 7 كه معمولاً PH محلو‌ل‌هاي رفع آلودگي در همين حدود است، بقدري آهسته صورت مي‌گيرد كه عملاً استفاده از چنين محلول‌هايي را بي‌فايده مي‌سازد.

LD50 اين عامل از طريق خوراكي 10 ميلي‌گرم، از طريق پوستي 1500 ميلي‌گرم به ازاء هر فرد و Lct50 آن 100 ميلي‌گرم در دقيقه در متر مكعب مي‌باشد.

 

شكل 1-2- ساختمان گاز جنگي سارين

سارين كه تقريباً به همان سرعت آب تبخير مي‌شود. از ديدگاه نظامي يك عامل ناپايدار محسوب مي شود پايداري آن در هواي  (هواي آفتابي با وجود برف روي زمين) از 1 تا 2 روز در  (هواي آفتابي توام با نسيم) و در  (هواي مرطوب توام با باد) 15 دقيقه تا 4 ساعت مي‌باشد.

خطر عمده سارين از طريق تنفسي است، بطوري كه با زدن ماسك محافظت كامل ايجاد خواهد شد [11].

سومان GD:

خصوصيات مهم سومان (SOMAN) اثر سريع و بسيار پايدار آن است كه به علت مقاومتش در برابر فعال كننده‌هاي معمولي كولين استراز به سختي از بين مي‌رود شايع شده كه به دليل همين خصوصيت روس‌ها سومان را بر گازهاي عصبي ديگر ترجيح داده و آنرا بصورتي در آورده‌اند كه بسيار پايدار و قابل استفاده بوسيله انواع جنگ افزارها مي‌باشد.

 

شكل 1-3- ساختمان گاز جنگي سومان

اين عامل نيز در حالت خالص بي‌رنگ بوده و بخار حاصل از آن بوي كافور دارد. سومان غليظ و پايدار شده، در غرب VR-55 نامگذاري شده است كه سميت آن نسبت به تابون 40 برابر و نسبت به سارين 20 برابر مي‌باشد و فقط 15-5 ميلي‌گرم از آن كشنده مي‌باشد.

LD50 سومان معمولي از طريق خوراكي 10 ميلي‌گرم، از طريق پوستي 1200  ميلي‌گرم به ازاي هر فرد، Lct50 آن 70 ميلي گرم در دقيقه در مترمكعب مي‌باشد. پايداري آن در  از 1 تا 6 هفته، در  از 1 تا 3 روز و در  از 3 ساعت تا 3 روز است.

.

.

.

جهت دریافت و خرید متن کامل پایان نامه و تحقیق و مقاله مربوطه بر روی گزینه پرداخت مستقیم که در بالای صفحه قرار دارد کلیک نمایید و پس از وارد کردن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت هایی عضو شتاب قابل پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت انلاین به صورت خودکار لینک دانلود مربوطه فعال گردیده که قادر به دانلود فایل کامل ان می باشید.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود پایان نامه دکتری : بررسي ايزومري در اكسيم حاصل از 2- (4- ترسيوبوتيل – 1- سيكلوهگزنيل)-4- ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *