برگشتن به دندانپزشکی

توضیحات

دانلود پایان نامه : بهداشت دهان ودندان

60ص

 

 

تقدير و تشكر…………………………………………………………………………………………..ا
پيشگفتار…………………………………………………………………………………………………ب
خلاصه…………………………………………………………………………………………………..ج
مقدمه…………………………………………………………………………………………………….د

عنوان                                        صفحه

فصل اول (بهداشت دهان و دندان)
پوسيدگي دندان و عوامل مؤثر بر آن………………………………………………………………..1
راه هاي پيشگيري از پوسيدگي دندان………………………………………………………………2
جرم دندان چيست؟…………………………………………………………………………………..2
بهداشت لب……………………………………………………………………………………………3
بهداشت لثه…………………………………………………………………………………………….4
بهداشت زبان………………………………………………………………………………………….4
خشكي دهان…………………………………………………………………………………………..5
بوي بد دهان و علت هاي آن……………………………………………………………………….5
علل دهاني و دنداني………………………………………………………………………………….6
علل عمومي……………………………………………………………………………………………6
فصل دوم (مسواك وخميردندان)
روش صحيح مسواك زدن …………………………………………………………………………..7
روش هاي نگهداري از مسواك …………………………………………………………………….8
مشخصات و عمل خمير دندان………………………………………………………………………9
خميردندان هاي درماني……………………………………………………………………………….11
خصوصيات يك خميردندان خوب………………………………………………………………….11
دهان شويه ها…………………………………………………………………………………………..12
فصل سوم (نقش مادران و مدارس)
نقش مراقبين بهداشت مدارس در حفظ سلامتي دندان هاي دانش آموزان……………………13
نكات بسيا مهم بهداشتي برا ي حفظ سلامت دهان و دندان…………………………………….14
فصل چهارم (حوادث دندان)
هيپروسمنتوز ………………………………………………………………………………………….17
دندانها با دودسيگارازبين مي روند …………………………………………………………………17
حوادث دنداني و نحوه ي حفاظت از دندان آسيب ديده ……………………………………….18
فصل پنجم (بهداشت نزد دندانپزشكان)
واكسيناسيون عليه هپاتيتB براي كاركنان دندان پزشكي……………………………………….21
استفاده از روپوش…………………………………………………………………………………….21
استفاده ازدستكش…………………………………………………………………………………….22
ضد عفوني…………………………………………………………………………………………….22
تميز كردن وسايل…………………………………………………………………………………….23
استريليزاسيون يا ضد عفوني شديد ………………………………………………………………24
ضد عفوني كردن محيط كار و تجهيزات دندان پزشكي ……………………………………….26
دفع مواد زايد دندان پزشكي……………………………………………………………………….27
فصل ششم (اختلالات دندان)
مراقبت از دندانها و لثه ها……………………………………………………………………………28
آبسه دندان……………………………………………………………………………………………..28
تغيير رنگ دندانها…………………………………………………………………………………….32
فصل هفتم (حوادث دندان)
بيماريهاي لثه………………………………………………………………………………………….35
التهاب لثه ها…………………………………………………………………………………………..35
پريودنيت Periodontitis: ……………………………………………………………………….38
پس روي لثه ها……………………………………………………………………………………….40
علل پسروس لثه ها…………………………………………………………………………………..41
هيپرپلازي لثه  Gingival  hyperplasia……………………………………………………..43
خشكي حفره دندان Dry  socket……………………………………………………………….44
فصل هشتم (سيستم ايمني دهان)
سيستم ايمني دهان……………………………………………………………………………………46
غشاء مخاطي دهان……………………………………………………………………………………47
بزاق Saliva  ………………………………………………………………………………………..48
فصل نهم (ديابت و فسار خون) 
ملاحظات دندان پزشكي در بيماران مبتلا به ديابت……………………………………………..49
ملاحظات دندانپزشكي در بيماران مبتلا به فشار خون………………………………………….54
بيماران مبتلا به فشارخون در محيط دندانپزشكي………………………………………………..59
ضميمه1
ضميمه2

 

 

 

بهداشت دهان و دندان

پوسيدگي دندان و عوامل مؤثر بر آن:

پوسيدگي يا همان كرم خوردگي دندان،انهدام انساج سخت دندان كه معمولا با درد همراه است مي باشد.

كرم خوردگي يا پوسيدگي دندان براي تمام افراد بشر رخ مي دهد.

به طور كلي عواملي كه در ايجاد پوسيدگي دندان دخالت دارند عبارتند از:

كمبودويتامين هاي («آ»،«ث»،«د»وكلسيم وفسفر)عوامل ارثي،بهداشتي،شكل فيزيكي دندان (چاله هاي عميق Deep pitsوشكاف هاي عميقDeep fissure)،عوامل تغذيه اي وبالاخره تركيب بزاق و مقدار ايمونوگلبولين آن (IGA).

درهنگام پوسيدگي،آب سرد و خوردن شيريني باعث احساس درد در دندان مي گردد و در غير اين صورت دندان بدون درد است.

وقتي كه دنداني در اصطلاح مي پوسد،نسبت به گرما وتماس با شيريني جات حساس مي شود و بر روي آن نقاطي تيره رنگ پديد مي آيد.

پوسيدگي دندان در طفوليت و جواني بيشتر از ساير سنين است. بنابراين سن يكي از عوامل مؤثر بر پوسيدگي دندان هاي ماست.در كساني كه شيريني پز هستند و يا با مواد مختلف شيميايي به خصوص اسيدها سر و كار دارند پوسيدگي دندان ديده مي شود.

 

راه هاي پيشگيري از پوسيدگي دندان:

 1. افزودن فلوئوربه آب آشاميدني و رساندن آن به حد استاندارد.
 2. مسواك زدن بعد از خوردن غذا و همچنين قبل از خوابيدن.
 3. پركردن دندان يا ترميم آنها،برداشتن قسمت هاي پوسيده و ترميم آن ها با مواد پركردني مختلف.
 4. استفاده ي كمتر از تنقلات و شيريني جات.

جرم دندان چيست؟

در صورت اين كه مدتي مسواك نزنيم و پلاك[1] را به طور كامل از روي دندان هايمان پاك نكنيم به مرور زمان تبديل به جرم ميشود.

ما خود قادر به برداشتن جرم از روي دندان نيستيم،زيرا جرم چنان محكم به دندان ها چسبيده است كه تنها دندان پزشك قادر به برداشتن آن است.

جرم گيري دندان به سلامت لثه كمك مي كند جرم هايي كه در بالاي لثه بر روي دندان ها تشكيل ميشوند قابل رؤيت هستند.اين جرم ها به صورت رسوب هايي به رنگ قهوهاي و يا سياه در اطراف طوق دندان ها ديده مي شوند.

سطح خشن جرم يكي از محل هاي شايع تجمع پلاك است.

 

حتي اگر يك روز در مسواك زدن يا استفاده از نخ دندان كوتاهي شود،بلافاصله مراحل اوليه ي تشكيل جرم آغاز خواهد شد.

«توكسينهاي پلاك[2] باعث التهاب لثه و نيز تخريب و تحليل استخوان نگهدارنده دندان مي شوند.

پس از تخريب استخوان دندان ها هالق مي شوند و در اين هنگام سرعت تخريب استخوان اطراف آن بيشتر ميشود،سرانجام وقتي كه قسمت عمده از استخوان نگهدارنده ي دندان دچار تخريب شد،دندان آن چنان لق ميشود كه يا خودش به زودي ازجا كنده مي شود و يا بايد كشيده شود. پس از كشيده شدن دندان بايد مراقبت هايي براي جلوگيري از آسيب صورت پذيرد.

بهداشت لب:

لب ها نيز مانند لثه ها و دندان ها در زيبايي صورت نقش بسيار مهمي را ايفا مي كند.

گاز گرفتن لب هنگام صحبت كردن بسيار مضر است،زيرا هم موجب ضخيم تر شدن آن ها و هم چنين ايجاد خراش هايي بر روي لب مي شود كه گاهي درمان آن بسيار مشكل است. براي جلوگيري از خشك شدن دندان،ايجاد حساسيت و تركيدگي لب ها و نيز محافظت در برابر بادهاي خشك و گرم استفاده از كرم هاي مرطوب كننده بسيار توصيه مي شود.

 

بهداشت لثه:

رعايت بهداشت لثه همانند دندان ها ضروري است.لثه ها قسمتي از مخاط دهان مي باشند كه به طوق دندان ها مي چسبند واستخوان نگهدارنده ي دندان را هم مي پوشاند.

از ويژگي هاي بارزي كه بايد در يك لثه سالم وجود داشته باشد:صورتي رنگ بودن،محكم بودن و پر خون نبودن آنها است.لثه ها ممكن است بر اثر نا مساعد بودن حالت عمومي بدن:رنگ پريده،خون آلود،نرم وشل ،متورم و يا تحليل رفته باشند. ناراحتي هاي مذكور ممكن است بر اثر كم خوني،وضع بد دهان ومعده و رويش دندان ها و بارداري و بعضي از تب ها وپيري باشد.

بهداشت زبان:

زبان هم مانند ساير قسمت هاي دهان بايد تحت مواظبت قرار داشته باشد به طريقي كه از عفونت جلوگيري كامل به عمل آيد.لازم است در روز چند بار ترشحاتي را كه بر روي زبان ايجاد ميشوند پاك كرد.

رنگ طبيعي زبان مانند لثه ها،صورتي مي باشد.به محض اينكه تغيري در اين رنگ ايجاد شد اين نشان را دارد كه اختلالاتي كم و بيش جدي در آن روي داده است.

 

 

خشكي دهان:

عمل بزاق مرطوب نگه داشتن دهان،تميزوسفيد كرن دندان ها و از بين بردن اسيدهاي حاصل از پلاك دنداني مي باشد.

در خشكي دهان عواملي چون:داروهاي آرام بخش،آنتي هيستامين ها و پرتودرماني سر و گردن مؤثرمي باشند.

خوردن نعنا و همچنين استفاده از محلولي كه خود مخلوتي از آب و كمي گليسيرين و چند قطره آب ليمو است مي تواند تا حدودي در رفع خشكي دهان مؤثر واقع شوند.

بوي بد دهان و علت هاي آن:

براي اكثر مردم جالب است كه بدانند بوي بد دهان نزد افراد سالم،نه تنها بد نيست بلكه خوش آيند هم مي باشد.

بوي بد در دهان هنگامي به وجود مي آيد كه بيماري در بدن شخص وجود داشته باشد.يعني فقط اشخاص بيمار بوي بد در دهانشان شكل مي گيرد.

به طور كلي علت هاي ايجاد بوي ناخوشايند را مي توان در دو دسته تقسيم بندي كرد:

 1. علل دهاني و دندان و دهاني
 2. علل عمومي

 

 

علل دهاني و دنداني:

كسي كه بهداشت دهان و دندان ره رعايت نكند بوي بد در دهانش ايجاد مي شود،اين چنين شخص با تميز نكردن دندان هاي خود فضا را براي رشد و تكثير ميكروب ها فراهم مي كند.

دندان هاي پوسيده هم مي توانند عاملي براي اين عارضه باشند.هر عاملي كه باعث شود در ترشح بزاق اختلالي به وجود آيد از ديگر عوامل مؤثر مي باشد.

علل عمومي:

تمامي بيمارهاي مجاري تنفسي،حنجره،ريه،گلو و معده،ديابت،مسموميت هاي غذايي و دارويي،بيماري سيل و… مي توانندباعث بوي بد دهان شوند.

از جمله بوي هاي بد دهاني كه به محض باز شدن دهان فرد بيمار مي توان تشخيص داد عبارت اند از:

 1. بوي سولفر و استيفرم كه ناشي از پوسيدگي دندان است.
 2. بوي فكالوئد يا مدفوع كه از ناراختي هاي بخصوص معده مي باشد.
 3. بوي ترشيدگي ناشي از حاملگي.
 4. بوي زعفران ناشي از مرض قند.
 5. بوي نزديك به بوي سير ناشي از مسموميت با جيوه.

.

.

 

هيپروسمنتوز:

افزايش رسوب سيمان در سطح ريشه را هيپرسمنتوز مي نامند.اين حالت ممكن است فقط محدود به ناحيه اي از يك ريشه يا يك دندان باشد و يا مربوط به تمام دندانها باشد.

علت بروزهيپرسمنتورگاهي مجهول است وزماني درتعقيب گرانولهاي آپيكال،بيماري پاژه، آكرومگالي،غول پيكري،ضربه ها ي واردبه سطح جونده ي دندان،هيپروسنتوزديده ميشود.

ازلحاظ ميكروسكوپي مقدارسيمان سلول داروبي سلول افزايش يافته ولي كيفيت سيمان طبيعي است.

دندانها با دودسيگارازبين مي روند:

دود سيگارنه تنها براي ريه ها مهلك است،بلكه دردرازمدت ميتواندآسيبهاي غيرقابل جبراني به دندانهاواردكند،بيماريهاي لثه وبافتهاي اطراف دندان در افرادسيگاري به مراتب جدي تر از افراد غيرسيگاري است.

وقتي كه دودسيگاربا فشاربيرون رانده مي شود،؛ ذرات ميكروسكپي مواد خارجي،درون غشاي ظريف دهان و لثه نفوذ كرده ودرآنجا جمع مي شود.اين تجمع سبب تورم والتهاب لثه مي شود دير يا زود به حوزه ي استخواني محل قرار گرفتن دندان آسيب مي رساند.يا افزايش حجم تورم،لثه شروع به از بين رفتن مي كند.

 

 

فرد سيگاري،اگر بعد از كشيدن سيگار يك نوشيدني سردبنوشد،دندان هايش ترك بر مي دارند

به اين علت كه درج ي حرارت داخل و بيرون از دهانشان زياد مي شود.

موحودات ذره بيني وارد اين ترك ها مي شوند و سبب بروز ضايعات مجددي در دندان ها و مرگ واز بين رفتن بافت هاي مجاور مي گردند.

حوادث دنداني و نحوه ي حفاظت از دندان آسيب ديده:

بيشتراوقات ديده مي شود كه دندان افراد مخصوصا كودكان دچار ضربه و حوادثي مي شوند كه گاهي منجر به شكستگي و ختي افتادن دندان مي گردد.در صورت وقوع چنين حوادثي لازم

است بلافاصله دندان آسيب ديده را در يك تكه پارچه يا گاز مرطوب قرار دهيم وسريعا همراه با مصدوم دندانپزشك برسانيم.

در اين هنگام دندانپزشك با انجام اقداماتي تاحدودي  سلامت اوليه دندان را به شخص بر    مي  گرداند.

استفاده از نخ دندان:

بعضي از افراد با وجود اينكه داراي مسواك خوبي هستند اما باز هم ديده مي شود كه نمي توانند دندان هايشان را به خوبي وبا رعايت كامل مراحل مسواك زدن،تميز كنند.به اين افراد توصيه مي شود كه علاوه بر مسواك از نخ دندان هم براي از بين بردن باقي مانده ي غذا بر روي دندان ها ي خود ،استفاده كنند.بسياري از مردم در ابتدا اين كار را به سختي انجام مي

 

دهند اما پس از گذشت مدتي به اين كار عادت مي كنند وآن را جزء برنامه هاي روزانه خود بعد از صرف غذا مي دانند.

نخ كشيدن دندان ها از 4 مرحله تشكيل شده است كه رعايت آن ها ضرورت دارد:

 • قطع كردن حدود 40سانتي متر از نخ دندان وسپس پيچيدن آن دور انگشتان مياني و در انتها گرفتن آن بوسيله انگشت شست و نشانه
 • حركت دادن نخ دندان به طور منظم وآرام بين دندان ها
 • خم كردن نخ دندان هنگام رسيدن به لثه
 • تميز كردن دندان طرف مقابل بدون جدا كردن نخ دندان از جاي خود

دندان در آوردن(رويش دندان)به معناي حركت دندان از محل تشكيل خود در داخل استخوان فك و  رسيدن به وضع و موقعيت خاصي در دهان مي باشد.

سن دندان در آوردن در هر كودكي متفاوت است.برخي از كودكان در هنگام تولد هم يك يا دو دندان دارند ولي برخي تا يك سالگي هم هيچ دنداني در نمي آورند.تعداد دندان هاي شيري 20عدد است.ترتيب دندان در آوردن از سن دندان در آوردن مهم تر است.معمولا تا سن 13 سالگي دندان هاي اوليه افتاده اند و اكثر 32 دندان دائمي(دندان هاي بزرگسالي)درآمده اند. در برخي افراد هيچ گاه دندان آسياي سوم كه به دندان عقل موسوم است در نمي آيد.كودكي

 

 

 

كه در حال دندان در آوردن است ممكن است گونهاي بر افروخته،كم ميلي به غذا خوردن،بد خوابي و نا آرامي داشته باشدو بزاق درون دهانش افزايش مي يابد.

اغلب به نظر مي رسد كودكاني كه در حال دندان در آوردن هستي از جوييدن اجسام سردوسخت مثل دندان گيرهايي كه در يخچال گذاشته شده باشند يا قطعه اي هويح خام لذت مي برند.

ژل هاي بي حس كننده موضعي بدون نسخه در صورتي كه با آرامي روي لثه مبتلا ماليده شوند مي توانند دردراتسكين دهند.در صورت لزوم مي توانيد مقادير توصيه شده اي از يك مسكن را نيز به كودك خود بدهيد.با دست كشيدن بر روي لثه كودك مي توان دندان هاي در حال در آمدن را حس كرد.

چون كودك انگشتان خود را مرتبا داخت دهانش مي كند،بهتر است مادر دستان او را بشويد.

.

.

.

جهت دریافت و خرید متن کامل پایان نامه و تحقیق و مقاله مربوطه بر روی گزینه پرداخت مستقیم که در بالای صفحه قرار دارد کلیک نمایید و پس از وارد کردن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت هایی عضو شتاب قابل پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت انلاین به صورت خودکار لینک دانلود مربوطه فعال گردیده که قادر به دانلود فایل کامل ان می باشید.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود پایان نامه : بهداشت دهان ودندان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *