برگشتن به برق

دانلود پایان نامه : بررسی و مطالعه مسائل و مشکلات حفاظت دیستانس خطوط تک‌مداره، دو‌مداره و چند پایانه‌ای

۵,۰۰۰ تومان

Continue Shopping
دسته: برچسب: , , , , , , , , , ,

توضیحات

دانلود پایان نامه : بررسی و مطالعه مسائل و مشکلات حفاظت دیستانس خطوط تک‌مداره، دو‌مداره و چند پایانه‌ای

90ص

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده فنی و مهندسی

 

پایان نامه کارشناسی

 

مهندسی برق – قدرت

 

 

فهرست عناوین

 

چکیده                                                                                                                       1

امپدانس در سمت رله یا امپدانس طرف دوم (secondary impedance)                              3

دیاگرام امپدانس                                                                                                               4

المان اندازه گیر امپدانس (المان دیستانس)                                                                            5

تشخیص جهت عیب                                                                                                          13

المان starting و وظایف آن                                                                                             14

المان راه انداز از نوع اضافه جریان                                                                                       15

المان راه انداز از نوع under-impedance                                                                                 16

رله با استارتر under-impedance نظارت شده توسط رله حساس به زاویه فاز                        21

المان استارتر از نوع امپدانس                                                                                                22

زون‌ها یا نواحی حفاظتی در رله‌های                                                                                     28

تنظیم کار المان‌های اندازه‌گیر در هر زون و کنترل تأخیر زمانی                                                   32

بستگی تأخیر زمانی کار زون‌ها و کنترل المان‌های اندازه‌گیر با استفاده از المان استارتر                     32

صدور سیگنال قطع از طریق هر المان اندازه‌گیر به صورت مستقل                                                33

طرح های حفاظت دیستانس                                                                                                          34

طرح حفاظتی گسترش زون اول                                                                                            35

طرح حفاظتی انتقال تریپ مستقیم با برد کم                                                                          37

طرح حفاظتی انتقال تریپ با برد کم مجاز                                                                              38

طرح برد کم مجاز شتاب یافته                                                                                              40

طرح انتقال تریپ با برد زیاد مجاز                                                                                        41

طرح حفاظتی مسدود کننده                                                                                                44

قفل‌شدن رله دیستانس در صورت بروز نوسانات توان                                                               45

المان‌ اندازه‌گیر امپدانس نوع دیجیتال                                                                                   50

تعریف مدار بسته عیب                                                                                                        50

امپدانس‌های منبع تغذیه                                                                                                     51

امپدانس مؤلفه مسقیم منبع تغذیه                                                                                        51

امپدانس مؤلفه صفر منبع تغذیه                                                                                           52

امپدانس عیب زمین منبع تغذیه ()                                                                                 52

برآورد امپدانس مدار عیب اندازه‌گیری شده توسط رله                                                                 54

بدست آوردن امپدانس مدار عیب برای خطاهای فاز‌ به فاز                                                         54

محاسبات امپدانس به روش دیجیتال                                                                                     56

روش محاسبات کامپیوتری                                                                                                56

تأثیر مقاومت قوس در اندازه‌گیری نامناسب امپدانس                                                                63

بررسی تأثیر مقاومت قوس در اندازه‌گیری نامناسب امپدانس با فرض تغذیه از یک انتها                    63

مقایسه روش اندازه‌گیری دیجیتال امپدانس با آنالوگ برای عیب فاز به زمین همراه با مقاومت قوس      65

بررسی تأثیر مقاومت قوس در اندازه‌گیری نامناسب امپدانس در عیب زمین با تغذیه از دو انتها              68

بررسی تأثیر مقاومت عیب (قوس) در اندازه‌گیری نامناسب امپدانس در عیب زمین با تغذیه از دو انتها بدون در نظر گرفتن جریان بار                                                                                                              68

بررسی تأثیر مقاومت در اندازه‌گیری نامناسب امپدانس در عیب زمین با تغذیه از دو انتها با در نظر گرفتن جریان بار                                                                                                                                                                   70

حفاظت دیستانس خطوط چند پایانه ای                                                                                  74

امپدانس ظاهری دیده شده توسط رله‌های دیستانس                                                                74

تأثیر جریان بار قبل از خطا                                                                                                  77

تأثیر جریان خطای جاری شده به سمت خارج در یک ترمینال                                                    78

کاربرد طرح‌های حفاظتی دیستانس برای حفاظت فیدرهای T شکل                                            80

حفاظت دیستانس در شبکه‌های مرکب با چند فیدر T شکل                                                      80

تنظیم ناحیه 1                                                                                                                81

تنظیم ناحیه 2                                                                                                                82

تنظیم ناحیه 3                                                                                                                84

حفاظت دیستانس خطوط دو مداره                                                                                       85

امپدانس متقابل در خطوط موازی                                                                                          85

تأثیر متقابل مؤلفه صفر در اندازه‌گیری فاصله                                                                            90

کمپانسه نمودن امپدانس اندازه‌گیری شده در خطوط موازی                                                        97

محدودیت جبران‌سازی القای متقابل در امپدانس اندازه‌گیری شده در خطوط موازی                           98

بررسی و توضیح یک مثال از کاربرد حفاظت دیستانس در شبکه دو مداره تغذیه از یک‌ سو                99

جبران‌سازی جریان باقی‌مانده (Residual compensation)                                                        99

تنظیمات بردار امپدانس زون ها برای خطاهای فاز                                                                   101

برد امپدانس زون اول المان خطای فاز                                                                                 101

برد امپدانس زون دوم المان خطای فاز                                                                                 102

برد امپدانس زون سوم المان خطای فاز                                                                                102

تنظیمات تأخیر زمانی کار زون‌ها                                                                                         103

تنظیم برد مقاومتی رله برای خطاهای فاز                                                                              104

تنظیم برد‌های رله برای خطاهای                                                                                          105

تنظیم برد امپدانسی زون اول المان خطای زمین                                                                   105

تنظیم برد امپدانسی زون دوم المان خطای زمین                                                                     106

تنظیم برد امپدانس زون سوم المان خطای زمین                                                                     107

تنظیم برد مقاومتی رله برای خطاهای                                                                                   107

رله‌های الکترومکانیکی                                                                                                       110

رله آرمیچر جذبی                                                                                                              110

رله‌های دیسکی                                                                                                                111

رله‌ی القایی فنجانی                                                                                                           113

رله‌های با سیم‌پیچی متحرک                                                                                               115

رله‌های پلاریزه با آهن                                                                                                     116

رله MHO الکترومکانیکی                                                                                                 116

رله‌های استاتیکی                                                                                                            120

مدارات تایمرها در رله‌های استاتیکی                                                                                      121

مدار آشکارسازی                                                                                                               122

مدار یک مقایسه گر                                                                                                         122

آشکارساز                                                                                                                        125

منابع                                                                                                                              127

 

 


چکیده

 

 

در این پایان‌نامه به بررسی مسائل و مشکلات حفاظت دیستانس می‌پردازیم. در ابتدا در فصل اول به بررسی اصول حفاظت دیستانس می‌پردازیم و سپس به معرفی انواع طرح‌های حفاظت دیستانس و مزایا و معایب هریک می‌پردازیم. در ادامه به معرفی مدل مدار عیب در حالتی که عیب بدون مقاومت قوس رخ دهد، می‌پردازیم و نحوه‌ی محاسبات دیجیتال امپدانس اندازه‌گیری شده رله برای انواع خطاهای فاز به فاز و فاز به زمین  بررسی می‌کنیم. سپس به معرفی مدل مدار عیب برای حالتی که خطا همراه با مقاومت قوس باشد، می‌پردازیم. در ادامه به بررسی تاثیر منبع تغذیه در حالتی که یک طرف خط و همچنین حالتی که دو طرف خط را تغذیه می‌کند، در اندازه‌گیری امپدانس ظاهری یا دیده شده توسط رله می‌پردازیم.

در فصل دوم به بررسی حفاظت دیستانس مدارات T شکل و مسائل و مشکلات آن‌ها می‌پردازیم. از جمله مشکلات مدارات T شکل، مساله کاهش‌برد آن‌ها می‌باشد که در حالات خاصی این پدیده رخ می‌دهد که به بررسی این حالات می‌پردازیم. در ادامه به تحلیل پارامتری تنظیم یک رله در یک شبکه مرکب از چند مدار T شکل خواهیم پرداخت. در ادامه‌ی فصل دوم به بررسی حفاظت دیستانس در خطوط دو مداره و بررسی انواع حالاتی که رله واقع در یکی از خطوط دو مداره در اندازه‌گیری امپدانس دچار افزایش‌برد و کاهش‌برد می‌شود، خواهیم پرداخت.

در فصل سوم به بررسی تغذیه رله‌ها می‌پردازیم که شامل تغذیه انواع رله‌های الکترومکانیکی، استاتیکی و دیجیتال و همچنین مدارات کنترل و فرمان بین رله و بریکر موجود در پست می‌باشد، می‌پردازیم.

 

 

 

مقدمه

 

 

رله حفاظتی دیستانس، با اندازهگیری امپدانس خط از محل رله تا محل عیب در مدار بسته حاصل از فازهای تحت عیب، شامل مسیر جریان عیب، وقوع عیب را تشخیص میدهد. امپدانس اندازهگیری شده توسط رله با امپدانس تنظیمی رله مورد مقایسه قرار گرفته، در صورتی که امپدانس اندازه گیری شده کمتر از امپدانس تنظیمی رله باشد، آنگاه امپدانس اندازهگیری شده در داخل مشخصه حفاظتی رله دیستانس قرار میگیرد. امپدانس اندازهگیری شده در روش فوق با توجه به کمیات ولتاژ و جریان در محل رله بدست میآید. روش فوق سادهترین روش حفاظت دیستانس میباشد که نیاز به هیچ گونه کمیات و اطلاعات اضافی دیگر همچون انتقال سیگنالها با استفاده از کانال‌های مخابراتی و فرکانس بالا نمی‌باشد.

 

 

 

 

فصل اول

 

 

 

اصول کار حفاظت دیستانس


 

فصل اول

 

 

 

اصول کار حفاظت دیستانس

 

  • مقدمه حفاظت دیستانس
    • آشنایی اولیه با روش کار حفاظت دیستانس

رله حفاظتی دیستانس، با اندازه­گیری امپدانس خط از محل رله تا محل عیب در مدار بسته حاصل از فازهای تحت عیب، شامل مسیر جریان عیب، وقوع عیب را تشخیص می­دهد. (شکل 1-1) امپدانس اندازه­گیری شده توسط رله با امپدانس تنظیمی رله مورد مقایسه قرار گرفته، در صورتی که امپدانس اندازه گیری شده کمتر از امپدانس تنظیمی رله باشد، آنگاه امپدانس اندازه­گیری شده در داخل مشخصه حفاظتی رله دیستانس قرار می­گیرد. امپدانس اندازه­گیری شده در روش فوق با توجه به کمیات ولتاژ و جریان در محل رله بدست می­آید. روش فوق ساده­ترین روش حفاظت دیستانس می­باشد که نیاز به هیچ گونه کمیات و اطلاعات اضافی دیگر همچون انتقال سیگنال­ها با استفاده از کانال­های مخابراتی و فرکانس بالا نمی‌باشد.

به سه دلیل زیر امپدانس اندازه­گیری شده توسط خط مورد حفاظت رله دارای خطا می­باشد:

  • مقادیر R و X خط از فرمول­های تجربی بدست می­آیند که خود این فرمول­ها تقریبی­اند و دقیق نیستند.
  • ترانس های جریان و ولتاژ دارای خطای اندازه­گیری می­باشند و بنابراین امپدانس اندازه­گیری شده دقیق نمی­باشد.
  • خود رله­ها به ­خصوص رله­های الکترومکانیکی و مکانیکی دارای خطا در محاسبه امپدانس دیده شده به دلیل مکانیزم عملکرد مکانیکی­شان می­باشند.

به دلایل فوق، به طور معمول امپدانس اندازه­گیری شده دارای خطا 10% تا 15% می­باشد. در نتیجه با توجه به خطای مورد اشاره، رله دیستانس اتصال کوتاه­های واقع در انتهای خطی که رله در آن قرار گرفته، نمی­تواند به درستی محل عیب را تشخیص دهد و رله ممکن است، محل عیب را در ابتدای خط بعدی تشخیص دهد. لذا برای تنظیم امپدانس زون اول رله، همواره ضریب اطمینانی به میزان 10% تا 15% در نظر می­گیرند و امپدانس زون اول رله به میزان 10% تا 15% کمتر از امپدانس طول خط تنظیم می­شود. (شکل 2-1) در نظر گرفتن ضریب اطمینان برای امپدانس زون اول این امکان را به رله می­دهد تا عیوب روی داده در انتهای خط به طور مناسب از عیوب روی داده در ابتدای خط بعدی قابل تفکیک باشد.

شکل 1-1: اصول کار حفاظت دیستانس، تغذیه از ترانسفورماتورهای جریان و ولتاژ در ابتدای ناحیه حفاظت و امپدانس اندازه­گیری شده عیب توسط رله

 

در قبال کلیه عیوب روی داده در فاصله 85% تا 90% طول خط، امپدانس اندازه­گیری شده کمتر از امپدانس تنظیم زون اول می­باشد که در این حالت به این امپدانس اندازه­گیری شده، به اصطلاح امپدانس under reaching یا کاهش برد رله گفته می­شود. به طور مشابه کلیه عیوب روی داده در فاصله 10% تا 15% انتهای خط، دارای مقدار امپدانس اندازه­گیری شده بزرگتر از امپدانس تنظیم زون اول رله می­باشند که در این حالت به این امپدانس اندازه­گیری شده در اصطلاح امپدانس over reaching یا افزایش برد رله گفته می­شود. این امپدانس توسط المان اندازه­گیری زون دوم رله، اندازه­گیری می­شود. امپدانس 85% تا 90% طول خط به عنوان ناحیه حفاظتی زون اول می­باشد که امپدانس محدوده 10% تا 15% انتهای خط اول و بخشی از خط دوم به عنوان ناحیه حفاظتی زون دوم رله نامیده می­شود.

به منظور تأمین انتخاب در تشخیص عیوب روی داده در زون دوم در قبال عیوب روی داده در زون اول رله واقع در خط بعدی و تشخیص این عیوب در زون مورد اشاره، زون دوم حفاظت دیستانس در پست اول (شکل 2-1) با تأخیر زمانی نسبت به زون اول تنظیم شده، تأخیر زمانی پیش­بینی شده به عنوان تأخیر زمانی یا درجه زمانی (time graded) موسوم می­باشد. در رله­های نوع آنالوگ الکترومکانیکی، تأخیر زمانی برای زون دوم در حدود 400 تا 500 میلی ثانیه و در رله­های نوع آنالوگ استاتیکی و نوع دیجیتال 250 تا 300 میلی ثانیه در نظر گرفته می­شود. فاصله زمانی مورد اشاره برای رله در زون دوم تنظیم می­شود. درجه­بندی زمانی شامل فاصله زمانی قطع کلید پایین دست (down stream)، فاصله زمانی کار المان اندازه­گیر دیستانس و ضریب اطمینان در تأخیر زمانی تنظیم شده می‌باشد.

شکل 2-1: اصول کار حفاظت دیستانس، رسم مشخصه زمان-امپدانس و نمایش محدوده زون ها، یا دیاگرام زون بندی موسوم به grading chart

 

بر خلاف حفاظت دیفرانسیل که دارای انتخاب مطلق می­باشد (ناحیه حفاظت دقیق و مشخص منطبق با فاصله ترانسفورماتورهای جریان تغذیه رله در دو انتها)، چنان که دیده شد، حفاظت دیستانس در ساده­ترین شکل خود، انتخاب مطلق را دارا نبوده، فاقد تجهیزات اضافی نظیر حفاظت از راه دور می­باشد. قدرت انتخاب کامل در مورد حفاظت دیستانس به شرح فوق با استفاده از درجه­بندی زمانی حاصل می­شود.

حفاظت دیستانس در صورت نیاز، وظیفه حفاظت پشتیبان برای خطوط مجاور را بر عهده می­گیرد. زون حفاظتی دوم و امپدانس­های اندازه­گیری شده بیش از امپدانس تنظیم زون اول، به صورت افزایش برد یا over reaching، به عنوان حفاظت پشتیبان به کار برده می­شود. غیر از زون دوم، زون سوم به عنوان حفاظت پشتیبان برای تشخیص عیوب روی داده در سرتاسر طول خط بعدی، طبق شکل 2-1 در نظر گرفته می­شود.

.

.

 

 

  • المان اندازه­گیر امپدانس (المان دیستانس)

چنانکه مشخص شد، رله­های دیستانس امپدانس عیب را با امپدانس معادل خط مورد حفاظت، به عنوان امپدانس تنظیم مقایسه نموده، محل عیب را در داخل یا خارج ناحیه حفاظت تعیین می­نماید. کارخانجات سازنده رله­های الکترومکانیکی از مدار پل یکسو­کننده به منظور مقایسه امپدانس­ها استفاده می­کنند. شکل a-4-1 اندازه­گیری و مقایسه امپدانس را به روش فوق نشان می­دهد. رابطه نتیجه شده از اندازه­گیری امپدانس طبق مدار شکل b-4-1، معادله یک دایره را در صفحه امپدانس به عنوان مشخصه کار رله به کار می­رود.

 

 

شکل 4-1 : مقایسه دو کمیت ولتاژ و جریان و اندازه­گیری امپدانس با استفاده از دو پل یکسو­کننده

a– روش اتصال پل های یکسوکننده تغذیه شده از ولتاژ و جریان b– مشخصه دایره حاصل از مقایسه طبق بند a

 

با تغییر مناسب در کمیات مورد اندازه­گیری و مقایسه امپدانس­ها، دایره فوق می­تواند در صفحه مشخصه کار رله جابه­جا شود. (شکل 5-1) به طوری که رله قادر باشد علی­رغم وجود مقاومت اهمی قوس در محل عیب و اضافه شدن به امپدانس عیب در امتداد محور R ، بردار عیب را داخل ناحیه کار رله تشخیص دهد. در صورت عدم جابه­جایی مشخصه کار رله به طور مناسب، با اضافه شدن مقاومت اهمی قوس، ممکن است بردار امپدانس عیب اندازه­گیری شده در خارج از مشخصه کار رله واقع شده، و در نتیجه امکان تشخیص بروز عیب توسط رله وجود نخواهد داشت. جابه­جایی مشخصه کار رله به شرح فوق به عنوان جبران ساز مقاومت اهمی قوس یا Arc compensation موسوم می­باشد.

 

 

 

شکل 5-1: مشخصه کار رله امپدانس به عنوان ناحیه کار رله و جابه­جایی آن در طول محور R

منحنی1: مشخصه امپدانس، منحنی                2: مشخصه ترکیبی، منحنی                 3: مشخصه کندوکتانس

 

سازندگان کشورهای امریکا و انگلیس، تکنیک اندازه­گیری و مقایسه امپدانس­ها را طبق اصل Ferraris با استفاده از رله‌های القایی (induction relay) پیش­بینی کرده­اند. در این حالت استوانه گردان (mobile drum) مشابه روتور موتور القایی عمل می­نماید. جریان روتور را جریان برقرار شده در قاب سیم­پیچی استوانه گردان تشکیل داده، مدار مغناطیس به صورت هسته مغناطیسی قابی شکل ثابت موجود می­باشد. با تغییرات در کمیات اندازه­گیری، مشخصه­ها به شکل دایره یا خط مستقیم یا بیضی (lenticular) درصفحه مختصات R-jX تهیه می­شود. رله­های القایی دیسکی و رله­های القایی وات­متری دو نمونه از رله­های القایی هستند که در بخش­های بعدی به تفصیل توضیح داده خواهند شد.

در حال حاضر هزینه ساخت رله­ها و المان­های اندازه­گیری و جهتی با استفاده از تکنولوژی دیجیتال تا چند برابر رله­ها از نوع آنالوگ کاهش یافته­اند، لذا ساخت رله­های دیجیتال بسیار ساده­تر و با صرفه­تر از رله­های نوع آنالوگ می­باشد. با این همه در حال حاضر، علی­رغم تکنولوژی دیجیتال و امکان پیش­بینی المان­های اندازه­گیر با هر شکل هندسی مورد نظر، هنوز استفاده از شکل هندسی که در المان اندازه­گیر رله­های MHO می­­باشد، ترجیح داده می­شود. (شکل b-6-1) در امریکا به منظور تشخیص عیوب زمین در خطوط انتقال نیرو به طور عمده از حفاظت اضافه جریان زمین جهتی استفاده می­شود. در خطوط انتقال نیرو به استثنای خطوط کوتاه می­توان از رله­های دیستانس با مشخصه چهار­ضلعی موسوم به Quadrilateral با قابلیت وسیع در جبران نمودن مقاومت اهمی زمین برای تشخیص عیوب زمین استفاده کرد.

امپدانس تنظیم رله، ZR ، به عنوان حد امپدانس تنظیمی در هریک از نواحی حفاظتی رله تعریف می­شود. زاویه  در شکل b-6-1 ، زاویه مشخصه رله را تشکیل می­دهد، در حالی­ که امپدانس اندازه­گیری شده توسط رله به زاویه عیب بستگی داشته و طبق رابطه زیر نوشته می­شود:

                                                                                            (3-1)

زاویه ، زاویه مشخصه رله (Relay Characteristic Angel) یا به اختصار RCA ، به طور معمول برابر با زاویه امپدانس خط انتخاب می­شود. بدین ترتیب امپدانس تنظیم ZR برابر با امپدانس خط خواهد بود. تنظیم به ترتیب فوق در رله­های آنالوگ از نوع رله­های الکترومکانیکی و استاتیکی با سرعت بالا حائز اهمیت می­باشد. چون در این رله­ها از امپدانس جایگزین خط (Line Replica Impedance) به منظور حذف مؤلفه DC جریان عیب در اندازه­گیری امپدانس استفاده می­شود. در خطوط کوتاه به طور تجربی، زاویه RCA به منظور جبران نمودن مقاومت قوس کمتر از زاویه امپدانس خط تنظیم می­شود. در حالت حد و با تنظیم زاویه مشخصه  ، مشخصه تبدیل به دایره طبق شکل 5-1 موسوم به مشخصه Conductance می­شود. این مشخصه دایره به دلیل اینکه مماس بر مرکز صفحه مختصات است، ماهیتاً رله‌ی جهت‌دار می‌باشد.

 

شکل 6-1: روش مقایسه کمیات ولتاژ و جریان و اندازه­گیری امپدانس به روش القایی در رله­های نوع آنالوگ معمول در کارخانجات سازنده کشورهای انگلستان و امریکا

a اصول کار رله از نوع الکترودینامیکی به منظور تهیه مشخصه MHO ، b– مشخصه رله MHO

نقطه A : عیب در داخل ناحیه حفاظت، نقطه B : عیب در خارج ناحیه حفاظت

 

رله­ الکترومکانیکی با مشخصه از نوع فوق (مشخصه کنداکتانس) در شبکه­های توزیع به کار برده می­شود، به­خصوص در کابل­ها که در آن­ها زاویه بردار امپدانس عیب کمتر از 30 درجه می­باشد. به منظور تشخیص بروز عیب و تعیین محل عیب، مولفه راکتانس عیب یا XF می تواند به جای امپدانس به کار برده شود. در این حالت فاصله محل عیب تا محل رله با توجه به مقدار X به طور دقیق تعیین شده، تحت تأثیر مقاومت اهمی عیب نمی­باشد. در حالی­که مؤلفه اهمی تحت تأثیر مقاومت نامشخص قوس در محل عیب، مقادیر متفاوت را دارا بوده، امپدانس اندازه­گیری شده تحت تأثیر آن واقع می­باشد. در واقع در هنگام وقوع خطا با مقاومت قوس، دیگر نمی­توان با استفاده از مقدار X ، فاصله بین محل رله تا محل خطا را به طور دقیق تعیین کرد.

حد اندازه­گیری یا تنظیم X در جهت محور X لازم است حدالامکان در امتداد موازی با محور R باشد. (امتداد ایده­آل همان امتداد موازی با محور R می­­باشد) در حالی­که حد دید یا تنظیم رله در جهت محور R به منظور جلوگیری از کار رله در قبال افزایش جریان بار اهمی خط و کاهش امپدانس بار، لازم است با استفاده از المان­های محدود کننده و یا blinder محدود شود. در رله­های الکترومکانیکی، محدود کردن کار رله و مشخصه آن در امتداد محور R در قبال افزایش بار اکتیو از ترکیب مشخصه دایره و خط مستقیم طبق شکل 7-1 بدست می­آید.

.

.

.

جهت دریافت و خرید متن کامل پایان نامه و تحقیق و مقاله مربوطه بر روی گزینه پرداخت مستقیم که در بالای صفحه قرار دارد کلیک نمایید و پس از وارد کردن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت هایی عضو شتاب قابل پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت انلاین به صورت خودکار لینک دانلود مربوطه فعال گردیده که قادر به دانلود فایل کامل ان می باشید.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود پایان نامه : بررسی و مطالعه مسائل و مشکلات حفاظت دیستانس خطوط تک‌مداره، دو‌مداره و چند پایانه‌ای”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *