برگشتن به برق

توضیحات

دانلود پایان نامه : كنترل تطبيقي ولتاژ در سيستم هاي قدرت

37ص

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

 

سمينار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc”

 مهندسي برق کنترل

 

 

فهرست مطالب

چکیده: 1

مقدمه. 2

فصل اول. 3

کنترل ولتاژ سيستمهای قدرت توسط SVS. 3

فصل دوم. 8

کنترل تطبیقی ولتاژ سيستمهای قدرت… 8

۲-1 ساختار تنظيم كننده تطبيقي ولتاژ. 9

۱-۲-1 طراحي توليد كننده خطاي ولتاژ… 10

۲-۲  انتگرالگير اشباع شده تطبيقي و جبرانسازي مدل غيرخطي.. 18

فصل سوم. 21

تنظيم كننده هاي تطبيقي ولتاژ مبتني بر مدل مرجع. 21

۱-۳  تنظيم كننده تطبيقي ولتاژ بر مبناي مدل مرجع. 22

۳-2 طراحي مستقيم تنظيم كننده تطبيقي ولتاژ بر مبناي مدل مرجع. 23

۱-۲-۳  طراحي مدل مرجع. 23

۳-2-2  طراحي قانون تطبيقي.. 25

چکیده:

سيستم­هاي مدرن قدرت سيستم­هاي مقياس بزرگي مي باشند كه از يك ساختار پيچيده شامل شبكه هاي مشي به هم پيوسته به منظور تضمين بار شبكه تشكيل شده­اند.  سيستم­هاي قدرت به طور پيوسته در معرض تغييرات ناگهاني و غير قابل پيش­بيني نقطه كار قرار مي­گيرند كه اين تغيير به دليل تغيير توپولوژي شبكه قدرت، تغيير توليد و بار صورت مي گيرد. اين قيود محيطي قابليت­هاي سيستم قدرت را كاهش مي­دهد هدف ما از مديريت و كنترل سيستم قدرت اين است كه عملكردي را بيابيم تا بر اين قيود غلبه كنيم. نگه داشتن ولتاژ نودال كافي براي سيستم قدرت عموما با اتخاذ يك سيستم كنترل پيچيده دنبال مي شود. سبك هاي متنوع كنترل تاكنون در مقالات پيشنهاد شده­اند و در سيستم­هاي واقعي به كار رفته­اند كه اختلاف­هايي با هم دارند اما در همه سبك­ها ساختار كنترلي معرفي مي­شود كه در آن يك دستگاه مستقيما و محلي دامنه ولتاژ باسبار را تنظيم مي­كند.

در اين تحقيق براي كنترل ولتاژ در شين­هاي سيستم قدرت به منظور ثابت نگه­داشتن توان راكتيو  دو روش معرفي شده است كه يك روش استفاده از رگولاتورهاي خودتنظيم ولتاژ و روش ديگر استفاده از تنظيم كننده­هاي تطبيقي ولتاژ مبتني بر مدل مرجع  مي­باشد..

مقدمه

سيستم­هاي مدرن قدرت سيستم­هاي مقياس بزرگي مي­باشند كه از يك ساختار پيچيده شامل شبكه­هاي مشي به هم پيوسته به منظور تضمين بار شبكه تشكيل شده­اند.  سيستم­هاي قدرت به طور پيوسته در معرض تغييرات ناگهاني و غير قابل پيش­بيني نقطه كار قرار مي­گيرند كه اين تغيير به دليل تغيير توپولوژي شبكه قدرت، تغيير توليد و بار صورت مي گيرد. اين قيود محيطي قابليت­هاي سيستم قدرت را كاهش مي­دهد هدف ما از مديريت و كنترل سيستم قدرت اين است كه عملكردي را بيابيم تا بر اين قيود غلبه كنيم. نگه داشتن ولتاژ نودال كافي براي سيستم قدرت عموما با اتخاذ يك سيستم كنترل پيچيده دنبال مي شود. سبك هاي متنوع كنترل تاكنون در مقالات پيشنهاد شده­اند و در سيستم­هاي واقعي به كار رفته­اند كه اختلاف­هايي با هم دارند ]۴[‍‌، اما در همه سبك­ها ساختار كنترلي معرفي مي­شود كه در آن يك دستگاه مستقيما و محلي دامنه ولتاژ باسبار را تنظيم مي­كند. مرجع [۹] به منظور کنترل ولتاژ به بررسی جبرانسازهای توان راکتیو پرداخته است. این مقاله شامل سه قسمت می باشد که در قسمت اول به بررسی مشکلات کنترلی به وجود آمده  موقع استفاده از جبرانسازهای استاتیکی می پردازد. در بخش دوم یک مقایسه بین سیستم های دارای بانک خازنی ثابت و سیستم های دارای خازن­های تریستوردار صورت می گیرد. در قسمت سوم نیز به یک بررسی خلاصه وار از ساختار و توابع مورد نیاز در کنترل ولتاژ می پردازد. در ادامه به بررسی کنترل ولتاژ سیستم های قدرت توسط SVS پرداخته می شود…

 

فصل دوم

 

کنترل تطبیقی ولتاژ سيستم­های قدرت

در ميان دستگاه هایی که به منظور کنترل ولتاژ استفاده می شود SVSها به صورت وسيعي تطبيقي هستند. ساختار كنترل SVS با فرض اينكه پارامترهاي مدل سيستم قدرت شناخته شده و تغييرناپذير بازمان هستند طراحي مي شود اما اين مفروضات ممكن است كه كافي نباشند زيرا سيستم قدرت اغلب با تغييرات غير قابل انتظار در شرايط كاري خود مواجه مي شود. بنابراين يك روش تطبيقي براي طراحي يك كنترلSVS مورد نياز است. در واقع می توان گفت تنظيم كننده های ولتاژ استاندارد دو تا اشكال دارند]۹[. وقتي كه بهره معادل سيستم قدرت عوض مي شود مقادير مفروض كه كوچكتر از مقادير فرض شده در طراحي هستند باعث مي شوند كه عملكرد SVS در پاسخ سريع و دنبال كردن مرجع بد شود علاوه بر اين هميشه ممكن است تغييرات غير قابل پيش بيني در ساختار سيستم قدرت پيش بيايد كه در طراحي فاز در نظر گرفته نشده است. وقتيكه مقدار بهره معادل سيستم قدرت بزرگتر از مقدار فرض شده در طراحي شود باعث مي شود كه تنظيم كننده ولتاژ ناپايدار شود.

.

.

۲-1 ساختار تنظيم كننده تطبيقي ولتاژ

براي غلبه بر محدوديت هاي كنترل استاندارد يك ساختار جديد تنظيم كننده تطبيقي ولتاژ در زير معرفي مي شود.

شكل (۱-۲) يك ساختار تنظيم كننده تطبيقي ولتاژ است كه در آن  ، سيگنال پايدارکننده[1]، مقادير واقعي ولتاژ باس به تنظيم كننده تطبيقي ولتاژ تغذيه مي شوند. اين تنظيم كننده تطبيقي ولتاژ زاويه آتش را تعيين مي كند.

شکل ۱-۲: ساختار تنظيم كننده تطبيقي ولتاژ

يك بلوك شناسايي تخمين زننده مقدار پارامترهاي مدار معادل تونن سيستم قدرت را تخمين مي زند.(ورودي سيستم شناسايي و خروجي آن  مي باشد) مقادير تخميني  به تنظيم كننده تطبيقي ولتاژ تغذيه مي شوند.

پروسه شناسايي مبتني بر الگوريتم بازگشتي كمترين مربعات با ضريب فراموشي مي باشد]۸[. ساختار بلوك تنظيم كننده تطبيقي ولتاژ در شكل (۲-۲) نشان داده شده است ولتاژ  مطلوب  به توليد كننده خطاي ولتاژ تغذيه مي شود.

شکل ۲-۲: ساختار بلوكي تنظيم كننده ولتاژ

(خطاي ولتاژ) به انتگرالگير اشباع شده تغذيه مي شود كه رنج خطي آن به صورت تطبيقي بر اساس مقادير تخمين زده شده تغيير مي كند خروجي انتگرالگير سيگنال فرمان  مي باشد. براي رسيدن به مقدار مطلوب ادميتانس معادل SVS  از  يك بلوك غيرخطي تطبيقي استفاده مي شود كه مدل غير خطي سيستم قدرت را با استفاده از مقادير تخمين زده شدهجبران مي كند.

در نهايت يك بلوك جبران ساز براي غير خطي استفاده مي شود تا زاويه آتش تريستورها را توليد كند.

۱-۲-1 طراحي توليد كننده خطاي ولتاژ

طراحي توليد كننده  تحت مفروضات زير انجام مي شود:

دامنه سيگنال شيب ولتاژ قابل صرف نظر كردن است.

مدل غيرخطي سيستم قدرت به صورت كامل جبران مي شود.

انتگرالگير اشباع نشده است.

شرط برقرار است زيرا مقدار بهره كوچك است و فيلتر تضمين مي كند كه پاسخ زماني شيب سيگنال توليدكننده ولتاژ بزرگتر از پاسخ زماني توليدكننده خطاي ولتاژ است.

يك ساختار ساده شده كه براي طراحي توليد كننده اتخاذ شده در شكل (۳-۲) نشان داده شده است..

.

.

ر

.

.

.

جهت دریافت و خرید متن کامل پایان نامه و تحقیق و مقاله مربوطه بر روی گزینه پرداخت مستقیم که در بالای صفحه قرار دارد کلیک نمایید و پس از وارد کردن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت هایی عضو شتاب قابل پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت انلاین به صورت خودکار لینک دانلود مربوطه فعال گردیده که قادر به دانلود فایل کامل ان می باشید.

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود پایان نامه : كنترل تطبيقي ولتاژ در سيستم هاي قدرت”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *