برگشتن به مدیریت

دانلود پایان نامه ارشد : پایان نامه آناليز حالات بالقوه شكست وخرابي

۵,۱۰۰ تومان

Continue Shopping
دسته: , برچسب: , , , , , , , , , , , , ,

توضیحات

دانلود پایان نامه ارشد : پایان نامه آناليز حالات بالقوه شكست وخرابي

109ص

 

 

 

1-1سیری در نگرش به کیفیت………………………………………………………………………………………………………..7

.1-2مدیریت کیفیت جامع………………………………………………………………………………………………………………8

1-3نگرش تولید بی نقص………………………………………………………………………………………………………………..9

1-4استاندارد های نظام کیفیت……………………………………………………………………………………………………..10.

13………………………………………………………………………FMEA2-معرفی

……………………………………………………………………………………………………………13FMEAمعنی و مفهوم1-2

……………………………………………………………………………………………………………………14FMEAتاریخچه2-2

……………………………………………………………………………………………………………………….14FMEA2-3هدف

……………………………………………………………………………………………………………………..15 FMEA2-4ویژگی

5-2كاربرد FMEA……………………………………………………………………………………………………………………..16

2-6تاثير FMEA بر نرخ خرابي محصول………………………………………………………………………………………16

7-2مراحل تهيه FMEA ……………………………………………………………………………………………………………17

8-2فوايد اجراي FMEA ………………. …………………………………………………………………………………………18

)……………………………19System-FMEA كاربرد آناليز حالات بالقوه خرابي در طراحي سيستم( 3

تعريف سيستم………………………………………………………………………………………………………………………20 1-3

2-3تعريف System-FMEA…………………………………………………………………………………………………….20

3-3خروجي System-FMEA…………………………………………………………………………………………………….21

3-4فوايد اجراي System-FMEA…………………………………………………………………………………………….21

3-5نام اجزاي سيستم يا زير سيستم ها/تشريح عملكرد ……………………………………………………………..22

3-6حالات بالقوه خرابي ………………………………………………………………………………………………………………22

3-7آثار بالقوه خرابي ………………………………………………………………………………………………………………….22

3-8شدت…………………………………………………………………………………………………………………………………..22

3-9علل بالقوه خرابي …………………………………………………………………………………………………………………23

3-10وقوع ………………………………………………………………………………………………………………………………….24

3-11كنترلهاي جاري (متدها و روشهاي نشحيص) …………………………………………………………………………26

3-12رتبه تشخيص……………………………………………………………………………………………………………………..26

3-13محاسبه RPN…………………………………………………………………………………………………………………….26

3-14اقدامات پيشنهادي……………………………………………………………………………………………………………. 27

3-15تجديد نظر در RPN ………………………………………………………………………………………………………….28

 

29………….(Design-FMEA) كاربرد آناليز حالات بالقوه خرابي در طراحي قطعه / محصول4

4-1مبنا و هدف از تهيه FMEA ………………………………………………………………………………………………..30

4-2تعريف حالات بالقوه خرابي …………………………………………………………………………………………………..31

4-3تعريف DFMEA………………………………………………………………………………………………………………..31

4-4كاربردهاي DFMEA …………………….…………………………………………………………………………………..32

4-5فوايد استفاده از DFMEA…………………….…………………………………………………………………..………32.

4-6مشتري در DFMEA…………………….……………………………………………………………………...……………32

4-7نقطه شروع كار…………………….………………………………………………………………………..…………………..33

4-8آثار بالقوه حالات خرابي …………………….…………………………………………………………....…………………34

4-9شدت (Severity) …………………….…………………………………………………………....…………………………35

4-10كلاسه بندي…………………….……………………………………………………………………....………………………..35

4-11علل بالقوه خرابي …………………….……………………………………………………………………...……..…..……37

4-12وقوع …………………….…………………………………………………………………………...……...…..……………….38

4-13كنترلهاي جاري در طراحي…………………….………………………………….………………………………………39

4-14تشخيص…………………….……………………………………………………………………………………………………..41

4-15نمره ريسك پذيري خرابي (RPN) …………………….……………………………………………………………..42

4-16اقدامات پيشنهادي…………………….……………………………………………………………………………..………43

17-4نتايج اقدامات انجام شده…………………….……………………………………………………………………...……..44

خلاصه…………………….……………………………………………………………………...………………………………………..45

46  …………………….…. (Process-FMAE)كاربرد آناليز حالات بالقوه خرابي در فرآيندهاي توليد5

1-5چرا از Process FMEA استفاده مي كنيم؟………………………………………………………………………….47

2-5حالت خرابي در فرآيند…………………..………………………….……………………………………………………..47

3-5تعريف Process FMEA…………………..………………………….…………………………………………………47

4-5كاربردهاي PFMEA …………………..………………………….……………………………………………………….47

كاربرد PFMEA در صنعت خودرو…………………..………………………….………………………………………….48

5-5فوايد بالقوه اجراي PFMEA …………………..………………………….…………………………………………..48

6-5تيم PFMEA …………………..………………………………………………………………………..…………………..49

7-5نقطه شروع كار…………………..………………………………………………………………………..…………………..49

8-5مراحل طراحي PFMEA …………………..……………………………………………………….……………………49

59آثار بالقوه خرابي …………………..……………………………..………………………….……………………………….50

510شدت …………………..……………………………..…………………………….…………………………………………….51

511كلاسه بندي…………………..……………………………..………………………………………………………………….55

512علل بالقوه خرابي…………………..……………………………..………………………………………………………….55

513رتبه وقوع…………………..…………………………………………………………………..……………………………….56

514كنترلهاي جاري فرآيند  …………………..………………………………..……………………………….…………….57          

 

515رتبه تشخيص (Detection) …………………..………………………………………………………………….…..58

516محاسبه نمره ريسك پذيري خرابي (RPN) …………………..…………………………………………………59

517اقدامات پيشنهادي/اصلاحي (Recommended Actions) …………………..….………………………….60

518مسئول و زمان اقدام پيشنهادي …………………..………………………………..………………………………...61

خلاصه: …………………..…………………………………..……………………………….………………………………………..62

63 ……….. (Machinery-FMEA) كاربرد آناليز حالات بالقوه خرابي در طراحي ماشين آلات و ابزارهاي توليد

61تعريف MFMEA …………………..…………………………………..……………………………….…………………..64

62فوايد اجراي MFMEA …………………..………………………………..…………………………………………….. 64

63تشريح مفاهيم ستون هاي يك فرم MFMEA…………………..……………………………….………………65

6-3-1نام زير سيستم و تشريح عملكرد…………………..……………………………….………………………………65

6-3-2حالات خرابي در ماشين…………………..………………………………..…………………………………………..66

64اثر خرابي در ماشين …………………..…………………………………..………………………………………………….66

65شدت …………………..………………………………..……………………………….………………………………………..66

6-7وقوع حالت خرابي …………………..……………………………………………………………………………………….68

68كنترل  هاي طراحي/كنترل هاي ماشين …………………..………………………………..……………………….68

69تشخيص…………………..………………………………………………………………………………………………………..69

610نمره ريسك پذيري خرابي RPN…………………..…………………………………..………………………………69

611اقدامات اصلاحي پيشنهادي……………………..………………………………..……………………………………69

………………….……………….72. (Service-FMEA) در ارائه خدمات كاربرد آناليز حالات بالقوه خرابي

71تعريف Service-FMEA…………………….………………………………………..……………………………………73

72اهداف اجراي Service-FMEA…………………….………………………………………..………………………….74

……………………..…………………………………….……….74.Service-FMEA3تشخيص ستونهاي يك فرم-7

74شرح عملكرد (وظيفه) خدمت…………………….………………………………………..……………………………..74

75حالات خرابي بالقوه …………………….………………………………………..……………………………………………75

76آثار بالقوه خرابي …………………….………………………………………..……………………………………………….75

7-7مشخصه هاي بحراني…………………….……………………………………………………………………………………76

8-7شدت …………………….…………………………………………………………………………………………………………76

9-7علل بالقوه خرابي …………………….………………………………………………………………………………………..78

10-7وقوع…………………….……………………………………………………………………………………….…………………78

711روشهاي كنترل (تشخيص) …………………….………………………………………………………………………….79

712رتبه تشخيص …………………….…………………………………………..…………………………………………………81

713نمره ريسك پذيري (RPN) …………………….……………………………………………………………………….82

-714اقدامات پيشنهادي…………………….…………………………………………………………………………………….83

-715تاريخ تكميل و مسئول اجرا…………………….………………………………………………………………………..83

-716ثبت نتايج اقدامات اجرا شده: …………………….………………………………………..…………………………..83

17-7تجديد نظر در RPN…………………….……………………………………….………………………………………….84

 

5چرا از Process FMEA استفاده مي كنيم؟

كاهش تغييرات نا مطلوب در فرآيند ، يكي از موضوعات مورد وجه در توليد است. PFMEA يكي از روشهايي است كه به كمك آن مي توان مسائل و مشكلات بالقوه اي را كه باعث ايجاد تغييرات نامطلوب در فرآيند مي شوند، شناسايي كرد و با تعريف اقدامات اصلاحي مؤثر ،مانع از بروز آن ها شد.

 

2-5حالت خرابي در فرآيند،

 حالتي است كه قطعه در يك عمليات مشخص مردود يا خراب- شود، يا بر اساس خصوصيات تعريف شده مورد پذيرش قرار نگيرد.

 

3-5تعريف Process FMEA

PFMEA  روشي سيستماتيك است كه به منظور شناسايي و اولويت بندي و نهايتاً اقدام براي حذف كاستي هاي فرآيند كه منجر به بروز حالتهاي خرابي در قطعه مي شوند- به كار مي رود.

PFMEA كليه جوانب يك فرآيند توليد را در بر مي گيرد كه عبارتند از:

 • جريان فرآيندها
 • تجهيزات و ماشين آلات
 • آموزش اپراتورها و مونتاژ كننده ها
 • محيط توليد
 • مواد مصرفي در توليد

هدف : پيشگيري از توليد محصول نامنطبق

 

4-5كاربردهاي PFMEA

 1. PFMEA به عنوان يكي از عناصر برنامه ريزي كيفي براي :
  • فرآيندهاي توليد جديد
  • تغيير در فرآيندهاي جاري
  • فرآيندهاي توليدي انتقالي به محيطي جديد (انتقال فناوري)
 2. روشهاي حل مساله
 3. برنامه هاي بهبود مستمر

به كار مي رود.

 

كاربرد PFMEA در صنعت خودرو

 1. برنامه ريزي كيفيت محصول (APQP): تيم APQP در زمان طراحي محصول جديد و يا توسعه محصول پس از تهيه DFMEA و بر اساس نتايج آن بايد براي فرآيند توليد جديد و يا توسعه فرآيند موجود- يك PFMEA تهيه كند.
 2. فرآيند تاييد قطعه براي توليد (PPAP): تامين كنندگان بايد قبل از ارسال اولين محموله از قطعات جديد- يا قطعات اصلاح شده- يك PFMEA براي فرآيند توليد خود تهيه و به مشتري ارائه كنند.

 

5-5فوايد بالقوه اجراي PFMEA

 1. خرجي فرآيند ثبات بيش تري خواهد داشت.
 2. نرخ ضايعات و دوباره كاري كاهش مي يابد.
 3. بهره وري توليد افزايش مي يابد.
 4. فرآيند توليد (اصطلاحاً) روان تر مي شود.
 5. اقدامات لازم براي بهبود فرآيند اولويت بندي مي شوند.
 6. احساس تشريك مساعي تمام اعضاي تيم در موفقيت هاي به دست آمده افزايش مي يابد.
 7. فرصت هاي استفاده از خلاقيت و ابتكار براي بهبود مستمر فرآيند افزايش مي يابد.

 

 

 

 • نيازمندي هاي اجراي PFMEA

 

6-5تيم PFMEA

مسئول يا مهندس توليد،وظيفه تشكيل تيم PFMEA را بر عهده دارد. تيم PFMEA يك تيم چند تخصصي است كه از واحدهاي مختلف سازمان در آن عضويت خواهند داشت.

در ابتداي كار ، به منظور جمع آوري كليه اطلاعات مورد نياز، تمام اعضا در تيم حضور داشته باشند.

 

7-5نقطه شروع كار

اعضاي تيم PFMEA در ابتدا بايد با قطعه و فرآيند توليد آشنا شوند. هر چه ميزان شناخت آن ها بيش تر باشد، شناسايي حالتهاي خرابي سريع تر بوده و اعضا بهتر به تفاهم خواهند رسيد.

اعضاي تيم بايد از طريق منابع با قطعه و فرآيند توليد آشنا شوند.

 

8-5مراحل طراحي PFMEA

1-7-6معرفي فرآيند (عملكرد و نيازمندي هاي آن)

2-7-6حالات بالقوه خرابي

حالات بالقوه خرابي در قطعه را كه در عمليات تعريف شده حادث مي شوند، شناسايي كنيد.

.

.

.

جهت دریافت و خرید متن کامل پایان نامه و تحقیق و مقاله مربوطه بر روی گزینه پرداخت مستقیم که در بالای صفحه قرار دارد کلیک نمایید و پس از وارد کردن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت هایی عضو شتاب قابل پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت انلاین به صورت خودکار لینک دانلود مربوطه فعال گردیده که قادر به دانلود فایل کامل ان می باشید.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود پایان نامه ارشد : پایان نامه آناليز حالات بالقوه شكست وخرابي”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *