برگشتن به صنایع

توضیحات

دانلود پایان نامه :استفاده از روش FMEA  در ارزيابي و تحليل ريسك حوادث در كارخانه كاشي

85ص

 

چكيده :

امروزه با گسترش روند خصوصي سازي ، نگاه دقيق به حوادث از جايگاه خاصي برخوردار است بروز حوادث نه تنها ناشي از چيدمان و طراحي سيستم و ادوات به كار برده شده است ، بلكه مسائلي نظير نصب ، نگهداري و تعميرات را نيز در بر مي گيرد. در اين راستا ، تجزيه و تحليل حوادث به منظور دست يافتن به مراحل ايمن تر و با قابليت اطمينان بالاتر از جايگاه خاصي برخوردار است ريسك خطرات يكي از نشانگرها براي درك و نمايش خطرات و اولويت بندي آنها و تجزيه و تحليل حوادث است . امروزه ارزيابي ريسك با روش ها و متدلوژي هاي متفاوتي ارائه مي شود كه هر يك به نحوي پيچيدگي داشته يا به صورتي ساده انگارانه با مسائل برخورد مي كند .

در اين بررسي مراحل عملي اجراي يك روش كاربردي و كامل ارزيابي ريسك و تجزيه و تحليل پتانسيل هاي خطر را كه شايد به نحوي برگرفته از روش FMEA است ارائه شده است به نحوي كه به سادگي قابل اجرا و پياده سازي بوده و در عين حال مفاهيم و اطلاعات لازم را در برگرفته و الزامات سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي (OHSAS 18001) را نيز پوشش مي دهد . در اين راستا فعاليت ها بعنوان هدف مطالعه در يك شركت توليد كاشي در نظر گرفته شدند.

واژه هاي كليدي : تجزيه و تحليل ريسك ، FMEA ، اولويت بندي ريسك»

 

فصل اول

معرفی پایان نامه

 

 

1-1  بيان مسئله و اهميت موضوع:

مهمترين بخش از هر برنامه ايمني و بهداشت و به عبارت كاملتر هر سيستم مديريت ايمني و بهداشت شناسايي خطرات است و در واقع موتورسيستم محسوب مي شود . ابتدا بايد خطرات را شناسايي نمود تا بتوانيم بر اساس آن راه مقابله و حذف خطر را پيشنهاد كنيم و اهداف و برنامه هاي ايمني بهداشت خود را تنظيم نماييم . هر چه شناسايي خطر دقيق تر باشد سيستم ما عملكرد بهتري را بروز مي دهد]6[

شناسايي خطر و ارزيابي ايمني روشهاي مختلفي دارد كه از جمله روشهاي شناسايي و ارزيابي خطر مي توان به گشتها و بازرسي هاي ايمني مميزي FMEA و JSA و HAZOP و … اشاره نمود دستورالعملهاي OSHA يكي از ابزارهاي كيفيت است كه هر مدير لازم است با آن آشنايي داشته باشد. ]8[

درآمريكا هر روزه تعداد زيادي از كارگران در محيط كار كشته يا مجروح مي شوند مي توان با در نظر گرفتن شرايط محل انجام كار و تهيه روش مناسب انجام كار و آموزش مناسب همه كارگران در جلوگيري از بروز بيماريها و صدمات اقدامات مؤثري صورت داد. ]9[

بر طبق گزارش سازمان بين المللي كار (ILO)روزانه 5000 نفر در جهان به علت حوادث و بيماريهاي ناشي از كار جان خود را از دست مي دهند و ساليانه چهار درصد توليد ناخالص داخلي در جهان معادل 1 ، 51/2 ، 53/3 ميليون دلار آمريكا صرف هزينه هاي مستقيم و غير مستقيم بيماريها و حوادث ناشي از كار مي شود.

مبلغ فوق 20 برابر بيشتر از كل كمكهاي بين المللي براي توسعه كشورهاي جهان سوم است . بنابراين حوادث ناشي از كار يك زيان ملي به حساب مي آيد . لذا پيشگيري از حوادث ناشي از كار از نظر اجتماعي و اقتصادي داراي اهميت خاصي است . كارشناسان ايمني معتقدند بيش از 80% حوادث و بيماريهاي ناشي از كار  با روشهاي ساده و كم هزينه قابل پيشگيري است. ]10[

اگر چه از دير باز علل حوادث و عوارض ناشي از كار اعمال نا ايمن يا شرايط نا ايمن و غير بهداشتي عنوان شده است اما چند دهه يروي اين از ديدگاه در تلاش براي بهبود شرايط ايمني و بهداشتي محل هاي كار ثابت نمود كه اين دو عامل ثانويه بوده و علل ريشه اي (اوليه) وجود آنها نقص در يك سيستم مديريت سازمانها و به عبارتي نبود يك سيستم مديريت ايمني و بهداشت در سازمان مي باشد]11[

روشهاي زيادي براي ارزيابي ريسك وجود دارد اما يك روش سودمند ارزيابي ريسك علاوه بر ساده بودن بايد متناسب با ماهيت فعاليتها فرآيندها فرهنگ و ساير ويژگي هاي سازمان مورد نظر باشد از جمله روشهاي ارزيابي ريسك موجود روش تجزيه و تحليل شكست (عوامل شكست) و آثار آن(FMEA) مي باشد. ]8[

اطلاعات حاصل از ارزيابي ريسك انجام شده به روش FMEA سه كاربرد اساسي دارد:

1- تعيين نقاطي كه نيازمند بهينه سازي از نظر ايمني و بهداشت حرفه اي هستند ، تا ريسك آنها به حداقل قابل تحمل كاهش يابد.

2- اولويت بندي درجه اهميت خطرات جهت اختصاص منابع محدود مالي فني و انساني در بر طرف سازي نقايص و بهبود شرايط .

3- تعيين محتواي آموزشهاي كلاسيك و ضمن كار در زمينه ايمني و بهداشت حرفه اي ]10[

2-1 مروري بر مطالعات مشابه

در مطالعه اي تحت عنوان شناسايي تجزيه و تحليل خطرات شغلي در يكي از شركتهاي توليد شير كه توسط زهرا رضواني انجام شد ]12[ نشان داد كه بين خطرات احتمالي موجود در اين شركت سروصداي ناشي از تجهيزات خط توليد از جمله دستگاه تترايك و دستگاه سبد شويي بيشترين فراواني نسبي (64%) و پس از آن خطراتي مثل استنشاق بخارات سود و اسيد (32%) و سوختگي ناشي از اسيد سود (32%) بيشترين فراواني نسبي را به خود اختصاص مي دهند در اين مطالعه تعداد مشاغل مورد بررسي 28 شغل و تعداد خطرات شناسايي شده 380 خطر بوده است.

در تحقيقي كه در يكي از شركتهاي پالايش نفتي تحت عنوان بررسي خطرات منجر به ايجاد حوادث در يكي از شركتهاي پالايش نفت بوسيله احمد اسدي انجام شد ]13[ نشان داد.

كه خطر سقوط از اتفاع با فراواني نسبي (12%) و سپس خطر ليز خوردن با فراواني نسبي (10%) در شركت مورد بررسي منجر به ايجاد حوادث شده است.

تعداد كل خطرات شناسايي شده 4250 خطر بوده است.

3-1 اهداف :

 هدف كلي :

شناسايي خطرات و كاهش معيارهايي كه عدد ريسك بالاتري ايجاد مي كنند.

 اهداف ويژه :

1- شناسايي خطرات احتمالي موجود در هر شغل.

2- تعيين شغل داراي بيشترين خطر احتمالي .

3- تعيين روشهاي كنترل خطرات موجود در شغل .

4- تدوين آئين نامه ايمني براي مشاغل مورد بررسي.

4-1 محدوده كاربرد:

محدوده كاربرد اين رويه در كليه فعاليتهاي عادي و غير مادي و اضطراري و نيز كليه افرادي كه به هر نحوي به كارخانه رفت و آمد دارند نظير پرسنل، پيمانكاران ، بازديد كنندگان و … را در برمي گيرد.

5-1 مواد و روش ها : (Material and Method)

در اين مطالعه كه از نوع توصيفي مي باشد ابتدا مشاغل در قسمت هاي مختلف كارخانه مشخص گرديد كه ميزان كل شغل هاي موجود در اين قسمت ها 17 شغل عمده بوده و مشاغل از نظر نوع خطرات ، روتين و يا غيره روتين بودن فعاليت تجزيه و تحليل شدند و جداول مربوطه با استفاده از روش مشاهده و بررسي حوادث قبلي ، مصاحبه با كارگردان و كليه فرم و شناسايي فعاليت و خطرات تكميل گرديد.

6-1 نتايج : (Results)

نتايج بدست آمده شامل 17 كاربرگ FMEA است و نتايج حاصل از بررسي جداول نشان داد كه در بين خطرات احتمالي موجود در اين صنعت خطرات سرو صدا ، استنشاق گردو غبار و خطرات مكانيكي به ترتيب بيشترين فراواني را به خود اختصاص داده اند يعني از 60 خطر شناسايي شده در اين واحد خطرات مزبور 40 درصد فراواني را شامل مي شوند و مهمترين راهكار كنترلي پيشنهاد شده براي خطرات شناسايي شده ، تهيه دستورالعملهاي جديد، حذف يا تكرار بعضي از وظايف و اجراي برنامه هاي آموزش مداوم و بازنگري و پيگيري مجدد و مرتب فعاليتها و خطرات مي باشد .

7-1 بحث و نتيجه گيري : (Discussion and conclusion)

صرفاً انجام روش FMEA و ارائه پيشنهادات كنترلي و اصلاحي ضامن بهبود اين سيستم نيست اين تازه نقطه شروع كار است براي اينكه اصلاحات صورت بگيرد بايد شرايط را مهيا و آماده كرد . مهيا كردن شرايط يعني اينكه در سازمان يك فرهنگ ايمني مثبت ايجاد شود در يك فرهنگ ايمني مثبت همه اعضاء مجموعه از مديريت گرفته تا كاركنان همگي نسبت به رعايت و ارتقاء ايمني تعهد دارند . عوامل سازماني نيز تأثير بسزايي بر روند پيشرفت و يا پيشرفت ايمني سيستم دارند .

 

فصل دوم

 

مروري برتجزيه و تحليل حالات شكست و آثار آن  (FMEA)

 

 

1-2 تجزيه و تحليل حالات شكست و آثار آن (FMEA) چيست؟

تجزيه و تحليل خطا و اثرات ناشي از آن Failure modes and errect analysis (FMEA) متدلوژي يا روش است سيستماتيك كه به دلايل زير بكار مي رود .

الف: شناسايي و اولويت حالات بالقوه خرابي در يك سيستم ، محصول و فرآيند و يا سرويس

ب: تعريف و اجرا يا اقداماتي به منظور حذف و يا كاهش ميزان وقوع حالات بالقوه خرابي

ج: ثبت نتايج تحليل هاي انجام شده به منظور فراهم كردن مرجعي كامل براي حل مشكلات در آينده.]1 [

تجزيه و تحليل خطا و اثرات ناشي از ان FMEA را مي توان به يك روش ساختار يافته جهت پيدا كردن و شناخت حالات خطاي يك سيستم ، شيء يا فعاليت و محاسبه اثرات ناشي از آن خطا  برروي مراحل بالاتر از آن توصيف كرد. ]2[

پايه هاي اوليه FMEA در ابتدا در ارتش ايالات متحده شكل گرفت.روش نظامي به نام Mil – p- 629 بعنوان روش هاي جهت كنترل حالت خطا ، تأثيرات و آناليز بحراني در نوامبر سال 1949 نوشته شد .

در خارج از ارتش اولين برنامه FMEA در صنعت هوا فضا براي نخستين بار بكار گرفته شد . در اوايل دهه 1980 شركتهاي خودرو سازي آمريكا شروع به كارگيري FMEA در صنايع خود شدند .

تحقيقات آكادميك سبك بر روي FMEA از حدود سال 1960 شروع شد كه تلاش براي يافتن تأثير يك خطا بر روي كل مجموعه شدت گرفت اولين توضيح درباره اين علم در سال 1969 در آكادمي علوم نيويورك داده شد و در اواخر دهه 1960 و در اوايل دهه 1970 انجمن هاي حرفه اي زيادي روش هايي را جهت انجام تجزيه و تحليل اين فرآيند ها انجام دادند ]2[

.

.

فصل سوم

مطالعه موردي


1-3  تعريف واژه ها :

حوادث:

وقايع برنامه ريزي نشده و بعضاً صدمه آفرين يا خسارت رساني كه انجام ، پيشرفت يا ادامه طبيعي يك فعاليت يا كار را مختل مي سازد .

تجزيه و تحليل :

تقسيم يك رويداد به اجزا كوچكتر و بررسي كردن اجزا آن .

عدد ريسك:

از حاصل ضرب ميزان احتمال وقوع ريسك در ميزان اثر يا و خامت ريسك عدد ريسك RR حاصل مي شود.

شرايط عمليات عادي

به شرايط وضعيت عادي كارخانه اطلاق مي شود كه در اين شرايط كليه فعاليتها بدون بروز خطاي انساني و يا نقص تجهيزات انجام مي گردد.

شرايط عمليات غير عادي :

شرايطي نظير قطع برق عدم آموزش كافي پرسنل عدم انجام به موقع تعميرات.

فعاليتهاي روتين :

به فعاليتهاي روزمره و از قبل برنامه ريزي شده اطلاق مي گردد.

فعاليتهاي غير روتين :

به فعاليتهاي از قبل برنامه ريزي نشده كه به حسب نياز انجام آن احساس شده است اطلاق مي گردد.

 

 

شرايط غير اضطراري :

به شرايطي گفته مي شود كه در اثر آن بخشي يا تمام فعاليتهاي يك واحد متوقف شده و يا از كنترل خارج شود.

2-3 روش كار

مطالعه حاضر يك مطالعه توصيفي است كه در كارخانه توليد كاشي انجام شده است.

در اين تحقيق سعي بر ارزيابي ريسكهاي موجود در قسمت هاي مختلف  كارخانه به روش FMEA گرديده است .

مراحل انجام اين كار بدين ترتيب بوده كه در ابتدا تيم هاي رهبري FMEA مشخص شدند . اين تيم ها متشكل ارپرسنل ايمني نماينده واحد بهره برداري تعميرات و مكانيك فني ، سرپرست هر واحد و كارگران كاربران هر دستگاه تيم هاي جداگانه اي جهت هر واحد تشكيل شده سپس با توافق اعضا يك نفر به عنوان مسئول اجراي FMEA معرفي شد .

ذيلاً به منظور شفاف سازي نحوه پر كردن فرم مذكور توضيحات بيشتري ارائه مي گردد.

3-3 شرح عمليات :

1-3-3  شناسايي خطرات ايمني و بهداشتي .

1- ليست نمودن فعاليتهاي جاري هر واحد به صورت دقيق با توجه به فعاليتهاي كليه افرادي كه به آن واحد به هر علتي مراجعه مي كنند . نظير : پيمانكاران و بازديد كنندگان (فرم شماره (1)).

2- تغيير نوع فعاليت ها از نظر روش روتين يا غير روتين بودن آن

3- تعيين منبع خطر كه مي تواند موقعيت بروز خطر يا تجهيزي باشد كه منجر به بروز خطر مي شود .منظور از تجهيزات آن تجهيزاتي است كه متعلق به كارخانه و با متعلق به غير مي باشد  ولي در حال حاضر در كارخانه وجود دارد.

4- تعيين تعداد نفر پرسنل كه بواسطه ايجاد خطر صدمه يا آسيب مي بينند.

5- تعيين عوارض خطر كه مي تواند شامل انواع جراحات يا صدمه به انسان ، محيط و تجهيزات باشد .

6- آيا فعاليت جديدي به سازمان اضافه شده است و آيا فعاليت هاي جاري تغيير كرده اند ؟‌در صورت مثبت بودن جواب به مرحله يك در غير اين صورت به مرحله 7 مراجعه شود.

7- بازنگري ساليانه خطرات

8- خاتمه عمليات
1-3 نمودار جريان اجراي كار

 

ارزيابي ريسك :

جهت تعيين ميزان ريسك از جداول 1 تا 3 استفاده شده كه نحوه استفاده آنها در ذيل توضيح داده شده است.

2-3-3  شرح عمليات ارزيابي ريسك:

به منظور ارزيابي ريسك هاي ايمني و بهداشت حرفه اي ابتدا اثر ريسكها (Severity) با توجه به فاكتورهاي مذكور در جدول شماره 1 و ستون مربوط به وخامت اثر ريسك ثبت مي گردد و همچنين احتمال وقوع ريسك ها (Olcurence) با توجه  به فاكتور مذكور در جدول شماره 2 با در نظر گرفتن عواملي نظير دفعات رخداد تعداد افراد در معرض ريسك ، ميزان كنترل هاي موجود در ستون مربوط ثبت مي شود.

از حاصل ضرب ميزان وقوع ريسك در ميزان اثر ريسك عدد ريسك RR حاصل مي شود .

با مقايسه عدد ريسك بدست آمده در جدول شماره 3 طبقه بندي ريسك انجام مي شود .

يادآوري 1:

در صورت وجود ريسكهاي بحراني و جدي مي توان با تعيين هدف دستورالعمل (يا هر دو) و در مورد ريسكهاي بحراني / جدي كه الزام قانوني دارند با تعيين اقدام اصلاحي و پيشگيرانه مربوطه (مطابق روش اجرايي اقدام اصلاحي و پيشگيرانه) مي توان ريسك را حذف و يا اثر آن را كاهش داد.

در مورد ريسكهاي متوسط و ضعيف نيز با تدوين دستورالعمل در صورت نياز مي توان ريسك را تحت كنترل درآورد در دستورالعملهاي مرتبط با ريسك هاي ايمني و بهداشت حرفه اي در ستون رفرنس كنترل ريسك ذكر مي شود.

يادآوري 2 :

در صورتيكه وخامت ريسك و يا احتمال وقوع ريسك هر يك به تنهايي بيشترين رتبه را كسب نمايد بدون در نظر گرفتن عدد ريسك (RR) ريسك بحراني تلقي مي شود …

.

.

.

جهت دریافت و خرید متن کامل پایان نامه و تحقیق و مقاله مربوطه بر روی گزینه پرداخت مستقیم که در بالای صفحه قرار دارد کلیک نمایید و پس از وارد کردن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت هایی عضو شتاب قابل پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت انلاین به صورت خودکار لینک دانلود مربوطه فعال گردیده که قادر به دانلود فایل کامل ان می باشید.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود پایان نامه :استفاده از روش FMEA در ارزيابي و تحليل ريسك حوادث در كارخانه كاشي”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *