برگشتن به مدیریت

توضیحات

دانلود پایان نامه :شركت ماژين فرايند برنامه ريزي وكنترل توليدصنعت

131ص

 

پيشگفتار

مديريت سازمان عمومي و خصوصي درچند  دهه گذشته دگرگونيهاي ژرفي را تجربه نموده است ضروريست مديران به دقت با آنها روبرو شوند تا دريابند كه راز موفقيت كشورهاي صنعتي به امور توسعه و اقتصاد و بتوانند با آگاهي به ذوق واستعداد خويش اين يافته ها را با نيازهاي سازمان هاي خود و فرهنگ بومي ايران اسلامي بسنجد و راههاي نويني را براي بهتر اداره كردن سازمانهاي كشورمان انتخاب وتجربه نمايند.

اداره بهتر سازمانها ونقش آن در توسعه اقتصادي وفرهنگي ودست يابي به هدفهاي والا اهميت روز افزون يافته وبه صورت راهي گريز ناپذير در آمده است.

هنگامي كه آدمي در مسير رشد عقلاني خود به ضرورت برنامه ريزي در زندگي خويش پي برد آن را در نظام هاي اجتماعي به عنوان ابزاري در خدمت مديريت ورهبري مورد توجه قرارداد امروز مي بينيم كه ساختار وجودي سازمانها آن چنان پيچيده است كه بدون برنامه ريزيهاي دقيق نمي توانند به حيات خود تداوم بخشند. اساس برنامه ريزي برآگاهي از فرصتها آتي وچگونگي استفاده از فرصتها و مبارزه با تهديدها قرار دارد.

فلسفه برنامه ريزي به عنوان يك نگرش و يك راه زندگي كه متضمن تعهد به عمل بر مبناي انديشه،تفكر،آينده نگر وعزم راسخ به برنامه ريزي منظم ومداوم مي باشد بخش انفكاك ناپذير مديريت است.

ضرورت برنامه ريزي فرد و سازمان براي رسيدن باهداف خويش نياز به برنامه ريزي دارد بنابراين ضرورت برنامه ريزي براي رسيدن به جز بيشترين اهداف يك واقعيت انكارناپذير است وهم نهادها درمحيطي متحول فعاليت مي كنند.

عدم اطمينان ناشي از تغييرات محيطي برنامه ريزي را به صورت يك ضرورت انكارناپذير در تمام نهادها دراورده است پيتر دراكر معتقد است كه ميان موثربودن انجام كارهاي درست و كارايي درست انجام دادن كارها تفاوت است واين دو در مراحل انتخاب هدفها وآنگاه درچگونگي كسب آنها توام مي باشد.

در تعريف اصل برنامه ريزي بايد عنوان كرد كه:

براي دست يابي به هدف مورد نظر بايد قبل از تلاش فيزيكي يا اقدام به انجام كار تلاش ذهني يا برنامه ريزي كافي صورت بگيرد.

 

محتويات:

اين پايان نامه در حال حاضر در شش فصل تنظيم گرديده است كه در فصل اول خلاصه اي از وضعيت شركت ماژين صنعت و در فصل دوم تئوريها ونظريه هاي برنامه ريزي احتياجات مواد mRp آورده شده است.

در فصل سوم اين پايان نامه سعي كرده ام يك سري تئوريهاي با توجه به فرآيند توليد به قسمت فعاليت شخص جاي دهم بيشتر مطالب اين فصل  با استفاده از مطالعات فعاليت هايي در اين زمينه گردآوري شده است فصل چهارم اشاره به وضعيت كارخانه در مورد موضوع بحث برنامه ريزي احتياجات دارد.فصل پنجم به مقايسه تئوريهاي با عملكرد كارخانه اشاره مي كند و درفصل آخر به بيان پيشنهادات ومشكلات پرداخته ام.


مقدمه:

موجودي هر واحد صنعتي قسمت مهمي از دارايي هاي ان واحد تشكيل مي دهد كه به صورت مواد اوليه قطعات نيمه ساخته وساخته شده يافت مي شود. سطح موجودي از اهميت بالايي برخوردار مي باشد در شرايط عادي هرقدر موجودي كمتر باشد بهتر است زيرا از سرمايه ميتوان به طريق ديگري استفاده نمود در شرايط ويژه كشور كم كردن موجودي در جهت استفاده از سرمايه مطلوب نبوده بلكه بهتر است كه از اقلام مقدار بيشتر در انبارها ذخيره گردد تا درموقع بحراني از آنها استفاده شود از طرفي نيز با توجه به محدوديت ارزي نمي توان به مقدار بسيار از كالا ها خريداري و همچنين لازم است كالاهاي را كه را زودتر به فروش رسانده و از بودجه آنها استفاده كرد. لذا بايد سياست مشخصي جهت برنامه ريزي مواد تعيين وآنها را اعمال كرد. به طور مثال از هر قلم دسته القام لازم است تا تعدادي را به عنوان موجودي اطمينان تعيين نموده وسپس با رعايت اين مقدار حداقل جهت خريد مواد برنامه ريزي نمود.

با توجه به اينكه تعداد اقلام زياد است ممكن است برخي اقلام كمبود داشته و برخي نيز زيادتر از مقدار لازم انبار شوند و يا ممكن ا ست بر اثر تعدد سفارشات نتوان آن ها را دسته بندي نمود و از تخفيف استفاده كرد. كمبودو يا اضافه داشتن مواد اوليه باعث بروزهزينه هايي مي شود كه به آنها اشاره مي نماييم.

هزينه هاي ناشي از كمبودكالا:

1)توقف خط توليد

2) خريد اضطراري

3) اتلاف وقت مسئولين

هزينه هاي ناشي از موجودي اضافي

1)راكد ماندن سرمايه

2) هزينه نگهداري زيادتر

3) اشغال فضا

4)فاسد شدن كالا ويا منسوخ شدن آن

5)هزينه پرسنل جهت كنترل مواد اضافي

عمده ترين دلايلي كه باعث مي شود با كمبود موجودي و يا اضافه داشتن مواد مواجه شويم به شرح زير است.

1)اشتباه در ثبت درخواست ها

2)اشتباه در پيش بيني تقاضا

3)تغيير در ميزان تقاضا

4)اشتباه در تعيين مقادير كه بايد ذخيره شوند

5)خريد مقادير پيش از حد لزوم

6)عدم اطلاع كافي از هزينه هاي زياد نگهداري

7)ضعف در سيستم برنامه ريزي و كنترل مواد

.

.

 

معيار روش اندازه گيري

1)شاخص انحراف از توليد:

يعني هر چه از صفر به سمت مثبت يا منفي پيش برود موثر نيست يعني اگر شاخص منفي باشد جوابگوي نياز مشتري نيست واگر هم بيشتر باشد نيازمند به هزينه ونگهداري وتعميرات بيشتر و در نتيجه موثر نيست.

2) نسبت قطعه برنامه شده:

ميزان نسبت قطعه برنامه شده به سفارش مشتري را مي سنجد.

دستورالعمل برنامه ريزي هفتگي توليد:

برنامه هفتگي توليد پس 15 روز يكبار طي فرم «برنامه هفتگي توليد» و برنامه تحويل ورق طي فرم برنامه هفتگي برشكاري تا روز چهارشنبه هفته قبل از آن توسط واحد مواد  و برنامه ريزي براي دو هفته آينده تكميل و با تاييد مدير موادو برنامه ريزي به واحدهاي مربوطه ارسال مي گردد.

واحد مواد و برنامه ريزي براساس تعهدات شركت تا آخر دو هفته آتي طي فرم برنامه ماهيانه توليد ومانده تعهدات از هفته هاي قبل و درنظر گرفتن ذخيره احتياطي وبراساس آخرين وضعيت پرسهاي موجود از طريق فرم گزارش وضعيت پرسها تعداد محصول مورد نياز براي دو هفته آتي رامحاسبه مي نمايد.

فرم برنامه هفتگي توليد به واحد توليد ومجموعه سازي ارائه مي گردد.واحد برنامه ريزي موظف است ميزان مواد اوليه را بر مبناي برنامه هفتگي توليد محاسبه نمايد. براي اين امراز برنامه پيش بيني مواد مورد نياز بصورت سيستمي استفاده مي گردد و در قالب فرم «برنامه هفتگي توليد برشكاري» به .واحدهاي توليد وانبار ارائه ميدهد.


دستورالعمل برنامه ريزي روزانه توليد:

واحد توليد پس از دريافت برنامه هفتگي توليد از طريق واحد مواد و برنامه ريزي اقدام به سرشكن نمودن برنامه مذكور در ايام دو هفته آتي مي نمايد. واحد توليد براساس فرم گزراش وضعيت پرسها آمپر دو هفته يكبار توسط مديريت نگهداري وتعميرات پرس تهيه وتوزيع نسخ ميگردد اقدام به برنامه ريزي توليد مي نمايد جهت برنامه ريزي بهتر اين واحد از ليست جدول انطباق قالب وپرس كمك گرفته و با احتساب برنامه توليد نظرات مورد نياز وتعداد شيفت توليدي را مشخص مي كند ونهايتا نتيجه امر در فرم برنامه روزانه توليد ثبت وتوزيع نسخ آن اقدام لازم را به عمل مي آورد.

اقلامي كه به دليل استفاده و گردش زياد در انبار فني مستهلك شده ولي قابل استفاده مي باشد.

پس از مراجعه شخص درخواست كننده به انبار جهت دريافت اقلام مستعمل انبار دار با رويت درخواست كالا وكنترل امضاهاي مجاز با صدور حواله مستعمل جنس را دراختيار مصرف كننده قرار داده و درخواست كالا را ضميمه حواله مربوطه نموده و در اختيار كارمند كنترل مواد جهت ثبت در سيستم قرار مي دهد.در صورت استفاده مرتب از اقلام مستعمل طبق اعلام سرپرست انبار كارشناس فني از اقلام بازديد نموده و با تاييد عدم استفاده از اين اقلام وتاييد معاونت پشتيباني جنس از انبار مستعمل خارج وبه انبار ضايعات منتقل مي گردد.

 

كنترل مواد:

كنترل ورود و خروج اقلام در انبارهاي شركت ماژين صنعت توسط  سيستم مكانيزه حسابداري انبار صورت مي گيرد. اولين قدم در ثبت اطلاعات تعريف كدهشت رقمي در قسمت كدينگ سيستم مي باشد بگونه اي كه اقلام با توجه به ماهيت خاص خود در يك از 9 گروه و با توجه مشخصه هاي فني در زير مجموعه گروه خاص خود قرار مي گيرد.

كنترل مواد  در انبارها براي اقلام ذيل صورت مي گيرد.

1)اقلام با مصرف بالا ويكنواخت براي اينگونه اقلام با درنظر گرفتن متوسط مصرف 6ماهه زمان مورد نياز جهت تامين از طريق تداركات وبهاي موادنقاط شارژ و به منظور استفاده بهينه از فضاي انبار نقاط (max) و (min) در سيستم تعريف مي گردد.

2)اقلام يدكي موثر بر توليد (اقلام فني):

اقلام يدكي موثر بر خط توليد از طريق واحدهاي فني به برنامه ريزي اعلام ومسئول كنترل مواد موظف است حداقل موجودي تعريف شده براي اين اقلام را تحت كنترل داشته باشد.

3)محصولات توليدي و نيمه ساخته:

كنترل موجودي محصولات توليدي و نيمه ساخته در انبار با توجه به تنوع محصولات و ابعاد قطعات وابعاد پالتهاي مختلف وضرورت در نظر گرفتن فضاي انبار براي هريك از محصولات توليدي شاخص حجم پالت تعريف مي گردد. قطعات سه گروه a,b c, تقسيم مي شود و براساس آن نقاط (min)(max) و نقاط شارژ تعريف مي گردد علاوه بر كنترل نقاط شارژ به منظور كنترل دقيق تر وتحويل به موقع سفارشات از طريق گزارشات مقاومت موجودي در انبار كه از طريق مصرف روزانه موجودي =مقاومت بدست مي آيد و گزارشات ليست قطعات در شرف كسري،بحراني مكانيزه اخذ مي گردند و پيگيرهاي لازم در خصوص بالابردن موجودي صورت مي گيرد.

مسئوليت واختيارات

1-مسئوليت اجراي اين دستورالعمل با سرپرستان انبارها مي باشد

2-مسئوليت نظارت برحسن اجراي اين دستورالعمل با مدير مواد و برنامه ريزي ميباشد

 

معيار و روش هاي اندازه گيري:

1)طبقه بندي موجودي انبار براساس نياز مشتري: اين معيار نشان دهنده آن است كه كليه كارهاي انجام شده جهت توليد به انبارش و پاسخگويي به نياز مشتري موثر بوده است .بطوريكه با چهار معيار

1-قطعات بحراني

2-قطعات كسري

3-در شرف كسري

4-عادي

سنجيده مي شود و بايد قطعات موجود در انبار هر يك به ميزان نياز مشتري و بدون ايجاد هر گونه  مشكل تحويل و ارسال شود بطوري كه در شاخص فوق وضعيت قطعات عادي باشد.

قطعات بحراني: قطعاتي هستند كه در صورت عدم ارسال به مشتري ممكن است خط توليد وي را متوقف سازند

قطعات كسري: قطعاتي هستند كه در صورت عدم ارسال به مشتري موقع سبب ايجاد بحران شده ولي موجب توقف خط توليد مشتري نخواهد شد.

قطعات در شرف كسري: قطعاتي هستند كه در صورت عدم ارسال كه بايد با توجه به پايين آمدن موجودي هر چه سريعتر توليد شده و انبار را به سطح مناسبي برساند

قطعات عادي: قطعاتي هستند كه روند عادي توليد و ارسال خود را طي نموده و موجودي مناسبي درانبار دارند.

2)نگهداري موجودي در انبار (min,max)

شاخص فوق معياري جهت اندازه گيري توليد مناسب قطعات و ميزان موجودي آن د رانبار مي باشد بطوريكه اگر قطعه يا قطعات در حد فاصل max , min باشند موجودي به اندازه اي پايين مي آيد كه سبب ايجاد بحران يا توقف خط توليد مشتري شود و نه به اندازه اي بالا ميرود كه به علت تعداد زياد در انبار و جابجايي مكرر قطعات صدمه ديده وسبب افزايش مشكلات انبارداري از قبيل كمبود فضا، مشكل كنترل تعدادي، و آسيب ديدن قطعات و.. مي شود.

3-شاخص نسبت متوسط موجودي به مصرف مشتري : اين شاخص يك شاخص كنترلي به منظوراندازه گيري موجودي قطعات نسبت به مصرف مشتري مي باشد بصورتي كه اگر نسبت متوسط موجودي انبار به مصرف مشتري بسيار بالا باشد.قطعه (شاخص 2) از حد max عبور كرده و يا اگر پايين باشد به حد min ميرسد كه پس دو عامل سبب ايجاد مشكل خواهد شد.

توليد:

پس از اينكه قطعه داخل توليد به مرحله نهايي رسيد ودر پالتهاي مخصوص يا پالتهاي بين مراحل چيدمان نشده و پس از تاييد بازرسي كيفي داخل خط توليد به انبار محصول ارسال مي گردد.

انبار:انبار موظف ا ست قطعات دريافت شده از توليد را توسط كنترل كيفي  همچنين از نظر ميزان دريافت و عدم وجود مغايرت در تعداد چك نمايد…

.

.

.

جهت دریافت و خرید متن کامل پایان نامه و تحقیق و مقاله مربوطه بر روی گزینه پرداخت مستقیم که در بالای صفحه قرار دارد کلیک نمایید و پس از وارد کردن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت هایی عضو شتاب قابل پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت انلاین به صورت خودکار لینک دانلود مربوطه فعال گردیده که قادر به دانلود فایل کامل ان می باشید.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود پایان نامه :شركت ماژين فرايند برنامه ريزي وكنترل توليدصنعت”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *