برگشتن به صنایع

دانلود پایان نامه : مدل سرآمدي EFQM و بررسي ميزان اثر بخشي و شناسائي كانالهاي ارتباطي بين كاركنان و مديريت در شركت هپكو

۶,۵۰۰ تومان

Continue Shopping
دسته: برچسب: , , , , , , , , , , , , ,

توضیحات

دانلود پایان نامه : مدل سرآمدي EFQM و بررسي ميزان اثر بخشي و شناسائي كانالهاي ارتباطي بين كاركنان و مديريت در شركت هپكو

223ص

 

 

دانشــــگاه آزاد اســـلامي

واحد اراك

دانشكده فني

گروه مهندسي صنايع

 

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي

 

 

چكيده

اين تحقيق قصد دارد تا مبحث EFQM را به طور كامل تشريح نموده و با توجه به اهميت معيار كاركنان از توانمندسازها در بحث EFQM‌ به بررسي ميزان اثر بخشي و شناسايي كانالهاي دو سويه بين كاركنان و مديريت در شركت هپكو بپردازد و لذا محقق اقدام به تدوين پرسشنامه‌اي نموده است و لذا در راستاي رسيدن به اهداف مورد نظر فرضياتي را تدوين نموده است، اين فرضيات شامل:

  • فرضيه اول: كاركنان كانالهاي ارتباطي دو سويه موجود را كافي مي‌دانند
  • فرضيه دوم: كاركنان بر اين اعتقادند كه سازمان براي نظراتشان ارزش قائل مي‌شود
  • فرضيه سوم: برگزاري جلسات تعاملي بين مديريت و كاركنان در بهبود روابط كاري موثر است
  • فرضيه چهارم: مديران در جريان تصميم‌سازي از نظر كاركنان بهره مي‌گيرند
  • فرضيه پنجم: شركت براي برقراري ارتباط بين مديريت و كاركنان را همكارهاي مناسبي ارائه داده است در اين راستا محقق در فصول پنج گانه به ترتيب ذيل عمل نموده است.

فصل اول

شامل مقدمه ـ تعريف موضوع ـ اهميت موضوع ـ تاريخچه مطالعاتي ـ تاريخچه كارخانه كه شامل ساختار سازماني و پراكندگي جغرافيايي و نكات برجسته سازمان،‌سيد كيفيت، كاركنان، جامعه، بازار هدف، ارزشهاي سازماني) ـ بيان مسئله ـ اهداف مطالعاتي ـ اهميت موضوع ـ فرضيات تحقيق ـ تعريف اصطلاحات

فصل دوم

شامل مرور مطالعاتي است كه در آن از مباحثي در زمينه EFQM شامل بررسي اجمالي مفاهيم بنيادين سرآمدي در مدل و بررسي اجمالي معيارها در مدل EFQM و نحوه امتياز دهي به آنها و بررسي اجمالي منطق RADAR و فرآيند كلي ارزيابي در مدل و بررسي اجمالي رهيافتهاي مختلف خودارزيابي در مدل و تشريح مفاهيم بنيادين سرآمدي در مدل و معرفي مفاهيم و سطوح مختلف سرآمدي در مفاهيم بنيادين مدل EFQM و آشنايي با حوزه‌ها و معيارهاي مدل و تشريح معيارها و زير معيارها در مدل به انضمام توضيحات تشريحي و ساختار مدل EFQM‌،‌ جايگاه RADAR‌ در مدل تعالي EFQM، اجزاء تشكيل دهنده و تعريف عناصر منطق RADAR، روشهاي ارزيابي بر اساس مدل تعالي سازماني EFQM و با توجه به تدوين و ارائه پرسشنامه‌اي در زمينه اثر بخشي روابط دو سويه آشنايي با ارتبااط، نقش ارتباطات، فرآيند ارتباطات، مباني و انواع شبكه‌هاي ارتباطي ـ انتخاب كانالهاي ارتباطي، راههاي شناخته شده در ايجا دارتباط، خصيصه‌هاي ارتباط موثر، چك ليست روشهاي برقراري ارتباط موانعي كه بر سر راه ارتباطات اثر بخش قرار دارد ـ موانع برقراري ارتباط

فصل سوم

بررسي وضعيت موجود در شركت هپكو كه در ابتدا سعي بر آن شده است تا با خود ارزيابي و مزاياي خود ارزيابي و مراحل عمومي خود ارزيابي و رهيافت‌هاي خوئد ارزيابي در مدل EFQM‌ آشنا شده و مزايا و ريسك‌هاي مجود در آن و تعيين نقاط قوت و حوزه‌هاي نيازمند بهبود و نقش امتياز دهي و كارت مسير ياب، نحوه امتياز دهي حوزه‌هاي 9 گانه، انحراف ارزيابي، بلوغ رساني ميزان انرژي صرف شده براي خود ارزيابي، فرآيند دريافت جايزه، سطوح تعالي آشنايي كامل ايجاد شود و با توجه به مطالب ارائه شده به موضوع EFQM و بررسي وضعيت EFQM‌در شركت هپكو و گزارش كميته داوري دومين دوره جايزه ملي بهره‌وري

فصل چهارم

در فصل چهارم به تجزيه و تحليل داده‌هاي آماري پرداخت شده است.

فصل پنجم

در فصل پنجم به ارائه نتايج و پيشنهادات پرداخته شده است.

 

 

ارزشهاي سازماني

ارزشهاي سازماني ما که در سطوح مختلف سازمان اشاعه پيدا کرده است عبارتند از:

  • تکريم و اعتماد به مشتريان
  • صميميت ـ هپکو انصاف ـ صداقت
  • شفافيت و ارائه اطلاعات واقعي به ذينفعان

اصطلاحات

1- Benchmark (بهترين الگو/بهينه کاويده)

يک مرجع يا معيار استاندارد براي مقايسه که بهترين سازمان در آن رده به آن دست يافته است. سطح عملکردي که به عنوان استاندارد سرآمدي (تعالي) براي يک فرآيند کسب و کار خاص، شناخته شده است.

2- Benchmarking (الگو برداري از بهترين‌ها/بهينه کاوي)

يک فرآيند اندازه گيري سيستماتيک و مستمر براي مقايسه و اندازه گيري پيوسته فرآيندهاي کسب و کار سازماني نسبت به کسب و کار در تمام دنيا براي کسب اطلاعاتي که به سازمان کمک کند تا اقداماتي را انجام دهد که به بهبود و عملکرد منجر شود.

3- Core Competency (شايستگي محوري)  

يک فعاليت درون سازماني با عملکرد مناسب که محور رقابت پذيري، سودآوري و کارايي سازمان است.

4- Corporate Gorernance (حاکميت شرکت)

تعريف و پياده سازي سيستمي‌حاوي يک سري قواعد، فرآيندها، رويدادها و روابط براي مديريت سازمان و عمل به تعهدات قانوني مالي و اخلاقي.

5- Corporate Social Respomibility (مسئوليت اجتماعي شرکت)

خطي مشي‌ها و کارهايي که سازمان براي سنجش و مديريت عملکرد زيست محيطي و تأثيرات اجتماعي ناشي از فعاليتش شهرت سازمان در اين حوزه‌ها و ارتباطات دو سويه با جامعه و ذينفعان
انجام مي‌دهد.

6- Creativity (خلاقيت)

خلق ايده‌هايي براي ايجاد روال‌هاي انجام کار محصولات و خدمات جديد يا بهبود يافته.

7- Critical Success Factors (عوامل بحراني (حياتي) موفقيت)

مهمترين شرايطي که بايد براي دستيابي به يک هدف استراتژيک خاص تحقق يابد.

8- Culture (فرهنگ)

دامنه وسيعي از رفتارها، اخلاقيات و ارزشهايي که توسط اعضاي سازمان به کار بسته شده انتقال داده شده و تقويت مي‌گردد.

9- Empowerment (توانمند سازي/توان افزايي)

در اختيار گذاشتن مهارت، دانش و اطلاعات و اختيارات لازم براي کارکنان به نحوي که آنها را موثرترين و کارآترين روش قادر کند که تمامي‌فعاليتهايي که براي رسيدن به خروجي‌هاي مشخص لازم است را انجام دهند، تعيين اهداف کوتاه مدت شفافيت به صورت دوره‌اي راهنمايي‌هاي لازم را در چارچوب اهداف كلي و بلند مدت سازمان به افراد ارايه مي‌کند.

10- End To End Processes (فرآيندهاي به هم مرتبط)

که با عبور از وظايف مختلف موجب ايجاد محصولات يا خدمات مي‌گردد.

11- Equal Opportunitis (فرصت‌هاي برابر)

اطمينان يافتن از اين که با تمامي‌کارکنان و کاربران خدمات سازمان، برخوردي منصفانه و يکسان صورت مي‌گيرد.

12- Ethics (اخلاقيات)

اصول اخلاقي محلي و عمومي‌که سازمان خود را با آن منطبق کرده و از آن پيروي مي‌کند.

13- Excellence (سرآمدي/تعالي)

مديريت ممتاز و برجسته سازمان و دستيابي به نتايج مبنني بر مفاهيم بنياديني نظير، نتيجه گرايي، مشتري مداري، رهبري و ثبات در مقاصد، مديريت مبتني بر فرآيندها و واقعيت‌ها، مشارکت کارکنان، نوآوري و بهبود مستمر، شراکت‌هايي با منافع دو سويه و مسئوليت اجتماعي شرکت.

14- External Cubmers (مشتريان بيروني)

مشتريان بيروني سازمان که ممکن است شامل ديگر مشتريان در زنجيره توزيع نيز باشند.

15- Finances (منابع مالي)

وجوه و بودجه‌هاي مالي کوتاه مدت که براي انجام فعاليتهاي روزانه کسب و کار مورد
نيازند و همچنين فراهم کردن سرمايه از منابع متعدد که براي تأمين مالي دراز مدت تر سازمان
مورد نيازند.

16- Fundamental Concepts Of Excellence (مفاهيم بنيادين سرآمدي)

مجموعه اصول و ايده آل‌هايي که چارچوب مدل EFQM مبتني بر آنهاست.

17- Good/Best Practice (بهترين تجربه)

يک تجربه کاري بدون خطا اثبات شده و تدوين شده که از حدود متعارف و عملکردهاي عملياتي فعلي در يک محيط کسب و کار خاص فراتر مي‌رود.

18- Gorernace (حاکميت)

چارچوب اختيارات و کنترل در داخل يک سازمان.

19- Innoration (نوآوري)

ترجمه عملي ايده‌ها به محصولات، خدمات، فرآيندها و سيستم‌ها و تعاملات اجتماعي

20- Intellectual (سرمايه معنوي/سرمايه فکري)

ارزش از سازمان که در حساب‌هاي سنتي سيستم مالي آن سازمان منعکس نمي‌گردد. اين ارزش بيانگر سرمايه‌هاي غير ملموس سازمان و تفاوت بين ارزش دفتري سازمان با ارزش آن در بازار است. اجزايي از سازمان که معمولا جزء سرمايه‌هاي معنوي آن محسوب مي‌شوند عبارتند از: سرمايه انساني، سرمايه ساختاري و سازماني و سرمايه مشتري‌هاي سازمان.

21- Key Performance Results (نتايج کليدي عملکرد)

نتايجي که براي سازمان دستيابي به آن ضروري است و جزء نتايج مشتري، کارکنان و جامعه
نيستند.

22- Knowledge (دانش/معرفت)

قسمتي از يک ساختار سلسله مراتبي که شامل داده، اطلاعات و دانش است. دادهها، حقايق خام هستند. اطلاعات داده‌ها به همراه محتواي مطالب نسبت‌ها و ارتباط‌هاست. دانش اطلاعات به همراه راهنمايي‌هاي عملي است.

23- Lagging Indicators (شاخص‌هاي پس رو/شاخص‌هاي تأخير دار)

شاخص‌هاي پس رو نشان دهنده پيامد نهايي يک فعاليت است و معمولاً بعد از تکميل شدن آن فعاليت حاصل مي‌گردد سودآوري يک شاخص پس رو است که پس از اتمام فعاليتهاي فروش و هزينه کردن به دست مي‌آيد. همچنين يک شاخص برداشتي، يک شاخص پس رو است. زير نتيجه دريافت باز خور است به طور مثال شاخص برداشت کارکنان، نتيجه تحقيق ميداني از برداشت کارکنان نسبت به سازمان است.

24- Leaders (رهبران)

افرادي که در يک سازمان هماهنگ کننده بوده و بين انتظارات و علايق تمامي‌کساني که در سازمان هستند، توازن برقرار مي‌کنند. رهبران شامل اعضاي تيم مديريت اجرايي سازمان، ديگر مديران و کساني هستند که رهبري تيم‌ها يا نقشي را بر عهده دارند که موضوع آن رهبري افراد است.

25- Leading Indicators (شاخص‌هاي پيش رو/شاخص‌هاي رهبر)

شاخص‌هاي پيشرو که بعضي اوقات به آنها شاخص‌هاي پيش برنده گفته مي‌شود و معمولا به دفعات بيشتري از شاخص‌پهاي پس رو اندازه گيري مي‌شوند، آنها نتيجه يک فرآيند اندازه گيري هستند که توسط خود سازمان انجام مي‌شود و کاملا در محدوده کنترل سازمان قراردارد. به طور مثال اندازه گيري زمان چرخه فرآيند شاخص‌هاي پيش رو، شاخص‌هايي هستند که با درجه‌اي از اطمينان، يک پيامد آينده را پيش بيني مي‌کنند. رضايت کارکنان گرچه يک شاخص پس رو براي اندازه گيري روحيه کارکنان است ولي معمولاً يک شاخص پيش رو براي اندازه گيري رضايت مشتري است. شکل زير نشان دهنده روابط علي و معلولي بين اين شاخص است.

 

 

 

 

26- Learning (يادگيري)

فراگرفتن و درک اطلاعات که مي‌تواند راهبر بهبود يا تغيير باشند. الگو برداري از بهترين‌ها، ارزيابي‌ها و مميزي‌هاي داخلي و خارجي و مطالعه بهترين تجارب، نمونه‌هايي از يادگيري سازماني است. آموزش کارکنان و تعيين واجد شرايط بودن افراد از لحاظ مهارت و توانايي‌هاي حرفه‌اي نمونه‌اي از يادگيري فردي هستند.

27- Management System (سيستم مديريت)

چارچوبي از فرآيندها و رويه‌ها که در سازمان بکار مي‌روند تا اطمينان يابيم که سازمان توانايي به ثمر رساندن تمامي‌وظايف لازم براي تحقق اهداف دراز مدت خود را دارد.

28- Mission (ماموريت/رسالت)

عبارتي که مقصد و رسالت وجودي يک سازمان و اين که چرا اين کسب و کار يا وظيفه وجود دارد را توصيف مي‌کند.

29- Organisational Agility (چالاکي سازماني)

توانايي يک سازمان در نشان دادن عکس العمل قاطع و انجام تغييرات لازم در سرعت، حوزه تمرکز اهداف اعمال و زمان بندي‌هايي که بر توانايي عملکرد آن تأثير مي‌گذارند.

30- Partnershiops (شراکت‌هاي سازماني)

يک رابطه کاري بين دو يا چند شريک که براي مشتري ايجاد ارزش افزوده مي‌کند. شرکا مي‌توانند شامل تأمين کنندگان، توزيع کنندگان، سرمايه گذاري‌هاي مشترک و اتحاديه‌هاي استراتژيک باشد. توجه کنيد که هميشه نمي‌توان تأمين کنندگان را جزو شرکاي رسمي‌سازمان محسوب کرد.

31- People (کارکنان)

تمامي‌افرادي که در استخدام سازمان هستند اعم از تمام وقت، پاره وقت، موقتي و کارکنان قراردادي.

32- Perception (برداشت/تصور/ادراک)

عقيده و نظر يک فرد يا گروهي از افراد.

33- Performance (عملکرد)

معياري براي اندازه گيري نيل به دستاوردها توسط فرد، تيم، سازمان يا فرآيند.

34- Policy and Stragtegy (خط مشي و استراتژي)

استراتژي روشي است که به کمک آن، سازمان مأموريت و چشم انداز خود را مبتني بر نيازهاي ذي نفعان اصلي و با حمايت خطي مشي‌هاي مرتبط برنامه‌ها اهداف دراز مدت و کوتاه مدت فرآيندها در عمل، پياده مي‌کند.

35- Process (فرآيند)

دنباله‌اي از فعاليت‌ها که در آن با به دست آمدن خروجي‌هاي تعدادي ورودي، ايجاد ارزش مي‌شود.

36- Process Indicator (شاخص فرآيند)

شاخص‌هاي پيش رو که مرتبط با عملکرد هستند.

37- Stakeholders (ذي نفعان)

تمام کساني که منافعي در سازمان، فعاليت‌هاي دست آوردهاي آن دارند، ذي نفعان شامل مشتريان، شرکا، کارکنان سهامداران، مالکان مجامع قانون گذاي هستند.

38- Supply Chin (جيره تأمين)

ساختار يکپارچه‌اي از فعاليتها که شامل تأمين تحويل محصولات و خدمات به مشتريان است. مي‌توان گفت زنجيره تأمين از تأمين کنندگان سازمان آغاز شده و به مشتريان مشتريان سازمان ختم مي‌شود.

39- Sustainable Excellence (سرآمدي يا تعالي پايدار)

دستيابي به نتايج عالي و سرآمد با مشتريان، کارکنان و جامعه از طريق خط مشي و استراتژي‌هايي که مشوق راهبر شدن بازار هستند و به کمک کارکنان شرکاء منابع و فرآيند‌هاي سازمان به ثمر مي‌رسد.

40- Values (ارزشها)

انتظارات و برداشت‌هايي که بيانگر اين مطلب هستند که کارکنان رفتار مي‌کنند و روابط کسب وکار مبني بر چه چيزهايي هستند.

41- Vision (چشم انداز/آرمان)

عبارتي که بيانگر اين است که سازمان در آينده چه مي‌تواند باشد.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود پایان نامه : مدل سرآمدي EFQM و بررسي ميزان اثر بخشي و شناسائي كانالهاي ارتباطي بين كاركنان و مديريت در شركت هپكو”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *