برگشتن به معدن

توضیحات

دانلود پایان نامه معدن : معدن آهك چمبودك

135ص

دانشگاه آزاد اسلامي

دانشكده فني و مهندسي – واحد تهران جنوب

گروه اكتشاف معدن

 

 

فهرست مطالب

 

عنوانصفحه
پيشگفتار

مقدمه

6

7

بخش 1ـ زمين‌شناسي و مطالعات اكتشافي ذخاير 
1ـ زمين شناسي عمومي منطقه13
2ـ شرح عمليات اكتشافي15
1ـ2ـ سازندلار16
1ـ1ـ2ـ منابع سنگ آهك سه‌تپه16
2ـ1ـ2ـ سنگ آهكهاي لاركوه حوضك16
3ـ1ـ2ـ ذخاير سنگ آهك لار در ارتفاعات21
شمال غرب مجتمع (بلوك3) 
1ـ3ـ1ـ2ـ ذخيره قابل بهره‌برداري بلوك322
2ـ3ـ1ـ2ـ كيفيت و شرايط استخراج24
2ـ2ـ سازنداليكا26
1ـ2ـ2ـ بلوك127
1ـ1ـ2ـ2ـ كيفيت و شرايط استخراج28
2ـ1ـ2ـ2ـ آزمايشات پخت32
3ـ1ـ2ـ2ـ ذخيره قابل بهره‌برداري (بلوك1)37
2ـ2ـ2ـ بلوك240
1ـ2ـ2ـ2ـ كيفيت41
2ـ2ـ2ـ2ـ ذخيره قابل بهره‌برداري (بلوك2)41

بخش 2ـ طرح استخراج و بهره‌برداري بلوكهاي شماره 1 و 2

مقدمه45
1ـ بلوك148
1ـ1ـ محدوده بلوك قابل استخراج48
2ـ1ـ روش استخراج49
الف ـ مرحله آماده‌سازي و استخراج توأم سنگ49
1ـ2ـ1ـ تناژ سنگ استخراج شده در مرحله آماده‌سازي و استخراج53
ب ـ مرحله اصلي استخراج سنگ از پله‌هاي آماده53
3ـ1ـ راه دستيابي54
2ـ بلوك255
1ـ2ـ محدوده بلوك قابل استخراج55
2ـ2ـ روش استخراج55
الف ـ مرحله آماده‌سازي57
ب ـ مرحله اصلي استخراج از بلوك2 معدني61

بخش3ـ شرح عمليات حفاري، آتشباري، بارگيري و حمل

5ـ عمليات حفاري و آتشباري64
5ـ1ـ آرايش چالهاي انفجاري64
5ـ2ـ فاصله مركز چالها تا سطح آزاد B65
5ـ3ـ پرامتر Spacing(S)ـ فاصله رديفي چالها67
5ـ4ـ پرامتر T يا Stemming (گل‌گذاري)68
5ـ5ـ پرامتر J يا Subdrilling (اضافه حفاري)69
5ـ6ـ هندسه الگوي حفاري74
5ـ7ـ طول چال75

5ـ8ـ پرامتر تأخير زمان انفجار بين رديف چالهاي حفاري = =Tr 60                                           75

6ـ جداول مشخصات حفاري و آتشباري77
7ـ طراحي آتشباري در پله‌هاي كم ارتفاع87
8ـ1ـ الگوي مشخصات خرج‌گذاري جهت چالهاي 63 ميلي‌متري92
8ـ2ـ الگوي مشخصات خرج‌گذاري جهت چالهاي 76 ميلي‌متري93
8ـ3ـ الگوي مشخصات خرج‌گذاري جهت چالهاي 102 ميلي‌متري94
9ـ آتشباري ثانويه95
10ـ مراحل مختلف استخراجي98
الف ـ مرحله آماده‌سازي98
ب ـ مرحله استخراج برشهاي آماده101
11ـ مشخصات پله‌هاي استخراجي و شكل معدن پس از استخراج102
12ـ حداقل عرض پله استخراجي104
13ـ حداقل طول جبهه كارهاي آماده109
14ـ شرح عمليات چال‌زني در مرحله استخراج اصلي111
15ـ بارگيري113
16ـ باربري115

بخش4ـ محاسبات اقتصادي طرح

1ـ1ـ مقدمه117
2ـ1ـ هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري ماشين‌آلات118
3ـ1ـ هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري تأسيسات119
4ـ1ـ هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري ثابت120
1ـ2ـ محاسبه هزينه‌هاي جاري121
2ـ2ـ محاسبه هزينه سوخت121

3ـ2ـ محاسبه هزينه قطعات يدكي و لوازم مصرفي ماشين

آلات و تعميرات و نگهداري

122

4ـ1ـ محاسبه هزينه ابزار و لوازم و مواد مصرفي123
5ـ2ـ هزينه مواد ناريه123
6ـ2ـ هزينه‌هاي پرسنلي125
7ـ2ـ جمع هزينه‌هاي جاري ساليانه126
3ـ سرمايه در گردش127
4ـ هزينه پرداخت قيمت پايه ساليانه127
5ـ هزينه استهلاك متوسط ساليانه127
6ـ هزينه استهلاك متوسط ساليانه127
7ـ قيمت تمام شده هر تن سنگ تحويلي به سنگ شكن كارخانه127
ـ جدول استهلاك129
ـ جدولD.c.F130

منابع و ماخذ                                                                                                                           132

 

 

 

مقدمه:

معدن آهك چمبودك مربوط به مجتمع كارخانجات فرآورده‌هاي ساختماني ايران (فراسا) واقع در كيلومتر 85 اتوبان كرج قزوين با توليد فرآورده‌هائي شامل: سيپوركس، ايتونگ آجر ماسه آهكي، آهك پخته، تيرچه پانل، بالاست، شن و ماسه از سال 1357 مورد بهره‌برداري قرار گرفته است. جهت تأمين سنگ آهك مورد نياز كارخانه آهك صنعتي مجتمع، كه تأمين كننده آهك پخته مورد نياز بخش توليد آجر ماسه آهكي ايتونگ و سيپوركس، آهك پخته و همچنين تأمين كننده سنگ مورد نياز بالاست آهكي مي‌باشد. كليه ذخاير سنگ آهك موجود در محدودة مجتمع در سال 1367 مورد بررسي‌هاي اكتشافي قرار گرفته و با درنظر گرفتن اطلاعات بدست آمده، محدوديت‌هاي پروانه‌اي و شرايط استخراج، در نهايت ذخاير سنگ پوزه غربي كوه حوضك كه در فاصله يك كيلومتري شمال شرقي مجتمع قرار دارد، انتخاب گرديده و مورد بهره‌برداري قرار گرفت و مقادير متنابهي از تيپ‌هاي مختلف سنگ آهك از اين كوه نيز استخراج و به خط توليد كارخانه فرستاده شد.

كيفيت نامناسب اين ذخاير در محل سينه كارهاي احداثي، اشكالاتي در پروسه توليد آهك پخته ايجاد نموده و ضمناً محصول توليدي نيز از كيفيت مناسبي برخوردار نبود بعلاوه ادامه عمليات استخراجي در بلوكهاي با كيفيت نسبتاً مناسبتر نيز بدليل شرايط استخراج بسيار نامناسب (حالت پرتگاهي و ارتفاع زياد و عدم امكان احداث، جاده دستيابي) نيز امكان‌پذير نبود.

بنابراين ادامه عمليات استخراجي در سينه كارهاي سنگ آهك كوه حوضك متوقف گرديده و انجام پي‌جوئي‌هاي مجدد جهت دستيابي به ذخاير سنگ آهك مناسب‌تر الزامي گرديد. اين عمليات در پائيز سال 71 انجام پذيرفت. طي اين عمليات كليه بيرون ‌زدگي‌هاي سنگ آهك در شعاع مناسب (فاصله مناسب و اقتصادي جهت حمل سنگ به سنگ‌شكن اوليه كارخانه) مورد پي‌جوئي‌هاي اكتشافي قرار گرفته و نمونه‌برداريهاي سيستماتيك بر روي آنها انجام پذيرفت.

اين بررسيها منجر به كشف سه بلوك معدني قابل بهره‌برداري مناسب از نظر كيفيت، فاصله و شرايط استخراج گرديد (اين ذخاير در پي‌جوئي‌هاي انجام شده در سال 67 شناسائي نشده بود) موقعيت اين سه بلوك معدني در نقشه شماره 1 مشخص گرديده است.

نظر به اهميت اين ذخاير آهكي جهت تأمين سنگ آهك مورد نياز اين مجتمع توليدي طي عمر مفيد آن، در نظر است جهت بهره‌برداري كامل و اصولي از اين سه بلوك، طرح جامعي تنظيم گردد بطوريكه نهايت سعي مبذول تا بتوان با صحيح‌ترين روش استخراج و طبق يك برنامه‌ريزي دقيق و مشخص از اين ذخاير بهره‌برداري بعمل آورده و از هر گونه اقدامي كه منجر به تخريب معدن و پيچيدگي عمليات استخراجي شود اجتناب كرد.

لذا براي جمع‌آوري اطلاعات لازم جهت طراحي استخراج و چگونگي بهره‌برداري از اين ذخاير يك برنامه اكتشافي شامل انجام عمليات نقشه‌برداري توپوگرافي بزرگ مقياس، انجام عمليات برداشتهاي زمين‌شناسي معدني و تهيه پروفيل‌هاي زمين‌شناسي معدني و نمونه‌برداريهاي سيستماتيك به اجرا در آمده است.

نظر به اينكه جهت تأمين سنگ آهك مورد نياز كارخانه، بهره‌برداري هر چه سريعتر از ذخاير در برنامه شركت فرآورده‌هاي ساختماني قرار داشت لذا بلوك معدني شماره 1 كه از نظر امكانات دستيابي و شرايط استخراج در موقعيت مناسبتري نسبت به دو بلوك ديگر قرار داشت جهت شروع عمليات بهره‌برداري در اولويت قرار گرفته و طرح استخراج اوليه براي بهره‌برداري از اين بلوك معدني در سال 71 ارائه گرديده است و بر مبناي اين طرح، بهره‌برداري از اين بلوك معدني آغاز گرديد، بعد از اتمام عمليات اكتشافات تفصيلي و بدست آمدن نتايج و بر مبناي تجربيات بدست آمده طي 4 سال بهره‌برداري از بلوك شماره 1، طرح جامع استخراج از ذخاير معدني تهيه گرديد.

توليد اسمي دو كوره آهك‌پزي مجتمع فرآورده‌هاي ساختماني مجموعاً 350 تن آهك پخته در روز مي‌باشد كه جهت اين ميزان توليد روزانه حداقل 620 سنگ دانه‌بندي شده مي‌بايست به كوره‌ها شارژ گردد (دانه‌هاي 3 تا 7 ميلي‌متر جهت كوره Soft burn 150 تن و دانه‌هاي 7 تا 12 ميلي‌متر جهت كوره high burn 200 تن).

براي حدود 330 روز كاري جهت كوره‌هاي آهك‌پزي جمعاً ساليانه 200 هزار تن سنگ دانه‌بندي شده مورد نياز است و با در نظر گرفتن حدود 30 درصد پرت دانه‌بندي (20 درصد پرت جهت سنگ شكن اوليه و 10 درصد پرت جهت سنگ شكن‌هاي ثانويه) و 5 درصد پرت استخراج و بارگيري و حمل ميزان سنگ استخراجي جهت شارژ كوره‌هاي آهك‌پزي مجتمع فرآورده‌هاي ساختماني حداقل مي‌بايست 270 هزار تن در سال باشد.

نظر به اينكه احتمال دارد در بعضي از مواقع شركت برحسب سفارشات خريداران مقاديري نيز بالاست آهكي توليد و ظرفيت توليد بالاست تأسيسات شركت مي‌تواند حدود 250 هزار تن در سال باشد با در نظر گرفتن حدود 33% پرت دانه‌بندي و استخراج بارگيري و حمل و غيره جهت توليد بالاست نيز مي‌بايست 330 هزار تن سنگ استخراج گردد. در صورتيكه در مقاطعي سفارشات توليد بالاست به شركت داده نشود اين ميزان سنگ استخراجي را مي‌توان بعنوان دپوي ذخيره در محل مناسبي دپو نمود.

لذا طرح موجود بر مبناي حداكثر نياز مجتمع به سنگ استخراجي سنگ آهك يعني مجموعاً 600 هزار تن سنگ در سال يا روزانه 2000 تن سنگ استخراجي جهت 300 روز كاري تدوين و ارائه گردد.

 

 

بخش1

 

 

زمين‌شناسي و مطالعات اكتشافي ذخاير

 

1ـ زمين‌شناسي عمومي منطقه:

منطقه مورد مطالعه كه در شمال شرق شهرستان آبيك و در كيلومتر 85 اتوبان تهران قزوين قرار گرفته از نظر زمين‌شناسي مربوط به زون البرز ايران است.

قديمي‌ترين سازند بيرون زده در اين منطقه سازند لالون (كامبرين) است كه ارتفاعات شمال غرب محل احداث كارخانه را تشكيل مي‌دهند اين سازند از ماسه سنگهاي قرمز رنگ متوسط لايه تا ضخيم لايه تشكيل يافته كه لايه‌هاي كم ضخامت شيل نيز بصورت بين لايه‌اي در بين لايه‌هاي ماسه سنگي ديده مي‌شود. روند عمومي لايه‌ها شمالي ـ جنوبي است كه به طرف غرب شيب دارند. ذخاير سنگ سيليس مورد بهره‌برداري شركت فرآورده‌هاي ساختماني كه تأمين‌كننده سيليس مورد نياز مجتمع مي‌باشند مربوط به اين سازند است كه در حال حاضر در چهارچوب طرح جامع ديگري كه تهيه گرديده است در حال بهره‌برداري مي‌باشد.

واحد ماسه سنگ كوارتزيتي سفيد رنگ بالائي (TopQ) در قله اين ارتفاعات گسترش داشته كه دولوميت‌هاي سازند ميلا (اردويسين) بصورت لايه‌هاي متوسط لايه دولوميت بصورت هم شيب بر روي واحد كوارتزيت فوقاني قرار گرفته و بطرف غرب گسترش دارند.

سازند اليكا (ترياس) كليه ارتفاعات بلند شمال دره محل احداث كارخانه (دره چمبورك) را تشكيل داده است كه با روند عمومي شرقي ـ غربي بطرف جنوب شيب دارند.

سازند اليكا در اين منطقه بصورت سنگ آهكهاي ضخيم لايه برنگ خاكستري روشن مي‌باشند كه در اغلب مناطق، اين سازند در امتداد شكستگي‌ها و گسلهاي اصلي و فرعي بطور ثانويه دولوميت آلتره و در بعضي مناطق سيليسفيه شده است.

دولوميتيزاسيون و آلتراسيون آهكهاي اليكا در اين نقطه كاملاً در ارتباط به شكستگي‌ها و درزه‌هاي موجود در اين سنگ است بطوريكه در مناطقي كه تكتونيك بر روي اين سازند تأثير بيشتري داشته است، مناطق دولوميتيزه يا آلتره بصورت زون‌هاي زرد مايل به قهوه‌اي روشن گسترش و تراكم بيشتري داشته و در مناطق كه شكستگي‌ها با تراكم كمتري بر روي سازند گسترش دارند سنگ آهكها بصورت بلوكهاي نسبتاً خاص‌تر ديده مي‌شوند.

عمليات پي‌جوئي جهت يافتن مناطقي از اين سازند كه پديده آلتراسيون يا دولوميتيزاسيون در آن حداقل مي‌باشد، منجر به مشخص شده دو بلوك سنگ آهك قابل بهره‌برداري جهت تأمين سنگ آهك مورد نياز كارخانه گرديد. در اين دو بلوك (بلوكهاي معدني1 و 2) پديده دولوميتيزاسيون و آلتراسيون و سيليسيفيكاسيون نسبت به ساير مناطق گسترش سازند اليكا حداقل بوده و مي‌توان با رعايت تمهيدات استخراجي، سنگ آهك نسبتاً خالص از اين دو بلوك آهكي جهت تأمين سنگ آهك مورد نياز كارخانه، تأمين نمود.

سازندهاي مربوط به ژوراستيك شامل شيل‌هاي ذغال‌دار شمشك كليه تپه ماهورهاي دامنه‌هاي ارتفاعات شمالي منطقه را تشكيل داده‌اند كه بصورت هم‌شيب با روند عمومي شرقي غربي بر روي سازند اليكا قرار گرفته كه لايه‌هاي ذغال‌دار اين سازند در حال حاضر توسط بهره‌برداران خصوصي مورد بهره‌برداري مي‌باشند.

ژوراسيك فوقاني بصورت سازند لار متشكل از سنگ آهكهاي ماسيو خاكستري تيره داراي عناصر چرت و در بخشهاي دولوميتيزه ارتفاعات آهكي شرق منطقه (كوه حوضك) و تپه‌هاي منفرد غرب كارخانه را تشكيل داده‌اند. از اين آهكها در پوزه غربي كوه حوضك بصورت چند سينه كار استخراجي قبلاً بهره‌برداري گرديده است كه در حال حاضر اين سينه كارها تعطيل گرديده است.

بلندترين ارتفاعات شمال غرب مجتمع فرآورده‌هاي ساختماني نيز از سنگ آهكهاي سازند لار تشكيل يافته است كه بلوك معدني شماره 3 بر روي اين واحد سنگي مشخص گرديده و در آينده جهت تأمين سنگ آهك مورد نياز كارخانه مورد بهره‌برداري قرار خواهد گرفت.

شرح كامل عمليات اكتشافي انجام شده بر روي سه بلوك معدني سنگ آهك كارخانه، بلوكهاي 1 و 2 مربوط به سازند اليكا و بلوك 3 مربوط به سازند لار، در بخش مربوطه ارائه خواهد شد.

سنگ آهكهاي كرتاسه (سازند تيزكوه) بخشهاي جنوبي ارتفاعات حوضك را تشكيل داده‌اند كه اين آهكها در حال حاضر توسط كارخانه سيمان آبيك مورد بهره‌برداري مي‌باشند.

جوانترين سازند، بيرون زده در اين منطقه مربوط به توفهاي سبز البرز (ائوسن) مي‌باشد كه بصورت تپه منفردي در جنوب اتوبان و در جنوب غربي مجتمع فرآورده‌هاي ساختماني تظاهر دارد. از اين توفها بعنوان پوزولان توسط كارخانه سيمان آبيك بهره‌برداري مي‌گردد.

2ـ شرح عمليات اكتشافي

با در نظر گرفتن فاصله مناسب و اقتصادي و شرايط استخراج و بهره‌برداري و كيفيت، جهت يافتن مناسبترين ذخاير سنگ آهك منطقه براي تأمين سنگ مورد نياز 50 ساله مجتمع فرآورده‌هاي ساختماني سازندهاي آهكي لار و الكيا كه گسترش وسيعي در منطقه مورد مطالعه دارند، مورد پي‌جوئي و بررسي‌هاي اكتشافي قرار گرفت.

 

1ـ2ـ سازند لار

سازند لار در منطقه مورد مطالعه در ارتفاعات كوه حوضك واقع در شمال شرق مجتمع فرآورده‌هاي ساختماني گسترش وسيعي دارند. بعلاوه اين سازند بصورت تپه ماهورهاي نسبتاً كم ارتفاع (آهكهاي سه‌تپه) ارتفاعات غرب مجتمع را نيز تشكيل داده است.

جهت مشخص شدن امكان بهره‌برداري از اين سازند در مناطق مورد بحث، مطالعات پي‌جوئي و نمونه‌برداري در بلوكهاي قابل بهره‌برداري بعمل آمد.

1ـ1ـ2ـ منابع سنگ آهك سه‌تپه:

بدليل مشرف بودن به كارخانه و قرار گذاشتن چاه آب تأمين كننده آب مورد نياز كارخانه در دامنه جنوب غربي اين تپه‌ها و اشكالات استخراجي و بعلاوه وجود عناصر چرت (سيليس آموف‌سخت) بصورت قطعات پراكنده در سنگ كه در پروسه خردايش اشكالاتي ايجاد مي‌نمايد از برنامه مطالعات و اكتشافات معدني حذف گردد.

2ـ1ـ2ـ سنگ آهكهاي لار واقع در كوه حوضك:

براي بررسي امكان بهره‌برداري از اين ذخاير جهت تأمين سنگ آهك مورد نياز مجتمع مورد بررسيهاي اكتشافي قرار گرفت.

ذخاير سنگ آهك كوه حوضك از دو بخش تشكيل يافته است.

ـ بخش تحتاني كه از لايه‌هاي نازك لايه يا متوسط لايه سنگ آهك مارني خاكستري تيره تشكيل يافته است از اين بخش از ذخاير دو نمونه تحت شماره T3.7 و T3.8 بصورت نمونه‌برداري نقطه‌اي گرفته شده است كه آناليز شيميايي آن بصورت ذيل است.

 

 

MgOCaOSio2شماره نمونه‌گيري
0.2053.003.76T3-7
0.2056.024.48T3-7

وجود درصد بالاي sio2 در اين لايه‌هاي آهكي امكان بهره‌برداري از اين بخش از سازند لار در كوه حوضك را كاملاً منتفي مي‌سازد گو اينكه قبلاً در پوزه غربي كوه حوضك از اين تيپ سنگ آهك‌ها، مقاديري سنگ استخراج گرديده و در كوره آهك كارخانه بدليل درصد بالاي سيليس آن ايجاد اشكالاتي نيز نموده است.

ـ از بخش فوقاني سازند در ضخامت بيرون زده آن كه از سنگ آهك ماسيو خاكستري تيره تشكيل يافته و در متن سنگ نيز عناصر پراكنده چرت ديده مي‌شود جمعاً 7 نمونه گرفته شده است T3-20 تا T3-26.

بررسي آناليز شيميائي اين نمونه‌ها نشان مي‌دهد، اين بخش از ذخاير نيز بدليل بالا بودن نسبي درصد sio2 و وجود لايه‌هاي دولوميتي در آنها از كيفيت مناسبي جهت تأمين سنگ آهك مورد نياز كوره‌هاي كارخانه برخوردار نمي‌باشند

 

 

 

 

 

MgOCaOSiO2شماره نمونه
3.0151.140.86T3-20
4.6249.731.50T3-21
1.4051.124.47T3-22
4.8349.581.77T3-23
2.8151.201.57T3-24
1.8152.031.76T3-25
1.2153.132.27T3-26

از بيرون زنگيهاي سنگ آهك كوه حوضك در بخش جنوبي آن نيز در امتداد يك پروفيل نمونه‌برداري گرديد. نمونه‌هاي T3-19 تا T3-9 وجود لايه‌هاي دولوميتي در اين بخش از ذخاير كوه حوضك امكان بهره‌برداري از اين ذخاير را منتفي مي‌سازد.

 

 

 

موقعيت پروفيل‌هاي نمونه‌برداري كوه حوضك در پروفيل (كروكي) ضميمه مشخص گرديده است.

MgOCaOSiO2شماره نمونه
17.2334.851.27T3-9
11.4440.511.33T3-10
1.7953.361.28T3-11
7.2346.131.36T3-12
7.4045.941.06T3-13
11.4736.763.42T3-14
13.4538.851.19T3-15
8.0444.212.65T3-16
15.4536.871.56T3-17
11.6641.410.97T3-18
11.6741.451.23T3-19

 

 

 

عدم يكنواختي كيفي، وجود درصد نسبتاً بالاي سيليس و وجود لايه‌هاي دولوميتي در ذخاير كوه حوضك و بعلاوه شرايط استخراج نامناسب و دشوار (حالت پرتگاهي و شيب زياد توپوگرافي) دلايل كافي براي نفي كامل اين ذخاير جهت تأمين سنگ آهك مورد نياز كارخانه گرديد.

3ـ1ـ2ـ ذخاير سنگ آهك لار در ارتفاعات شمال غرب مجتمع (بلوك3)

سازند لار بصورت ارتفاعات نسبتاً مرتفعي در شمال غرب محل مجتمع فرآورده‌هاي ساختماني گسترش دارند. در اين ناحيه بدليل عملكرد شديد تكتونيك سنگ آهك و بلوكهاي آهك دولوميتي با موقعيت زمين‌سناسي نامنظمي در كنار هم قرار گرفته‌اند. مجموعه منطقه جهت يافتن بلوكهاي آهك خالص قابل بهره‌برداري، مورد شناسائي‌هاي پي‌جوئي قرار گرفت كه اين بررسي منجر به مشخص شدن يك بلوك آهكي در فاصله 5/1 كيلومتري شمال غرب انتهاي معدن سيليس كارخانه گرديد. كه بنام بلوك شماره3 نامگذاري گرديد. موقعيت اين بلوك معدني در نقشه شماره1 مشخص گرديده است عملكرد گسل‌هاي متعدد باعث گرديده كه اين ذخيره بصورت يك بلوك معدني با شرايط استخراج ايده‌آل بيرون زدگي يابد.

جهت مشخص شدن كيفيت اين بلوك معدني يك پروفيل نمونه‌برداري سرتاسري در امتداد عمود بر روند عمومي لايه‌ها و در كل ضخامت بلوك زده شده است.

موقعيت زمين‌شناسي معدني بلوك شماره3 ذخاير سنگ آهك در مقطع شماتيك ذيل (شكل شماره1) و موقعيت استراتي‌گرافي نمونه‌هاي اخذ شده (Sampling interval) از اين بلوك مشخص گرديده است.

روش نمونه‌گيري، بصورت نمونه‌گيري نقطه‌اي (Chip Sampling) بوده است بطوريكه در امتداد عمود بر روند عمومي لايه‌ها از هر 10 تا 20 سانتي‌متر ضخامت لايه سنگ آهك يك قطعه كوچك نمونه گرفته شده و نمونه‌هاي مربوط به هر 10 متر ضخامت لايه‌ها در يك كيسه و تحت يك شماره ريخته شده است (Sampling interval=10 m) در مرحله آماده‌سازي نمونه‌ها، كل حجم هر كيسه نمونه از سنگ‌شكن فكي آزمايشگاهي عبور داده شده و تا قطر زير دو ميليمتر خرد شده‌اند. سپس با روشهاي استاندارد متوسط‌گيري (كارتاژ) از كل حجم نمونه حدود 50 گرم نمونه متوسط گرفته شده و سپس كل 50 گرم، توسط آسياب آزمايشگاهي به پودر 200 مش تبديل گرديده و از آن جهت انجام آناليز شيميايي به ميزان مورد نياز نمونه توزين گرديده است. نتيجه آناليز شيميايي نمونه‌هاي اخذ شده از اين بلوك در جداول آناليز نمونه‌ها ارائه گرديده است. (نمونه‌هاي T1-1 تا T1-14).

1ـ3ـ1ـ2ـ ذخيره قابل بهره‌برداري بلوك3:

سطح مقطع بلوك قابل بهره‌برداري در پروفيل زمين‌شناسي معدني شكل1 مشخص گرديده است كه برابر: S =800 m2

طول بلوك با سطح مقطعي كم و بيش شبيه آنچه در پروفيل ارائه شده است حدوداً برابر: L = 150m

لذا ذخيره تقريبي قابل بهره‌برداري اين بلوك برابر:

ميليون تن 3=5/2*150*8000 M=v.d =s*L*d=

ذخيره دقيق قابل بهره‌برداري اين بلوك بعد از تهيه نقشه‌هاي پتوگرافي و زمين‌شناسي معدني و پروفيل‌هاي زمين‌شناسي معدني و مشخص شدن روش استخراج مشخص خواهد شد.

 

 

MgOCaOSiO2شماره نمونه
0.4555.560.23T1-1
0.3055.210.51T1-2
0.8555.140.08T1-3
0.8055.260.23T1-4
0.4055.150.70T1-5
0.4055.350.31T1-6
0.4555.280.08T1-7
0.5555.290.08T1-8
0.4054.910.08T1-9
0.3055.510.31T1-10
0.2055.240.59T1-11
0.6054.610.58T1-12
0.8054.031.17T1-13
0.6054.600.54T1-14

 

 

2ـ3ـ1ـ2ـ كيفيت و شرايط استخراج:

كيفيت متوسط سنگ آهك در اين بلوك بصورت ذيل مي‌باشد.

SiO2=0.35     CaO=55.0     MgO=0.5

كيفيت بسيار مناسب و يكنواختي كيفي در كل لايه‌هاي تشكيل دهنده بلوك معدني و شرايط استخراج آسان و ايده‌آل از مزاياي اين بلوك معدني است و در صورتيكه در پروسه پخت كليه تمهيدات تكنولوژيكي جهت پخت كامل و ايده‌آل آن رعايت گردد مي‌توان از اين ذخاير جهت توليد آهك صنعتي با اكتيويته بالاتر از 95 درصد و آهك هيدراته با كيفيت بسيار خوب كه داراي ارزش بسيار بالاتري نسبت به آهك ساختماني است تهيه نمود. از نقاط ضعف اين بلوك معدني عدم وجود راه دستيابي به آن است و جهت دستيابي به اولين سينه كار استخراجي آن مي‌بايست اقدام به احداث راه دستيابي به طول حداقل 3 كيلومتر نمود (عمليات كوه‌بري) كه 5/1 كيلومتر آن مربوط به راه دستيابي به افقهاي بالائي معادن در دست بهره‌برداري سيليس شركت مي‌باشد. و 5/1 كيلومتر بعدي راه اختصاص جهت رسيدن به بلوك آهكي خواهد بود كه در ادامه احداث راه دستيابي معدن سيليس مي‌بايست احداث گردد.

با تعويض متد استخراج ذخاير سيليس شركت فراسا كه به دليل افزايش ميزان بهره‌برداري و حفظ ذخاير، انجام آن در دست اقدام است، يك راه دستيابي به طول حدود 5/1 كيلومتر به بالاترين افقهاي بلوك معدني سيليس در دست اجرا مي‌باشد كه بعد از احداث اين راه و ادامه آن تا 5/1 كيلومتر ديگر، مي‌توان به بلوك معدني شماره3 سنگ آهك دست يافت. لذا بهره‌برداري از اين ذخاير بعد از احداث راه معدن سيليس و تكميل آن تا محل بلوك3 امكان‌پذير بوده و استخراج از اين ذخاير در برنامة آتي شركت مي‌باشد. بدليل عدم اولويت، تهيه نقشه‌هاي تپوگرافي و زمين‌شناسي معدني و تهيه طرح جامع استخراج از اين بلوك معدني به بعد موكول گرديده است.

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود پایان نامه معدن : معدن آهك چمبودك”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *