دانلود پایان نامه : بازآفرینی شهـــــــرداری منطقه 2 تهـــران

۴,۹۰۰ تومان

Continue Shopping

توضیحات

دانلود پایان نامه : بازآفرینی شهـــــــرداری منطقه 2 تهـــران

90ص

 

 

دانشگاه  آزاد  اسلامی

واحد  تهران  جنوب

دانشکده فنی  و مهندسی

پایان نامه کارشناسی

مهندسی معماری

 

فهـــــــرست

چکیده 1

فصل اول: مـــــروری بر سیر پیدایش شهرداری.. 3

مقدمه. 3

سیر پیدایش شهرداری جهان: 3

3-1)   سیر پیدایش شهرداری در ایران: 4

4-1)   مدیریت شهری در دوران باستان: 6

5-1)   مدیریت شهری در دوران اسلامی: 8

6-1)   مدیریت شهری پس از مشروطیت: 11

2-6-1)   قانون تشـــکیل وظایف و انتخـــاب شوراهای اســـلامی و انتخاب شـــهردار: 12

فصل دوم: مفهــــــوم شهرداری.. 14

1-2)   تعریف شهرداری: 14

1-1-2)   محدودۀ شهر: 14

2-1-2)  سازمان شهرداری: 14

3-1-2)  شهردار: 15

2-2)   وظایف شهرداری: 15

3-2)   وظایف مدیریت شهری در کلان شهر ها: 16

4-2)   اهــداف مدیریت شـــهری در ایران: 18

5-2)   هدف گذاری از سوی شهرداری ها : 19

فصل سوم: نمــــونه های موردی.. 21

1-3)  مقدمه نمونه موردی: 21

2-3)   شهرداري توبرکوري: 21

3-3) شهرداري منطقه 2 : 25

4-3)  شهرداري منطقه 5: 27

5-3)   شهرداری منطقه 16 تهران: 30

فصل چهارم: شناخت فضاها و عملکردها 35

1-4)  برنامه فیزیکی: 35

4-4)  ابعاد شبکه ی طراحی: 43

2-4-4)  تعداد افراد ساکن برای اندازه های مختلف دفتری.. 44

فصل پنجم: شناخت بستر طراحـــــی. 52

1-5) در مقیاس شهـــــر: 52

2-5) در مقیاس منطقـــــه: 59

. 1-2-2-5) ساختارها و عناصر طبیعی. 60

2-2-2-5) ساختارها و عناصر مصنوعی. 61

3-2-2-5)  عناصر تاثیر گذار بر بافت یا عناصر ساختاری.. 61

3-5)  در مقیــــــاس سایت: 67

فصل ششــم: فرآیند طـــــراحی. 76

1-6) نیاز های برنامه فیزیکی. 76

2-6) ارتباط فضاها: 81

3-6) ایده ی اسقرار فضــــاها و عمـــلکرد ها: 83

4-6) شکل گیری ایده ی حجمی: 84

فهرست منابع: 87

چکیده

 

از زمانی که انسانها با هم بودن را تجربه نمودند و اجتماع را به وجود اوردند نیاز به نیرویی برای کنترل اجتماع را احساس کردند.

با گسترش جوامع انسانی و پیدایش شهر روشهای متفاوتی برای اداره ی شهرها بکار گرفته شده است. روشی که در هر جامعه استفاده میشود بیانکر رابطه ی مردم و حکومت است. در حکومت های استبدادی مردم کنار گذاشته میشوند و در جوامع دموکراتیک مشارکت را تجربه میکنند.

گسترش شهر نشینی و به دنبال ان مشکلات خاص زندگی شهری بیش از پیش توجه به راهبرد ها و چاره های سودمند برای بهتر ساختن محیط زندگی شهروندان را ضروری ساخته است.محیطی که از خانه شروع میشود و به همراه شهروندان به نقاط مختلف شهر سفر می کند و  آن را فرا می گیرد.

شهرداری به عنوان مهمترین سازمان مسؤل که وظیفه ی ارتقا کیفیت محیط شهری و تبیین خط مشی کالبدی را به عهده دارد خود باید در کالبدی شایسته جای گیرد.

هدف از این طرح اصلاح نگرش موجود به ساختمان های شهرداری از طریق بازافرینی فضاهای ناکارامد امروزی است. در این مسیر شناخت سیر پیدایش شهرداری ها در تاریخٰ ، مفهوم امروزی ، وظایف و مسؤلیت های آن مورد توجه بوده است.

 طراحی مناسب ساختمان شهرداری ، هم با فرم بیرونی و کالبد آن دی ایجاد الگوی صحیح ساخت و ساز و هم با فراهم نمودن زمینه های فرهنگی و ایجاد فضاهای آرام و صمیمی نقش موثری در افزایش مشارکت مردمی در راستای تحقق اهداف  شهرداری دارد. برای امکان بخشیدن به سازمان شهرداری شناخت کافی از محیط ، اجزای ان ،ارتباط آن ها و بستری  برای تحقق این امر لازم میباشد.

شهرداری به عنوان نماینده ی دولت برای اداره ی شهرها نقش مهمی در نزدیکی مردم و مسئولین دارد. وظایف شهرداری ها گسترده و پیچیده است. از برنامه ریزی کالبدی آینده ی شهرها تا اجرای سنگفرش پیاده رو.

 بنابر این مکان های شلوغی هستند که هرروزه مراجعین متعددی از اقشار مختلف برای حل مسائلشان به آنجا مراجعه می کنند.

متاسفانه شهرداری ها در ایران به صورت مجموعه ی اداری در نظر گرفته شده اند ونقش فرهنگی آنها نادیده گرفته شده و تبدیل به فضاهای سرد و پر اضطراب شده است.

پس از مطالعه ی نیاز ها و مسائل فضایی- عملکردی شهر و بررسی آنها می توان به این نکات اشاره کرد:

 • عدم وجود انسجام و هویت در ساخت و سازها و ساختار بنا ودر نتیجه شروع یک نوع معماری تقلیدی و بی هویتی.
 • بی توجهی به وجود ارزشها در تیپولوژی خاص معماری شهر و گسستن رابطه با مفاهیم و شیوه ی بیان معماری با هویت اصلی شهر.
 • اهمیت ندادن به نیاز ها و خواست مردم و ذینفعان واقعی در ساخت و ساز ها.

این مشکلات در رابطه با مبانی نظری حاکم بر معماری در فضای فکری جامعه می باشد. با توجه به این نیاز های فضایی شهر بازافرینی شهرداری از اهمیت خاصی برخوردار میشود.

 

 

 

فصل اول: مـــــروری بر سیر پیدایش شهرداری

مقدمه

از آنجا که شهرداری نهادی مردمی است, ریشه در تاریخ و تحوّلات اجتماعی دارد و در پاسخ به نیاز های جدید انسان, شهرنشینی شکل گـــرفته است باید بتواند  هماهنگ با نیاز های شهرنـــشینان تغییر کند و این هماهنگی نیازمند شناخت چگونگی ارتباط مردم و شهرداری از گذشته تا حال اســـت.

از آنجا که مفهوم شهرداری در اروپا شکل گرفتـــه است ابتدا به مســیر پیدایش آن در جـــهان  حرکت مدیریت شهری در ایران باستان تا شکل گیری شـــهرداری امروزی پرداخته است

 

سیر پیدایش شهرداری جهان:

تشکیل شهرداری ها در اروپا به قرون 11 تا 14 میلادی برمی گردد. در این زمــــان شهرها تا حدود زیادی از دولت ها مستقل گشــته اند و انجمن هایی برای اداره ی مورد داخـــلی آنها به وجود آمده و به تدریج اداره ی امور شـــهرها بر مبنای عدم تمرکز شکل گــــرفت.

 قدرت موسسات مرکزی تابع دولت که برای رفاه مـــردم گام برمی داشته اند کم شده یا قدرت این موسسات به کلی منحل گردید. اقدامات کلیساها کاهش یافت و قوانین از انحصار حکام بیرون آمد؛ دخالت مردم در امور شهر زیاد شد؛ شهرداری به مفهوم امروزی شکل گرفت و به عنوان یک نهاد اداری و یکی از سندیکاهای مردمی که محل کاندیداهای مورد علاقه ی مردم شهر است به سازمان های نوپای دیگر اضافه شد.

اگرچه نیازمنـــدی های محـــلی باعث تکوین شهرداری شد ولی از نقش دولت ها هم نمیتوان چشم پوشی کرد زیرا دولت ها که به وســـیله ی سازمان های مرکزی مســـتقردر پایتخت نمیتوانستند کلیه ی امور مردم را حل و فصل کنند حیطه ی اقتدار خود را به قسمت هایی تقسیم کردند و ازسازمان های محلی به عنوان وسیله ای برای اجرای پاره ای از نظرات خود استفاده کردند.

 در این میان شهـــرداری ها دو وظیف به عهده گرفتند؛ از یک طرف مسئول انجام قســـمتی از نیازمندی های محلی شـــهر خود شدند واز طـــرف دیگر به عنوان کارشـــناسان و راهنمای اجتمای شـــهر و مسئولین مورد اطمـــینان مردم سمت مشاورت و نمایندگی دولت را در امور رفاهــــی و محلی پیدا کردند. انجمن هایی به وجود آمد و خود یاری مردم در امور زیاد شد؛ قوانین اساسی نیز به مرور تحت تاثیر این رویه قـــرار گرفت به طوری که حقوق نسبــتا ثابتی برای شـــهرداری ها و دیگر ارگان های محــلی در نظر گرفته شد و درآمد، بودجه و مخـــارج آن به عهده ی خود آنـــها واگذار گردید.

3-1)  سیر پیدایش شهرداری در ایران:

شهرداری از نظر لغوی از دو کلمه «شهر» و «داری» تشکیل گردیده که «داری» به معنی اداره و مدیریت و «شهر» پس از 1362 به جایی که دارای شهرداری باشد اطلاق می گردید. بنابراین از نظر لغوی شهرداری را میتوان سازمان اداره شهر دانست و در اصطلاح، شهرداری به واحدی گفته می شود که به منظور اداره امور محلی و ارائه خدمات عمومی موردنیاز شهروندان در یک مرکز جمعیتی با خصایص شهری تشکیل می شود.

از زمانی که تهران به صورت پایتخت سلسله قاجاریه در آمد افزون بر روش‌های سنتی که از دیرباز وجود داشت، حاکمان و کلانتران شهر نیز وظایفی بر عهده گرفتند که بخشی از آنها چون نظافت معابر و میاه و جلوگیری از تجاوز و نیرنگ در کسب و تخلفات دیگر در زمره تکالیف کنونی شهرداری‌‌ها قرار گرفت.

 پس از فتح تهران توسط مشروطه خواهان، به واسطه آشنایی‌‌هایی که با اصول تقسیم کار و روند اداره شهر در جوامع غربی داشتند تصمیم گرفتند طبق ضوابط خاصی به ساماندهی اوضاع شهر تهران بپردازند و در راستای آن تصمیم به جای میرزا عباس خان مهندس باشی که در دروه سلطنت ناصرالدین شاه توسط وی برای اداره تهران تعیین شده و به دلیل دخالت‌های شاه و اطرافیانش عملاً نتوانسته بود کار چندان چشمگیر و قابل اعتنایی انجام دهد کسی را به ریاست شهر منصوب کنند و اجرای امور شهری را به عهده وی بگذارند که مسوولیت‌هایش مشخص باشد و آنها را بر اساس اختیاراتی مشخص و از پیش تعیین شده انجام بدهد و همان تفکر مقدمه تاسیس تشکیلاتی با عنوان بلدیه شد. به عبارت بهتر طرح ایجاد سازمان بلدیه پس از استعفای میرزا نصرالله خان مشیرالدوله به عنوان رئیس نخستین کابینه قانونی و مطابق این خواست مجلس که وزیران باید مسئول و در برابر دولت جوابگو باشند در تاریخ 29 اسفند سال 1285 ه.ق در مجلس اول مطرح شد. هدف اولیه از تاسیس بلدیه حفظ منافع شهرها و برآورده کردن حوایج شهرنشینان مثل اداره کردن اموال منقول و غیر منقول نگهداشت سرمایه‌‌های متعلق به شهر ایجاد تسهیلاتی برای دسترسی آسان مردم به مواد غذایی، تمییز نگه داشتن کوچه‌‌ها، میدان‌ها و خیابان‌ها و …

 بر اساس مصوبه مجلس محمدخان قاجار ماموریت یافت تا نظامنامه بلدیه را تدوین کند و او جزوه‌ای در خصوص وظایف بلدیه و مامورانش و همچنین محدوده فعالیت و اختیارات آنها تنظیم کرد که به نظامنامه بلدیه معروف شد و مشتمل بر پنج فصل و 108 ماده بود. این قانون که ترجمه و اقتباس از قوانین شهرداری‌‌های فرانسه و بلژیک بود بعدها پایه و اساس شکل گیری شهرداری در تهران شد. این نظامنامه در بیستم ربیع‌الثانی سال 1325 قمری به تصویب نمایندگان مجلس رسید و نامگذاری بسیاری از خیابانها و کوچه‌‌های شهر و حتی شماره گذاری خانه‌‌ها و دکانها را به دنبال داشت و گفته می‌شود تامین روشنایی چند خیابان شهر در شب‌‌ها و رساندن آب آشامیدنی به خانه‌‌ها با گاری‌‌های بشکه دار، نظافت و آب پاشی خیابانها نیز از همان زمان و توسط خود محمد خان قاجار دولو شروع شد.

 با روی کار آمدن رضا شاه به عنوان نخست وزیر روند تمرکز گرایی دولت با شدت بیشتری دنبال شد و دولت در تاریخ 30 اردیبهشت ماه 1309 قانون جدیدی برای تشکیلات بلدیه تصویب کرد. متن آن قانون به منظور رفع مشکلات دولت در زمینه امور شهر تدوین شده و نحوه دریافت عوارض و مالیات‌‌ها را برای دولت مشخص و راحت تر کرده بود. در سال 1308 ه.ش چهار شعبه بلدیه به نام بخش در چهار نقطه شهر تشکیل شد و در سال 1315 تعداد بخش‌‌ها به هشت رسید…

.

.

 

4-2)   اهــداف مدیریت شـــهری در ایران:

هدف سیستم مدیریت شهری به مثابه جزئی از سیستم حکومتی، اداره امور شهرهاست. و نقشی که دولت برای این سیستم قایل می شود، تعریف این هدف را روشن می سازد. تردیدی نیست که این تعریف، هرچه باشد، هدف سیستم مدیریت شهری در جهت اهداف ملی بوده و با آن همسوست و از کلیات آن تبعیت می کند. به همین دلیل است که برنامه های این سیستم برای ساماندهی امور شهر، به طور کلی در چارچوب برنامه های کلان و قوانین جاری کشور تدوین می گردد و اقدامات این سیستم ناقض مقررات قانونی کشور نیست

چه اهداف و وظایفی بر سیستم مدیریت شهری مترتب است‚ و این اهداف چگونه و از چه طریق باید تحقق پیدا کند‚ با چه معیارهایی می توان تحقق اهداف را اندازه گیری و تحلیل کرد‚ پاسخ به این سوالها، در وهله اول مستلزم شناسایی و تبیین مسایل مبتلا به سیستم مدیریت شهری و در وهله دوم شناخت مسایل حاکم بر آن است.

اهداف مدیریت شهری: هدف تئوریک سیستم مدیریت شهری، تقویت فرایند توسعه شهری است به نحوی که در سطح متعارف جامعه زمینه و محیط مناسبی برای زندگی راحت و کارآمد شهروندان، به تناسب ویژگیهای اجتماعی و اقتصادی فراهم شود. در قالب این هدف کلان می توان سه هدف خرد فراگیر برای تمام سیستم های مدیریت شهری به شرح زیر تعیین کرد:

حفاظت از محیط فیزیکی شهر;

تشویق توسعه اقتصادی و اجتماعی پایدار ارتقاء شرایط کار و زندگی کلیه شهروندان باتوجه ویژه به افراد و گروههای کم درآمد.

راهبردها در مدیریت شهری: برای تحقق اهداف و انجام وظایف مذکور، راهبردهای اساسی ذیل ارائه و تدوین می شود:

انتقال مسئولیت و وظایف برنامه ریزی، مدیریت و گردآوری و تخصیص منابع از سوی دولت و سازمانهای مرکزی به مدیریت شهری

 • جلب مشارکت عموم مردم برای مدیریت شهرها;
 • بهبود و توسعه ساختار سازمانی و تشکیلاتی سیستم و امور پرسنلی و قانونی;
 • بهبود شیوه های مدیریت مالی و اقتصادی;
 • تاکید بر مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک و جامع سیستم;
 • بسیج کلیه منابع توسعه شهری با مشارکت فعالانه بخش خصوصی و سازمانهای مربوط به جامعه محلی;
 • تاکید بر راهبردهای (توان بخشی) در ارتباط با مسکن و امکانات زیربنایی با کمکهای ویژه برای اقشار کم درآمد;
 • سازماندهی و بهبود کیفیت محیطی فیزیکی زندگی شهری به ویژه برای اکثریت عظیم فقرای شهری.

 

5-2)   هدف گذاری از سوی شهرداری ها :

برخی از شهرداری های کشور در غالب برنامه های خود که راسا تدوین می کنند برای مدیریت شهری هدف گذاری می کنند که در بین آنها باید به شهرداری تهران و اصفهان اشاره کرد.

هدف گذاری شهرداری تهران: شهرداری تهران در سال 1374 طرح برنامه ریزی کلان نگر (استراتژیک) تهران-80 را تهییه کرده است. در این طرح شهرداری تهران تا سال 1380 به دنبال تحقق اهداف زیر است:

 • “شهر پاک” برای دستیابی به ارتقا و بهبود کیفیت زندگی و تامین تعادل های زیست محیطی.
 • “شهر روان” برای دستیابی به شهری که مردم بتوانند در زمانی مناسب سفر های درون شهری خود رامیان محل سکونت، کار یا برای تامین نیازمندی ها، تفریح یا استراحت به انجام برسانند.
 • “شهر سبز” برای دستیابی به توسعه ی فضای سبز در حد ایده آل و امکان بهره برداری بهینه از آن.
 • “شهری با فرهنگ غنی” برای دستیابی به تبیین مبانی فرهنگ، ارتقا و در مواردی اصلاح فرهنگ همگانی با تکیه بر محله های شهر به عنوان پایگاه و محور فعالیت های فرهنگی و توجه جدی به امر آموزش.
 • “شهر پویا” برای دستیابی به کاهش سفر های درون شهری.
 • “شهری با بافت سنتی و مدرن” برای دستیابی به اهدافی مانند اصلاح و ارتقای ضوابط و مقررات شهری، ارتقاء تاسیسات و سطوح خدماتی متناسب با نیاز و توزیع مناسب آن در سطوح شهر، بازسازی بافت کهن و … .

هدف گذاری مدیریت شهر تهران تنها محدود به اهداف خدماتی و کالبدی نیست بلکه مسائل فرهنگی و اجتماعی بایستی برای زندگی شهری نیز در زمره ی این اهداف قرار بگیرند.

هدف گذاری شهرداری اصفهان: شهرداری اصفهان با تدوین برنامه ای میان مدت به نام برنامه ی “اصفهان +22” 9 طرح فرهنگی اجتماعی، 9 طرح حمل و نقل و ترافیک، 3 طرح مربوط به فضای سبز شهر و یک مورد طرح خدماتی اجرا خواهد شد. انجام این برنامه حداکثر 5 سال به طول خواهد انجامید. (سعید نیا شهر 13 ص 51-53)

6-2)   ساختار شهرداری ها :

ساختار شهرداری ها در ایران به طور نسبتا دائمی در حال تغییر است و سرعت این تغییرات در شهر

تهران بیشتر از سایر شهرهاست.

تعداد معاونت های شهرداری روند افزایشی دارد به طوری که تعداد آنها از 1 به 7 رسیده است. ساختار

کلی شهرداری های منطقه ای مانند شهرداری تهران است؛ بخش هایی نظیر اداره ی کشتارگاه ها،

سازمان میادین میوه و تره بار، اداره ی آتش نشانی و گورستان ها به طور مستقیم زیر نظر شهرداری کل

جهان است.

 

شهردار

1-3)  مقدمه نمونه موردی:

با وجود مفاهیم مشترک شهرداری در نقاط مختلف جهان و ایران از آنجا که تنوع وظایف حیطه ی اختیار و وسعت شهرها بر شکل ساختاری و ارتباط با شهروندان تاثیر گذار است شهرداری ها شکل های گوناگونی می یابند و هر یک در کالبدی متفاوت مجسم می شوند.

در ادامه یک نمونه ی خارجی بررسی شده که تحلیل کل ساختمان مطرح نبوده و سعی بر آن بوده که قسمت ها و فضاهایی مورد توجه قرار بگیرند که با فضاهای موجود و نمونه های قابلیت انطباق داشته باشد از اینرو بیشتر کیفیت فضایی از لحاظ رنگ، نور و فرم مورد نظر بوده است.

نمونه های داخلی در محدوده ای مشخص بررسی شده است تا به شناخت صحیح و دقیقی از قسمت های مختلف شهرداری ، ارتباط و موقعیت قرار گیری آنها نسبت به هم و چگونگی رفتار کارمندان و مراجعین در فضاهای مختلف دست یافت و با تکیه بر این شناخت فضایی را متصور شد که اجزا به درستی در کنار یکدیگر قرار گرفته و نیاز های کارمندان و مراجعین به شکل مطلوب برآورده شود.

 

2-3)   شهرداري توبرکوري:

اين اداره ي جديد شهرداري شهري کوچک در ايرلند با ترکيب عناصر قديم و جديد و نوعي جلوه ي شهري کاملا متمدنانه ایجاد کرده است.

احداث اين فضاهاي اداري جديد در توبرکوري بخشي از برنامه ي جاري تجديد سازمان شهرداري در ايرلند است که موجي از معماري شاخص و جديد پديد آورده است. پروژه ي مک کلاو مالوين خدمات مدني لازم براي شهرستان سليگو واقع در يکي از نقاط دور دست شمال غربي ايرلند را  فراهم مي آورد و کانون مدني جديد براي شهر کوچک توبرکوري است.

بناي جديد هرچند کوچک است گستره اي از کارکردهاي شهري, قضايي و آموزشي را با اداره هايي براي سازمان هاي محلي و بهداشتي و نيز کتابخانه و تالار شوراي ناحيه ترکيب مي کند.

اين پروژه در بستري شهري احداث شده و محوطه ي آن در کنار خياباني در نزديکي ميدان شهر قرار دارد. مکان پروژه در اصل شامل خانه هايي بود که دوتاي آنها حفظ و جزو طرح جديد شده است.(تصویر 1-2-3)

تصویر 1-2-3) دو خانه ی قدیمی در طرح جدید گنجانده شده اند.

 

گرچه مقياس اين خانه ها نسبتا کوچک و ارتفاع آنها اندک است اما باغچه هاي بزرگي دارند که  شکل قطعات خطي بلند در پشت خانه ها متداد يافته اند. اين فضاهاي سبز دراز و باريک اما پرپشت و شاداب جلوه ي روستاي شهرند.(تصویر2-2-3)

 

تصویر 2-2-3) نمای خیابان اصلی دفتر خدمات توبر کوری

 

مک کلاوين اين پروژه رافرصتي براي تجربه و کشف مفاهيم جديد شهرنشيني در يک روستاي کوچک ايرلندي به شمار مي آورد.

نماي اصلي ساختمان که رو به خيابان و بخشي از اين نماست در کار دو خانه ي باقيمانده قرار دارد اما هندسه ي تجريدي و مقياس بزرگ آن به جاي چهره اي خانگي جنبه اي شهري به آن مي بخشد و نقشه ي اين ساختمان متاثر از قطعه بندي و فرم زمين است و در پشت ساختمان به محوطه هاي باريک وکشيده گشوده مي شود که بازديدکنندگان را به کشف اعماق ساختمان دعوت ميکند.

فعاليت ها در اطراف تالار مرکزي خطي سازمان يافته اند که بام دندانه اي آن با ستون هاي نازکي با مقطع مربعي شکل برپا نگاه داشته شده اند(تصویر 3-2-3)

کتابخانه در يک طرف قرار گرفته و صرفا با پرده اي شيشه اي مجزا شده است تا آن را از رمز و راز بپيرايد و فضاهاي اداري نيز در طرف ديگر قرار دارند. پشت آنها تالار گردهمايي شوراي محلي است که از خيابان ديده ميشوذ. اين بنا براي عبور و مرور عموم مردم کشور است در فاصله ي شبکه هاي سازه اي و صفحات مسير هايي از درون آن از جلوي بنا تا پشت آن مي گذرند يک شيب راهه از پارکينگ جانبي همه کارگاه باريک سرسرا گذشته است.

اين بنا را به لحاظ مفهومي ميتوان چشم انداز ساخته ي دست بشر به شمار آورد که سقفي مواج از جنس رويه  نقش خط افق را در آن بازي کند. اين سطح در در فواصلي با بريدگي ها و تا خوردگي هايي قطع شده و روزنه هاي ورودي در حجم کتابخانه نور سقفي را تامين مي کند. طبقه ي همکف با سنگ آهک تيره اي که آن را فرش مي کند و نقش فراوان فسيل رابر خود دارد نوعي لايه ي زمين شناختي يکپارچه کننده است.

جبهه ي خيابان اصلي نيز پوشيده از سنگ آهک خاکستري همراه با الگويي تصادفي از قلوه سنگ است.

استفاده از فرم هاي روستايي به اين بنا که اساسا روحي هندسي, روشن و خردمندانه,رنگهاي ملايم و  سرد و فضايي روشن دارد پوششي رمانتيک بخشيده است.

اين گونه از معماري انديشمندانه است که به رقم ماهيت شهرستاني محيط اطراف بنا به آن جنبه اي موقرانه و مدرن ومتمدن مي بخشد.

.

.

.

جهت دریافت و خرید متن کامل پایان نامه و تحقیق و مقاله مربوطه بر روی گزینه پرداخت مستقیم که در بالای صفحه قرار دارد کلیک نمایید و پس از وارد کردن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت هایی عضو شتاب قابل پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت انلاین به صورت خودکار لینک دانلود مربوطه فعال گردیده که قادر به دانلود فایل کامل ان می باشید.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود پایان نامه : بازآفرینی شهـــــــرداری منطقه 2 تهـــران”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *