توضیحات

دانلود پروژه شهرسازی

100ص

 

 

فهرست مطالب

2-2) مبانی نظری خاص

2-2-1   تعریف و تعیین معیارها و اهداف طراحی

1-2-2-1   چشم انداز

2-2-2-1  حوزه بندی سوات

3-2-2- 1  اهداف و راهبرد

2-2-2 ) تقسیمات کالبدی پیشنهادی محدوده

1-2-2-2  شبکه دسترسی پیشنهادی

2-2-2-2 تعیین محلات و نواحی در محدوده

 

3-2-2-2تعیین مراکز محلات و نواحی محدوده

 

2-2-3) تعیین سرانه ها و تراکم پیشنهادی در محدوده

1-2-2-3  سرانه پیشنهادی

2-2-2-3  تراکم ساختمانی پیشنهادی

تراکم اقتصادی

تراکم سایه اندازی

تراکم پیشنهادی

2-2-4 ) تعیین جمعیت پذیری در تقسیمات پیشنهادی محدوده ها

2-2-6 ) الگوی توزیع کاربری ها

 

 

تهیه طرح تفصیلی ناحیه 1:

3_1_ تهیه نقشه کاربری اراضی پیشنهادی

3_2_ تهیه نقسه شبکه معابر پیشنهادی و مقاطع عرضی مربوطه

3_3_ دفترچه ضوابط و مقررات پیشنهادی مربوط

3_3_1_ نحوه استفاده از اراضی و کاربری های مجاز و سازگار و ناسازگارو هم جواریها

3_3_2_ تراکم های مجاز ساختمانی

3_3_3_ تفکیک و ابعاد قطعات

3_3_4_ دسترسی و معابر

3_3_5_ ضوابط مربوط به نماسازی

3_4_ تعیین پروژه های پیشنهادی موضعی و موضوعی

3_5_ برآورد مالی فیزیکی طرح

 

تعیین سقف جمعیت پذیری محلات:

جهت محاسبه سقف جمعیت پذیری محلات شهر و تعیین محدوده  ی شهر برای توسعه خدمات وضع موجود و اسکان و خدمات دهی جمعیت افزوده شده به شهر تا 10 سال آینده به شرح زیر عمل می نماییم:

در ابتدا باید مجموع زمین های قابل بارگذاری شامل: زمینهای زراعی، دامداری ها و اراضی بایر در هر محله به تفکیک و سپس کمبود کاربری ها در سطح محله در وضع موجود را محاسبه نموده و از هم کسر نماییم تا مساحت اضافی هر محله بدست آید .با تقسیم کردن این مساحت بر مجموع سرانه های پیشنهادی بدون در نظر گرفتن معبر به جمعیتی که امکان اضافه شدن به شهر را دارد می رسیم . روند این محاسبات را می توان در جدول شماره (1) مشاهده نمود. البته  مساحت باقی مانده در این قسمت بدون احتساب کمبود کاربری های سطح ناحیه  در وضع موجود می باشد .بنابراین در جدول شماره (2) کمبود مساحت کاربری های سطح ناحیه در هر ناحیه از شهر به نسبت میزان مساحت باقی مخانده در هر محله توزیع می شود و از مساحت اضافی محلات کسر می گردد. و مجددا با این مساحت باقی مانده و تقسیم آن بر مجموع سرانه پیشنهادی به جمعیتی می رسیم که مجموع آن از جمعیت قبلی کمتر می باشد.  

در ادامه این روند به دلیل این که مساحت باقی مانده برای هر محله بدون احتساب سهم هر محله از کمبود کاربری های سطح شهر در وضع موجود می باشد در جدول شماره (3) ابتدا مجموع مساحت کمبود کاربری های سطح شهر در نواحی به طور متناسب تقسیم شده و سپس در هر ناحیه نیز به نسبت مساحت هر محله توزیع می گردد.

و در نهایت از تقسیم مساحت باقی مانده بر مجموع سرانه پیشنهادی میزان جمعیتی که می تواند در هر محله جای گیرد بدست می آید که مجموع آن از مجمو ع جمعیت های جداول پیش تر کمتر می باشد.

 حال به دلیل اینکه اعداد بدست آمده برای سقف جمعیت پذیری هر محله و مساحت لازم برای تامین خدمات این جمعیت با مساحت های محله کاملا همپوشانی دارند و زمینی برای توسعه خدمات نسل آینده در درون محله باقی نمی ماند در جدول شماره (4)  20 درصد از میزان جمعیت پذیری هر محله کسر می شود تا مساحت اضافی بدست آمده از این 20 درصد به عنوان ذخیره در هر محله عمل نماید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

جدول شماره (1): تعیین میزان توان پذیرش جمعیت در هر محله
میزان پذیرش جمعیتمجموع سرانه پیشنهادیمساحت باقی ماندهمجموع اراضی قابل بارگذاریمجموع مساحت کمبود وضع موجود در محلهشماره محله
874.773367578.168319.883537.8152181
3834.22535278.1299453321956225032
7256.80153678.1566756.2582120.2153643
3689.84635178.1288177302480143034
3593.67477678.1280666306559258935
4221.15249778.1329672.01346057.01163856
23470.4738878.11833044.011942710.01109666جمع کل
 

مساحت باقی مانده = مجموع مساحت کمبود کاربری ها ی رده محله در وضع موجود – مجموع اراضی قابل بارگذاری

میزان جمعیتی که محله می تواند بپذیرد= مجموع سرانه های پیشنهادی ÷ مساحت باقی مانده

 

 

جدول شماره (2): توزیع کمبود مساحت کاربری های رده ناحیه در محلات هر ناحیه
میزان پذیرش جمعیت محلهمجموع سرانه پیشنهادیمساحت باقی مانده محله با احتساب کمبود ناحیهمیزان مساحت کمبود ناحیه در محلهمساحت باقی مانده محلاتشماره محلهکمبود مساحت کاربری های رده ناحیه در وضع موجودشماره ناحیه
832.763083478.165038.796823281.00318393452968319.81448801
3650.08977878.1285072.011714380.988332994532
6908.29950778.1539538.191527218.00849566756.23
3501.40656178.1273459.852414717.14757898515.012881774458872
3410.14645178.1266332.437814333.562152806665
4115.48344478.1321419.2578252.753038329672.016
22418.1888378.11750860.54782183.462771833044.011833044.01.90767جمع کل
میزان مساحت کمبود ناحیه در محله = مساحت باقی مانده هر محله در ناحیه   × کمبود مساحت کاربری های رده ناحیه

     مجموع مساحت های اضافی محلات ناحیه

 

 

 

جدول شماره (3): توزیع کمبود مساحت کاربری های رده شهر در نواحی و در محلات هر ناحیه
 

میزان پذیرش جمعیت محله

 

مجموع سرانه های پیشنهادی

 

مساحت باقی مانده محله با احتساب کمبود شهر

 

اختصاص کمبود رده شهر به محله

 

مساحت باقی مانده محله

 

شماره محله

 

اختصاص کمبود رده شهر به ناحیه

 

مساحت اضافی نواحی

 

شماره ناحیه

مجموع مساحت کمبود کاربری در رده شهر 
781.729878.161053.13985.69965038.8154519.351750860.5478896491107296شهر
3426.40578.1267602.317469.742850722
6484.94678.1506474.333063.91539538.23
3286.83478.1256701.716758.13273459.9452776.65861211.52
3201.16678.1250011.116321.35266332.45
3863.27978.1301722.119697.17321419.36
21044.3678.116435651072961750861 107296 1750861  جمع
اختصاص کمبود رده شهر به ناحیه = مساحت اضافی نواحی  × مجموع مساحت کمبود کاربری در رده شهر

مجموع مساحت اضافی نواحی

 

اختصاص کمبود رده شهر به محله = مساحت باقی مانده محله  × مجموع مساحت کمبود کاربری در رده شهر

مجموع مساحت اضافی نواحی

 

جدول شماره (4): اختصاص 20 درصد از توان پذیرش جمعیت در هر محله به اراضی ذخیره
مساحتی که در هر محله برای ذخیره می ماندتوان پذیرش جمعیت با کسر 20 درصد20 درصد توان پذیرشمیزان توان پذیرش جمعیتشماره محله
12183.66261567821
53498.5274168534262
101295.75188129764853
51311.7263065732874
49984256164032015
60293.2309177238636
328566.716837420721044جمع کل

 

 

 

 

 

 

 


جدول شماره (4) حداکثر سقف جمعیتی که هر محله می تواند در خود جای دهد را نشان می دهد. در این محلات به ترتیب محلات شماره 3 و 6 که دارای اراضی بایر قابل توجه بیشتری نسبت به سایر محلات بوده توانسته است جمعیت بیشتری را در خود جای دهد و محله یک با توجه به کمبودهای وضع موجود قابل توجه می تواند جمعیتی بالغ بر 626 نفر به جمعیت قبلی 3446 خود به محله اضافه نماید.

با محاسبات صورت گرفته مجموع محلات حداکثر جمعیتی را که می تواند در خود جای دهد برابر با 16837 نفر می باشد و با توجه به جمعیت 31200 نفری در مجموع شهر می تواند جمعیتی بالغ بر 48037 نفر را در خود جای دهد و بنابر جمعیت پیشنهادی 56000 نفری نیاز به توسعه بیرونی شهر برای جمعیتی حدود 7963 نفر می باشد و  این جمعیت مساحتی بالغ بر 860800.3 متر مربع در خارج از مرز شهر را نیاز دارد .

تعیین پهنه پیشنهادی جهت استقرار جمعیت جدید مستلزم شناخت کامل از امکانات و محدودیت های اطراف شهر برای توسعه می باشد . در ادامه با توجه به توضیحات مربوطه از امکانات و محدودیتهای توسعه شهر فریمان به تهیه نقشه جهات توسعه می پردازیم.

مجموع جمعیت اضافه شده به داخل شهر = 16837 نفر    

مجموع جمعیت اضافه شده به خارج از شهر = 7963 نفر
با توجه به جمعیت محاسبه شده 7963 نفری جهت توسعه بیرونی نیاز به 860800.3 متر مربع زمین می باشد.

 

 

 

تعیین جهات توسعه، امکانات و محدودیت ها:

به طور کلی عوامل موثر در توسعه و یا عدم توسعه شهر فریمان را می توان به دو دسته طبیعی و انسان ساخت تقسیم کرد:

توپوگرافی و شیب مناسب:با توجه به گزارشات ارائه شده در مراحل قبل شهر فریمان در بین خطوط توپوگرافی 1380-1420 گسترده شده است و از لحاظ توپوگرافی تقریبا همسطح و با شیب ملایم 5 درصد جنوب به شمال هیچ عامل محدود کننده توسعه از لحاظ توپوگرافی مشاهده نمی شود.

از طرفی توان خاک لس که سرتاسر فریمان را به طور یکنواخت در بر گرفته است عاملی است برای بهبود در گسترش وضعیت زراعی و کشاورزی در فریمان.همچنین با توجه به گزارشات مراحل قبل توان سنگ کنگلومرا برای بار گذاری و… مناسب است.

به طور کلی در مورد توان خاک و سنگ می توان گفت :

توان خوبی برای سد سازی و دریاچه دارد همچنین آبهای زیر زمینی آبدهی کمی دارند.فرسایش اساسی و امکان لغزش هم دارد.برای دفع پساب توان مناسبی دارد.توان بالایی برای آماده سازی و تسطیح دارد،برای احداث کانال توان خوبی دارد(بریدگی های عمودی خاک لس خیلی پایدار است)در خارج از دره های لسی توان مناسبی برای دفع پساب دارد.همچنین این نوع خاک توان خوبی برای آبزی پروری ،مرتع داری و جنس سنگ توان زیادی برای بارگذاری دارد.برای کشاورزی ،مرتعداری،جنگلداری توان مناسبی برای هر سه دارد.

توان جاده سازی خاک لس پایین و فونداسیون برای وزن های کم و  متوسط توان دارد.

از نظر زلزله خیزی در شهر فریمان هیچ گسل فعالی از داخل شهر عبور نمی کند .بنابراین محدوده اطراف هیچ محدودیت توسعه به ویژه برای بافت مسکونی از نظر زلزله خیزی ندارد.

از نظر پوشش گیاهی شمال فریمان دارای پوشش گیاهی مرغوب و جنوب پوشش گیاهی نا مرغوب در بر گرفته است.بنابراین پوشش گیاهی در شمال می تواند عامل محدود کننده ای برای توسعه باشد.با توجه به نقشه پوشش گیاهی شهرستان فریمان از سمت شمال و شرق و غرب به مجتمع های درختی و تاکستان ختم می شود و از سمت جنوب مخلوطی از مرتع و دیم وجود دارد.

مسیل نیز به عنوان عامل هدایت کننده و تاثیر گذار بر توسعه شهر مطرح می باشد که در قسمت جنوبی شهر و در راستای توسعه شهر قرار گرفته است.

از نظر عوامل انسان ساخت باید گفت:

شهر فریمان از سمت شرق مخصوصا حاشیه شمال جاده تربت جام بواسطه کارخانه ها محدود گردیده است و بر خلاف پیش بینی های طرح هادی فریمان بافت مسکونی در قسمت شمال شرقی شکل نگرفته و کاربری های مسکونی در قسمت شرقی و غربی نیز به کندی توسعه یافته اند و در سمت جنوب به خاطر کارخانه قند و دانشگاه پیام نور که باعث جذب جمعیت شده بافت مسکونی شکل گرفت.شهر فریمان در محور اصلی فریمان مشهد و فریمان جام است که بالاترین تردد روزانه را داراست .و محور فرعی فریمان کارخانه قند که در چند سال گذشته تعاونی مسکن ادارات کارخانه قند فریمان نسبت به خرید اراضی جنوب شهر اقدام کرده و توانسته اند طرح هادی با موافقت فرمانداری و استانداری به این سمت گسترش دهند.موقعیت دقیق این ناحیه ضلع جنوب غربی شهر در سمت غرب جاده فریمان به کار خانه قند می باشد که ضلع جنوب شرقی شهر نیز در آینده سمت گسترش شهر پیش بینی می گردد.

بنابراین از جمله عوامل انسان ساخت محدود کننده توسعه در سمت شرق بواسطه کارخانه های رنگ فریمان ،کارخانه پلاستیک ،و کارخانه سنگ بری که با فاصله ای کم از یکدیگر قرار دارند. همچنین  در سمت شمال شرق همانطور که در نقشه نشان داده شده است بواسطه مرکز جمع اوری زباله و کشتارگاه محدودیت توسعه را داریم. در سمت جنوب شرق سرد خانه و همچنین در سمت شمال مرکز تنظیم فشار گاز را داریم که  با توجه به استاندارد حریم آن در توسعه های آتی باید رعایت شود.  دو خط انتقال نیرو در جهت شمال غرب جنوب شرق است که یکی از سمت شمال فریمان و دیگری از سمت جنوب فریمان عبور می کنند که باید حریم آن با توجه به ضابطه د رتوسعه آتی رعایت شود.در سمت غرب به واسطه پست  برق که رعایت حریم دارد و نیزسه کارخانه پنیر و شن و ماسه و ایران مالاس محدود کننده توسعه است.همچنین حدود 8حلقه چاه آب است که برای توسعه آتی با توجه به ضابطه حریم آن باید در نظر گرفته شود.

در پایان با توجه به بررسی  عوامل طبیعی و انسان ساخت و نیز با توجه به روند طبیعی رشد و توسعه به سمت جنوب (تا حدی که حتی جهت پیش بینی شده طرح هادی برای توسعه محقق نشد )و نیز با توجه به این امر که هدف برنامه ریز باید هدایت نیرو های موثر بر شهر باشد نه مانع آن ،جهت توسعه به سمت جنوب را انتخاب و برنامه ریزی در مراحل بعدی را بر این اساس پیگیری کردیم.

نقشه شماره (1) جهات توسعه را با توجه به امکانات و محدودیت ها در شهر نشان می دهد.

 

.

.

.

جهت دریافت و خرید متن کامل پایان نامه و تحقیق و مقاله مربوطه بر روی گزینه پرداخت مستقیم که در بالای صفحه قرار دارد کلیک نمایید و پس از وارد کردن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت هایی عضو شتاب قابل پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت انلاین به صورت خودکار لینک دانلود مربوطه فعال گردیده که قادر به دانلود فایل کامل ان می باشید.

 

 

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود پروژه شهرسازی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *