برگشتن به مهندسی شیمی

دانلود پایان نامه : پالایش نفت و فراورده های آن

۶,۵۰۰ تومان

Continue Shopping
دسته: , برچسب: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

توضیحات

دانلود پایان نامه : پالایش نفت و فراورده های آن

195ص

در شش فصل

 

مطالعه اوليه نفت قبل از پالايش

پالايش نفت

توليد و تصفيه برش‌هاي نفتي

تبديل مواد نفتي

روشهاي تبديل كاتاليتيكي در صنايع نفت

فرآورده‌هاي مهم نفتي

 

فصل ششم

فرآورده‌هاي مهم نفتي


گازهاي نفتي يا محصولات فرار نفتي

محصولات فرار نفتي شامل مخلوط هيدروكربورهاي سبك هستند كه در شرايط معمولي به صورت گاز مي‌باشد وبطور كلي مي‌توان به سه نوع زيرتقسيم نمود:

الف گاز طبيعي:

اين گاز به همراه نفت خام از چاههاي نفتي بدست مي‌آيد و يا از چاههاي گاز بدون نفت خام حاصل مي‌شود كه عموما گاز متان مي‌باشد.

گاز طبيعي بدونوع اند. گاز خشك و گاز مرطوب. گاز خشك غني از متان همراه با مقدار كمي هيدروكربورهاي سبك ديگر مثل اتان، پروپان و بوتان است. گاز مرطوب علاوه بر هيدروكربورهاي ذكر شده مقدار كمي هيدروكربورهاي پنتان و هگزان نيز دارد كه هرگاه تحت فشار قرار گيرد، مقداري از آن ميعان كرده و بنزين سبك به دست مي‌آيد.

ب: گازهاي پالايشگاهي:

اينها گازهاي نفتي هستند كه در هنگام پالايش از واحدهاي مختلف پالايشگاه به دست مي‌آيند، تركيب اين گازها بستگي به نوع دستگاه وشرايط كار واحد دارد.

ج: گازمايع P. L. G:

اينها گازهاي نفتي هستند كه در تحت فشار چند اتمسفر به صورت مايع در مي‌ايند مثل گاز مايع سيلندرها،گاز مايع در پالايشگاه از مخلوط پروپان، بوتان و ايزوبوتان تهيه مي‌گردد.

محصولات فرار اغلب داراي ناخالصيهايي ازجمله هيدروژن سولفور هستند. كه بايد از ان جدا گردند. محصولات فرار بيشتر به عنوان سوخت و نيز به عنوان ماده اوليه در صنايع پتروشيمي به كار مي‌روند.

محصولات سبك

مهمترين فراورده از محصولات سبك، بنزين يا گازولين مي‌باشد.

بنزين‌هاي مختلف برشهايي از نفت خام هستند كه حدود نقطه جوش انها بين 50 تا 160 درجه سانتيگراد است. قسمت اعظم بنزين‌ها ازهيدروكربورهايي تشكيل شده اند كه مولكول آنها داراي 6 تا 9 اتم كربن مي‌باشد. تقريبا كليه اعضاي هيدروكربورهاي پارافيني و نفتني، سيكلو پنتان و سيكلوهگزان با نقطه جوش پايين تر از 132 درجه سانتيگراد و معطره‌هاي با نقطه جوش پايين تر از 180 درجه سانتيگراد در بنزين يافت مي‌شود.

بنزين يكي از فرآورده‌هاي سبك نفت است كه يا بطور طبيعي و يا با گازهاي تر همراه است و يا براثر پالايش نفت خام از قسمتهاي مختلف تبديل، مثل كراكينگ، رفرمينگ، آلكيلاسيون و پليمريزاسيون به دست مي‌آيد، كه هر كدام بسته به نوع هيدروكربورهاي متشكله خواص مختلفي دارند. ولي بنزيني كه به بازار عرضه مي‌شود مخلوطي از بنزين‌هاي مختلف است تا مشخصات لازم را داشته باشد. دامنه مصرف واهميت بنزين بحدي است تا مشخصات لازم را داشته باشد. دامنه مصرف واهميت بنزين بحدي است كه امروزه حدود 15% از محصولات صنعت نفت را تشكيل مي‌دهد. بنزين بر حسب موتورهاي گوناگون هواپيما، اتومبيل و ساير موتورهايي كه بايد در آن مصرف شود انواع زيادي دارد و يكي از موارد اختلاف بنزين‌ها درجه اكتان يا درجه آرام سوزي آنها است.

مشخصات مهم بنزين‌ها عبارتند از:

الف: فشار بخار: فشار بخار يا فراريت يكي ازمهمترين خواص بنزين است چون قابليت فراريت آن در كاربراتور موتور را مشخص مي‌نمايد. منحني تقطير astm بهترين معرف قابليت تبخير بنزين است.

ب: عدد اكتان بنزين: عدد اكتان از خواص مهم بنزين است كه درجه آرام سوزي آنرا معلوم مي‌سازد. هر قدر نسبت تراكم درموتور بالا باشد بايد بنزين مورد مصرف داراي درجه خوش سوزي بالا باشد. عدد اكتان بنزين بستگي به نوع هيدروكربورهاي متشكله آن دارد وتجربه نشان داده است كه هيدروكربورهاي در رديف حدود جوش بنزين بتريتب پارافيني، ايزوپارافيني، نقتني و عطره عدد اكتان آنها زياد مي‌شود. با اضافه كردن مواد افزودني مانند T. E. L ميتوان عدد اكتان بنزين را بهبود بخشيد در جداول زير مشخصات چند نوع بنزين ذكرگرديده است.

جدول 1-6: ويژگيهاي بنزين معمولي ايران

تقطير (درجه سانتيگراد)

تا 65

تا 115

تا 180

تا 205

مواد باقي مانده

مواد از بين رفته

گ. گرد كل

فشار بخار

مقاومت در مقابل اكسيداسيون در 212 of

تترااتيل سرب

عدداكتان تجربي

مقدار تقطير شده

ماكزيمم 10 درصد

ماكزيمم 50 درصد

ماكزيمم 50درصد

نقطه جوش انتهايي

ماكزيمم 2 درصد حجمي

ماكزيمم 5/1 درصد حجمي

ماكزيمم 1/0 درصد وزني

ماكزيمم 8 پوند

حداقل 480 دقيقه

ماكزيمم 2 ميلي ليتر در گالن آمريكايي

مينيمم 90

 


جدول 2: ويژگي‌هاي بنزين سوپر فرانسه

وزن مخصوص در 15 درجه سانتيگراد

تقطير شده: 10 درصد حجمي يا بيشتر

5 درصد حجمي يا بيشتر

95 درصد حجمي يا بيشتر

نقطه ابتدايي خوش (05/0)

نقطه انتهايي جوش

باقيمانده

فشار بخار در 8/37 درجه سانتيگراد

درصد گوگرد (وزني )

خوردگي لام مسي (3 ساعت در 50 oc )

مواد صمغي

انديس اكتان

Kg/l 77/0 <

70 oc

140 oc

195 oc

60 oc >

205 oc

حجمي 3% <

8/0 بار <

15/0 <

حداكثر 1 b

Mg/100cm2 10<

97-99

 

جدول 3-6: ويژگيهاي بنزين معمولي فرانسه

رنگ

وزن مخصوص در 15 CO تقطير:

10 درصد حجمي يا بيشتر

50 درصد حجمي يا بيشتر

50درصد حجمي يا بيشتر

نقطه ابتدايي جوش (5%)

نقطه انتهايي جوش

باقيمانده

فشار بخار در 8/37 درجه سانتيگراد

درصد گوگرد بصورت مركابتان

خوردگي لام مسي (3 ساعت در 50 oc)

مواد صمغي يا بومي

انديس اكتان (M. R )

سرب فلزي (اين فلز به صورت تترائيل سرب يا تترائيل سرب يا مخلوط اين دو در بنزين)

زرد بريده

Kg/l 765/0 <

70 oc

140 oc

195 oc

60 oc >

205 oc

حجمي 5/2 % <

8/0 بار <

005/0 <

حداكثر b 1

Mg/100cm3 10 <

89-92

 

g/l 64/0 <

 

در بنزين هواپيما به منظور بهبود عدد اكتان همانند بنزين اتومبيل‌ها مي‌توان تتراائيل سرب استفاده كرد و در ضمن ماده آرام كننده انفجار بايد حاوي مقدار كافي از برمورائيلن (7/65 درصد وزني) باشد، قابليت تغيير فرم سرب ايجاد شده به برمور سرب (به حالت بخار) دردرجه حرارت مخفظه احتراق داشته باشد درضمن در بنزين هواپيما مواد سبك نسبت به بنزين اتومبيل بايد كمتر باشد ومواد سنگين نيز بايد كمتر از بنزين اتومبيل باشد و لذا نقطه شروع تقطير بايد بالا و خاتمه تقطير پايين باشد.

نفتا و حلالها

حلالها از فرآورده‌هاي ويژه پالايشگاه هستند كه تعدا آنها زياد مي‌باشد و هر كدام بسته به مشخصات خود براي مصارف مختلف استفاده ميشوند.

حدود نقطه جوش آنها در رديف بنزين ونفت چراغ قرار دارد.

نفتاكه از تقطير مستقيم نفت خام بدست مي‌آيد و حدود نقطه جوش آن 160 الي 175 درجه سانتيگراد است يك نوع حلال مي‌باشد. قدرت حلاليت حلالهاي مختلف از روي آزمايش نقطه آنيلين، چگالي و غيره تعيين مي‌شود. براي تهيه حلال هايي با قدرت حلاليت بالا، در پالايشگاه از روشهاي مختلف تبديل استفاده مي‌شود.

حلال هايي كه براي مصارف بهداشتي و خوراكي و غيره به كار مي‌رود. بايد بي رنگ، بي بو، بدون صمغ و مواد معلق و غيره باشد. ولي حلالهايي كه براي مصارف بهداشتي و خوراكي و غيره به كار مي‌رود. بايد بي رنگ، بي بو، بدون صمغ و مواد معلق وغيره باشد ولي حلالهايي كه براي مصارف صنعتي استفاده ميشوند بايد مقداري هيدروكربورهاي معطره داشته باشند. در جداول 4. 5 انواع حلالها و موارد استفاده آنها ذكر شده است.

نفت سفيد

نفت سفيد يا نفت چراغ كه در ايران به طور معمول نفت مينامند، برشي از نفت خام است كه حدود نقطه جوش آن 180-275 درجه سانتيگراد مي‌باشد. قسمت اعظم نفت چراغ از هيدروكربورهايي است كه مولكول آنها داراي 11 تا 15 اتم كربن است. نفت فراورده اي است بي رنگ و يا بي بوي مخصوص كه پس از تبخير شدن از بين مي‌رود. چگالي نفت در حدود 780/0 است كه افزايش چگالي ان معرف وجود درصد بيشتري از هيدروكربورهاي نفتني ومعطره است و كيفيت آن بستگي به نوع اجزاء تشكيل دهنده آن و حدود نقطه جوش آن دارد.

موارد مهم مصرف نفت سفيد عموما براي روشنايي و سوخت مي‌باشد. همچنين براي تهيه سوخت جت از آن استفاده مي‌شود.


جدول 4-6: انواع حلال و موارد استفاده آنها

 

 

 

موارد استفاده حلال‌ها

 

 

 

 

1-       عصاره گيري گل‌هاي معطر

2-       عصاره گيري و تصفيه روغن كرچك و چربيهاي حيواني و نباتي

3-       پر كننده لاك الكل و رنگهايي كه زود خشك مي‌شوندضمنا به عوض تولوئن قابل استفاده مي‌باشد.

4-       حلال دانه‌هاي روغني براي تهيه روغن نباتي

5-       حلال لاستيك و قابل استفاده در انواع كائوچو

6-       قابل استفاده در چرم سازي، مركب،‌گراور سازي، تهيه چسبهاي لاستيكي

7-       حلال تركيبات رنگي مربوط به پارچه

8-       قابل استفاده درصنايع لاستيك سازي به طريق فروبردن قالب درمحلول لاستيك ولكانيره كردن آن

9-       قابل استفاده در چرم سازي برا ي استخراج چربي از چرم و گرفتن چربي از استخوان در هنگام تهيه چسب از استخوان

10-    رقيق كننده رنگهاي سلولزي ورنيها رنگهاي چاپ.

11-    حلال رنگهاي روغني و سلولزي

12-    حلال رنگهايي كه در رنگرزي پارچه بكار مي‌رود.

13-    تميز كننده غلطكها و صفحه‌هاي ماشين الات چاپ، تهيه واكس براي موزاييك لينولتوم و كفش

14-    پاك كننده فلزات و ماشين الات مختلف از گريس

15-    بجاي تولوئن به عنوان حلال در بسياري ازموارد

16-    تهيه محلول‌هاي ضد رنگ

17-     حلال مخصوص لباسشوئي در ايران

نوع حلال

 

نقطه جوش ابتدايي وانتهايي بر حسب درجه فارنهايت

 

 

260-160

390-125

 

275-179

 

 

 

300-160

 

370-95

 

370-95

 

 

300-2058

 

300-205

 

 

400-125

 

 

 

370-160

 

455-105

410-170

 

410-200

 

 

400-200

 

370-275

 

455-300

240-130

 

AW

 

421

106

156

 

 

 

AW

 

410

131

239

 

 

 

AW

 

409

221

257

 

 

 

AW

 

408

212

266

 

 

 

AW

 

407

212

248

 

 

 

AW

 

406

142

180

AW

 

405

131

158

 

AW

 

404

140

293

 

AW

 

403

302

383

AW

 

402

284

392

 

W

 

401

140

248

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشخصات مهم نفت سفيد عبارتند از:

الف: نقطه دود: نقطه دود نقت چراغ نبايد از 25 ميلي متر كمتر باشد. براي بالا بردن نقطه دود هيدروكربورهاي معطره آنرا به روش استخراج جدا مي‌كنند.

ب: نقطه اشتغال: نقطه اشتغال نفت چراغ نبايد از 100 درجه فارنهايت پايين تر باشد پايين بودن نقطه اشتغال به علت وجود هيدروكربورهاي رديف بنزين مي‌باشد كه بايد درهنگام پالايش همواره كنترل گردد.

مهمترين خواص ديگر نفت چراغ را از نظر تجارتي عبارتند از چگالي،ارزش حرارتي، رنگ، مقدار گوگرد، بو و وسيكوزيته وغيره.

در جدول نمونه اي از مشخصات نفت سفيد داده شده است.

 

جدول 5-6: مشخصات كروزن نفت ايران

دانسيته در 60 درجه فارنهايت تقطير

(درجه سانتيگراد )

نقطه جوش ابتدايي 155

تا 171

تا 185

تا 200

تا 210

تا 235

نقطه جوش انتهايي 275

موا باقي مانده

مواد از بين رفته

نقطه اشتعال (درجه فارنهايت)

نقطه دود

گوگرد اشتعال (درجه فارنهايت)

خوردگي بمدت 3 ساعت در FO 50

مركاپتان‌ها (p. p. p. m. s)

آروماتيك‌ها (نسبت درصد حجمي)

فنل‌ها (ميلي گرم در ليتر)

وسكوزيته: سينماتيك در FO 0

سينماتيك در FO 10

8/0 775/0

مقدار تقطير شده بر حسب درصد حجمي:

 

ماكزيمم 10

ماكزيمم 50

ماكزيمم 70

ماكزيمم 90

ماكزيمم 95

 

ماكزيمم 2 درصد

ماكزيمم 5/1 درصد

مينيمم 120

ماكزيمم 12/

مينيمم 30-23 ميليمتر

NO. 1s rip

94

18

487

45/3 سانتي استوك

28/1 سانتي استوك

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود پایان نامه : پالایش نفت و فراورده های آن”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *