برگشتن به مهندسی شیمی

دانلود پایان نامه : کاربرد فراصوت در بهبود فرآیندهای نساجی

۴,۴۰۰ تومان

Continue Shopping
دسته: , برچسب: , , , , , , , , , , , ,

توضیحات

دانلود پایان نامه : کاربرد فراصوت در بهبود فرآیندهای نساجی

75ص

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

 

سمينار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc”

 مهندسي نساجی – شیمی نساجی وعلوم الیاف

 

چكيده: 1

مقدمه. 2

فصل اول.. 3

فراصوت فصل اول :فراصوت.. 3

فصل اول :فراصوت.. 4

1-1 مباني فراصوت: 4

1-2 توليد موج صوتي: 4

1-3- تشكيل و فروپاشي حبابها: 5

1-4 كاربردهاي فراصوت: 5

1-4 -1- كابردهاي فرا صوت به تفكيك: 5

الف) كاربردهاي بيولوژيكي، بيوشيميايي: 5

ب) كاربرد مهندسي: 6

ج) صنعت… 6

د) پزشكي: 6

1-5 عوامل مؤثر در حباب سازي: 6

1-5-2 دماي واكنش: 7

1-5-3 فركانس پرتو افكني: 7

1- 6- پراكندگي و آميختگي فراصوت: 8

فصل دوم. 9

کاربرد های فراصوت.. 9

2- فصل دوم:کاربرد های فراصوت.. 10

2-1-4 كاربرد فراصوت در بهبود انتقال جرم در نساجي.. 10

2-1-1 كاربرد فراصوت در رنگرزي: 10

2-1-1-1 مقدمه. 10

ب) رنگرزي: 11

شكل 2-1:دستگاه تمییز کننده فراصوتی]7[. 12

2-1-1-3 نتايج: 13

2-1-1-4 اثر تكميل اوليه‌ي فراصوت: 15

2-1-1-6 شرايط ثبات: 20

2-1-1-7 نتايج: 20

نتايج مشتق شده از اين آزمايش به شرح زير است: 20

2-1-1-8 آزمايش: 21

2-1-1-9 روش‌‌ها: 22

2-1-1-10 اندازه‌گيري‌ها: 22

ب) قدرت رنگي: 22

ج) پويش ميكروسكوپ الكتروني: 23

د) تفرق اشعه‌ي x: 23

هـ) مشخصات ثابت: 23

2-1-1-11 نتايج: 23

2-1-1-12 تأثير PH: 24

2-1-1-13 اثر دما: 25

2-1-1-14 اثر زمان: 26

2-1-1-15 اثر قدرت فراصوت: 27

2-1-1-17 افينيتي استاندارد: 29

2-1-1-20 تجربه‌ي اشعه‌ي ايكس: 31

2-1-2 بهبود رنگبري توسط فراصوت: 33

2-1-3-3 روغن زدايي از پلي آميد: 38

2-1-3-4 آهارگيري پنبه: 39

2-1-3-7 آهارگيري پنبه: 42

2-1-4-1 مدل پروسه‌ي تر: 45

2-1-4-2 سيستم آزمايشي: 46

2-1-6-2) توضيحات مراحل انجام كار: 49

2-1-6-4) تنظيمات نيمه صنعتي: 52

2-1-6-5-نتيجه: 55

2-1-7-3نتایج و بحث: 58

فصل سوم. 62

نتیجه گیری.. 62

3- فصل سوم: نتايج.. 63

منابع. 65

 

چكيده:

با مروري بر مقالات كه در مورد فراصوت در نساجي كار شده به نتايج مثبتي در زمينه ي فراصوت در بهبود رنگرزي، رنگبري، انتقال جرم، تكميل نساجي، شستشوي منسوج نساجي، سفيدگري و مرسريزاسيون رسيديم در فصل 1 ما به بررسي مفهوم و مباني فراصوت و كاربردهاي آن در صنايع مختلف مي پردازيم و در فصل 2 اختصاصاً به كاربرد فراصوت در فرآيندهاي نساجي پرداختيم و مروري بر مقالات انجام شده در اين زمينه و در فصل 3 به نتايج بررسي كاربرد فراصوت در فرآيندهاي نساجي پرداخته شده است .

مقدمه

در طي 20 سال اخير پيشرفت هاي زيادي در دنيا راجع به كاربرد فراصوت در صنايع مختلف و به ويژه فرآيندهاي مختلف نساجي مثل رنگرزي، شستشو، رنگبري، سفيدگري و… روي الياف طبيعي و مصنوعي صورت گرفته است در دهه هاي اخير فراصوت به عنوان يك مكان مهم در پروسه هاي صنعتي مختلف و در زمينه هايي مانند پزشكي (مثل سونوگرافي) تثبيت شده و فراصوت تغيير اساسي در محافظت محيط زيست به وجود آورده است.

به طور كلي نشان داده شده استفاده از فراصوت در پروسه هاي نساجي اثر بهينه سازي داشته و سبب كم شدن زمان عمليات و افزايش سرعت پروسه هايي مثل رنگرزي در نساجي شده است و همين طور ذخيره سازي و صرفه جويي در ميزان انرژي مصرفي و آب و بهبود انتقال جرم در خلل و فرج داخلي مياني و جانبي منسوجات نساجي شده و افزايش تمييزي در شستشو و همينطور بهبود سفيدي در سفيدگري كالاي نساجي و افزايش سرعت در عمليات مرسريزاسيون شده است و مي توان بيان كرد كه پديده ي مافوق صوت به صورت يك تكنولوژي براي امروز درآمده است و تحقيقات و آزمايشات زيادي در اين زمينه انجام و به نتايج مثبتي در اين زمينه رسيده شده است .

 

 

فصل اول

فراصوت
فصل اول :فراصوت

1-1 مباني فراصوت:

 

اثرات شيميايي و زيست‌شناختي (بيولوژيكي) فراصوت ابتدا توسط Loomis مربوط به سال 1927 گزارش شدند. محدوده‌ي فركانسهاي فراصوت تقريباً KHz18 تا MHz10 است كه ما فوق شنوايي انسان است در عمل سه رنج از فركانس‌ها گزارش شده‌اند براي سه كاربرد متمايز از فراصوت: فراصوت با فركانس پايين يا مرسوم (KHz100-20): فراصوت با فركانس متوسط (300-1000KHZ)، و فراصوت بافركانس بالا (MHZ 10-2) فراصوت ملزم به داشتن يك واسطه با خواص الاستيكي جهت تكثير مي‌باشند [1].

خيلي شبيه موج‌هاي الكترومغناطيسي، موج‌هاي فراصوتي متمركز مي‌شوند، منعكس مي‌شوند و مي‌شكنند. بهرحال موج‌هاي الكترومغناطيسي غير مشابه آنها نياز دارند به يك واسط با خواص الاستيك براي انتشار. انرژي صوتي يك انرژي مكانيكي است و توسط مولكولها جذب نشده است[1].

فراصوت اثرات شيميايي توليد مي‌كند از طريق چندين مكانيزم فيزيكي مختلف و مهمترين جريان صوتي غير خطي براي سونوشيمي حفره‌سازي (cavitaiton) است.

حفره‌سازي، شكل‌گيري حبابهاي ريز پر شده از گاز يا حفره سازي در يك مايع است، رشدشان و تحت شرايط مناسب متلاشي شدن انفجاري است [1].

حفره‌ها در طي گسترش يك سيكل موج صوتي با شدت كافي توليد مي‌شوند.واژه‌ي لغوي صوت به معناي عبور ارتعاشات از بين مواد انتقال دهنده است كه اين مواد مي‌توانند جامد، مايع و يا گاز باشند (2).

1-2 توليد موج صوتي:

موج صوتي زماني توليد مي‌شود كه يك جابه‌جايي تكي یا مكرر در مواد انتقال دهنده رخ دهد مثل ايجاد ارتعاشات يا ايجاد پديده‌ي شوك. صدايي كه در اثر جابه‌جايي هوا در بلندگو ايجاد شود مثال بارزي از پديده‌ي ارتعاش امواج مي‌باشد كه اين امواج در اثر حركتهاي مكانيكي ايجاد مي‌گردند، در واقع زماني كه مخروطي بلند گر به عقب و جلو حركت مي‌كند هواي قرار گرفته در قسمت جلوي مخروط فشرده مي‌شود و در اثر اين فشردگي رقيق مي‌گردد و در نتيجه‌ي اين عمل امواج صوتي پديد مي‌آيند كه اين امواج مي‌توانند تا وقتي كه به طور كامل از بين نرفته باشند در بين هوا حركت كنند [2].

تا اين لحظه با امواج صوتي كه در اثر تحريكات مكانيكي حاصل شده‌اند آشنا شديم اما امواج صوتي ديگري نيز وجود دارند كه در اثر اعمال يك شوك ايجاد مي‌گردند، رعد و برق مثال بارزي از اين امواج مي‌باشند كه در اثر تغييرات حجمي سريع هوا بوجود مي‌آيد و صداي آن در اثر تخليه الكتريكي ايجاد مي‌گردد [2].

 

 

1-3- تشكيل و فروپاشي حبابها:

در اجسام الاستيك مثل هوا و اكثر مواد جامد عبور امواج صوتي به صورت پيوسته صورت مي‌گيرد و در اجسام غير الاستيك مثل آب و اكثر مايعات تا زماني عبور امواج به صورت پيوسته صورت مي‌گيرد كه بلندي صوت نسبتاً كم باشد اما به محضي كه بلندي صدا افزايش مي‌يابد مقدار قابل ملاحظه‌اي فشار منفي در ناحيه‌ي رقيق سبب فروپاشي سيال مي‌شود در حقيقت به خاطر وجود همين فشار منفي است كه پديده‌اي به نام حفره ‌سازي اتفاق مي‌افتد [2].

حباب‌سازي در نواحي رقيق سيال در اثر فشار منفي ايجاد شده از امواج صوتي توليد مي‌گردند. با حركت رو به جلوي موج، حبابها تحت اعمال فشار مثبت شروع به نوسان كرده و در نهايت شروع به بزرگ شدن

تا حد ناپايداري مي‌كنند. فروپاشي ناگهاني حبابها موجب تخريب دروني و ساتع شدن امواج شوكي در ناحيه فروپاشي مي‌گردند [2].

فروپاشي هزاران حباب در سيالي كه توسط امواج مافوق صوت مورد حمله قرار گرفته است سبب ايجاد پديده‌ي مافوق صوت مي‌شود. طبق محاسبات انجام شده هر نقطه فروپاشي داراي درجه حرارت بيش از F000/10 و فشار بيش از PSI000/10 [2].

1-4 كاربردهاي فراصوت:

نيروي فراصوت معمولاً براي يك تنوع وسيع پروسه‌هاي شيميايي و فيزيكي بكار گرفته شده مثل واكنشهاي شيميايي، تعليق، گاززدايي، استخراج و غيره [3].

به طور كلي موضوع تشخيص فراصوت از آنجايي مطرح شد كه خيلي از موضوعات مانند تخمين مسافت به اصل بازگشت صدا وابسته بودند اولين كاربرد تجاري به هدف اندازه‌گيري عمق دريا براي كشتي‌ها بود و از ديگر كاربردها، تشخيص طبي (بوييدن جنين)، تست كردن مواد (كشف سوارخ) و مسافت‌يابي در زير آب (سونار يا در رديابي صوتي) [4].

اگر چه علاقه زياد روز افزوني در شناخت كاربردهاي فراصوت در شيمي آناليزي وجود دارد، اين دلايل پرتوافكني فقط باعث تغيير فيزيكي موقت موادي كه از آنها عبور مي‌كنند مي‌شوند و هيچ تأثيري در واكنش پذيري مواد شيميايي ندارند [4].

تمامي كاربردهاي آشنا از فراصوت بر آزادسازي پالس از انرژي صوت به واسطه‌ي يك واسط و آشكار سازي يك پژواك از اين صوت، در حالي كه پس از بازتاب از سطح اجسام جامد، يك فاز مرزي يا لايه‌هاي ميانجي ديگر بر مي‌گردد تكيه دارد. اگر چه سرعت صوت به جسم واسطي كه از آن عبور مي‌كند بستگي دارد، بنابراين هر تغييري در ساختار مخلوط مايع مثلاً واكنش محصولات بايد نتيجه تغيير سرعت صوت از اجسام باشد[4].

1-4 -1- كابردهاي فرا صوت به تفكيك:

الف) كاربردهاي بيولوژيكي، بيوشيميايي:

توان فراصوتي براي از بين بردن ديواره‌هاي سلولي بيولوژيكي براي آزاد كردن حجم‌هاي سلولي بكار مي‌رود. در اصل اين راه كه به عنوان اولين مرحله در ايزو ليشن براي استفاده در مقطع فراصوتي براي آزاد كردن حجم كلي از سلولهاي انتخاب شده در سيستم واكنش و بدست آوردن تبديلات آنزيمي بدون خالص سازي در حال حاضر آماده است [4].

ب) كاربرد مهندسي:

فراصوت در حفاري، تراشكاري و برشكاري استفاده مي‌شود. فراصوت براي فرآيندهاي سخت، اجسام شكننده مانند شيشه و سراميك بسيار مناسب است استفاده ديگران از توان فراصوت براي جوشكاري (هم فلز، هم پلاستيك) و طراحي لوله‌هاي فلزي است. همچنين كاربردهايي در دنداپزشكي هم براي پاك سازي و هم براي سوراخ كردن داندان‌ها دارد [4].

 

 

 

ج) صنعت

رنگدانه‌ها و جامدات به سادگي در رنگ، جوهر و رزين پراكنده مي‌شدند. در مقالات مهندسي معمولاً با شناور شدن در حمام فراصوت پاك شده و از بين مي‌روند. از استفاده‌ي ديگر آن فيلترهاي صوتي خشك كننده‌هاي فراصوتي، اتوماسيون كردن، رسوب دادن، گازگيري و آبكاري است [4].

د) پزشكي:

اگر چه استفاده اصلي از فراصوت در پزشكي در عكسبرداري و به طور مشخص در زايمان است، نيروي فراصوت از سالها قبل در فيزيوتراپي و كمكي در ماساژ و به طور مشخص در درمان انبساط ماهيچه‌ها از آن استفاده مي‌شد. [4].

1-5 عوامل مؤثر در حباب سازي:

1-5-1 خواص فيزيكي حلال: هر حلالي پارامترهاي مربوط به خود را دارا مي‌باشد بنابراين انتخاب حلال نمونه (واسط) با توجه به شرايط واكنشي كه در سونو شيمي انجام مي‌گيرد بسيار مهم است. انتخاب بين پنتان (هيدوركربن پنج كربنه) و آب در حفره ‌سازي بسيار مهم است. در آب چسبندگي بين نيروهاي هيدورژني بسيار بيشتر از پنتاني است كه داراي پيوندهاي و اندروالسي [4].

آب همچنين داراي كشش سطحي است كه آستانه حفره‌سازي آن را نسبت به پنتان كمتر مي‌كند. در غير اين صورت در شرايط برابر شدت نفوذ بيشتري براي حفره‌سازي در آب نسبت به پنتان لازم است. فشاري بخار آب به طور قابل ملاحظه‌اي از پنتان كمتر است. بنابراين با همه اينها آب شانس بهتري براي انتخاب شدن به عنوان واسط در واكنشهاي سونو شيميايي نسبت به پنتان دارد. طبيعتاً محدوديتهايي براي انتخاب واسط در واكنشهاي سونو شيميايي وجود دارد، بنابراين حلالي مانند پنتان كه ايده آل فرض نمي‌شود نيز ممكن است مورد استفاده قرار گيرد [4].

 

1-5-2 دماي واكنش:

در سونو شيمي اين عمل معمول است كه دماي ثابت واكنش و زمان منطقي كل واكنش در كمترين حد ممكن باشد. اين نتيجه‌ي مستقيم افزايش فشار بخاري است كه با كاهش دماي حلال همراه مي‌شود.

اگر از جنبه عملي به اين قضيه نگاه كنيم خيلي معقولانه نيست كه واكنش سونو شيمي در حلال را نزديك نقطه‌ي جوش آنها انجام دهيم. اين بخاطر اين است كه جريان فراصوت باعث جوش مايع واسط مي‌شود (به دليل كاهش فشار توليد شده) و هر حباب خلاء زايي انجام شده به سرعت به وسيله‌ي بخار حلال پر مي‌شود. فروپاشي اين حبابهاي پر شده از بخار در چرخه متراكم سازي باعث كاهش نهايي دما و فشار توليد شده مي‌شود[4].

1-5-3 فركانس پرتو افكني:

براي دستيابي به تغييرات در واكنشهاي شيميايي دانشمندان سونو شيمي معمولاً از فركانسهاي بين 20 تا 50كيلو هرتز استفاده مي‌كنند. اين كار دو دليل دارد، اول اين كه بيشتر دستگاههاي تجاري در دسترس در اين رنج كار مي‌كنند و دوم اين كه دست‌يابي به حفره‌سازي در فركانس‌هاي بالاتر بسيار دشوار است. براي درك بهتر مشكل حفره‌سازي در فركانس‌‌هاي بالا در مرحله‌ي اول بايد به اين نكته توجه كنيم كه تأخير طبيعي بين عملكرد لرزشي فراصوت در يك سيال و پاسخ دهي مولكولهاي سيال وجود دارد. در فركانسهاي در حدود مگا هرتز، براي مقابله با اين تأخير بايد لرزشي‌ها با شدت بيشتر اعمال كرد- فراصوت قوي‌تر- در اين صورت جداسازي مؤثر مولكولهاي بيشتر خواهد شد. متأسفانه‌ يكي از مشكلات برطرف نشدني مهندسي به كار انداختن يك ترانزيستور با فركانس بالا با دامنه (شدت) لرزشهاي خواسته شده [4].

1-5-4 وجود گازهاي حل شدني: وقتي كه حفره‌سازي حباب در يك چرخه فراصوتي وارد مي‌شود، كاملاً درونش خلاء نيست، بلكه تشكيل شده از بخار مايعي كه آن را تشكيل داده است. كاملاً واضع است كه تشكيل شدن در مايعات با فشار بخار بالا براي حباب راحت‌تر است. در نهايت اين فشار بخار آن قدر زياد مي‌شود كه مايع درون حباب به جوش مي‌آيد. اندازه‌اي از واسط كه گاز در آن قابل انحلال است بستگي به فشار خواسته شده دارد، هر كاهش ناگهاني در فشار باعث آزادسازي گاز مي‌شود[4].

بنابراين اين مشهود است هر گازي در طول چرخه فراصوتي بايد براي تشكيل هسته‌ي حفره‌سازي، حباب بيرون رانده شود (يا به طور واضح‌تر به بيرون مكيده مي‌شود) براي فروپاشي حفره‌سازي نسبت دماهاي معين هر گاز در حباب يكي از فاكتورهاي مهم است كه در فروپاشي دما و فشار بسيار مهم است اين مقدار براي گازهاي تك اتمي بيشترين مقدار را دارد در نتيجه سونو شيمي بهترين هدايت كننده سيستمي است كه در آن گاز تك اتمي مانند  آرگون به حباب تبديل مي‌شود. اين گاز خيلي انحلال‌پذير نيست در نتيجه راهي ايده‌آل براي فراهم آوردن يك منبع دائمي براي توليد منظم و قدرتمند حفره‌سازي در سراسر سيستم است]4[.

اين هم چنين دليل اين است كه چرا فراصوت براي گاززدايي يك مايع بكار مي‌رود زماني كه حبابهاي كوچك در سيال اشباع شده از گاز تشكيل مي‌شوند، شامل مقدار زيادي گاز مي‌شوند. وجود تعداد زيادي گاز مانع از متلاشي شدن حبابها مي‌شود [4].

1- 6- پراكندگي و آميختگي فراصوت:

فراصوت مي‌تواند در متراكم سازي مواد و كاهش  اندازه‌ي ذرات به كار رود. از تأثيرات ديگر مكانيكي نيرو فراصوت مي‌تواند باعث آميختگي (ميكس شدن) كافي شود نه تنها براي مايعات تراكم ناپذير براي توليد امولوسيون، بلكه براي پراكنده كردن ذرات در مايعات به كار مي‌رود. اين كاربرد در فرآيندهاي صنعتي افزايش يافته است [4].

توليد رزين‌هاي پليمري شامل گرم كردن اسيد و گليكول‌ها با  يك دماي زياد سپس افزودن استايرين (بعنوان ماده شيمايي كه در ساختن پلاستيك و رزين از آن استفاده مي‌شود) در حالي كه دما در حال كاهش است.

اين استايرين است كه زماني كه فعال كننده در حال اضافه شدن است در فرآيند شركت مي‌كند.

در يك فرآيند كه توسط اسكات با در ولينگ براف (Scott Oder) در uk پيشرفت كرد، استايرين اضافه شد و توسط يك همزن سنتي مخلوط شد. [4].

بعد از اين مرحله مقدار سيليكاي گرمازا داخل رزين ريخته شد (مقدار آن بستگي به مشخصات پاياني و مطلوب زرين دارد) امروزه براي يكنواختي محصولات توليد كامل از واسط است. اين مطلب با پيش آميزي توسط فراصوت هموژنيزه كننده امكان‌پذير است كه قدرت آن 12000 ليتر در ساعت است. همچنين مي‌تواند جامد‌ات را هم چون خاك در رزين پراكنده كند. اين پروسه مشخصات درست هر نوع از زرين را معلوم مي‌كند.

با استفاده از روش اسكات بادر توانست ميزان گرمازايي سيليكا را نسبت به روش مرسوم %40 كاهش دهد. اين كار توانست صرفه‌جويي قابل توجهي در ذرات سازنده گران قيمت داشته باشد.

رنگدانه‌ها هم چنين مي‌تواند دررزين در مرحله قطعه قطعه شدن توسط لرزش فراصوت، براي توليد پوشش ژلاتيني كه به عنوان لايه نهايي در تركيب ليف شيشه به كار مي‌رود پخش شود [4].

 

 

فصل دوم

کاربرد های فراصوت

 

 

2- فصل دوم:کاربرد های فراصوت

 

2-1 طبقه‌بندي كاربردهاي فراصوت در صنعت نساجي:

2-1-1 كاربرد فراصوت در رنگرزي

2-1-2 كابرد فراصوت در رنگبري

2-1-3 كاربرد فراصوت در عمليات تكميلي نساجي

2-1-4 كاربرد فراصوت در بهبود انتقال جرم در نساجي

2-1-5 كاربرد فراصوت در مرسريزاسيون

2-1-6 كاربرد فراصوت در شستشو

2-1-7 كاربرد فراصوت درسفیدگری

2-1-1 كاربرد فراصوت در رنگرزي:

2-1-1-1 مقدمه

در پروسه‌هاي رنگرزي هدف انتقال و نفوذ رنگ و يا مواد شيميايي به درون الياف است. تكنولوژي فراصوت با تشديد كردن پديده‌ي نفوذ توسط اثر گذاري بر روي حفره‌سازي عمل مي‌كند. پروسه‌هاي صنعتي فراصوت به بهينه‌سازي بيشتري در ماشينهاي صنعتي نيازمند است [5].

افزايش راندمان توسط فراصوت توسط كاربردهاي مختلف فراصوت ضمن پروسه‌ي رنگرزي در تمييز كننده فراصوت تحقيق شد. يافته‌هاي تجربي نشان داد تكميل اوليه فراصوت مي‌تواند اندكي رمق كشي حمام رنگ و تثبيت را بهبود بخشد اما در بهبود ثبات پارچه‌هاي رنگ شده ناموفق بود. تأثيرات بهبود آشكار روي رمق كشي و تثبيت در پروسه‌هاي رنگرزي فراصوت پيوسته و دوره‌اي محقق شده و اندكي بهبود اثرات روي  يك مقايسه از راندمان‌ها در دو پروسه‌ي رنگرزي فراصوت مشاهده شدند. يك مقايسه از راندمان‌ها در دو پروسه‌ي رنگرزي فراصوت آشكار كرد پروسه‌ي رنگرزي در ميدان فراصوت دوره‌اي خواهد توانست در استفاده كامل از انرِژي فراصوت سود برساند ]6[.

 

 

عقيده‌ي كاربرد فراصوت در پروسه‌هاي تر نساجي يك چیزجديد نیست و بر عكس تعداد زيادي گزارشات از 1950 و 1960 كه توصيف اثرات سودمند فراصوت را در پروسه‌هاي تر نساجي بيان كردند وجود دارند [6].

در پروسه‌ي نساجي، فراصوت مي‌تواندمنافع بالقوه برای کوتاه کردن زمان پروسه و کاهش بار آلودگي و بهبود گرفتن در كيفيت را ارائه نمايد. در سال 1941، اثر تشديد فراصوت روي جريان‌هاي گوناگون نساجي ابتدا توسط sokolov وy Tomansk گزارش شد.

اگر چه كاربرد فراصوت در پروسه نساجي منجر به يك سودوسيع شد و مدارك كمي روي ارتباط ما بين بهبود پروسه‌ي رنگرزي و بكار بردن متدولوژي فراصوتي اعلام شده است [7].

2-1-1-2 آزمايشات فراصوت در راستاي بهبود رنگرزي:

اين به آزمايش توسط Deshvaisun و همكاران در سال 2009 روي پنبه با رنگ اكتيو و فراصوت انجام شد در اين آزمايش ابتدا پارچه‌اي پنبه‌‌اي طبيعي به عنوان يك منسوج مهم به عنوان مواد آزمايش انتخاب شد. آزمايشات رنگرزي در حضور فراصوت و در  غيبت فراصوت انجام شدند و شرايط رمق‌كشي رنگ، تثبيت پارچه‌هاي رنگ شده، مشخصات ثبات و ارزش رنگ مقايسه شدند [7].

در اين مقاله سعي شد تأثيرات تكميل ابتدايي با فراصوت، رنگرزي فراصوتي پيوسته و رنگرزي فراصوتي دوره‌اي را آزمايش بنمايد.

 

الف) مواد آزمايش:

پارچه‌ها%100 پنبه‌اي بافت ساده و شسته شده و سفيدگري شده از شركت HempFortex دو رنگ اكتيو تجاري، ریمازول قرمز RgB (RD) و ريمازول زرد 3RS (YD) تهيه شده توسط قطران به كار گرفته شدند. مشخصات رنگها در جدول 2-1 آمده. يك دتر جنت نانيونيك، دتر جنت 209 و تهيه شده توسط شركت مهندسي شيمي (bodao).

آب دي يونيزه شده و دوبار تقطير شده براي تحليل آزمايشات بكار برده شد.

جدول 2-1: ماكزيمم طول موج جذب اندازه‌گيري شده از محلول g/l 024/0 براي رنگ قرمز RGB و محلول 0/040g/l براي رنگ زرد RS3 [7].

 

 

ب) رنگرزي:

آزمايشات رنگرزي در يك بشر با ته صاف، در داخل تمييز كننده فراصوتي، نمره كنترل KQ-300DB در شكل 2-1 نشان داده شده. بشر در مركز مخزن قرار گرفته در فاصله L. چنانچه در شكل 2-1 نشان داده شده. ته سطح بشر موازي با ته سطح تمییزكننده و فاصله بين آنها h است. در آزمايشات همانندي حفظ شده است. توليد كننده فراصوتي با ظرفيت 6/01 يك ماكزيمم نيروي خروجي w120 و فركانس KHz40 توليد كرد. درجه حرارت حمام رنگرزي كنترل شد با جريان آب خنك [7].

شكل 2-1:دستگاه تمییز کننده فراصوتی]7[.

پروسه رنگرزي فراصوتي توصيف شده در شكل 2-2 كه تقسيم شده به 3 گام:

1- تكميل       2- رنگرزي      3- دوره‌ي تثبيت

شكل 2-2: روش رنگرزي فراصوت

دوره‌هاي زماني رنگرزي و تثبيت فراصوتي جداگانه در يك طريق پيوسته و دوره‌اي بكار برده شد.

براي تكميل اوليه دو روش مختلف تحقيق شدند، يكي تكميل اوليه كه پارچه‌ها در حمام آب  ديونيزه شده مايع با نسبت 40:1 غوطه‌ور شده و سپس تكميل اوليه با فراصوت پيوسته از 0 تا 30 دقيقه، در ادامه توسط رنگرزي تحت گرمايش مرسوم تكميل اوليه محلول رنگ ديگر، كه محلول رنگ با 2%owf در يك بشر شيشه‌اي و تكميل شده با فراصوت براي 10 دقيقه،‌سپس بكار برده شد براي پارچه‌هاي رنگ شده براي دوره‌ي رنگرزي، پارچه رنگ شده در يك حمام رنگ با نسبت 40:1 و زمان 30 دقيقه در  براي قرمز راكتيو   RGB و دماي  براي رنگ زرد راكتيو3RS براي دوره‌ي زماني تثبيت، زمان رنگرزي به مدت 40 دقيقه در همان درجه حرارت ادامه يافت. براي مقايسه فن رنگرزي مرسوم تحت همان شرايط رنگرزي به جز زمان رنگرزي 40 دقيقه و زمان تثبيت 50 دقيقه است.

پارچه‌هاي رنگ شده آب كشيده شدند دوبار با آب سرد و شسته شده در محلول حمام با نسبت 40:1 توسط g/l3 دتر جنت نا نيونيك 209 براي 30 دقيقه در ، سپس آب كشيد و سرانجام در درجه حرارت محيط خشك شد [7].

.

.

.

جهت دریافت و خرید متن کامل پایان نامه و تحقیق و مقاله مربوطه بر روی گزینه پرداخت مستقیم که در بالای صفحه قرار دارد کلیک نمایید و پس از وارد کردن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت هایی عضو شتاب قابل پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت انلاین به صورت خودکار لینک دانلود مربوطه فعال گردیده که قادر به دانلود فایل کامل ان می باشید.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود پایان نامه : کاربرد فراصوت در بهبود فرآیندهای نساجی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *