برگشتن به مهندسی شیمی

توضیحات

دانلود پایان نامه : کاربرد نانو در نساجی

95ص

 

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد تهران جنوب

پایان نامه کارشناسی مهندسی نساجی شیمی علوم الیاف

 

 

 

 

فهرست

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………10

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..12

تعریف …………………………………………………………………………………………………………………………………13

روش ساخت ………………………………………………………………………………………………………………………..13

تاریحچه نانو ………………………………………………………………………………………………………………………14

عناصر پایه در نانو ………………………………………………………………………………………………………………15

فصل اول …………………………………………………………………………………………………………………………….17

کاربرد نانو در نساجی………………………………………………………………………………………………………………18

بخش اول :…………………………………………………………………………………………………………………………..18

کاربرد نانو سید در نساجی …………………………………………………………………………………………………….19

بخش دوم……………………………………………………………………………………………………………………………..20

نخ نایلون آنتی باکتریال چیست ؟……………………………………………………………………………………………20

خصوصیات نخ نایلون آنتی باکتریال چیست ؟……………………………………………………………………………21

منسوجات تهیه شده از نخ نایلون آنتی باکتریال……………………………………………………………………21

جوراب های نانو آنتی باکتریال………………………………………………………………………………………………22

جوراب های واریس نانو آنتی باکتریال…………………………………………………………………………………. .22

دستکش های نانو آنتی باکتریال ………………………………………………………………………………………….22

لباس های زیر نانو آنتی باکتریال………………………………………………………………………………………….23

منسوجات پزشکی نانو آنتی باکتریال…………………………………………………………………………………..23

منسوجات بیمارستانی …………………………………………………………………………………………………………23

منسوجات پزشکی کمک درمانی ………………………………………………………………………………………….24

منسوجات خانگی نانو آنتی باکتریال…………………………………………………………………………………….. 24

ملخفه و روبالشی های نانو آنتی باکتریال ………………………………………………………………………………24

روکش صندلی ،مبل ، رومیزی نانو آنتی باکتریال……………………………………………………………………24

منسوجات مورد استفاده درآشپزخانه…………………………………………………………………………………..25

منسوجات نظامی نانو آنتی باکتریال ……………………………………………………………………………………..25

منسوجات نانو آنتی باکتریال وسایل نقلیه :……………………………………………………………………………25

بخش سوم :…………………………………………………………………………………………………………………………26

انواع قارچها و باکتریهای موجود بر روی منسوجات ……………………………………………………………….26

قارچ کاندیدا ……………………………………………………………………………………………………………………….26

قارچ تریکوفایتون ……………………………………………………………………………………………………………….26

قارچ آسپرژیلوس ………………………………………………………………………………………………………………..26

باکتری سودوموناس آنروژنوزا ………………………………………………………………………………………………26

باکتری استافیلوکوکس اورئوس…………………………………………………………………………………………….27

                                                                                                                           Escherichiaباکتری   ………………………………………………………………………………………………….27

بخش چهارم ………………………………………………………………………………………………………………………..28

نانو نقره چیست …………………………………………………………………………………………………………………..28

مکانیسم یونی……………………………………………………………………………………………………………………..28

مکانیسم کاتالیستی …………………………………………………………………………………………………………….29

محصولات ساخته شده از نانو نقره ………………………………………………………………………………………..29

استفاده تایلند از نانو تکنولوژی در تولید نوع جدیدی ابریشم…………………………………………………..30

ارتش آمریکا در برنامه های خود از نانو تکنولوژی اسفاده می کند…………………………………………….30

درصد مصرفی از نانو نقره……………………………………………………………………………………………………….30

نحوه استفاده از نانو نقره ……………………………………………………………………………………………………..31

مزیت چندگانه نانو نقره ……………………………………………………………………………………………………….31

نحوه آنتی باکتریال نمودن کالا …………………………………………………………………………………………….32

Padding ………………………………………………………………………………………………………………………..32

Dipping …………………………………………………………………………………………………………………………32

Spraying ………………………………………………………………………………………………………………………33

و پودر نانو نقره Masterbatche استفاده از…………………………………………………………………….33

لباس های خنک ………………………………………………………………………………………………………………..34

نانو الیاف …………………………………………………………………………………………………………………………….35

کنترل رطوبت به کمک نانو الیاف…………………………………………………………………………………………..36

پارچه های خود تمییز شونده ………………………………………………………………………………………………37

پوشاک خود تمییزشونده …………………………………………………………………………………………………….39

لباس های اسکی وفناوری نانو…………………………………………………………………………………………………40

پارچه های آب گریز …………………………………………………………………………………………………………….40

پارچه های ضد امواج الکترومغناطیس……………………………………………………………………………………41     

فصل دوم ……………………………………………………………………………………………………………………………44

کاربرد نانو در غیر نساجی…………………………………………………………………………………………………….45

بخش اول ……………………………………………………………………………………………………………………………45

نانو در صنعت خودرو …………………………………………………………………………………………………………..45

پوشش دهنده بدنه خودرو……………………………………………………………………………………………………45

رنگ خودرو …………………………………………………………………………………………………………………………..46

ساخت نانو کامپوزیت ها…………………………………………………………………………………………………………46

روکش های ضد خش …………………………………………………………………………………………………………….48

روکش های ضد خش و تمییز شونده ………………………………………………………………………………………49

شیشه ها و آینه های بهینه شده برای خودرو………………………………………………………………………..49

پوشش های ضد لک شیشه ……………………………………………………………………………………………………50

پوشش های فوتوکرومیک……………………………………………………………………………………………………….50

استفاده از نانو ذرات طلا در مبدل های کاتالیزوری خودرو …………………………………………………….50

به کارگیری منسوجات نانویی در صنعت خودرو …………………………………………………………………..52

به کارگیری نانو افزودنی های سریا )اکسید سریم ( ………………………………………………………………53

نمونه های کاربرد فناوری نانو در صنعت خودرو …………………………………………………………………….54

نانو کامپوزیت ها ………………………………………………………………………………………………………………..54

اثر نیلوفری و کاربرد نانو در صنعت خودرو …………………………………………………………………………..55

شیشه های نوین با توانایی بازتاب پرتو فروسرخ …………………………………………………………………..56

مبدل های کاتالیستی …………………………………………………………………………………………………………56

کاربرد های فناوری نانو ………………………………………………………………………………………………………57

پنجره های فوتوکرومیک و الکتروکرومیک……………………………………………………………………………61

عایق های حرارتی برای ابزار و مصالح ساختمانی ………………………………………………………………….62

تحلیلی از کاربرد ها……………………………………………………………………………………………………………..63

فصل سوم :…………………………………………………………………………………………………………………………64

نانو لوله های کربنی الکترومغنایسی و فیلتراسیون ………………………………………………………………..65

الک های نانومتری ………………………………………………………………………………………………………………65

بخش اول ……………………………………………………………………………………………………………………………66

میکروفیلتراسیون ………………………………………………………………………………………………………………66

آلترافیلتراسیون …………………………………………………………………………………………………………………66

اسمز معکوس …………………………………………………………………………………………………………………….66

نانو فیلتراسیون …………………………………………………………………………………………………………………67

فناوری نانو و فیلتراسیون ………………………………………………………………………………………………….68

فیلترهای نانو لوله های کربنی …………………………………………………………………………………………..68

فیلترهایی از جنس نانو الیاف ………………………………………………………………………………………………69

نقاط کوانتومی )نانو ذرات نیمه رسانا ( ………………………………………………………………………………….71

تعریف ………………………………………………………………………………………………………………………………..71

کاربردها ……………………………………………………………………………………………………………………………..71

کاربرد های بالقوه برای نقاط کوانتومی …………………………………………………………………………………..71

روش های ساخت …………………………………………………………………………………………………………………72

نانو ذرات سرامیکی ……………………………………………………………………………………………………………..72

روش های ساخت ……………………………………………………………………………………………………………….73

نانو کامپوزیت های نانو ذره ای سرامیکی ……………………………………………………………………………….73

نانو ذرات فلزی …………………………………………………………………………………………………………………….74

تعریف ………………………………………………………………………………………………………………………………..74

روش ساخت ………………………………………………………………………………………………………………………..74

خواص و کاربرد ……………………………………………………………………………………………………………………74

نانو کامپوزیت های نانو ذره ای فلزی ……………………………………………………………………………………..74

تعریف ………………………………………………………………………………………………………………………….74

خواص و کاربرد ……………………………………………………………………………………………………………….74

نانو کپسول …………………………………………………………………………………………………………………….75

روش های ساخت …………………………………………………………………………………………………………….75

انواع نانو کپسول ها …………………………………………………………………………………………………………76

کاربرد …………………………………………………………………………………………………………………………….76

نانو امولوسیون ها ……………………………………………………………………………………………………………76

کاربردها ………………………………………………………………………………………………………………………….77

نانو لوله های کربنی …………………………………………………………………………………………………………..77

ویژگی های نانو لوله های کربنی …………………………………………………………………………………………78

انواع نانو لوله های کربنی …………………………………………………………………………………………………..81

Chiral …………………………………………………………………………………………………………………………81

روش های تولید نانو لوله های کربنی …………………………………………………………………………………82

روش تخلیه قوس ………………………………………………………………………………………………………….82

روش تابش لیزر …………………………………………………………………………………………………………..82

رسوب بخار شیمیایی………………………………………………………………………………………………………….82

کاربرد های نانو لوله های کربنی …………………………………………………………………………………………83

ترانزیستورها …………………………………………………………………………………………………………………..84

حسگرها …………………………………………………………………………………………………………………………84

نمایشگرهای گسیل میدانی ………………………………………………………………………………………………..85

حافظه های نانو لوله ای ………………………………………………………………………………………………………85

استحکام دهی کامپوزیت ها ……………………………………………………………………………………………….86

چالش های فراوری ……………………………………………………………………………………………………………..87

خالص سازی نانو لوله ها ………………………………………………………………………………………………………87

اتصال نانو لوله ها و ایجاد رشته ها ………………………………………………………………………………………..88

جلوگیری از توده ای شدن نانو لوله ها ………………………………………………………………………………….88

چگونگی خفظ نانو لوله ها بعد از فراوری ……………………………………………………………………………….89

کنترل رشد نانو لوله ها ………………………………………………………………………………………………………..89

نانو سیم …………………………………………………………………………………………………………………………90

روش های ساخت ……………………………………………………………………………………………………………….90

کاربرد ……………………………………………………………………………………………………………………………..91

انواع نانو سیم ها …………………………………………………………………………………………………………….92

نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………94

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………….95

منابع لاتین ………………………………………………………………………………………………………………………..96

 

 

چکیده:
يك نانوذره، ذره اي است كه ابعاد آن در حدود 1 تا 100 نانومتر باشد. نانوذرات علاوه‌بر نوع فلزي، عايقها و نيمه هادي‌ها، نانوذرات ترکيبي نظير ساختارهاي هسته‌لايه را نيز در بر مي‌گيرند. همچنين نانوكره‌ها، نانوميله‌ها، و نانوفنجان‌‌ها تنها اشكالي از نانو ذرات در نظر گرفته ميشوند. نانوذرات در اندازه‌هاي پايين نانوخوشه به حساب مي‌آيند. نانوبلور‌ها و نقاط‌كوانتومي نيمه‌هادي نيز زيرمجموعه نانوذرات هستند. چنين نانوذراتي در كاربردهاي بيودارويي به عنوان حامل دارو و عوامل تصوير‌برداري استفاده مي‌شوند.
کاربردها :
گوناگوني مواد نانوذره‌اي به اندازه تنوع كاربرد‌هاي آنها است، عبارتند از :
1. مواد كامپوزيت
كامپوزيت‌هاي ساختاري  2.
3. كاتاليزور

4.بسته‌بندی
5.روكش‌ها
6.افزودني‌هاي سوخت و مواد منفجره
7.کاربرد نانوذرات در باتري‌ها وپيل‌هاي سوختي
روان‌كننده‌ها
پزشكي و داروسازي
دارو رساني محافظت‌كننده‌ها و آناليز زيستي . تشخيص پزشكي ولوازم آرایشی
مقدمه:
براي توليد نانوذرات روش‌هاي بسيار متنوعي وجود دارد. اين روش‌ها اساساً به سه گروه تقسيم مي‌شوند كه در ذيل به شرح هر يك مي پردازيم :
1- چگالش از يک بخار: روش چگالش از يک بخار شامل تبخير يك فلز جامد و سپس چگالش سريع آن براي تشكيل خوشه‌هاي نانومتري است كه به صورت پودر ته‌نشين مي‌شوند. مهمترين مزيت اين روش ميزان كم آلودگي است. در نهايت اندازه ذره با تغيير پارامترهايي نظير دما و محيط گاز و سرعت تبخير كنترل مي‌شود. روش تبخير در خلاء بر روي مايعات روان (VERL ) و روش سيم انفجاري جزء روش‌هاي چگالش از يک بخار محسوب مي شود.
2- سنتز شيميايي: استفاده از روش سنتز شيميايي شامل رشد نانوذرات در يك محيط مايع حاوي انواع واكنشگرها است. روش سل ژل نمونه چنين روشي است، در روش‌هاي شيميايي اندازه نهايي ذره را مي‌توان با توقف فرآيند هنگامي كه اندازه مطلوب به دست آمد يا با انتخاب مواد شيميايي تشكيل دهنده ذرات پايدار و توقف رشد در يك اندازه ‌خاص كنترل نمود. اين روش‌ها معمولاً‌ كم هزينه و پر حجم هستند، اما آلودگي حاصل از مواد شيميايي مي‌تواند يك مشكل باشد.
3- فرآيندهاي حالت جامد: از روش فرايندهاي جامد (آسياب يا پودر كردن) مي‌توان براي ايجاد نانوذرات استفاده نمود. خواص نانوذرات حاصل تحت تأثير نوع ماده آسياب‌كننده، زمان آسياب و محيط اتمسفري آن قرار مي‌گيرد.هادی جاویدان از اين روش مي‌توان براي توليد نانوذرات از موادي استفاده نمود كه در دو روش قبلي به آساني توليد نمي‌شوند
تعيين مشخصات نانوذرات براي كنترل سنتز و كاربرد آنها ضروري است. خواص اين تركيبات با استفاده از روش‌‌هاي گوناگوني نظير: ميكروسكوپ‌هاي الكتروني، AFM، طيف‌سنجي فوتوالكترون، Xray و FT-IR و همچنين‌ روش‌هاي تعيين اندازه و سطح ويژه ذرات سنجيده مي‌شود.
نانوذرات در حال حاضر از طيف وسيعي از مواد ساخته مي‌شوند، معمول‌ترين آنها نانوذرات سراميكي، فلزي و پليمري و نانوذرات نيمه‌رسانا هستند

تاريخچه نانو

در طول تاريخ بشر از زمان يونان باستان، مردم و به‌خصوص دانشمندان آن دوره بر اين باور بودند كه مواد را مي‌توان آنقدر به اجزاء كوچك تقسيم كرد تا به ذراتي رسيد كه خردناشدني هستند.
و اين ذرات بنيان مواد را تشكيل مي‌دهند، شايد بتوان دموكريتوس فيلسوف يوناني را پدر فناوري و علوم نانو دانست چرا که در حدود 400 سال قبل از ميلاد مسيح او اولين كسي بود كه واژة اتم را كه به معني تقسيم‌ نشدني در زبان يوناني است براي توصيف ذرات سازنده مواد به كار برد.
با تحقيقات و آزمايش‌هاي بسيار، دانشمندان تاکنون 108 نوع اتم و تعداد زيادي ايزوتوپ كشف كرده‌اند. آنها همچنين پي برده اند كه اتم‌ها از ذرات كوچكتري مانند كوارك‌ها و لپتون‌ها تشكيل شده‌اند. با اين حال اين كشف‌ها در تاريخ پيدايش اين فناوري پيچيده زياد مهم نيست.
نقطه شروع و توسعه اوليه فناوري نانو به طور دقيق مشخص نيست. شايد بتوان گفت كه اولين نانوتكنولوژيست‌ها شيشه‌گران قرون وسطايي بوده‌اند كه از قالب‌هاي قديمي(Medieal forges) براي شكل‌دادن شيشه‌هايشان استفاده مي‌كرده‌اند. البته اين شيشه‌گران نمي‌دانستند كه چرا با اضافه‌كردن طلا به شيشه رنگ آن تغيير مي‌كند. در آن زمان براي ساخت شيشه‌هاي كليساهاي قرون وسطايي از ذرات نانومتري طلا استفاده مي‌‌شده است و با اين كار شيشه‌هاي رنگي بسيار جذابي بدست مي‌آمده است. رنگ به‌وجودآمده در اين شيشه‌ها برپايه اين حقيقت استوار است كه مواد با ابعاد نانو داراي همان خواص مواد با ابعاد ميكرو نمي‌باشند

 

عناصر پايه در نانو 

     
عناصر پایه :
در حقيقت اگر بخواهيم تفاوت اين فناوري را با فناوري‌هاي ديگر به صورت قابل ارزيابي بيان نماييم، مي‌توانيم وجود  “عناصر پايه” را به عنوان يك معيار ذكر كنيم. عناصر پايه در حقيقت همان عناصر نانومقياسي هستند كه خواص آنها در حالت نانومقياس با خواص‌شان در مقياس بزرگتر فرق مي‌كند…

1- نانو ذرات : رايج ‌ترين عناصر در علم و فناوري نانو بوده و خواص جالب‌ توجه آنها باعث گرديده است کاربردهاي بسيار متنوعي در صنايع شيميايي، پزشکي و دارويي ، الکترونيک و کشاورزي داشته باشند. با توجه به ترکيب شيميايي،هادی جاویدان اين ذرات به انواع فلزي، سراميکي، پليمري و نيمه‌هادي تقسيم مي‌شوند.

2- نانوكپسول : همان طوري كه از اسم آن مشخص است، كپسول‌هايي هستند كه قطر نانومتري دارند و مي‌توان مواد مورد نظر را درون آنها قرار داد و كپسوله كرد. سال‌هاست كه نانوكپسول‌ها در طبيعت توليد مي‌شوند؛ مولكول‌هاي موسوم به فسفوليپيدها كه يك سر آنها آبگريز و سر ديگر آنها آبدوست است، وقتي در محيط آبي قرار مي‌گيرند، خود به خود كپسول‌هايي را تشكيل مي‌دهند كه قسمت‌هاي آبگريز مولكول در درون آنها واقع مي‌شود و از تماس با آب محافظت مي‌شود. حالت برعكس نيز قابل تصور است.
نانولوله هاي كربني : اين عنصر پايه در سال 1991 در شركت NEC 3- كشف شدند و در حقيقت لوله‌هايي از گرافيت مي‌باشند. اگر صفحات گرافيت را پيچيده و به شكل لوله در بياوريم، به نانولوله‌هاي كربني مي‌رسيم. اين نانولوله‌ها داراي اشكال و اندازه‌هاي مختلفي هستند و مي‌توانند تك ديواره يا چند ديواره باشند. اين لوله‌ها خواص بسيار جالبي دارند که منجر به ايجاد کاربردهاي جالب توجهي از آنها مي‌شود.

4- نانوسيم : يک نانوساختار دو بعدي است و چون دراين ابعاد اثرات کوانتمي مهم هستند اين سيم‌ها، سيم‌هاي كوانتومي نيز ناميده مي‌شوند نانوسيم‌ها براي ساختن‌ مدارات الكتريكي در اندازه‌هاي كوچك استفاده مي‌شوند[1]  

 

 

فصل اول:    

 

 

 کاربرد نانو در نساجی

بخش اول:

 

فناوری نانو هم می تواند منسوجات را هوشمند کند و به آنها کارایی ویژه ای بدهد. با توجه به ارتباط محصولات فناوری نانو با خواص نوری، گرمایی، خواص انعطاف پذیری و … منسوجات زیادی می توانند از فناوری نانو بهره ببرند.

در محصولات مدرن صنعت نساجی علاوه بر خصوصیات استحکامی روی خواص دیگری مانند جذب مواد، عبور یا دفع مواد نیز کار شده است. به چنین محصولاتی منسوجات هوشمند اطلاق می شود. کلمه هوشمند همیشه درست استفاده نمی شود. لباس های هوشمند، لباس هایی نیستند که فکر کنند یا برای شما چای درست کنند یا کتاب بخوانند. لباس های هوشمند یک قابلیت ویژه دارند. برای مثال به نخ های کشسان به خاطر خواص ارتجاعی فوق العاده می توان هوشمند گفت، می توان بارها و بارها آن را کشش داد و باز بتواند خواص ارتجاعی خود را حفظ کند. این نخ ها وارد لباس شده و لباس را کشسان می کنند.
درواقع منسوجات هوشمند منسوجاتی هستند که می توانند در سرما ما را گرم نگه دارند و در گرما خنکمان کنند یا راحتی لازم را برای ما فراهم آورند. آنها می توانند نیمه رساناهای سازنده قطعات الکترونیکی را در برداشته باشد یا یک اثر رنگی ویژه از خود نشان دهند. خیلی از منسوجات هوشمند در انواع پوشاک استفاده می شوند و هدف آنها ایمنی یا بهداشت یا راحتی است. توسعه منسوجات هوشمند نظامی نیز بسیار مهم است. لباس هایی که در شرایط سخت و حملات از بدن محافظت می کند یا لباس هایی که تغییر رنگ می دهند، از جمله کاربردهای مطرح نظامی هستند.

لباس هایی که عرق را جذب می کنند نیز به نوعی هوشمند هستند، چرا که باعث می شوند در شرایط خاص لباس راحت باشد. در چنین لباس هایی سطح مقطع الیاف و خصوصیات عبوردهی و جذب آنها اهمیت دارد.

 

 

 

 

 

 

(1 -1کاربرد نانو سید در صنعت نساجی

صنعت نساجي يكي از صنايع مرتبط با بهداشت افراد در هر گروه سني و اجتماعي به حساب مي آيد . نانونقره نيز يكي از پركاربردترين محصولات نانوتكنولوژي است كه به داشتن خصوصيات آنتي ميكروبيالي مشهور بوده و  به عنوان يك كاتاليست قادر است بيش از 650 گونه باكتري ، ويروس و قارچ را از بين ببرد . نانونقره در عين داراي بودن چنين خصوصياتي در صورت تماس با پوست انسان ايجاد حساسيت نمي كند . با استفاده از نانونقره مي توان خصوصيات منحصر به فردي را به منسوجات بخشيد كه در نهايت علاوه بر بهبود كارايي ، كاهش هزينه ي تمام شده را نسبت به روشهاي متداول آنتي ميكروبيال نمودن منسوجات خواهيم داشت. نانونقره در قياس با ديگر روشهاي آنتي ميكروبيال ( همچون استفاده از مواد شيميايي در تكميل كالا) از دوام و كارايي بالاتري برخوردار بوده و استفاده از آن در اغلب فرايند هاي متداول در صنعت نساجي ، بدون نياز به ماشين آلات و فرايندهاي جانبي خاص ،  به سهولت امكان پذير است . از نانو نقره مي توان در بسياري از كاربردهاي خاص همچون پوشاك مورد استفاده در صنايع بهداشتي و پزشكي ، ورزشي ، نظامي و … استفاده نمود . علاوه بر اين به دليل قابليت از بين بردن ميكروارگانيسمها افزودن نانونقره به محصولات روزمره  در حال تبديل شدن به يك برتري براي محصولات مختلف است .

 

يكي از ويژگيهاي توليدات نانوسيد كاربرد آنها در منسوجات است، که بر این اساس منسوجاتی با خصوصیات ذیل را خواهیم داشت:

 

 – آنتي باكتريال ، ضد قارچ و ضد ويروس
 – کاهش بوهای نامطبوع
 – آنتي استاتيك
 – حفظ توازن بیولوژیکی پوست و طراوت بهداشتی محصول در جریان فعالیتهای ورزشی.
 – پايداري خواص فوق  حتي پس از 10 بار شستشو

 

با توجه به موارد فوق امکان بهره گیری از خصوصیات آنتی باکتریال در تنوع گسترده ای از محصولات حوزۀ نساجی، از قبیل محصولات ذیل را خواهیم داشت:

 

الياف ( الياف طبيعي و مصنوعي ، الياف ظريف ، الياف دو يا چند جزئي ، nanofiber و… )
پارچه
– منسوجات بي بافت  (nonwoven) (امكان بكارگيري نانونقره در فرايندهاي Spunbonded  ، Meltblown و ….)
– البسه و پوشاك ( پوشاك روزمره ، پوشاك مصرفي در صنايع پزشكي ، بهداشتي و نظامي و …)
– انواع باند و پانسمان
– فرش و موكت
– پتو
– روكشها و فيلمهاي پليمري
– فيلترها

 

مصارف عمده ي چنين محصولاتي را مي توان چنين برشمرد :

 

– البسه و پوشاك عمومي ( زير پوش ، پيراهن ، تي شرت ، لباس كار ، جوراب ، دستكش ، البسه ي زير ، حوله ، پوشاك بچه  و… )
– منسوجات پزشكي (منسوجات بهداشتي ،  باند و گاز ، روكش و پانسمان زخم – wound dressings – ، روپوشها و روكشهاي آزمايشگاهي ، بيمارستاني و اتاق عمل و …)
– منسوجات نظامي (البسه  و متعلقات  سرباز ، چادرهاي صحرايي و …)
– البسه ي ورزشي ( لباس اسكي ، لباس شنا ، لباس و ….)
– منسوجات خانگي و تزئيني ( فرش ، موكت ، مبل ، پرده ، روميزي و … )
– انواع فيلتر( فيلترهاي تهويه مطبوع ، فيلتر دياليز ، فيلتر كولر ، ماسك ، فيلترها و غشاهاي تصفيه ي آب و پساب و …)
– منسوجات مصرفي در صنعت بسته بندي (بسته بندي مواد غذايي و …)
– البسه مورد نياز كارگران مرغداريها و دامداريها[7]

 

 

 

بخش دوم :

 

1-2 ) نخ نایلون نانو آنتی باکتریال چیست؟

ذرات نقره در ابعاد بزرگتر از نانومتر (یک میلیاردم متر) خاصیت واکنش دهی اندکی دارند. با کوچک شدن ابعاد و بیشتر شدن تماس آنها با محیط، خاصیت آنتی باکتریال این ذرات تا بیش از 99٪ افزایش می یابد. تاکنون بیش از 650 نوع باکتری شناخته شده اند که توسط نانوذرات نقره از بین می روند.

همانطور که می دانیم منسوجات محل مناسبی برای رشد باكتری ها و قارچ ها به شمار می آیند و در صورت وجود رطوبت، حرارت و مواد آلاینده در منسوجات، باكتری ها در آن ها رشد كرده و موجبات بیماری، عفونت و بوی بد را فراهم می آورند. در این رابطه سال های متمادی است كه صنعت نساجی، پارچه های ضدباكتری و ضدقارچ را جهت مصارف پزشكی، بهداشتی و به منظور مهار باكتری ها عرضه نموده  است

محققان همواره  در صدد بوده اند تا منسوجاتی را تولید نمایند كه علاوه بر قدرت بالای ضدباكتری، ثبات خوبی در برابر شستشو نیز داشته باشند. هرچند پوشش دادن و اسپری کردن الیاف با نانوذرات نقره موجب ایجاد خواص ضدباکتری در پارچه‌ها می‌شود اما ثبات شستشویی ضعیف  این پارچه از معایب قابل توجه این روش ها محسوب می شود. همچنین علاوه بر از بین رفتن خواص آنتی باکتریال پارچه پس از دفعات شستشو،  به دلیل ورود مقدار زیاد نانوذرات نقره منجر به آلوده شدن محیط زیست نیز می شوند.

در این راستا و به كوشش شرکت تولیدی تهران زرنخ، در سال 1388 برای نخستین بار در ایران فیلامنت نایلون حاوی نانو ذرات نقره با خاصیت آنتی باکتریال با ماندگاری دائم تولید و در اختیار مصرف کنندگان قرار گرفت.

( 1-2-1 خصوصیات نخ نایلون آنتی باکتریال:

به دلیل قرارگيري نانو ذرات نقره در ساختار نخ نايلون در مرحله توليد و در دماي بیش از 250 درجه، خاصیت آنتی باکتریال این نخ ها حتی پس از 100 بار شستشوی مکرر با آب جوش و مواد شوینده باقی می ماند.

نانوذرات نقره موجود در این نخ ها در اثر شستشو و یا استفاده خارج نشده و وارد محیط زیست نخواهد شد.

بنابر آزمون­های انجام شده خاصیت ضد میکروب و ضد قارچ این نخ­ها در برابر باکتری­های Pseudomonias aeruginosa, Staphylococcus aureus , E.Coli و قارچ هایی نظیرCandida  ، Aspergillus و Tricophyton rubrum به اثبات رسیده است.

 (2-2-1منسوجات تهیه شده از نخ نایلون آنتی باکتریال:

– جوراب نانو

– جوراب واریس نانو

– دستکش نانو

– لباس­های زیر  نانو

– منسوجات پزشکی نانو (باندکشی و کمربندهای طبی، انواع گن لاغری، روکش­های بیمارستانی، پوشاک چندبارمصرف بیمارستانی و …)

– منسوجات خانگی نانو (ملحفه و روبالشی، روکش مبل، اسکاچ، پارچه های آشپزخانه و…)

– منسوجات نظامی نانو ( البسه،متعلقات سرباز نظیر کوله پشتی، چادرهای نظامی و …)

– منسوجات نانو قابل استفاده در وسایل نقلیه ( روکش صندلی، روکش خودرو، پوشش سقف، رودری، زیرپایی و…)

 

 

جوراب های نانو آنتی باکتریال :

بسياري از دانشمندان معتقدند كه پای شما   قلب   دوم   شماست. محیط گرم و مرطوب داخل کفش محل مناسبی برای رشد باکتریها و قارچ ها به حساب می آیند. باکتری ها از سلول های مرده ی پوست پا و چربی موجود در عرق پا تغذیه می کنند و موادی  که دفع می کنند سبب ایجاد بوی نامطبوع در پا می شود. عفونت های قارچی به وجود آمده روی پا و نواحی اطراف ناخن ها ممکن است  به سایر قسمتهای بدن و ديگر افراد منتقل شود.

 

همچنین در پيشرفت  بيماري ديابت يکی  از مشکلات شایع ، صدمات وعفونتهاي وارد شده  به کف وانگشتان پا است. جورابهاي  نانو آنتی باکتریال  از رشد  باكتريها و قارچها جلوگيري كرده و  صدمات و عفونتهاي وارده را  بهبود مي بخشد.
بنا به دلايل فوق ما استفاده ازجوراب های آنتی باکتریال را به تمام افراد به ویژه بيماران ديابتي، ورزشکاران،  نظامیان، کارمندان  وکارگران  که ناگزیر به استفاده طولانی مدت از کفش هستند، توصیه می کنیم.
جوراب های واریس نانو آنتی باکتریال :

ايستادن و يا بي حركتي طولاني، افزايش سن، افزايش وزن (به خصوص در دوران بارداری)، بستري شدن، مسافرت طولاني، تصادفات و ضربه هایی كه سبب توقف خون در رگها مي شوند از عوامل موثر در افزايش احتمال  ابتلا به واريس به شمار مي آيند.

ساده ترين درمان براي وريدهاي واريسي استفاده از جوراب هاي واريس ( جوراب هاي فشاري) است.

جوراب هاي واريس آنتي باكتريال علاوه بر بهبود گردش خون و تسكين درد، مانع رشد باكتري و قارچ بر روي پوست پا و ايجاد حساسيت در اثر استفاده طولاني مدت از جوراب و تعرق پوست مي شود.

 

 دستکش­های نانو آنتی باکتریال :

دست انسان به علت تماس مکرر با محیط پیرامون همواره در معرض آلودگی به انواع باکتری ها و قارچ ها می باشد.  درصورت تماس دست با سایر نواحی بدن و یا مواد غذایی امکان انتقال باکتری و ایجاد بیماری در فرد فراهم می شود.

 

ما دستکش های نانو آنتی باکتریال را پیشنهاد می کنیم زیرا:

مانع انتقال و رشد باكتري بر پوست دست مي شود.

از ايجاد و گسترش قارچهاي پوستي در ناحيه ميان انگشتان و اطراف ناخن ها جلوگيري  می کند

از انتشار و انتقال باكتري و قارچ در مکان های عمومي نظير اتوبوس، مترو و مراكز خريد جلوگيري  می نماید.

از دست خانم ها که به دلیل استفاده از کرم های مرطوب کننده بیشتر در معرض باکتری ها قرار می گیرند محافظت می کنند.

لباس های زیر نانو آنتی باکتریال  :
لباس زیر  به دلیل ارتباط مستقیم  با پوست بدن یکی ازعوامل مهم درايجاد بیماری های پوستی به شمار آید. اغلب زنان ،دست ‌کم  یکبار دچار عفونت‌های  قارچی می‌شوند. عفونت  قارچ كانديدا  از شایع‌ترین عفونت‌‌های ميان زنان مي باشد.

لباس های زیر نانو آنتی باکتریال پیشنهادی مناسب برای حفظ سلامت شماست زیرا :

از  بیماری های  پوستی از قبیل حساسیت، قارچ ، سوزش بدن و التهابات پوستی جلوگیری کرده باعث شادابی و سلامت پوست بدن می شود.

از حداکثر سازگاری با پوست های حساس برخوردار است.

از ایجاد بوی نامطبوع دراثر رشد و تکثیر باکتری ها و قارچ ها جلوگیری می کند.

 

منسوجات پزشکی نانوآنتی باکتریال:

 

منسوجات بیمارستانی :

هر مورد عفونت بیمارستانی بر اساس نوع عفونت، موجب طولانی شدن مدت بستری بیماران در بیمارستان به مدت ۴ الی ۱۰ روز می شود، در کشورهای توسعه یافته حدود ۵ درصد از بیماران بستری شده در بیمارستان ها مبتلا به عفونت های بیمارستانی می گردند در حالیکه این تعداد در برخی از کشورهای در حال توسعه به ۲۷ درصد می رسد.

تخت­های بیمارستانی محیط بسیار مناسبی برای رشد و تکثیر باکتری ها و قارچ ها به حساب می آیند. استفاده از روکش های آنتی باکتریال روشی مناسب در جهت کاهش انتقال باکتری ها به افراد بیمار، پرسنل بیمارستانی و ملاقات کنندگان  و ایجاد بوی نامطبوع در محیط بیمارستان به شمار می آید.

بيماران بستري شده ، افراد فلج يا افرادي كه از صندلي چرخدار استفاده مي كنند در معرض ابتلا به زخم بستر هستند. استفاده از منسوجات حاوي نانو ذرات نقره راهكاري مناسب جهت جلوگيري از عفونت و ايجاد بوي نامطبوع زخم در اين افراد به شمار مي آيد.

بیماران و پرسنل بیمارستان (پرستاران، بهیاران و خدمه) چنانچه از منسوجات آنتی  باکتریال با قابلیت حفظ دائم خصوصیات استفاده نمایند، امکان انتقال باکتری و عوامل بیماری زا توسط این افراد کاهش می یابد.

منسوجات آنتی باکتریال گزینه مناسبی برای استفاده در موارد فوق می باشد.

 

منسوجات پزشکی کمک  درمانی:

چنانچه در فعالیت های روزانه نیازمند بلند کردن اجسام سنگین هستید و یا در دوره نقاهت بعد از مصدومیت و یا دوران بارداری به سر می برید و نیازمند استفاده از باندهای کشی، کمربند طبی، مچ بند، ساق بند و سایر انواع منسوجات کمک درمانی هستید. بهتر است بدانید که این منسوجات اغلب از پارچه‌هاي كشي تهيه مي‌شوند و زمانی که پارچه كشي ناحيه ای از بدن را تحت‌فشار قرار مي‌دهد ممکن است سبب ایجاد حساسیت پوستی شود .آلرژي‌هاي تماسي با تعريق بدن افزايش پيدا مي‌کنند و با افزایش میزان تعريق و مرطوب ماندن طولاني پوست، امکان بروز بيماري‌هاي قارچي در پوست بالا مي‌رود وگاهی به صورت لکه‌هاي قهوه‌اي کمرنگ تا پررنگ‌ ظاهر می شوند.

برای جلوگیری از مشکلات فوق ما محصولات نانو  آنتی باکتریال را به شما پیشنهاد می کنیم.

 

منسوجات خانگی نانو آنتی باکتریال:

 

ملحفه و روبالشی های نانوآنتی باکتریال:

آيا تا كنون پس از بيدار شدن از خواب با خارش هاي موضعي بي دليل و التهاب پوستي مواجه شده ايد؟ مايت هاحشرات بسيار كوچكي هستند كه با گزش خود موجب آزار انسان مي شوند. اين حشرات  در مبلمان منزل، رختخواب، بالش و فرش زندگي مي كنند و از بقاياي پوسته هاي جدا شده از پوست تغذيه مي كنند. این حشرات سبب حساسيت هايي از قبيل آسم و التهاب مخاط بيني و خارش هاي پوستي مي شود. استفاده از منسوجات خواب حاوي نانو ذرات نقره مانع رشد و تكثير مايت ها و بروز مشكلات ناشي از آنها مي شود.

خواص  ومزایای  ملحفه و روبالشی های آنتی باکتریال به شرح زیر می باشد:

ضد بو، ضد حساسيت، ضد قارچ، ضد ميكروب مي باشند.

در اثر شستشو با مواد شوينده و اتو کشی، خاصیت آنتي باكتريال این منسوجات از بین نمی رود.

 

روکش صندلی، مبل، رومیزی نانو آنتی باکتریال :

 

 روکش مبل و صندلی به دلیل تماس مستقیم با لباس افرادی که در هنگام فعالیت روزانه درخارج از منزل به انواع باکتری ها و عوامل بیماری زا آلوده شده اند، محیطی بسیار مناسب برای رشد باکتری ها و انتقال به فضای منزل پدید می آورند. از آنجایی که این منسوجات کمتر مورد شستشوی مکرر قرار می گیرند همواره به عنوان یکی از مراکز تجمع عوامل بیماری زا، سلامت افراد خانواده را تهدید می نمایند.

استفاده از روکش های نانو آنتی باکتریال برای این قبیل  وسایل سلامت افراد  خانواده را تضمین خواهد نمود.

 

منسوجات مورد استفاده در آشپزخانه :

 يكي از عوامل بروز بيماري در منازل آلوده شدن آشپزخانه و مواد غذایی است. ذرات باقيمانده غذا بر روی اسفنج، اسكاچ، سيم ظرفشويي و پارچه های مورد استفاده در آشپزخانه همراه با رطوبت موجود در این اشیاء منبع مناسبي براي رشد و تكثير باكتري ها به شمار می روند. استفاده از فیلامنت آنتی باکتریال حاوی نانوذرات نقره در این قبیل اشیاء می تواند منجر به کاهش امکان رشد باکتری و انتقال آنها به منابع غذایی شود.
 

منسوجات نظامی نانوآنتی باکتریال:

افراد مقیم زیست گاه های عمومی نظیر پادگان های نظامی در معرض باکتری  ها و عوامل بیماری زای متعددی قرار دارند. این باکتری ها علاوه بر تهدید سلامت افراد در اثر انتقال به محیط خانواده، زمینه ساز بیماری در طیف وسیعی از افراد جامعه می شوند. به همین منظور استفاده از منسوجات آنتی باکتریال به عنوان پوشاک، متعلقات سرباز نظیرکوله پشتی و چادرهای چند نفره و یا گروهی علاوه بر جلوگیری از ابتلا به بیماری در این افراد، در شرایط بحرانی که امکان استحمام مکرر وجود ندارد، مانع ایجاد بوی نامطبوع و ایجاد عفونت های قارچی و باکتریایی در این افراد خواهد شد.

ما استفاده از جوراب، زیر پوش و یونیفرم های نظامی آنتی باکتریال حاوی نانوذرات نقره را به منظور حفظ سلامت این افراد پیشنهاد می کنیم.

منسوجات نانو آنتی  باکتریال  وسایل نقلیه :

وسایل نقلیه شخصی و عمومی نظیر تاکسی، اتوبوس، مترو محیط مناسبی برای رشد و انتقال باکتریها به حساب می آیند. حضور عوامل بیماری زا در مناطق مختلف که توسط مسافران به درون وسایل نقلیه منتقل می شوند،کفپوش، روکش های صندلی  را به یکی از آلوده ترین وسایل تبدیل نموده است. به همین منظور استفاده از نخ های آنتی باکتریال حاوی نانوذرات نقره با ماندگاری دائم خواص، پیشنهادی مناسب برای تولید کنندگان وسایل نقلیه عمومی و خودرو به شمار می رود تا با استفاده از این فیلامنت ها در تولید روکش های صندلی و خودرو یا منسوجات داخلی نظیر سقف، رودری، طاقچه عقب ،کف پوش و … گامی موثر در جهت حفظ سلامت شهروندان برداشته شود.[3]

 

 

 

بخش سوم :

 

 1-3 )انواع قارچ ها و باکتری های  موجود بر روی منسوجات:

 1-3-1 )قارچ كانديدا :

قارچ كانديدا  شايع ترين عامل عفونتهاي قارچي است. قارچ كانديدا سبب بروز التهاب در رحم زنان مي شود. زماني كه قارچ كانديدا بيشتر از حد معمول رشد كند سبب ايجاد خارش و بوي نامطبوع ميگردد. عفونت با كانديدا  شامل انواع زير است :

1-  عفونت كانديداي دهاني   2-  عفونت قارچي واژن  3- عفونت قارچي ناخن

 1 -3-2 ) قارچ تريكوفايتون :

قارچ سطحي پوست سر يا كچلي عبارت‌ است‌ از عفونت‌ قارچي‌ پوست‌ سر كه‌ در اثر تهاجم‌ قارچ ها به‌ ساقه‌ مو ايجاد مي شود. انواع كچلي كه ناشي از قارچ ها هستند مانند كچلي سر، ريش، بدن و ناخن به دليل رشد چند نوع قارچ از جمله ميكروسپوروم ، تريكوفيتون، اپيدرموفيتون ايجاد مي شود. روش انتقال اين قارچ ها تماس مستقيم فرد به فرد یا استفاده از وسايل آلوده مشترك مثل شانه، روسري، حوله و دمپائي است. اين مشكل علاوه بر انسان در ميان حيوانات خانگي نيز شايع مي باشد.

 1-3-3 ) قارچ آسپرژیلوس :

آسپرژيلوس قارچ خطرناكي است كه در  بيماران  مبتلا  به  اختلال  ايمني،   بيماران پيوند عضو، بيماران مبتلا به بيماريهاي بدخيم خوني و بيمارانيكه تحت درمان دراز مدت با استروييد(كورتون) قرارگرفته اند باعث مرگ مي شود. اين قارچ  مي تواند به ريه،  سينوس ها و حتي ساير اندامهاي حياتي بدن مانند مغز  حمله كند. عفونتهاي  قارچي آسپرژيلوس براي افراد مسن بويژه  كساني كه دستگاه ايمني  ضعيفي دارند خطرساز است.مكانهاي كه اين نوع قارچ در آنها يافت ميشوند عبارتند از:  بالش  و هوا، زيرزمين ها، گلدان هاي خانگي،  كودهاي  نباتي، رايانه، مواد غذايي يافت مي شود.

آسپرژيلوس از جمله عفونت هاي بيمارستاني است. برخي از انواع قارچ آسپرژيلوس سبب بروز عفونت در انسان ها و حيوانات مي شوند . آسپرژيلوس توليد آفلاتوكسين مي كند كه ماده اي سمي و سرطان زا است . و مي تواند مواد غذايي نظير دانه هاي غلات را آلوده كند.

 1-3-4 ) باکتری سودوموناس آئروژینوزا :

از سیستم ایمنی ناتوان افراد سوء استفاده کرده ودر آنها عفونت و سموم مضر برای بافت‌ها ایجاد می‌کند. سودوموناس آئروژینوزا سبب عفونت‌های مجاری ادراری، سیستم تنفسی، التهاب و آماس پوست، عفونت‌های بافتهای نرم، عفونت‌های استخوان ومفاصل، عفونت‌های معده و روده‌ای و عفونت‌های سیستمیک گوناگون به ویژه در بیماران با سوختگی‌های شدید، بیماران دچار به سرطان و ایدز  می‌شود. اصولا این باکتری یک باکتری شایع بیمارستانی است و از راه میوه‌ها، گیاهان و سبزی‌ها، عیادت کنندگان و بیمارانی که از دیگر بخش‌ها منتقل می‌شوند وارد پیرامون بیمارستان می‌شود..

 1-3-5 ) باکتری استافیلوکوکوس اورئوس:

این باکتری در پوست بدن دیده می‌شود. یکی از مهم‌ترین باکتری‌های آلوده کننده مواد غذایی می‌باشد. این باکتری از طریق انسان (دست آلوده در تماس با ماده غذائی) و حیوانات خونگرم (خصوصا دام) به ماده غذائی منتقل شده و در فرد ایجاد مسمومیت گذرا همراه با اسهال و استفراغ می نماید.

 1-3-6 ) باکتری Escherichia coli:

اغلب گونه‌های E.Coli بی ‌ضرر هستند، اما برخی از انواع آن باعث مسمومیت وخیم غذایی در انسان‌ها می‌شوند. اسهال ناشي از اين ميكروارگانيسم احتمالا يكي از شايعترين بیماریها در كودكان است. [6]

 

 

 

 

 

 

.

.

.

جهت دریافت و خرید متن کامل پایان نامه و تحقیق و مقاله مربوطه بر روی گزینه پرداخت مستقیم که در بالای صفحه قرار دارد کلیک نمایید و پس از وارد کردن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت هایی عضو شتاب قابل پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت انلاین به صورت خودکار لینک دانلود مربوطه فعال گردیده که قادر به دانلود فایل کامل ان می باشید.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود پایان نامه : کاربرد نانو در نساجی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *