برگشتن به مکانیک

توضیحات

دانلود پایان نامه : پليمرهاي پلي كربنات

118ص

 

بخش اول

1- مقدمه

مصرف پليمرهاي پلي كربنات، پليمرهاي كه با گروه –O-C-O- بهم متصل هستند، از ز مان گزارشات اوليه بسيار رشد كرده است Report 1969) (PEP .  تضمين  رشد آينده اين صنعت با افزايش شركتهاي جديد به 6 توليد كننده سابق اين ماده نشان داده شده است رشد تكنولوژي، شامل افزايش گريدهاي با كاربرد خاص، امكان رقابت پلي كربنات‌ها را در مصارف مختلف فراهم كرده است.

پلي كربنات‌ها در بين پليمرهاي مختلف از لحاظ پايداري ابعادي مقاومت ضربه و شفافيت بسيار برجسته مي‌باشند. مقاومت در برابر شعله آن خوب بوده و توسط بهبود دهنده‌هايي بهتر شده تا گريد خاصي توليد شود. با وجود اينكه پليمرهاي ديگر و فلزات در تعدادي از خواص بتنهايي بهتر از پلي كربنات مي‌باشد، اما نياز به تركيبي از خواص مختلف باعث مي‌شود كه پلي كربنات بعنوان تنها امكان انتخاب شود. از سوي ديگر كمي مقاومت در برابر حلالها يك اشكال عمده در بسياري از كاربردها مي‌باشد. بطور كلي پلي كربناتها در تمامي رشته‌هاي مهندسي پلاستيك رقابت مي‌كنند، كه از مصارف عمده آن مي‌توان به شيشه‌ها، علامات و روشنايي اشاره كرد.

اين گزارش تكنولوژي، هزينه و بازار پلي كربنات‌ها را كه از سه روش فژنيزاسيون محلولي فژنيزاسيون بين سطحي و ترانس استريفيكاسيون تهيه مي‌شوند را ارائه مي‌كند. 2 نوع از دو روش اول و يك نوع از روش سوم ارائه خواهد شد. همچنين نحوه توليد گريد مقام در برابر شعله و  اكستروژن دوباره پليمر براي توليد گريدهاي خاص بيان خواهد شد.

اين تحقيق به پلي كربنات ترمو پلاستيك آروماتيك بر پايه بيس فنول A محدود است، كه مهمترين مزيلي كربنات از نقطه نظر تجاري مي‌باشند. در PEP گزارش 50، كوپليمرها فقط با توجه به بيس فنول A و بيس فنول A هالوژنه  و يا مقدار كمي از عوامل سه گروهي شاخه‌اي در نظر گرفته شده است بدليل عرضه تجاري گريدهاي خاصي، مي‌بايستي هم كوپليمرها و آلياژها را در نظر گرفت، كوپليمرهايي كه تجاري نيستند و همچنين آلياژهايي كه پلي كربنات جزء كم هستند در نظر گرفته نمي‌شوند.

اين گزارش هيچگونه آناليزي در مورد پليمرهاي فوم ، پليمرهاي تقويت شده با الياف و افزودنيهايي   ضد شعله كه موضوع PEPهاي مختلف هستند را ارائه نمي‌كند. مواد اوليه خام بيس فنول A . فسژن و تترابروموبيس فنول A (TBBPA) موضوع PEP شماره 81 مي‌باشند. منابع اطلاعاتي ، پتنت‌ها، جزوات و مقالات مربوطه از سال 1976 مي‌باشد.


2- خلاصه

بعد از 7 سال افزايش ساليانه 20% مصرف در ايالات متحده آمريكا، بيش از 60% در سال 1973 افزايش يافت. افزايش در سال 1974 با توجه به منحني‌هاي مقدماتي برابر %10 بود كه احتمالاً كمتر از مقدار واقعي آن مي‌باشد. با ظرفيت جديد توليد، ميانگين افزايش توليد ساليانه 20% يك پيش‌بيني قابل قبول براي كليه محلهاي توليد مانند اروپاي غربي، ايالات متحده و ژاپن مي‌باشد. مصرف به ميزان تجارت بود و همچنين  به كمبود محصولات رقابتي بستگي خواهد داشت. توليد آن با كمبود مواد اوليه ممكن است محدود شود.

بعد از 15 سال از تجاري شدن پلي كربنات، ظرفيت كلي جهان كمتر از 500 ميليون پوند بر سال مي‌باشد.

از نقطه نظر رقابتي، تجارت توسط باير، توابع آن موباي و جنرال الكتريك كنترل مي‌شود. يك سرمايه كلان در فروش و سرويس تكنيكي نياز مي‌باشد تا اين حكمفرمايي شكسته شود. جنرال الكتريك 75 ميليون دلار فقط در مت ورنون و ايندين فاسيليتي  (Inelian facilyties) سرمايه‌گذاري كرده است. ميزان توليد، توليد كنندگان عمده در اوايل 1973 بصورت زير مي‌باشد:

ميليون پوند بر سال        هزار تن بر سال

باير              220            100

جنرال الكتريك     150            68

موباي             18             40

يكي از مهمترين چيزهاي مورد نياز تعدد گريدهاي مختلف مي‌باشد. گريدهاي جديد خواص زيادي از جمله مقاومت در برابر شعله، مقاومت در برابر آسيب، مقاومت در برابر اشعهuv ، تركيب سفتي و مقاومت ضربه، مناسب بودن براي قالب‌گيري چرخشي و همچنين مناسب بودن براي فومهاي ساختاري را دارا هستند. رشد عمده اخيراً در تهيه شيشه، Lighting و علامات مي‌باشد. بعنوان شيشه نشكن پلي كربنات‌ها به موقعيت رزين‌هاي آكريليك نفوذ كرده‌اند روم و هاس در حل ورود به بازار شيشه‌هاي پلي كربنات از طريق خريد دستگاههاي ورق‌سازي و تجارب از شركت رولند (Rowland) يك شركت كوچك كه رقابت در اين بازار حساس به سرمايه را مشكل مي‌دانست مي‌باشند. روم و هاس امروزه توليد كننده پليمر پلي كربنات نمي‌باشند مهارت و سرمايه مورد نياز و همچنين بازار پلي كربنات بيان كننده آنست كه فقط در كشورهايي پيشرفته استفاده خواهند شد.

نفوذ پلي كربنات‌ها به بازار سنتي پليمرهاي ديگر و فلزات، با افزايش توليد و در نتيجه كاهش قيمت آنها بيشتر مي‌شود. در سال اخير اين روند قيمت بدليل افزايش تورم برعكس شده است. حداقل قيمت در ايالات متحده 98 سنت بر پوند در مقايسه با 75 سنت بر پوند و  قيمت تجاري اوليه  مي‌باشد. با اين وجود، نفوذ در بازار بدليل تأثير تورم بر اجناس رقابتي همچنان ادامه دارد.

توليد كنندگان سه روش عمده براي توليد پلي كربنات بكار مي‌برند: فسژنيزاسيون محلولي، فسژنيزاسيون بين سطحي و ترانس استريفيكاسيون. فقط كسر كمي از توليد كل توسط ترانس استريفيكاسيون مي‌باشد و مقدار عمده توليد از طريق فسژنيزاسيون بين سطحي مي‌‌باشد. اما تفكيك دقيق در ميزان آن از مقالات مشخص نمي‌باشد. كليه اين روشها به انضمام دو متغير و يك روش بر اي گريد مقاوم در برابر شعله در اين گزارش نوشته شده است.

فسژنيزاسيون محلولي شامل واكنش بيس فنول A با فسژن در حضور پيريدين بعنوان گيرنده اسيد ] تا محصول جانبي اسيد كلريدريك توليد كند[ و p-t بوتيل فنول (PTBP) بعنوان اختتام دهنده زنجيربا متيلن كلرايد بعنوان حلال مي‌‌شود. يك پليمر واحد تكراري توليد مي‌شود كه انتهاي زنجير با گروههاي p-t بوتيل فنيل اختتام يافته است. پليمر باز يافت شده، اكسترود مي‌شود و بصور ت چيپهايي بريده مي‌شود فسژنيزاسيون محلولي بصورت تجاري توسط جنرال الكتريك استفاده مي‌شود.

در فسژنيزاسيون بين سطحي، يك فاز Caustic  آبي اسيد هيدروكلريك را جذب كرده و از پريدين استفاده نمي‌شود. تري اتيل آمين اين واكنش را سرعت مي‌بخشد.

فژنيزاسيون بين سطحي بصورت تجاري توسط شركتهاي بايره موباي و توليد كنندگان ژاپني استفاده مي‌شود.

توانس استريفيكاسيون واكنش بين دي فنيل كربنات با بيس فنول A در دماي بالا (elevated) مي‌باشد. ملكولهاي پليمري كه از اين طريق توليد مي‌شود با گروههاي فنيل خاتمه مي‌يابند. ترانس استريفيكاسيون بصورت تجاري توسط شركت باير و شركتهاي تحت ليسانس آن استفاده مي‌‌شود.

جدول 2-1 ارزيابي ما را از توليد گريدهاي تزريق پلي كربنات نشان مي‌دهند در فژنيزاسيون محلولي پيوسته (ستون اول جدول) از يكسري راكتور همزن دار استفاده مي‌شود. هزينه‌ها بالاتر از فژنيزاسيون بين سطحي توسط راكتورهاي مشابه (ستون دوم) مي‌باشد. كه يكي از دلايل آن مي‌تواند بدليل نياز به بازيافت پيريدين باشد.

در روش راكتور پيوسته (ستون سوم) فژنيزاسيون بين سطحي در يك راكتور tubular كه بعد از آن راكتورهاي ناپيوسته (Batch) همزن‌دار وجود دارد انجام مي‌شود. هزينه‌هاي نشان داده شده بيشتر از هزينه‌هاي فژنيزاسيون بين سطحي با استفاده از راكتورهاي پيوسته همزن‌دار (ستون دوم) مي‌باشد. اين امر بدليل زمان طولاني‌تر واكنش – همانطور كه در پتنت نشان داده شده است- مي‌باشد. علي ايحال هيچگونه اطلاعات كينتيكي دقيقي وجود ندارد. راكتور پيوسته توسط ايدميتسو (Idemitsu)ابداع گرديد. اما طراحي پروسس ما برابر با محاسبات اقتصادي ايدميتسو نمي‌باشد.

فژنيزاسيون محلولي ناپيوسته (ستون چهارم) براي مقايسه با فژنيزاسيون محلولي پيوسته (ستون اول) نوشته شده است. هزينه‌هاي سيستم ناپيوسته بدليل نياز به فضاي بيشتر براي راكتور و Surge، 20 ميليون پوند در سال بيشتر مي‌باشد. اما اختلافات بطور نسبي كم مي‌باشد. زيرا تغيير محصولات در سيستم ناپيوسته ساده‌تر است. و چنين سيستمي در صورت نياز به توليد گريدهاي مختلف در يك مجتمع ترجيح داده مي‌شود. در عين حال  موقعيت اقتصادي سيستم ناپيوسته با كاهش ظرفيت توليد بهتر مي‌شود.

با وجود اينكه مقايسه‌ها براي گريد تزريق مي‌باشد، اما پروسس‌هاي بحث شده تا با اينجا براي توليد تمام گريدهاي پلي كربنات مناسب مي‌باشند. ترانس استريفيكاسيون براي توليد گريدهاي ويسكوز مناسب نمي‌باشد، بنابراين ارزيابي آن بر اساس نصف ظرفيت گريد تزريق انجام مي‌شود. همانطور كه در جدول نشان داده شده است (ستون پنجم) حتي با وجود  ظرفيت كم، حداقل هزينه استهلاك را دارد. و در نتيجه هزينه توليد بسيار مناسبي در مقياس برابر را خواهد داشت، متاسفانه كيفيت محصول توليد شده توسط روش ترانس استريفيكاسيون كمتر از روشهاي ديگر مي‌باشد.

با وجود اينكه پلي كربناتها ذاتاً  در برابر سوختن مقاوم هستند ، اما گريدهاي خاص مقاوم در برابر شعله كه حاوي هالوژنها و احتمالاً عناصر ديگر مي‌باشند عرضه شده‌اند. ما هيچگونه اطلاعات دقيق در مورد تركيبهاي تجاري نداريم. ستون ششم جدول يك ارزيابي از پلي كربنات مقاوم در برابر شعله حاوي 5% وزني برم ( از طريق تترابرموبيس فنول A) را نشان مي‌دهد. پليمر در اين مورد از طريق فژنيزاسيون محلولي پيوسته توليد شده است. در نتيجه ستون ششم مي‌بايستي با ستون اول مقايسه شود. كل هزينه مواد براي گريد مقاوم در برابر شعله شامل 3/3 سنت بر پوند از گريد تزريق بيشتر است. با مقايسه، هزينه استهلاك براي گريد مقاوم در برابر شعله (شامل 3 سنت بر پوند هزينه  فروش و تحقيق بيشتر از حالت عادي) 20 سنت بر پوند بيشتر باشد.

بجاي استفاده از امكانات ويژه‌اي براي توليد گريد مقاوم در  برابر شعله، مي‌توان مستر بچ هايي حاوي مقدار زياد برم ساخت. سپس اين مستر بچ را مي‌توان با گريدهاي استاندارد آلياژ كرد و دوباره آنها را اكسترود نمود. ستون آخر هزينه اضافي مورد نياز براي آلياژسازي و اكستروژن دوباره را نشان مي‌دهد. اشكال شامل قيمت رزين و افزودنيها نمي‌شوند.

در كليه پروسس‌هايي كه ارزيابي شد، (بجز ترانس استريفيكاسيون) پليمر در يك نقطه بصورت پودر مي‌باشد. در نتيجه افزود نيها را مي‌توان قبل از اكستروژن با آن آلياژ كرد. حتي در اين موارد، توانايي توليد مستر بچ‌هايي براي تقاضاهاي متغير بازار مطلوب است. ستون آخر همچنين براي چنين اهدافي نيز قابل اعمال مي‌باشد.

بيشترين مقدار توليد  پلي كربنات از روش فژنيزاسيون بين سطحي مي‌باشد كه ارزانتر از فژنيزاسيون محلولي با پيريدين بعنوان گيرنده اسيد مي‌باشد. جنرال الكتريك در ابتدا روش دوم را شروع كرد. اما بتدريج از آهك بعنوان گيرنده اسيد براي توسعه استفاده نمود، با وجود عدم ارزيابي اين روش، اما  انتظار مي‌رود كه هزينه‌ها قابل رقابت با فژنيزاسيون بين سطحي باشد زيرا نيازي به بازيافت پيريدين نيست.

هزينه توليد پلي كربنات عموماً به هزينه مواد علي الخصوص به هزينه بيس فنول A بستگي دارد .


جنبه‌هاي تكنيكي:

در كنار پيشرفت‌هاي تكنولوژي، در سالهاي اخير توجه به محيط زيست و ايمني بيتشر شده است. كليه اين فاكتورها در طراحي‌هاي اين گزارش و همچنين گزارش بروز شده PEP50 در نظر گرفته شده است. همچنين مقالات اخير اثر جدي خوردگي فلزات تجهيزات را بر روي پايداري پلي كربنات‌ها نشان مي‌‌دهد. در نتيجه مواد مقاومتري نسبت به قبل در اينجا مشخص شده‌اند. در نتيجه تغييرات پروسس از دو گزارش نبايستي مستقيماً مقايسه شوند.

فژنيزاسيون محلولي منجر به حلاليت پليمر و منومرهاي واكنش نداده در متيلن كلرايد حاوي پيريدين و هيدروكلريد آن مي‌شود. شستشو با آب اسيدي پيريدين و هيدروكلرايد آن را از بين مي‌برد. اما تأثيري در از بين بردن منومر ندارد منومر و پليمرهاي با جرم  ملكولي پايين ( اليگومر) بويژه در پليمرهايي كه با غذا در تماس هستند نامطلوب مي‌باشند. از بين بردن كامل اين اجزا با يك سيستم رسوب 2 مرحله‌اي امكان پذير است. ضد حلال تازه (هپتان) در تماس با ماده جدا شده، مايع شامل منومر و اليگومر را حل كرده و دو غاب‌ حاصل از صافي عبور مي كند. ماده عبور كرده از صافي در مرحله اول پليمر را رسوب مي‌دهد. ماده عبور كرده از صافي كه شامل حلال، ضد حلال، منومر  و اليگومر مي‌باشد، تقطير مي‌شود تا مقداري از ضد حلال جدا شود. ماده  پايين برج توسط بخار (محلول ضد حلال بالاي برج) دوباره تقطير شده تا از سطح هاي انتقال حرارت جلوگيري  شود كه مي‌تواند توسط اليگومرهاي ويسكوز آلوده گردند. در عين حال پيريدين توسط تقطير در سيستم قليايي باز يافت شده و پليمر رسوب شده خشك سپس آلياژ و اكسترود شده و بصورت چيپهايي بريده مي‌شود. تجهيزات زيادي براي بازيافت مواد از جريانهاي پس ماند و همچنين مصرف ضايعات بكار گرفته شده است.

فژنيزاسيون بين سطحي شامل حلاليت منومر در محلول آبي قليايي و تمامي آن با فسژن در حضور فاز حلال (متلين كلرايد) مي‌باشد يك كاتاليست مانند تري اتيل آمين بكار گرفته مي‌شود. متغيرهاي پروسه از زمان اضافه نمودن كاتاليست فرق مي‌كند. پليمر در متين كلرايد حل مي شود و بازيافت پليمر از حلال مانند فژنيزاسيون محلولي مي‌باشد. با اين تفاوت كه نيازي به بازيافت پيريدين نمي‌باشد. كارايي بازيافت حلال در فژنيزاسيون بين سطحي بيشتر از كارآيي آن در فژنيزاسيون محلولي مي‌باشد. بنابراين فقط قسمتي از  مزيت اقتصادي نشان داده شده در جدول 2-1 بدليل حذف پيريدين از سيستم مي‌باشد. خشك كردن پليمر از يك سيستم آبي احتمالاً بسيار سختر از خشك كردن آن از يك سيستم غيرآبي مي‌باشد. اما ما اطلاعات تجربي در اين زمينه نداريم.

در كنار رسوب پليمر با ضد حلال، مي توان پلي كربنات را با تبخير حلال نيز بازيافت نمود. اما فرآيند تبخير كامل حلال مستلزم كار با يك ماده بسيار ويسكوز مي‌باشد. بعنوان راه حل ديگر، يك محلول غليظ را مي توان قليايي كرد تا ژل تشكيل شود كه آنرا خشك و خرد كرد. اين روشها سخت و هزينه بر بنظر مي‌رسد و براي جداسازي منومرو اليگومرها مناسب نمي‌باشند. بنابراين در كليه طراحي‌هاي اين گزارش به غير از ترانس استريفيكاسيون پليمر توسط ضد حلال بازيافت مي‌شود. در روش ترانس استريفيكاسيون از حلال استفاده نمي‌شود.

در راكتور فسژنيزاسيون بين سطحي كه توسط ايدميتسو طراحي شده است، بيس فنون A را در محلول قليايي با فشرده اضافي در حضور متيلن كلرايد در جريان توربولونت مجاور مي‌سازد. و يك محلول كه با كلروفرم اختتام يافته است توليد مي‌شود. اين ماده با محلول بيس فنول A اضافي و اختتام دهنده زنجير در حضور كاتاليست كاند نس مي‌‌شود.


3- وضعيت صنعت

كاربردهاي پلي كربنات بدليل پيشرفت‌هاي تكنولوژيكي توليد پليمر  و تجهيزات بهمراه قيمت قابل رقابت بسيار افزايش يافته است. با پيشرفت تكنولوژي گريدهاي مختلفي هم اكنون در دسترس مي‌باشد.

جدول 3-1 گريدها و طراحي هاي مختلف توليدكنندگان پليمر خالص بهمراه توليد كنندگان آلياژها و پليمرهاي تقويت شده را نشان مي‌دهد. اين اطلاعات از طريق مجلات، مقالات تهيه گرديده و توسط تعدادي از توليد كنندگان بازنگاري شده است.

شيميايي ميتسوبيشي گاز، (Mitsubishi Gas chemicd) كه در جدول 3-1 نوشته شده  است، جانشين شيميايي ميتسوبيشتي ادوگاوا (Mitsubishi Edogawa)  بوده كه در گزارش PEP 50 آورده شده است.

يكي از پيشرفتهاي مهم از گزارش PER 50 ، قالب گيري بادي مي‌باشد كه در آن يك روده حول يك هسته تزريق شده و سپس به شكل قالب باد مي‌شود. پلي كربناتي كه براي اين منظور توليد مي‌شود، كه نيازي به رفتار غير نيوتني ندارد ، هم قيمت گريد تزريق استاندارد مي‌باشد كه بايستي بگونه‌اي فرآيند شود تا رفتار غيرنيوتني از خود نشان بدهد. علاوه بر اين، قالبگيري تزريقي بادي مشكلات مربوط به كاركردن و بازيافت قطعات كوچك و اضافي كه در قالبگيري اكستروژن بادي وجود دارد  را ندارد. بنا به اين دلايل مصرف قالبگيري بادي ترزيقي روز  به روز براي پلي كربنات همانند پليمرهاي ديگر رشد مي‌كند. محصولات موباي و باير براي قالبگيري بادي استفاده مي‌شود اما در جدول 3-1 در ستون مربوط نوشته نشده است.

بنا بدلايل ايمني، مصرف گريدهاي مقاوم در برابر شعله روز بروز افزايش مي‌يابد. بنابراين گريدهاي جديد به بازار معرفي مي‌شوند. بنابراين تغييراتي در نام گريدها مانند SE و NB مورد انتظار است زيرا كلمات «خود خاموش كن «self extinguishing » و «آتش نگير non burning» از نظر مصرف كنندگان مي‌تواند گمراه كننده باشد.

محصولات جديد شامل گرانولهاي قابل فوم شدن و پودرهاي قابل تزريق‌گيري چرخشي مي‌باشد. گرانولهاي قابل فوم، به صورت اشياء با دانسيته كم، فوم با سلولهاي بسته كه مي‌توانند توسط پيچ‌ مانند چوب بهم وصل شوند، اكسترود مي‌شوند. موارد استفاده آن شامل بست‌هاي ايمني براي تجهيزات الكتريكي، مصارف الكتريكي، قطعات براي ماشين حسابهاي الكترونيكي، مبلمان، پانلهاي عايق حرارتي و اجزا‌ ايمني اتومبيل مي‌باشد. هر تزريق تا 200 پوند (90 kg)  مي‌تواند باشد. اشياء بزرگ، پيچيده و بدون دوز را از طريق قالبگيري چرخشي مي‌توان تهيه كرد كه در اين روش پودر پليمر روي ديواره‌هاي در حال چرخش قالب ذوب مي‌شود. پودرهاي قالب‌گيري چرخشي، در گريدهاي مقاوم در برابر  uv ها تائيد شده توسط FDA و مقاومت در برابر شعله وجود دارند.

بازار ايالات متحده

مصرف پلي كربنات در بازار آمريكا در جدول 2-3  نشان داده شده است. از سال 1965، رشد مصرف پلي كربنات حدود 29% در سال مي‌باشد. آمارهاي اوليه سال 1974 بايستي بازنگري شود؛ مقدار گزارش شده سال 1973 در ژانويه 1975 ، 50% بيشتر از ميزان اوليه در ژانويه 1974 مي‌‌باشد. تعداد  از تقسيم‌بندي‌ها جدول 3-2  در ذيل بحث شده است.

ساختمان و لعاب شيشه

تقسيم بندي ساختمان و لعاب شيشه بيشترين مصرف پلي كربنات (حدود 28% از كل مصرف در سال 1974) را  دارد. بازار لعاب شيشه خصوصاً بدليل قوانين ايمني شيشه‌ها – كه  بسياري از ايالات آنرا پذيرفته‌اند- و همچنين بدليل هزينه بالاي جايگزيني شيشه بدليل شكستن در مدارس و مكانهاي عمومي ديگر، رونق بسيار خوبي داشته است. مقاومت بالاي ضربه پلي كربنات مزيت عمده آن در چنين مصارفي مي‌باشد. ورقهاي پلي كربنات را مي‌توان پوشش دارد تا خاصيت خراش پذيري و سايش آن بهتر شود.

پليمرهاي ديگري كه در صنايع شيشه كاربرد دارند. عبارتند از : آكريليك‌ها (كه هنوز قسمت عمده‌اي از بازار را شامل مي‌شوند)، پلي استرها و پلي وينيل كلرايد.

ارتباطات و الكترويك

بازار ارتباطات و الكترونيك (والكتريك) حدود 19% بازار مصرف پلي كربنات را در ايالات متحده بخود اختصاص داده است. قطعات پلي كربناتي براي اين صنايع شامل كانكتورها، بلوك‌هاي ترمينال، ترانسفورماتورها، اسپيسرهاي خانگي، چراغهاي پيلوت، كليدهاي كنترلي، لنز و بسياري از قطعات تلفن مي‌‌شود. خواص ضربه پذيري پلي‌كربنات به همراه خواص الكتريكي خوب و مقاومت در برابر شعله عامل اصلي تعيين كننده اين پليمر بعنوان اينگونه مصارف مي‌باشد.

پلي كربنات‌ها مي‌توانند با بسياري از ترموپلاستيك هاي مهندسي براي مصارف ارتباطات و الكترونيكي رقابت كنند. رزين‌هاي فنوليك و پليمرهاي استايرني متفاوت (شامل ABS) ، با قيمت كمتر پرمصرف‌ترين پليمر در اين بازارها (بجز عايقهاي سيم و كابل) مي‌ باشد.

قطعات

قطعات سومين بازار  بزرگ پلي كربنات، حدود 15%  كل مصرف پلي كربنات را در ايالات متحد ه شامل مي‌شود. و قطعات شامل تعداد زيادي از لوازم خانگي ( چاقوي برقي، ظرف ويژه بو دادن ذرت، مخلوط كننده‌ها)، ابزار كوچك (دريل، سايه بان) و قطعات بزرگتر مانند ظروف نگهدارنده  مشروب، و ماشينهاي فروش مي‌شود. در بسياري از اين مصارف دليل استفاده از پلي كربنات مقاومت در برابر ضربه و دماي HDT بالا بهمراه عايق بودن آن مي‌باشد. در بسياري از اين مصارف شفافيت پلي كربنات بهمراه عوامل ذكر شده از اهميت بالايي برخوردارند. مواد قابل رقابت ديگر موجود در بازار علاوه بر ترموپلاستيكهاي مهندسي، رزينهاي فنوليك، پلي پروپلين و ABS مي‌باشند. گريدهاي شفاف پلي سولفونها و ABS با پلي كربنات‌هاي شفاف رقابت مي‌كنند.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود پایان نامه : پليمرهاي پلي كربنات”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *