برگشتن به نفت

توضیحات

دانلود پایان نامه : حفاری جهت دار ( انحرافی )

90ص

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده فنی و مهندسی

پایان نامه کارشناسی

مهندسی نفت حفاری و استخراج

 

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

فصل اول : کاربردهای حفاری جهت دار………………………………………………………………………………………………………………………………………….6

1-1 کاربردهای حفاری جهت دار ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10

1-1-1  هدایت حفره مستقیم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10

1-1-2  مکان غیر قابل دسترس ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11

1-1-3  حفاری گسل …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12

1-1-4  حفاری گنبد نمکی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13

1-1-5 چاه امدادي يا آتشفشان …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14

1-1-6  حفر چند چاه ازجزاير مصنوعي يا سكوها …………………………………………………………………………………………………………………… 15

1-1-7 حفر چندين چاه اكتشافي از يك حفره چاه ………………………………………………………………………………………………………………….. 15

1-1-8  كاربردهاي مخصوص حفاري جهت دار ………………………………………………………………………………………………………………………… 17

1-1-8-1 عمليات حفاري ژﺋﻮترمال …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18

1-1-8-2  حفاري راهنما (افزودن-كندن- حفره ها) ……………………………………………………………………………………………………………….. 19

1-1-8-3  حفاري حفره تخليه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20

1-1-8-4  حفاري افقي ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21

1-2 كاربرد تكنيك هاي حفاري جهت دار در ايران ………………………………………………………………………………………………………………….. 23

1-2-1 ساید ترکینگ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23

1-2-2 محل هاي غير قابل دسترس …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23

1-2-3 حفاري در زير مناطق مسكوني ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 23

1-2-4 حفاري در زير ارتفاعات ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24

1-2-5 حفاري در زير دريا …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24

1-2-6 حفاري گسل ها و حفاري گنبد هاي نمكي ………………………………………………………………………………………………………………….. 25

1-2-7 چاه هاي آتش نشان ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25

1-2-8 حفر چند چاه از جزاير مصنوعي و يا سكوها …………………………………………………………………………………………………………………. 25

1-2-9 حفر چند چاه اكتشافي از يك چاه اصلي ………………………………………………………………………………………………………………………. 25

فصل دوم : ابزارهای اندازه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………26

2-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27

2-2  انواع ابزار زاويه ياب در حفاري چاه هاي مستقيم …………………………………………………………………………………………………………….. 28

2-3 روش راندن …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 30

2-4 ابزار گراياب مغناطيسي ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 32

2-4-1  ابزار گراياب تك نگارش ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 33

2-4-2  ابزار گراياب چند نگارش ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 39

2-5 ابزار كنترل ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 44

2-6  جایروسکوپ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 48

2-6-1 ابزار جایروسکوپ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 50

فصل سوم : طراحی چاه های جهت دار ………………………………………………………………………………………………………………………………………      55

3-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 56

3-2 انواع الگوهاي انحراف ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 56

3-2-1 الگوي  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 56

3-2-2 الگوي  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 56

3-2-3 الگوي  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 57

3-3 آشنایي با تعاريف و اصلاحات ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 57

3-3-1 عمق حقيقي عمودي (TVD) ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 57

3-3-2 عمق اندازه گيري (MD ) …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 57

3-3-3زاويه چاه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 57

3-3-4 محل چاه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 57

3-3-5 محل ته چاه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 57

3-3-6 زاويه حداكثر يا حداكثر زاويه انحراف ……………………………………………………………………………………………………………………………. 57

3-3-7 تصوير افقي …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 58

3-3-8 تصويرعمودي ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 58

3-3-9 مختصات شبكه  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 58

3-3-10 شمال مغناطيسي ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 58

3-4 انواع جهات جغرافيایي و مختصات …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 59

3-4-1 شمال و مختصات جغرافيایي …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 59

3-4-2 مختصات جغرافيایي ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 59

3-4-3 مختصات شمال مغناطيسي …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 59

3-4-4 شمال شبكه  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 59

3-5 هدف در حفاري جهت دار ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 60

3-5-1 هدف هاي نقطه اي ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 60

3-5-2 هدف های ناحیه ای ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..   61

فصل چهارم : روش های محاسبه انحراف چاه …………………………………………………………………………………………………………………………….       69

4-1  روش حداقل انحنا ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 70

4-1-1  روش مماسي …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 71

4-1-2  روش معدلي ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 73

4-1-3 روش مماسي متعادل ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 75

نتيجه گيري ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 80

منابع و مأخذ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 81

 

چکیده:

اولين چاه اكتشافي نفت در سال 1745 در فرانسه حفر شد و اولين چاه استخراج نفت توسط كلنل دريك در پنسيلوانيا در سال 1859 حفاري شد. اين آغازي براي اكتشاف زير سطحي نفت بود كه بعدها، خصوصاً بعد از افزايش تقاضا براي استخراج نفت در طول جنگ جهاني اول، شدت گرفت.

قديمي ترين تئوري براي اكتشاف نفت، تئوري طاقديس (Anticline Theory) بود كه به وسيله هانت (Hunt) درسال 1861 معرفي شد. كاربرد اين تئوري براي يافتن نفت در قله طاقديس ها ابزار موفقي بود. اين تئوري به عنوان تئوري اصلي براي اكتشافات مهم نفتي در امريكا، ونزوئلا، آرژانتين، برمه و به خصوص در مسجد سليمان ايران مورد استفاده قرارگرفت.

مقدمه:

بعد از پيدا شدن نفت در سال 1880 در رسوبات دريايي پنسيلوانيا كه ارتباطي با ساختمان هاي طاقديسي نداشت و شكل گيري نفت گير صرفاً ناشي از تغيير رخساره رسوبات بود، مشخص شد كه ذخاير نفتي         مي توانند در حوضه هاي غير چين خورده هم وجود داشته باشند. در نتيجه مفهوم نفت گيرهاي چينه اي (Stratigraphic Traps) با اين كشف فراگير شد.

تا اواسط دهه 1920، تهيه و استفاده از نقشه هاي سطحي طاقديس ها ابزار اصلي اكتشافات نفتي بود و پيدا كردن نفت گيرهاي چينه اي معمولاً به صورت اتفاقي رخ مي داد.

تا سال 1925 فقط ماسه سنگ ها به عنوان مخازن هيدروكربني مورد نظر و مطالعه بودند، اما اكتشاف مخازن عظيم هيدروكربني دركربنات ها در ميدان هايي نظير مسجد سليمان ايران، كركوك عراق، كرتاسه مكزيك و  Smackover آمريكا نشان داد كه نفت مي تواند در سنگ هاي كربناته نيز يافت شود.

بعد از اواسط دهه 1920 با روي كار آمدن روش هاي جديد نظير مغناطيس سنجي (Magnetometry) ،  ثقل سنجي (Gravimetry) و مطالعات لرزه اي (Seismic Surveys)، اكتشاف نفتي راه تازه اي براي        پي بردن به آنومالي ها و ساختارهاي زير سطحي غير قابل مشاهده از سطح پيدا نمود. اين تكنولوژي ها به تشخيص موقعيت پي سنگ و آنومالي هاي دياپيريك كمك مي كنند و به طور كلي يك شماي عمومي از ساختارهاي زير سطحي را آشكار مي سازند.    

در سال 1927 در فرانسه اولين نمودارهاي ژئوفيزيكي براي اندازه گيري تخلخل (Porosity) و آب اشباع شدگي (Water Saturation) در چاه هاي حفاري شده، مورد استفاده قرار گرفت.

پيشرفت در علوم زمين شناسي نظير ميكروپالئونتولوژي (Micropaleontology) و ارائه مدل هاي      رخساره اي (Facies Models) در دهه 1960 كمك شايان توجهي براي اكتشافات نفتي بود. تا قبل از دهه 1960 مطالعات فسيل شناسي، صرفاً بر روي ماكروفسيل ها متمركز بود كه كاربرد محدودي داشتند چرا كه بسياري از آن ها در اثر حفاري به دليل اندازه بزرگشان كاملاً منهدم شده و قابل شناسايي نبودند. بنابراين گسترش ميكروپالئونتولوژي و تعريف بسياري از بيوزون ها بر پايه ميكروفسيل ها كه به آساني در مغزه ها (Cores) و خرده هاي (Cuttings) حاصل از حفاري يافت مي شوند، در اين راه كمك مؤثري بود، زيرا تطابق ناحيه اي چينه ها بسيار آسان تر و دقيق تر صورت مي گرفت.

بعدها توسعه معدل هاي رخساره اي و تفسير جزئيات محيط هاي رسوبي قديمي (Paleoenvironments) كمك مؤثري در تشخيص شكل هندسي مخازن (Reservoir Geometry) كردند و پيش بيني قابل اعتمادي از كيفيت مخازن از نظر تخلخل و تراوايي ارائه دادند.

دردهه 1950 قانون ديناميك سيالات به طور موفقي توسط هوبرت و هيل (Hubbert&Hill) براي توصيف مهاجرت و ذخيره نفت به كار برده شد…

رشته حفاري

زماني كه يك چاه حفر مي شود به طور منظم به وسيله پوشش هاي مخصوص پوشانده مي شود. اين عمل به وسيله لوله فولادي (Steel Pipe) يا جداره (Casing) انجام مي شود. جداره، تحت وزن خودش به داخل چاه رانده مي شود و با عميق تر شدن چاه قطر اين لوله ها كوچك و كوچك تر مي شود (شكل4). نخستين لوله جداره به آرامي به داخل چاه رانده شده و سپس سيمان به داخل آنالوس ( فضاي بين جداره و ديواره چاه ) پمپ مي گردد و لذا جداره به ديواره سيمان مي شود.

بعد از اينكه نخستين فاز حفاري تمام شد، حفاري مجدداً با يك مته با قطر كوچك تري نسبت به قطر داخلي جداره كه به داخل چاه رانده شده و سيماني شده است، آغاز مي شود. چاه عميق تر مي شود و  جداره هاي بيشتري در داخل چاه قرار مي گيرند كه بايد قطري كوچك تر از مته داشته باشند.

افزايش عمق

حالت هايي وجود دارد كه حفاري چاه قائم امكان پذير نيست. مثلاً وقتي كه مخزن در زير يك درياچه يا رودخانه و يا مركز شهر قرار گرفته است. در چنين شرايطي دكل حفاري در يك محل مناسب بر پا شده و چاه براي رسيدن به مخزن منحرف مي گردد. در حوضه هاي دور از ساحل (Off shore) معمولاً حفر      چاه هاي متعدد از يك سكوي حفاري عمومي، اقتصادي است.

.

.

.

1-1-3  حفاری گسل       

 ”       Fault  Drilling”

در کنترل گسل، حفره چاه ممکن است از میان یا به موازات گسل برای تولید بهتر منحرف شود. بعضی    وقت ها حفاری عمودی در صفحه شکستگی که ضریب زاویه زیادی از خط عمود دارند برای رسیدن به مخزن مشکل است، در عوض با قرار دادن محل چاه در فرو دیواره ( Foot Wall ) صفحه گسل ممکن است برای نفوذ به چینه های نفتگیر منحرف گردد یا شاید چاه از روی فرا دیواره صفحه گسل حفاری گردیده و در عمق مناسب انحراف داده و بر صفحه گسل با زاویه قائمه نفوذ کند. گاهی برای ممانعت از برخورد چاه با صفحه گسل آن را با شیب کمتر از شیب صفحه گسل منحرف و حفاری نموده تا از بروز خطرات و زیان های ناشی از زمین لرزه که می تواند باعث حرکت لایه های زمین روی سطح گسل شده و لوله های جداری یک چاه تکمیل شده را قطع نماید، جلوگیری شود.

بعضی وقت ها حفاری گسل را می توان تحت عنوان اکتشاف چینه های نفتگیر قرار داد. گاهی مقطع ورودی حفره چاه و سازند تولیدی نفت به علت وجود گسل، آب و یا دیگر چینه های خلاف قاعده نا مناسب است. حفاری جهت دار برای تصحیح وضعیت ته چاه و انجام کارهای اکتشافی به خدمت گرفته می شود. از این نوع حفاری جهت دار برای پیدا کردن سطح آب و نفت و تعیین دقیق صفحه شکستگی استفاده می شود…

.

.

-2 كاربرد تكنيك هاي حفاري جهت دار در ايران

1-2-1 سايد تركینگ يا به عبارتي ردگير- پهلو كردن

“Side Tracking”

شايد بتوان گفت كه ابتدایی ترين و متداول ترين تكنيك حفاري جهت دار به كار گرفته شده در ايران سايد تركینگ مي باشد. انواع روش هاي حفر در حفره باز و با جداره گذاري شده كراراً صورت گرفته است. اين كار به صورت هاي كنترل شده و كور انجام پذيرفته است. كنترل شده به اين مفهوم كه جهت مسير حفره در كنترل بوده است و كور بدين منظور كه حفره به سمتي نامعلوم تنها براي دور شدن از مانده و ردگير- پهلو كردن حفره اصلي چاه حفاري شده انجام گرديده است. ايجاد پنجره درلوله جداري نيز در ايران بارها آزمايش شده است و از مشهورترين آن ها مي توان كبير كوه شماره 1 را نام برد.

يك پديده ديگر، سايد تركینگ هاي ناخواسته است كه تا به حال آن چه بحث شد پيرامون پديده هاي اجباري و الزامي بود اما گاهي ساير تركینگ به صورت ناخواسته و به علت شرايط طبيعي سنگ هاي زير زميني خود به خود صورت مي گيرد. براي مثال ديده شده كه پاره اي از ميادين در حين حفاري سازند گچساران در طول سيكل بالا و پایین كردن رشته حفاري چاه به هم آمده، عمق كم شده  و چاه ناخواسته منحرف شده است.

درهر صورت تعداد و زمان هاي انجام سايد تركینگ در تاريخ حفاري چاه هاي نفتي آن چنان عجين است كه مشخص كردن نقطه آغازين آن دشوار مي باشد.

1-2-2 محل هاي غير قابل دسترس

“Inaccessible  Locations”

اين فن حفاري انحرافي به هفت صورت كلي در جمهوري اسلامي ايران كاربرد داشته است.

1-2-3 حفاري در زير مناطق مسكوني

به عنوان مثال مي توان ازچاه شماره 118 اهواز نام برد كه نقطه ورود به مخزن آسماري در زير مناطق مسكوني مشخص شده بود و به همين منظور اين چاه به صورت جهت دار حفاري گرديد.

1-2-4 حفاري در زير ارتفاعات

در ميدان پاريس از تكنيك حفاري جهت دار به اين منظور استفاده شده است، که اولاً اين ميدان به طوركلي به علت ارتفاع زياد نسبت به سطح دريا قادر به داشتن جريان ثقلي نيست ((Gravity  Flow ثانياً اين ميدان پوشيده از ناهمواري هاي توپوگرافيك و از طرفي محل حفاري در نقاط مرتفع داراي مخارج جاده سازي و سنگ بري سنگين مي باشد و همچنين هر قدر ارتفاع محل زيادتر باشد، فشار جرياني سر چاه نيز كاهش مي يابد. لذا با وجود تكنيك حفاري جهت دار توانسته اند از كليه مساﺋﻞ اشاره شده بر كنار بمانند. به عنوان مثال مي توان به چاه شماره 24 پاریس اشاره كرد.

1-2-5  حفاري در زير دريا

با توجه به مخارج سنگين حفاري دريایی بسيار سودمند خواهد بود اگر بتوان از خشكي به سوي اهدافي در زير كف دريا حفاري كرد كه چنين كار در جزيره خارك انجام شده است.

به عنوان مثال مي توان به خارك شماره 13 اشاره كرد كه اين چاه از جزيره خارك به طرف هدفي كه در زير دريا و در ناحيه بارگيري بوده حفاري شده است. (شكل1-12)

 

 

 

 

(شكل1-12)

1-2-6 حفاري گسل ها و حفاري گنبد هاي نمكي در جمهوري اسلامي ايران سابقه نداشته است.

1-2-7 چاه هاي آتش نشان

حفاري جهت دار به منظور نشاندن چاه هاي آتش گرفته كراراً به كار گرفته شده است كه به عنوان مثال مي توان چاه هاي آغاجاري 131، مارون 126، رگ سفيد 33 را نام برد.

1-2-8 حفر چند چاه از جزاير مصنوعي و يا سكوها

اين روش درشركت ملي نفت فلات قاره ايران داراي سوابق طولاني است ولي درمحدوده عملياتي مناطق    نفت خيز مي توان به ميدان پارس سكوي D1 چاه های D3,D2 اشاره كرد.

1-2-9 حفر چند چاه اكتشافي از يك چاه اصلي

چون اين روش در مورد تله هاي چينه اي به كار برده مي شود و تاكنون در ايران چنين تله هايي اكتشاف  نشده اند لذا تا كنون كاربردي نداشته است.

 

 

فصل دوم

ابزارهاي اندازه گيري

 

 

 

 

2-1 مقدمه

در حفاري و مخصوصاً فن حفاري جهت دار، فرایند اندازه گيري براي تعيين مسير حفره نقش مهمي را بازی مي كند. براي تصميم هاي عديده فني مربوط به زمين شناسي و نهشته، آگاهي از مسير دقيق حفره بسيار مهم است، همچنين فرونشاندن يك چاه فوران كرده به وسيله يك چاه امدادي با آتشفشان وقتي موفقيت آميز خواهد بود كه مسير حفره به طور دقيق مشخص باشد. موقعيت چاه فوران كرده شايد بهترين دليل براي متقاعد كردن تهيه يك برنامه اندازه گيري به طور دقيق باشد. اندازه گيري چاه هاي جهت دار همانند     حفره هایی است كه اسماً عمودي حفاري مي شوند ولي در حقيقت عمودي نبوده و فقط نسبت به انحرافشان از خط قاﺋﻢ كنترل نشده حفاري مي گردند، مي باشد.

هرچه داده (Data) بيشتر شكل هندسي حفره وجود داشته باشد، كمك به حفره از كنترل خارج شده توسط يك چاه امدادي ديگر آسان تر خواهد بود. حفره هاي عمودي كه فقط شيبشان توسط زاويه ياب بررسي مي شود، در مواردي براي تعيين محل (جاي حفره) مشكل ترين هستند. علت واقعي آن اين است كه ابزارهاي اندازه گيري فقط شيب حفره را مشخص مي كنند و جهت شيب (آزيموت) مشخص نمي شود. از اين رو يك برنامه اندازه گيري ناكافي ممكن است، به علت كافي نبودن اطلاعات انتخاب نقطه يا محل، چاه كمكي را دچار مشكل كرده و هزينه هاي اساسي را منتج دهد. براي تعيين مسير حفره فقط يك شيب حفره و آزيموت نقاط متوالي در حفره اندازه گيري شده و به ترتيب به عمق هاي مربوط اعمال مي شود.

ابزارهاي اندازه گيري موجود وسايلي هستند كه به طور مكانيكي يا الكترونيكي كار مي كنند، بر طبق خواصشان اين وسايل به دو بخش زير تقسيم مي شوند :

 • ابزارهاي مغناطيسي 2- ابزارهاي جايروسكوب

هر دو گروه به اندازه ابزارهاي تك نگار و چند نگار طبقه بندي مي شوند. اين ابزار به طور مكانيكي يا الكترونيكي بدون نياز به كابل كار مي كنند، حال آن كه اندازه گير مداوم و سيستم افزار كنترل                 )  Steering tool , EYE,  DOT,  etc) و جایروسكوپ سطحي بر اساس الكترونيك عمل كرده و بيشتر اوقات با يك كابل منفرد هادي متصل مي باشند. به گروه ابزارهاي اندازه گيري كه براساس خاصيت مغناطيسي كار مي كنند، سيستم اندازه گيري درحال حفاري (Measuring–While–Drilling=MWD) نيز تعلق دارد، كه به طور پيوسته و يا در فواصل كوتاه زماني اطلاعات مربوط به مسير حفره را به سطح زمين مي رسانند. سيستم انتقال اين ابزارها بر طبق اصول گوناگون امكان پذير است، اگر چه مي توان انتظار داشت كه سيستم انتقال، با پالس ها فشار گل موفق تر خواهد بود.

2-2  انواع ابزار زاويه ياب در حفاري چاه هاي مستقيم

ابزارهاي انحراف نگار يا زاويه ياب ( Deviation Recorder ) فقط زاويه انحراف چاه از خط قائم را اندازه گيري مي كنند و جهت زاويه انحراف را اندازه گيري نمي كنند، يعني در واقع جهت دور شدن چاه از خط قائم نسبت به جهات جغرافيایی يا مغناطيسي را مشخص نمي نمايد، حال آن كه ابزارهاي مورد استفاده در حفاري جهت دار كنترل شده، زاويه انحراف و جهت آن را با هم ثبت مي كنند.

ابزارهاي انحراف نگار مختلفي براي حفاري چاه هاي مستقيم وجود دارند. اصل اساسي به كار رفته در همه اين ابزارها اثر پاندولي است. پاندول روي يك پاشنه گردان قرار گرفته و زاويه انحراف چاه را روي ديسك نگارش نشان مي دهد. ديسك از كاغذ يا مواد فلزي ساخته مي شود و روي آن دايره هاي هم مركزي چاپ شده اند كه درجه بندي زواياي شيب را نشان مي دهند. در اين ابزار از يك مكانيزم زمان گيري يا ساعت استفاده مي شود تا اطمينان حاصل گردد كه سوراخ شدن ( علامت خوردن ) ديسك زماني انجام گيرد كه پاندول به حالت سكون در آمده باشد و زمان لازم براي رسيدن ابزار به چاه و به حالت سكون در آمدن ابزار توسط آن قابل تنظيم است.

عموماً در زاويه یاب هاي چاه ها مستقيم از”نگارنده مضاعف” استفاده مي شود.

اين وسيله ابزار نگارنده اي است كه در يك اژدر قرار مي گيرد. مضاعف نيز اشاره به فرايند سوراخ كردن اين ابزار است، ديسك نگارش يك بار سوراخ مي شود،‌ بلند شده و 180 درجه چرخيده و مجدداً يك بار ديگر سوراخ مي گردد. اين فرايند بعداً در موقع خواندن ديسك ثابت خواهد كرد كه اژدر موقع نگارش زاويه، در جاي خود نشسته و به حال سكون در آمده بوده است یا نه. زمان بين دو سوراخ شدن تقريباً “25 ثانيه     مي باشد. هر دو سوراخ ( علامت ) روي ديسك بايستي يك زاويه را نشان دهند و اگر چنين نباشد نتيجه زاويه يابي صحيح نخواهد بود. نادرست بودن زاويه ثبت شده چاه ممكن است به علت حركت ابزار یا مجموعه رشته حفاري در موقع نگارش باشد. براي زاويه يابي صحيح هم ابزار و هم مجموعه رشته حفاري بايد كاملاً در حالت سكون باشند.

نوع ديگر زاويه ياب چاه هاي مستقيم كه بر اصل پاندولي كار مي كند، زاويه ياب چند نگارش                   ( Multiple Recorder ) است اين وسيله مجهز به پيستوني است كه در سر نيزه قرار گرفته است. وقتي كه اژدر در سپر جايگاه خود نشست، پيستون اصلي پاندولي را بالا برده تا به ديسك نگارش علامت بزند. اگر اژدر از جاي خود بلند شود، ابزار مجدداً كوك شده و يك زاويه يابي ديگر را مي تواند انجام دهد. هر چند بار كه لازم باشد مي توان، زاويه چاه را بر ديسك ثبت نموده و براي اين كار اژدر را از روي سپر بلند كرده و مجدداً فرونشانده مي شود. اژدر بايد به وسيله سيم در چاه رانده شود تا بتوان به دفعات زاويه يابي نمود.

با شيب ياب ( Inclinometer ) نيز مي توان چندين بار زاويه يابي كرد. شيب ياب هنگامي كه در حالت سكون است با ايجاد جريان الكتريكي كوچك خال هاي سفيدي را روي ديسك پوشيده از مواد شيميایی، حك مي كند. اندازه خال ها با طول زمان سكون پاندول تغيير مي كند.

نوك پاندول داراي سوزن شناور است كه با ديسك هميشه در تماس است، جز وقتي كه در حالت افقي است يك فنر سوزن را به داخل پاندول مي كشد و جريان الكتريكي قطع مي گردد. با استفاده از سيم چاه پيمایی مي توان در يك بار پيمايش زاويه انحراف را در چند نقطه چاه بدست آورد. اندازه خال ها تعيين كننده عمق چاه مي باشد. به اين ترتيب كه در عمق هاي مختلف، زمان سكون ابزار را در موقع نگارش تغيير داده و اين باعث تغيير اندازه خال ها خواهد شد. سپس قسمت پایین اژدر را در پایین لوله وزنه متمركز مي كند و يك پايدارنده انگشت لاستيكي بالاي اژدر را در امتداد لوله وزين قرار خواهد داد. پايدارنده اژدر را در وسط لوله وزنه قرار مي دهد تا بتوان آن را به آساني توسط چنگك لوله مغزه ا ي گرفت.

.

.

.

جهت دریافت و خرید متن کامل پایان نامه و تحقیق و مقاله مربوطه بر روی گزینه پرداخت مستقیم که در بالای صفحه قرار دارد کلیک نمایید و پس از وارد کردن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت هایی عضو شتاب قابل پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت انلاین به صورت خودکار لینک دانلود مربوطه فعال گردیده که قادر به دانلود فایل کامل ان می باشید.

2 دیدگاه برای دانلود پایان نامه : حفاری جهت دار ( انحرافی )

 1. نمره 1 از 5

  رضا شعبان (مالک تایید شده)

  سلام …..من برای پرداخت اقدام کردم ولی فایل مربوط به حفاری انحرافی رو دریافت نکردم

  • صابر لطفی

   لینک دانلود نمایش داده شده ولی شما ندید..من به ایمیلتون ارسال کردم

 2. نمره 1 از 5

  kamyarkord1375 (مالک تایید شده)

  سلام من هم پرداخت کردم ولی لینک دانلود واسم نیموده

  • صابر لطفی

   سلام..لینک دانلود داده شده ولی فونتش کوچیکه و بعضی ها نمیبینن..من فایل رو براتون ایمیل میکنم

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *