برگشتن به زمین شناسی

دانلود پایان نامه : بررسي عوامل آنتروپوژنيك بر تحولات ژئومورفولوژيكي حوضه آبريز

۵,۹۰۰ تومان

Continue Shopping
دسته: , برچسب: , , , , , , , , , , , , ,

توضیحات

دانلود پایان نامه : بررسي عوامل آنتروپوژنيك بر تحولات  ژئومورفولوژيكي حوضه آبريز

195ص

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    صفحه

 

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………… 1

فصل اول: كليات…………………………………………………………………………………………………… 2

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………… 3

1-1- طرح مسئله تحقیق………………………………………………………………………………………….. 4

2-1- اهميت و ضرورت تحقيق…………………………………………………………………………………. 5

3-1- اهداف تحقيق………………………………………………………………………………………………… 6

4-1- سوالات تحقيق………………………………………………………………………………………………. 7

5-1- فرضيه ها……………………………………………………………………………………………………… 8

6-1- پيشينه تحقيق…………………………………………………………………………………………………. 9

7-1- روش و مواد تحقيق……………………………………………………………………………………….. 10

8-1- مشكلات تحقيق……………………………………………………………………………………………. 12

فصل دوم :ویژگیهای طبیعی حوضه آبریز…………………………………………………………………… 13

1-2- موقعيت جغرافيايي حوضه آبريز………………………………………………………………………… 14

2-2- فيزيوگرافي …………………………………………………………………………………………………. 18

3-2- توپوگرافي……………………………………………………………………………………………………. 25

4-2- زمين شناسي………………………………………………………………………………………………… 32

5-2- اقليم…………………………………………………………………………………………………………… 43

6-2- هیدرولوژی حوضه…………………………………………………………………………………………. 71

6-3- خاك شناسی………………………………………………………………………………………………… 76

7-3- پوشش گياهي……………………………………………………………………………………………….. 84

فصل سوم : ژئومورفولوژي حوضه آبريز مورد مطالعه…………………………………………………. 89

1-3- مفهوم ژئومورفولوژي………………………………………………………………………………………. 90

2-3- نگرش سيستمي در ژئومورفولوژي……………………………………………………………………… 91

3-3- ژئومورفولوژي كاربردي…………………………………………………………………………………… 92

4-3- اهداف ژئومورفولوژي كاربردي…………………………………………………………………………. 93

5-3- وقايع ژئومورفيك………………………………………………………………………………………….. 93

6-3- آنتروپوژئومورفولوژي در ايران………………………………………………………………………….. 95

7-3- ژئومورفولوژی و زمين شناسي حوضه آبريز مورد مطالعه………………………………………….. 98

8-3- ژئومورفولوژي حوضه آبريز مورد مطالعه……………………………………………………………… 99

9-3- واحدهاي ژئومورفولوژي………………………………………………………………………………… 110

10-3- ارتباط ژئومورفولوژي با خاك شناسي در حوضه…………………………………………………. 105

11-3- ارتباط ژئومورفولوژي با پوشش گياهي در حوضه ………………………………………………. 105

12-3- ارتباط ژئومورفولوژي با فرسايش در حوضه………………………………………………………. 106

13-3- بررسي وضعيت ريزش و لغزش در حوضه……………………………………………………….. 108

فصل چهارم: اثرات عوامل آنتروپوژني در شرايط ژئومورفولوژيكي حوضه آبريز مورد مطالعه 110

1-4- بررسي سابقه تاريخي فرسايش در دنيا و ايران…………………………………………………….. 112

2-4- عوامل موثر در فرسايش خاك………………………………………………………………………….. 116

3-4- انواع فرسايش در حوضه آبريز مورد مطالعه…………………………………………………………. 121

4-4- اثرات عوامل آنتروپوژني بر شرايط ژئومورفولوژيكي حوضه آبريز مورد مطالعه……………… 123

5-4- راهكارهاي پيشنهادي به منظور كاهش فرسايش در حوضه آبريز مورد مطالعه………………. 128

6-4- اهميت آبخيزداري در تثبيت فرايندهاي ژئومورفولوژيكي………………………………………… 135

فصل پنجم : نتايج فرضيه ها و راهكارهاي عملي……………………………………………………….. 138

1-5- پرسش اول…………………………………………………………………………………………………. 139

2-5- پرسش دوم…………………………………………………………………………………………………. 140

3-5- نتیجه فرضیه تحقیق……………………………………………………………………………………….. 141

4-5- ارائه راهکارها………………………………………………………………………………………………. 141

منابع و ماخذ ………………………………………………………………………………………………………. 151

 

چكيده

ژئومورفولوژي در مقياس وسيع با فعاليت هاي انسانها و مسائل مربوط به آن مرتبط است عواملي كه باعث ايجاد تحولات ژئومورفولوژيكي مي شوند هم مي تواند طبيعي باشد وهم انساني. يكي از تحولات ژئومورفولوژيكي كه بيشتر به چشم مي خورد فرسايش است كه مي تواند بر اثر عوامل مختلف بوجود آيد. مهمترين عوامل موثر در شرايط كنوني در اكثر حوضه هاي ايران عبارتند از عوامل فرسايندگي، فرسايش پذيري ، شيب وتوپوگرافي زمين، وضعيت پوشش گياهي و نحوه مديريت و بهره برداري از اراضي.

با توجه به عنوان پايان نامه كه بررسي عوامل آنتروپوژنيك بر تحولات  ژئومورفولوژيكي حوضه آبريز است هدف نشان دادن ميزان تاثير عوامل آنتروپوژني بر  تحولات ژئومورفولوژيكي است كه انسان ها بخاطر فعاليت خود در كشاورزي(توسعه بي رويه اراضي ديم و قطع بي رويه درختان )و دامداري ( چراي بيش از حد مراتع ) از عوامل بسيار موثر در فرسايش محسوب مي شوند.

در حوضه آبريز مورد مطالعه علاوه بر عوامل ياد شده عواملي كه باعث فرسايش توسط انسان مي شوند عبارتند از تبديل اراضي مرتعي به اراضي ديم و تغيير كاربري اراضي، شخم تپه ماهورها ، مداخله در مجاري طبيعي، اجراي شخم در جهت شيب در اراضي ديم زار ، سيلابها ، ريشه كن كردن بوته ها، عدم رعايت تناوب زراعي كه منجر به كاهش حاصلخيزي خاك وتخريب ساختمان آن مي شود. از طرفي اجراي طرح‌هاي مختلف شامل طرح هاي بيولوژيكي( نهال كاري، بذر پاشي، كپه كاري، اصلاح مراتع، كنترل مرتع و دام و …)و طرح هاي مكانيكي( تراس بندي، بانكت بندي و …)و طرح هاي مديريتي نقش مهمي را در تثبيت و كنترل فرآيندهاي ژئومورفولوژيكي دارند.

 

 

 

فصل اول :

كليات

 

 

مقدمه

تحقیق عبارت است از تامین اطلاعات لازم برای طراحان و برنامه ریزان نظام های مختلف. (ایزاک،1374،11)

مداخله بی رویه انسانها ،حتی در زمینهای پایدار ، به تشدید مورفودینامیک وفعالیت عوامل ژئومورلوژیک منتهی می شود. باتوجه به عنوان پايان نامه كه بررسي عوامل آنتروپوژنيك در تحولات ژئومورفولوژيك حوضه آبريز مي باشد هدف نشان دادن اهميت مداخله عوامل آنتروپوژنيكي در تحولات ژئومورفولوژيك مي باشد .به جهت اينكه فرآيند هاي ژئومورفولوژيكي نقش بسيار مهمي در ايجاد فرسايش از جمله (سيل – حركات تودهاي مواد ، انواع مختلف فرسايش در آبراهها و… ) دارا مي باشد عوامل انساني نيز با استفاده بي رويه و مفرط از مراتع ، قطع درختان جنگلي و شيوه هاي نادرست آبياري و به علت فقر وعدم آگاهي و بهره برداري بيش از حد از زمين ميزان فرسايش را افزايش مي دهند .

در فصل نخست به كليات و مباني موضوع مورد بحث پرداخته ، اهميت و ضرورت آنرا بيان و با ذكر اهداف و سوالات تحقيق فرضيه ها شرح داده خواهد شد و در پايان به چگونگي انجام و ملزومات مورد نياز و همچنين مشكلات و محدوديتهاي پيش رو نگاهي خواهيم داشت.ويژگيهاي طبيعي حوضه آبريز مورد مطالعه در فصل دوم مورد بحث و بررسي قرار گرفته و در آن پارامترهايي چون موقعيت جغرافيايي، فيزيوگرافي ، توپوگرافي ، زمين شناسي، پوشش گياهي ، هيدرولوژي و … تشريح خواهد شد.

در فصل سوم پس از تعريف مفهومي و سيستمي ژئومورفولوژي به بيان اهداف ژئومورفولوژي كاربردي، وقايع ژئومورفيك و سوابق اين پديده در ايران پرداخته و سپس در خصوص ژئومورفولوژي حوضه مورد مطالعه و اجزاي آن از جمله خاك شناسي، پوشش گياهي ، فرسايش، ريزش و لغزش بصورت كامل مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.

سابقه تاريخي فرسايش در جهان و ايران و همچنين عوامل موثر در فرسايش بطور كلي و انواع فرسايش در حوضه كوشك آباد بطور خاص در فصل چهارم به بحث گذاشته شده است.در ادامه اين فصل اثرات عوامل آنتروپوژني بر شرايط ژئومورفولوژيكي در حوضه آبريز مذكور ، راهكارهاي پيشنهادي براي كاهش فرسايش و اهميت آبخيزداري در تثبيت فرايندها شرح داده شده است.نتايج فرضيه ها و پرسشهاي تعيين شده براي تحقيق و همچنين راهكارها و پيشنهادهاي عملي در فصل آخر شرح داده شده است.

.

.

 

1-2-2 واحدهاي هيدرولوژيك :

با توجه به نقشه شماره (4-2) حوضه آبريز كارده به 6 زير حوضه تقسيم شده است عبارتند از: زير حوضه هاي آل، بلغور، حركت، كريم آباد، جنگ، كوشك آباد

براساس ايستگاههاي هيدرومتري به سه واحد هيدرولوژيكي مستقل تقسيم گرديده است شامل:

الف) واحد جنگ   ب) واحد آل  ج) واحد كوشك آباد (طرح مديريت منابع طبيعي، 1383/1/4)

 

 

 

نقشه شماره (4-2) تقسيمات زير حوضه هاي كارده

مآخذ: طرح مديت منابع طبيعي- 1373 ص41

 

2-2-2- مساحت حوضه

مساحت موثرترين عامل فيزيوگرافي هر حوضه است كه دبي سيلاب، حجم رواناب و برنامه هاي مديريتي به آن بستگي دارد، مساحت حوضه معمولاً با حرف A نشان داده مي شود و برحسب كيلومتر مربع يا ميل مربع توصيف مي شود. (عليزاده، 1385، 462).

براساس جدول شماره (1-2) مساحت حوضه كوشك آباد Km290 است در صورتي كه مساحت كل حوضه كارده 1/547 كيلومتر مربع است.

 

جدول شماره (1-2) مشخصات كمي حوضه آبريز كوشك آباد و كارده

نام زير حوضهمساحت km2درصدمساحتارتفاع متوسط به mشيب متوسط به درصد
كوشك آباد904/1616501/23
كل حوضه كارده1/547100

ماخذ عشقي، 1380، ص 82 .

 

3-2-2- شكل حوضه :

به طور كلي حوضه ها از نظر شكل بسيار متنوع هستند و سه گروه عمده آن حوضه اي كشيده، پهن و بادبزني مي باشد. شكل حوضه روي رواناب سطحي، زمان تمركز، هيدروگراف، سيل موثر مي باشد شكل حوضه تاثير فراواني روي هيدروگراف سيلابها دارد به طوري كه با مساوي بودن شرايط فيزيكي، دبي حداكثر سيلاب در حوضه هاي گرد بيشتر از حوضه هاي كشيده است. زيرا زمان تمركز حوضه هاي گرد كوتاه تر و عكس العمل آنها نسبت به رگبارهاي سيل زا شديدتر از حوضه هاي كشيده مي باشد. به طوري كه حوضه هاي مطلوب به نسبت شاخه هاي زياد ميزان دبي را تقليل مي دهند. در حالي كه حوضه هاي مدور با نسبت شاخه هاي كم موجبات افزايش ميزان دبي را فراهم مي آورند. (فريفته، 1370/25).

براي تعيين شكل حوضه هاي آبريز از روشهاي مختلف استفاده مي شود چون جوضه هاي آبخيز شكل هندسي مشخص ندارند بايد براي مقايسه آنها با يكديگر از ضرايبي استفاده كنيم كه برخي از آنها عبارتند از:

ضريب شكل يا ضريب فرم، ضريب گردي يا ضريب گراوليوس، ضريب هورتون، نسبت گردي يا روش ميلر1، نسبت طولي يا روش شيوم2 و روش مستطيلي معادل كه به توضيح برخي از آنها مي پردازيم:

ضريب فرم هورتون form factor در آن :

ff : ضريب فرم

A : مساحت حوضه به كيلومتر مربع

L : طول حوضه برحسب كيلومتر

هر چه ضريب بدست آمده كوچكتر از يك باش حوضه كشيده تر است.

ضريب گراوليوس: استراهلر ضريب گراوليوس را ارائه داده است كه از نسبت محيط حوضه به محيط دايره است كه سطح آن معادل سطح حوضه مورد نظر باشد.

P : محيط حوضه به كيلومتر

A : مساحت حوضه به كيلومتر

اين ضريب براي حوضه هاي گرد رقمي نزديك به يك و براي حوضه هاي كشيده حدود 5/1 تا 5/2 مي باشد. (مهدوي، 1384/190).

در زير حوضه هاي آبريز كارده شكل تمامي حوضه ها كشيده و طولي است كه از نظر سيلابي قابليت بالايي دارد.

ضريب گراوليوس حوضه كوشك آباد طبق فرمول 38/1 مي باشد كه به عدد 5/1 نزديك مي باشد كه اين عدد نشان دهنده اين است كه شكل زير حوضه كشيده است.

 

4-2-2- تراكم زهكشي:

ميزان تراكم زهكشي در يك حوضه مي تواند نشان دهنده وضعيت شدت و ضعف رواناب و فرسايش در قسمت هاي مختلف آن باشد. شكل شبكه زهكشي نيز تابعي از ليتولوژي (سنگ شناسي و تكتونيك منطقه است و با توجه به تغيير در شكل شبكه مي توان به تفاوت ليتولوژي و نحوه ي تمركز جريان آب پي برد.)

يكي از عوامل مهم كنترل كننده تراكم زهكشي نوع سنگ است سنگهاي سخت و مقاوم مانند گرانيت‌هاي نفوذي، گنيس، سنگ ماسه و كوارتز، تراكم زهكشي پائيني را ايجاد مي كنند و از نظر تراكم زهكشي درشت بافت مي باشند. زيرا در اين سنگها عمل فرسايش توسط شاخه هاي رود مشكل است و فقط كانالهاي نسبتاً بزرگ مي توانند خود را تثبيت كنند در سنگهاي سست مانند شيل و رس مقدار كم آب جاري يك حوضه آبگير كوچك مي تواند براي فرسايش كافي باشد.

عامل دوم در كنترل تراكم زهكشي ميزان نفوذ بارش و جريان آب به سطح ايستابي است. موادي مانند ماسه و ريگ با نفوذپذيري زياد تراكم زهكشي را پائين مي آورد و از طرف ديگر رس ها و شيل ها ميزان آب جاري در سطح زياد و سستي جنس نيز مزيد بر علت گرديده و سبب افزايش شديد تراكم زهكشي مي گردد و سومين عامل عمده وجود يا عدم وجود پوشش گياهي است. تاثيرپوشش گياهي تا حدي است كه اگر سنگ هاي سست در اقليم مرطوب توسط پوشش گياهي به هم پيوسته اي مورد حفاظت قرار گيرد داراي تراكم نسبتاً كمي نسبت به نواحي خشك فاقد پوشش گياهي خواهند بود. (فريفته، 1370/32).

تراكم زهكشي در حوضه آبريز براساس فرمول زير محاسبه مي شود.

Dd : تراكم زهكشي به كيلومتر بر كيلومتر مربع

Li : طول آبراهه به كيلومتر

: مجموع طول آبراهه ها

A : مساحت حوضه به كيلومتر مربع

 

فرمولي ديگر هم وجود دارد.

1- miller

2- schumm

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود پایان نامه : بررسي عوامل آنتروپوژنيك بر تحولات ژئومورفولوژيكي حوضه آبريز”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *