برگشتن به کشاورزی

دانلود پایان نامه :تعيين ضريب گياهي و پهنه بندي نياز آبي سيب زميني در استانهاي خراسان و سمنان

۵,۳۰۰ تومان

Continue Shopping
دسته: برچسب: , , , , , , , , , , , ,

توضیحات

دانلود پایان نامه :تعيين ضريب گياهي و پهنه بندي نياز آبي سيب زميني در استانهاي خراسان و سمنان

130ص

 

دانشكده كشاورزي

پايان نامه براي اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته آبياري

 

فصل اول

 

 

 

مقدمه


1-1مقدمه

كشاورزي وزراعت در ايران بدون توجه به تأمين آب مورد نيازگياهان ميسرنيست. بنابراين بايستي برنامه ريزي صحيح براي آن بخصوص درشرايط خشكسالي صورت گيرد. برنامه ريزي صحيح مستلزم محاسبه دقيق نياز آبي گياهان مي‌باشد. براساس روش‌هاي موجود مبناي محاسبات نياز آبي گياهان ، تبخيرـ تعرق مرجع و ضرائب گياهي است. تبخير ـ تعرق مرجع توسط لايسيمتر اندازه گيري مي‌شود و براي سادگي كار مي‌توان آنرا با توجه به نوع منطقه از روش‌هاي تجربي نيز تخمين زد. ضرائب گياهي نيز از مطا لعات لايسيمتر قابل  محاسبه است. اين ضرائب تابعي از عوامل مختلفي از جمله اقليم مي‌باشد. بنابراين بايستي درهر منطقه اي با دقت براي هرمحصولي محاسبه شود. (19) براي محاسبه و برآورد مقدارتبخير ـ تعرق سازمان خوار باروكشاورزي ملل و متحد«FAO » تقسيم بندي زير را منظور نموده است:

اندازه گيري مستقيم تبخير ـ تعرق به وسيله لايسيمتر

اندازه گيري مستقيم تبخير بوسيله تشتك يا تبخير سنج

فرمول‌هاي تجر بي

روشهاي آئروديناميك

روش تراز انرژي(5)

بعضي از روشها فقط جنبه تحقيقاتي داشته تا بتوانند فرايند‌هاي انتقالي بخار آب را بهتر و عميق تر بررسي نمايند.برخي ديگر به جهت نياز در برنامه‌هاي روزانه كشاورزي بكار مي‌روند. ولي دقت و اصالت روش‌هاي تحقيقاتي را ندارد. به هر حال براي عمليات روزانه درمزارع مي‌توان از روشهايي كه نتيجه آنها بيش از ده درصد با مقدار واقعي تبخير ـ تعرق متفاوت نباشد استفاده نمود.

هدف از انجام اين طرح بدست آوردن ضرايب گياهي و تعيين نياز آبي سيب زميني دراستانهاي خراسان و سمنان مي‌باشد كه بوسيله لايسيمتر زهكش دار  در دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد انجام شده است. در مورد لايسيمتر و نحوه عملكرد آن و روابط تجربي بكار رفته دراين طرح درفصل بعدي توضيح داده مي‌شود.

1-2اهميت كشت سيب زميني

سيب زميني يكي از  مهمترين منابع در تغذيه انسان است. اين محصول در جهان از نظر اهميت غذائي مقام پنجم بعداز گندم، برنج، ذرت و جو دارد.(11) بانگاهي به سي سال آينده، سازمان خوار بار كشاورزي (FAO) بر آورد كرده كه براي تغذيه جمعيت جهان به 60 در صد غذاي بيشتري نياز است(12) و از آنجا كه سيب زميني از نظر ارزش غذائي با توليد متوسط 2/2 تن يكي از اقلام محصولات غذايي مهم ميباشد بنابراين بايد با برنامه ريزي صحيح كشاورزي ، كه يكي از را هكار‌هاي آن بدست آوردن دقيق نياز آبي اين محصول است، باعث افزايش توليد آن در سطح جهان گرديد. اميد است اين تحقيق راه گشايي براي آيندگان درمسائل مديريت آبياري باشد. بيشترين سطح زير كشت اين محصول مربوط به اروپائيان است كه عملكردي بالغ بر 16 تن درهكتار را دارا مي‌باشند.(جدول 1-1) بطوريكه در اين جدول مشاهده مي‌شود حدود 43 درصد كل سيب‌زميني جهان در اروپا توليد مي‌شود.

 


جدول1-1   ميزان سطح زير كشت و عملكرد كل سيب زميني در سطح جهان

قارهسطح زير كشت

(1000هكتار)

عملكرد كل (T1000)در صد از كل
آمريكا17254222455/13
اروپا837513272564/42
آسيا799912223625/39
آفريقا11371241098/3
استرا ليا424126056/0

 

1-3 اهميت سيب زميني در ايران

محصول سيب زميني يكي از ارقام اصلي است كه در راستاي امنيت غذايي آينده كشور ميتواند نقش عمده اي را ايفاد نمايد سيب‌زميني تنها محصولي است كه بعد از گندم ، برنج و ذرت ميتواند بخشي از مواد نشاسته اي و پروتئيني مورد نياز جامعه را تأمين كرده و امكان جايگزيني آن با محصولات ذكر شده وجود داشته و در كاهش واردات محصولات غذائي فوق مؤثر مي‌باشد.(29) سطح زير كشت محصول سيب زميني كشور  در سال 1382 برابر 175 هزار هكتار بر آورد شده است و ميزان توليد آن 5/3ميليون تن برآورد شده است كه اين مقدار12/1 در صد كل سيب زميني توليد شده در جهان مي‌باشد(1). براي افزايش اين مقدار بايد راهكارهاي بسيار بنيادي در نظر گرفت. يكي از راهكارهاي افزايش اين محصول بالا بردن ميزان كارائي مصرف آب مي‌باشد كه بدون برنامه ريزي صحيح آبياري مقدور نمي‌باشد. لذا برنامه ريزي صحيح آبياري مستلزم دانستن دقيق نياز آبي مي‌باشدكه اميد است اين تحقيق بتواند در جهت افزايش عملكرد سيب زميني در سطح كشور مؤثر باشد.

 

1-4 منطقه مورد مطالعه

منطقه مورد مطالعه استان‌هاي خراسان و سمنان مي‌باشد. انتخاب اين مناطق به آن دليل بوده است كه با وجود اهميت كشت سيب‌زميني اطلاعات مورد  نياز در زمينه آبياري براي اين گياه بسيار اندك است.

1-4-1 استان خراسان

مساحت استان خراسان 313335 كيلومتر مربع مي‌باشد كه معادل يك پنجم مساحت كل كشور مي‌باشد. اين منطقه در شمال و شمال شرق ايران بين مدارات 30 درجه و 21 دقيقه و 17 دقيقه عرض شمالي و 5 در جه و 20 دقيقه طول شرق از نصف النهار گرينويچ واقع شده است. تنوع آب و هوايي در اين منطقه شرايط توليد 47 نوع محصول زراعي را فراهم نموده است. كه در جدول شماره2 بعضي از محصولات مهم استان و ميزان توليد آن را ارائه شده است(16)

 

جدول1-2    وضعيت توليد محصولات زراعي استان خراسان در سال زراعي 81-1380

نوع محصولدرصد از كل توليد كشوررتبه از لحاظ توليد در كشور
جو61/20اول
پنبه24/38اول
چغندر قند68/35اول
خربزه46/51اول
گوجه فرنگي64/13دوم
گندم03/10سوم
هندوانه81/13سوم
سيب زميني5هفتم

 

بطوريكه مشاهده مي‌شود استان خراسان در مورد توليد 4 محصول مقاوم اول كشور و گوجه‌فرنگي مقاوم دوم را دارا مي‌باشد. از نظر توليد سيب‌زميني محل كشت و ميزان سطح زير كشت در دشت‌هاي كشاورزي اين استان، خراسان طبق جدول 1ـ3 ميباشد.

جدول 1-3    محل و ميزان كشت گياه سيب زميني در استان خراسان

محل كشتسطح (هكتار)محل كشتسطح( هكتار)
دشت ازغند98سهل آباد2
اسفده28شاهرفت5
اسفراين90شهرنوباخزر54
بجستان25صالح آباد-جنت آباد17
بجنورد2292صفي آباد27
بشرويه1طبس9
بندان2عنبري ـ يرچاه4
بيرجند36فردوس25
تايباد39غلامان ـ راز29
تربت جام1189قائن145
جوين سلطان آباد61قلعه ميران27/19
چاهك موسويه14قوچان ـ شيروان2909
حاتم قلعه128قوري ميران8
خضري52كاشمر48
خواف سلامي1كوير2
درگز291كرات7
درميان-گره بك117گناباد20
درونه5/67گيسور5
رخ410ماروسك3/15
رشتخوار4مانه300
ريوش417مشهد ـ چناران2113
زاوه ـ تربت حيدريه85مختاران9
زوزن5ينگجه190
سبزوار31مبندان5/4
سرايان27نيشابور160
سربيشه35نريماني24
سملقان69ناي بند ـ ديهوك1
سنگ بست113ميغان ـ دهنو3

بطوريكه در جدول مذكور مشاهده مي‌شود سيب‌زميني در استان خراسان تقريباً در 60 دشت مهم اين استان به صورت كم و بيش كشت مي‌شود.

 

1-4-2 استان سمنان

استان سمنان95815 كيلومترمربع بوده كه حدود 56 درصد از مساحت كل كشور را به  خود اختصاص داده است و از اين حيث ششمين استان كشور بوده و بين 34 د رجه و 40 دقيقه تا 37 درجه و 10 دقيقه عرض شمالي و 57 در جه و 4دقيقه تا 57 درجه و 59 دقيقه طول شرقي از نصف النهار گرينويج قرار گرفته است. در حال حاضر حدود 2 در صد كل مساحت استان زير كشت محصولات مختلف كشاورزي بوده كه حدود 33961 هكتار سطح زير كشت باغات(محصولات دائمي) و 160000 هكتار سطح زير كشت محصولات زراعي مي‌باشد.(2) وضعيت توليد بعضي از محصولات شاخص زراعي و باغي استان نسبت به كل كشور طبق جدول 1ـ4 مي‌باشد.

 

جدول 1-4    وضعيت توليد محصولات زراعي استان سمنان در سال زراعي 81-1380

رديفنوع محصولنسبت در مقايسه با سطح توليد در كشور
1پنبه5/ 3 درصد
2چغندر قند2 درصد
3سيب زميني3 درصد
4خر بزه5/11 درصد
5هندوانه2 درصد
6پسته5/3 درصد
7انگور2 درصد

بطوريكه ملاحظه مي‌شود حدود 3 درصد از كل سيب‌زميني كشور در استان سمنان توليد مي‌شود كه اگرچه درصد زيادي نمي‌باشد اما به لحاظ اقتصادي حائز اهميت است. محل كشت و ميزان زير كشت محصول سيب زميني در دشت‌هاي كشاورزي استان سمنان طبق جدول 1ـ5 مي‌باشد.

جدول 1-5    محل و ميزان كشت گياه سيب زميني در استان سمنان

محل كشتسطح (هكتار)محل كشتسطح (هكتار)
1-سمنان2506-ايوانكي23
2-شاهرود4807-گرمسار22
3-بسطام75008-جاجرم-گرمه10
4-مرجان1309-بيارجمند5
5-رباط-قره بيل19010-دامغان1630

 

دشت‌هاي بسطام با 7500 هكتار و دامغان با 163 هكتار كشت سيب‌زميني بالاترين مقدار سطح زيركشت را به خود اختصاص مي‌دهند.

با اين اوصاف كه محصول سيب زميني از محصولات استراتژيك استان‌هاي خراسان و سمنان مي‌باشد و هشت درصد از كل توليد محصول كشور در  اين دو استان مي‌باشد (شكل‌هاي 1ـ1 و 1ـ2) لذا بجا خواهد بود كه در مورد نياز آبي اين گياه و روابط آن با خصوصيات رشد آن بيشتر تحقيق شود. اين مطالعه تبخير ـ تعرق پتانسيل سيب زميني با استفاده از دستگاههاي لايسيمتر و نيز ارتباط عناصر هوا شناسي با اين نياز‌ها به منظور دستيابي به ساده ترين ، عملي ترين و دقيق ترين روش تخمين نياز سيب زميني مورد بررسي قرار گرفته است.

 

.

.

.

جهت دریافت و خرید متن کامل پایان نامه و تحقیق و مقاله مربوطه بر روی گزینه پرداخت مستقیم که در بالای صفحه قرار دارد کلیک نمایید و پس از وارد کردن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت هایی عضو شتاب قابل پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت انلاین به صورت خودکار لینک دانلود مربوطه فعال گردیده که قادر به دانلود فایل کامل ان می باشید.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود پایان نامه :تعيين ضريب گياهي و پهنه بندي نياز آبي سيب زميني در استانهاي خراسان و سمنان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *